Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen

720 0
08 août 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Août. Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen. Accès à 27 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4x54f1n701/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

E ® <T? ^ S 0) •a m ci d a 3 « cfa OD tp ►* 3 B w p H* ft> t*r * et- Ui ® <—J. 3 sà ® il CD g * 03 ïnscbrl}vinïsprijî voof HHQsch *t lautf rrosiep te fceîaiec (Maandag, Woenadag en Z&terctasg)* Vëdr 1 jaar, 3 staal weke. „ . „ , ir. 8.00 Vcor 9 oaanden . ir. 6.50 «/©or 6 »aancién «. . ir. 4.R0 y»or 3 mMîiéea , ...... fx. 2.60 Ëenœaal te weke . . k . . , . tr. 4-00 Voor buiten hel ?an4 o'r vrachttac» 4 ) >rôbt Je ataijEmgge, 's jaars « . . 7 fr. Allés waî opsîel, a&nkondigingen, Inschrij^ingca, «nx.? fcetrelt, «oc! ïçacbtvrij nanr é«o Uilfev^ geauerd woriâsn. Voor Belgl* (uitgenomeD Wesî-Vlaandereri) Frankrfik, Duitschland en Oostenrfik, sohrîjvr: raen toi*/ a. lvçegus & Q\ Sue meuve, 36. Brtifisel. " t)RUKK£R-L' tSKVER Gustaaf Stock Gmuwef j? lftr 16, Bruçjg» *~HV -i :--Jf fTsletoozt te,8) #e taschrijTerv baiîcn de tîsd wiw<«jb 7«rs«cht ia t« cehrijvt& fc>ij den poitatccutar, oivd biî ai«a brieSirmfcr kaaatr «irtkt. Zij krijfsn q«sj kwijtferîei » xija issc«&«k«ve8. AANKOtfDIGÏNGEN. 3vkta«emakiag • ftr i*^e iti 0.2Ê Seklarata........ » » lr. 0.60 Kechterlijke eerherstiellingczi « • » » (r. 3.00 RekUuaea onder sîadanieuwc, . » » Ir. 5.00 Segravinigsberaski v»or de niet îcâfcoa. 8.00 «• roor de ée6fc«mneerden tr. 2.5Ô Beigie verdedigt zj'cti tegen Duitschland. Groote duitsche verliezen. Duitschland heeft zijnen naam bezoedeld ! Niettegenstaande deû oppersten op-roep van den Koning en van de regee-ring om Belgie's onafhankelijkheid te eerbiedigen ; om Beigie, dat niemand vroeg, dat niemand bedreigde en enkel wenschte in vrede te leven met a! zijne geburen, — heeft Duitschland dinsdag zijne troepen in ons land gezon-den, om er oorlog te voeren. Sedeït dinsdag vecht Duitschland tegen de Belgen, die hunnen vader-grond Verdedigen, met eenen helden-moed die de bewondering van gansch de wereld verwekt. Duitschland meende, in eenen enke-len dag, het kleine Beigie te verplet-tereD.Hedèn reeds onderviûdt Duitschland dat het de Belgen niet kende. Bange dagen beleven wij. Maar voor Grod eh voor de menschen mogen wij de getuigenis afleggen, dat wij, Belgen, in het vergoten bloed niet de minste schuldofplichtigheid hebben. Wij deden, integendeel, ailes wat menschelijk mogelijk was opdat de geesel des oorlogs ons vaderland zou sparen. Duitschland heeft het niet gewild ! 't ZaJ zijûe eeuwige schande blijven ! Bekentenis van den rijkskanselier VAN Duitschland Dinsdag hield de Duitscha Rijksdag zitting, om 5 milliards voor oorlogs-kosten te stemmen. De rijkskanselier hield er eene rede-voering, waarin hij zei : « De inval in Beigie is eenen aanslag « tegen het volkenreeht... De protesta-« tiën van Luxemburg (wiens grondge-« biei 00k geschonden werd) en van « Beigie waren pewettigd... » Als dat zoo is, — waarom heeft Duitschland dien aanslag gepleegd ? Omdat, zei de rijkskanselier, Duitschland eenen inval van het fransch leger langs Beigie vreesde... Leugen, moedwillige leugen, aange-zien Frankrijk uitdrukkelijk verklaarde dat het Belgie's onafhankelijkheid wilde eerbiedigen, —verklaring die Duitschland niet wilde afleggen. Dâarbij, als Duitschland dien aanval vreesde, het moest weten dat Beigie die schending van zijn grondgebied zou belet hebben ; dat, in dit geval, de bel-gische troepen tegen Frankrijk zouden opgerukt zijn. En ware Frankrijk in Beigie gekomen zonder toelating, Beigie zou de hulp van Duitschland inge-roepen hebben, om er de Franschen te helpen uitjagen, De waarheid is hier : Duitschiand was beslist, bij eenen oorlog tegen Frankrijk, alleszins door Beigie te komen en hier alzoo den oorlogsgeesel te ontketenen. Sedert jaren bestond dit misdadig inzicht bij Duitschland. Duitschland kon moeilijk door al de oosterlijke grens van Frankrijk, die geheel en gansch bezet is met eenen gordel van versterkiDgen. En daarom wilden zij langs Beigie komen, al moesten zij daarom hun plechtig gegeven woord verbreken. « Als men bedreigd is zooals wij het « zijn — zegde dinsdag de duitsehe « rijkskanselier, —wanneer men strijdt « voor zijn bestaan, dan denkt men « alleen aan de middels van overwin-* nen... » Daarvoor vertreedt en vertrappelt men het volkenreeht, daarvoor doet men een klein, onzijdig en vreedzaam volk bloedige tranen weenen 1 Maar dat kleine volk, 6 Duitschland, is opgebonsd in verontweerdiging tegen dit ourecht. En hoe klein 00k, heeft het u getoond dat het een heldenvolk is,—niet bekwaam,in weerwil van zijnen leeuwenmoed, u alleen te overwinnen, maar toch in state, gansch alleen, uwe snoode plannen te verijdelen. Dat is reeds gedaan. Gij wildet Beigie schenden om tijd te winnen, om zooveel te eerder in Frankrijk te zijn. . En integsndeel, gij hebt door den wesrstand der Belgen, tijd verloren, — tijd gegeven aan Frankrijk om zijne mobilisatie te volledigen. Wordt ge overwonnen, hetgeen wij nu als Belgen uit ter hertén moeten wenschen, gij zult het aan het kleine Beigie verschuldigd zijn ! Uwe macht, uwe overmacht en over-moed, is een bestendig gevaar voor Europa geworden ! Dat zegden onze voorouders van Napoléon I. Dat zeggen wii du van u, hoogmoe-dig Duitschland 1 Kort overzicht. Dinsdag drongen de Duitschers op Belgischen grond. Te Visé ontmoetten zij de Belgen. De eerste schok was voor de Duitschers zoo bloedig dat een duitsche officier die gekwetst werd, zegde : Daaraan had-den wij ons niet verwacbt. 's Anderendaags woenadag was 't wat anders. Dan vielen ze de forten aan van Luik.Ze werden achteruitgeslagen, duizenden dooden en g«kwetsten op het slagveld latend. 's Nachts kwamen ze terug, nog met nog meer volk. En opnieuw werd door de Belgen eene schrikkelijke slachting aangericht. Donderdag nieuwe stormloopen der Duitschers, steeds verwoed. Nog im-mer afgeslagen, met schrikkelijke verliezen.Vrijdag nieuwe veldslag de grootste nog van deze bloedige weke. 't Was optiieuw eene nëderlaag voor de Duitschers. Bij zooverre dat zij eindigden met eenen wapenstilstand van 24 uren te vragen, — die overigens niet geslo-ten werd, omdat de Duitschers de voor-waarden der Belgen niet wilden aan-veerden.De Duitschers bekennen dat zij deze weke, tôt vrijdag noen, 25,000 man vérloren hebben, aan dooden en ge- kwetsten. Als ze dat bekennen, mag men het ware cijfer wel als hooger aanzien. Ook is de bewondering « voor de dappere Belgen » algemeen. in Frankrijk is de geestdrift voor België ongehoord. In Engeland niet minder. Wat men van Luik verwacht. G» moet wel het volgende versiaan : de stad Lullç is eeen versterkte stad ; er is mite1, çjîMiJc rond Natnen, een gordel van forten rond die voor zending hebben den vijand gedurende eonige dagen tegen te houden, om de samsn-Irekking van het ieger achter de verStfikls lija (00 te laten, en vreemde hulp ssf te wachlen. 't Is daarom d*t men deze forten noemt : « forts d' arrêt », in iegeoslsllicg met de andere vorsterkingen die, gelijk Aotwerpen, op-gericht zijn otn een belag îe onderstaan. Luik is, integendeel, eene opïne sfsd, hetgeen de Duitschers niet belette ze te bombar-deeren.De forten waren gesteund door eene leger-afdeeling, die zich met roem overdekt heaft. Gedurende virr dagen heeft zij dri« duitsche legerkorpsen, 120,000 man stark, tegengehou-den, en de Duitschers schrikkelijke verliezta doen ondergaan. Volgens het plan, op voorhaad door d»n alge-meenen Ugcrstaf opgemaakf, zal deze legsr-afdeeling waarschijniijk bevel ontvangen achter-uit te trekken, om verder de andere l«gi>rafde«-lingen t# vervoegen. Maar de forten, t fschoon San hun eigen middels overgelaten, 't is te zeggen zonder steun van nevenliggenri# troepen, an enksl op hun garnizosn s!«unend, houden nog immer stand, en zullen otigetwij-feld nog veel spel aan de Duitschers leveren. Frankrijk vereert België. M. Poincaré, voorzitter der Fraiische Repu-bliek, hexft rrijdag namiddag voigend telegram aau den Koning der Belgen gszonden : Aan Z. M. don Koning der Belgen, Brussel. Ik ben gelukkig aan Uwe Majesteit te kunnen melden dat de regeering der Hepubliek de held-hafîige slad Luik komt te decorecrea met het Berelegioen. Op deze wijze begeert het de moedige verdedigsrs van de stad en gansch het belgisch leger te vereeren waarmedt het fransch léger sedert dezen morgénd zijn bloed vergiet op de slagvelden. (Get.) Raymond Poincaré. PR0KLAMATIE van Z. M. den Koning. Aan het leger van de natie. Sstâaten, Zonder de minste uitdaging van onzentwege, heeft een gebuur, hoogmoedig door zijne kracht, de verdragen gescheurd, welke zijne handtee-kening dragen, en schendt hij het grondgebied odzer vaderen. Omdat wij eigenwaarde betracht hebben, omdat wij geweigerd hebben eerbreuk te plegen, valt hij ons aan. Doch gansch de wereld be-Wondert onze frouwe houding ; dat de eerbied en de achting van aile volksran U in dez» plech-tige oogenblikken sterken ! Wanneer Zij hare Onafhankelijkheid bedreigd zag, heeft de Natia getrild en hare kitidtren zijn als een stormwind naar ds grenzsn gerukt. Dappere soldatsn eener heilige zaak, in uwe taais heldhaftighïid betrouw ik, sn in naam van Bslïie groet ik U ! Uwe medeburgers zijn fier op U. Gij zult zege-pralen want gij zijt de kracht ten dictiste van het recht. César heeft van Uwe voorvaderen gezegd : < Onder ail* rolkeren van Gallië zijn de Belgen de dapperste. » l oém aan U, leger van het bêlgisch Volk. Vo. v den vijand heriener U, dat gij strijdt voor u : bedreigde haardstedsn. Harinnert U, Vla-mir en, den Slag der Guldea Sporen, en gij Lui crWalen, dat op dit oogEBblik de eer der 600 FraBchimonleeacii U te bsurt valt. Soldaten ! I vartrek uit Bfussî! om mij aan uw hoofd te Stella. C jdaan te« Paleize van Brussel, op heden, 5 A igustus 1914. V .. ALBERT. Duitschers te Visé. d!' duitsche troepen, dis dinsdag namiddag Dollain hebben bszet, kwamen van Eupen an voifjVa den loop van de V®sder. Van Dolhain <>TÎttûr»!îc ^ï-ster, waj.r h;t èenig« minuten vertoefde. De voorwacht werd er door eene kleine aldeeling versterkt en trok vervolgens Verviers binnen. Nergens ontmoetten de duitschers eenigen t«t?enstMid. Zij trok-k™ voorbij het stadhuis van Vervisrs, waar de witie vlag geheschen was en begavnn zich naar Ensival en Popinstw. Daar splitstcn de troepen zich in twee en terwijl de etnen dsa weg naar Spa opging bogaven zich de andsren langs Nts-sonvaux en Goffontaiae naar hot Vesderdal. Daàr ging de vooruitrukkiog zoo gemakkelijk niet meer. Boomen en karren, dis met de wieien omhoog lagen, vefspefdén dan weg. De vooruitgezetto schildwachten zagen den vijand nadsien en gaven het noodsein. De duitschers waren terzelfdertijd op verscheidene andere punteu van het land van Herve vooruii-gcrukt.Een eerste gevecht te Visé. Eendeal btreikts weldra Visé, waar een eerste gevtcht plaats had. Het was ongsveer lluré 's morgends tosn de scliildwachteri het sein gaven dat de vijand in aantocht was, Terzelfdertijd zagen de soldaten van het 12e linie, die Visé verdedigdan eu ondtr de bevelen stonden van kapitein Claude, een groep duilsche ruiters uit derichting van Fouron le-Comte naderen. Oaze soldaten namen eene oorlogspositis aan en toen de ruiters zich nog cp esa paar hosdtrd meters van de brug over de Maas, dis men 's morgends had,doen spriegen, bevonden, klouk hit uit den mond van dtn kapitoin : « Vuur ». De wapens klîttei den en meer dan ean ruiier tuimelde ten gronde. Op heizelfâe oogeoblik hoorde men kauongc-bulder. Het was het fart van Barchon dat het geschut ouzer manschappen steunde Een oogen-blik bleven de ruiters aarzelend staan, doch dan tfokken zij foch vooruit tôt aan de brug. Toen zij zagen dat zij gesprongen was sa zij bijgevolg onmogelijk vïrder kotidsn, keerdei: zij achteruit, onder het geschut van het 12". Éene nieuwe poging. Een verwoed gevecht. Om 1 1/2 utz waagden d» duischsrs eene cifuw» poging. D® duitsche ruiterij had zich op de hoogten van Fouron-le- Comte, tôt aan den sleenweg van Genck outplooid. Eeniges man-schappen ruktcn vooruit en geluklen erin zich van esniga huizan op den rechteroeverder Maas meeslcr te maken. Eene groote hoeveelheid voetvolk kwam er zich in schuilen. Dezs kom-papia moest niet wettndat erdes morgends reeds eene efirste ontmoeting had plaats gnhad, want zij rukte ook op naar de brug van Visé. Eerst to«n zij op het e?rste gedeelte d®r brug waren, bimsrkte zij dat deze gssprongea was. Het 12e linie was nogtnaals op zijnea post sa spaarde geen kogels. Gedurence anderhalf uur w®rd esa hevig geschut tegen de duitsche soldaten volgehouden. Op zeker oogenblik kwam een beigische esa-dekker boven de troepwi zweven.De duitschers, door veldartilliirie gestsurid, schoten «r heen met houwitsers, doch lionden hem niet treffin. Daar zij zich in de sîoffelijke onmogtlijkheid btïonden ds brug over te komen, schoten de duitschers op ds huizen tusschen Visé, Hsllan-baye, Lixhe en Nivelle pelegeu. De sebade door dit çesebut berokkaod, is natuurlijk nogal groot. Rond 3 ure trok het 12", nogmaals door het fort van Barchon OEdersteund, laugzaam achteruit,De aftocht te Visé. De soldaten trokken eokel actiteruii omdat hef geschut der duitsche artillerie te gevaarlijk was en de bffivelhefcber niei nuttaloos zijne m^nschap-pen wildo biooistellEn. Ziehisr ten andare in walke omstandighedon de aftocht geschiedde. Toen de vijanden tahijkisr werden en da bataljonov»rst« bestatigde dat het vuur van het veldgsschut gevaarlijk werd, decd hij, krachtens de ontvangen bavelen, den aftocht blazen. De manschappcnhaddsG veel liever voortgëvc chien. Doch de tuch! bshaalde da bovenhand. DE ■ Vlaamsche Leeuw. Zij trokken in de beste orde achteruit langs Harcourt. De duitschers, die votlden dat zij bedreigd waren, door het geschut dfcr fortan van Pontisc, Barchon sn Evegnéa waasden het niet hen te achtarvolgen. Na eenigen tijd had bat ba-faljon zijne rangés terugpevorrnd. Ea was hun ïsîs&t afet evart vSb h.l s'.vi a ksb. petier, waren hunne kleederen niât gescheurd door de kogels, dst zou men gedacht hebben dat zij (frugkwamsn van cens oefening. Maarstill... daar stijgan opeens eeniga muziektoonen in da lucht ; zij ■vorrien krachtiger en krachtiger «a wsldra schalt hei over het slagveld : « Zij zullen hsm niât temmen den fieren vlaamschen Leauw 1 » Talrijk» ouderlingen en vrouwait, die onze vlaamsche jongons aan HunnS geestdrift hoor-den lucht geven, weendan van ontroering. De verliezen. Dit eersfe gevecht is vcrwosdend gewesst. Het 12e heeft ®r zich op sena bswonderenswsar-dige wijze gedragen en de duitschers eecs de weerde onzer manschappen leeren kennen. Ongelukkiglijk hebban onze soldaten twee dooden en vijfiien gekwststen. Langs dau kant der duitschers moatan de verliezen aanzierilijk geweest zijn. Hat geschut onzer manschappen, die goed gîdekt waren, heeft belangrijke vsrwoastingen aangericht in de duitsche raagen. Volgens latere berichten zouden de duitschers 80 manschappen verloren hebben waartusschen verscheidene officiers. De duitschers schieten op esne draagbaar. Vclgens geloofweerdisfe berichtén hebben de duitschers in de streak van Luik op eene draagbaar met gekwetsten geschoten, niettegenstaande de réglementaire seinen en de proiestkretea. Daar de duitsche artillerie zich in battarij op-gtsteld had, moestendeiBelganachteruit wijkefl. De vijand beschikte over eane sterke brigade voetvolk, over eene lalrijke macht ruiterij, over twee nf drie batterijan artillerie en over fier mitralj^uzen. Het 7e duitsche legerkorps (40.000 man) wordt voor Luik achteruitgeslagen door eene beigische brigade. De Duitschïrs hebben woausdag morgsnd de forten van Luik aangevailen in den vi«rha*k ge-vormd door de Maas, de Vesdre en de duitsche grens. Een tegenaanval krachtdadiggelîid docrotne troepen wurd met bijval bckrocmd. Da Duitschers zijn achteruitgeslagen en in Hollaod gédreven. Hunne verliaren zijn aanzien-lijk ; trtier dan 3000 dooden 8tl 800 géktfeisten. A! de duitsche aanvallen zijn zagevierand afgeslagen. Onze troepen waren bewondarens-weerdig. M Eu was geen gevecht rond ceue forteres,maar ean waren veldslag. Gen« ruai Léman, opperbevelhebbsr der ver-starkinçi?n van Luik, gaf bewijs van «ene groote kriigskundff. Zijne troepen rukten op met geest-drifi. Zij hebben op eene zeer uitgestrekte linie gestredsn. Overal >-erd de aanval zeer kracht-dadig goleid. Onze troepsn kwamen me! heldcn-moed vooruit tegen den vijand die tw«emaa talrijksr was dan zijn. Zekerc beigische regimenten zi|u met onstui-migheid tôt dricmaai toe in het gevecht gesprongen.'t I» het 7» duitscha korps, 40,000 man stark, dat ae'iteruit jeworpan werd. Hij is in aftocht en achtervolgd. De. Duitschers zijn gahsel uiteen-gésiagen.In de beigische vechtlinie heeft men 800 ge-kwetsie Duitsclurs gevottden. Een held. Een soldaat van het 14* linie, Demoulin, is gansch alleen in do rangen der vijanden gedron-gen, die zijne gezellen achfervolgden en mst de kolf van het geweer sloeg hij vier duitschers mcrsdood. D» anderen vlucnttsn weg. Duitsch regiment peerdevolk uiteengeslagen. Een schadron van het 2"° lanciers heeft gansch alleen zes schadrons duitschers gechargeerd. De duitschers zijn in wanorde gevlucht. Gevecht in de luoht. De vliegmachienen spelen een grooten roi in diszen oorlog. Onze moedige burgerlijka- en officiers-vliegers hebben repris ?:-oot« rtieyîsten aan ons leger bewizen, voorai als verkenners. In d®n omtrek van Luilt vliegea er voori-durend biplans an monoplans voorbij, zoo belgen als duitschers. Een duitsche vlieger ward neergegehoten door hat fort van Embmirg. De biplan werd door een shrapnel getroffen en ploffe aïs eea ste^n tea gronda. Het îijk van den duitschàû vlisser ward par auto weggavoerd. Woansdag werd er tusschen da vechtlifliSs van de fortan van Barchon en Evegoés een tweegcecht io ds lucht gelaverd. Crombez za? een duitschori vlieger aangezvvesfd komen. Hij steeg seffens op en Vloog cr op af. De twee monopians stagen hooijtr en hooger an nader-dea elkaijdsr in voile vlucht. Op zeker oogeablik vlocg de esne boven don andere. Opeens zag lien rook tusschsn de twee viiegmachianea opdwarrelan. Dit mo«i de rook gev/aast zijn van eene grenadeboro, doca daze had haar doel ge-mist. De twee vliegmachienen zijn dan wegge-rlogen.Vijf duitsche vliegers gedood. Eea duitsch vliegmachien zwesfde dinsdag boven hît Marceuverplein te Luik. De burger-wach! schoot tr op los. doch trof hem niet. Het Vliegmachien vloog verder naar derichting van Visé. Daar ward het nog beschotan door de bur-garwacht en ditmaal met beter gevols/. Hat vliegmachien plofta te Hombourg. (Aubsl) tan gronde. Er zatan zes duitsche vfiegers in. Vijf werden gedood en de zesde, dis gekwetst was, ward krijgsgevangén genomen. Een kloin peloton doodt eenige duitsche stafofficiers. Een klain peloton, aangevoerd door eenen OKdarcfficiïr,heeft da staf van de voorwafcht der duitschers érge verlieren birékkend. Het Peloton bevoed zich nabij dan wcgwijzar voor Her-malla-sous Argenteau en ontdekte er een grorp van stafofficiers. dit) liit d« richtiflg van Richele kwamen. De soldaten verborgen zich en toen de officiers diebt genoeg ganaderd wafén sciioten zij ct duchtig op los. Ailean dri<5 officiers kon-den afspringsn es wsgkruipan, de andere werden gedood. De moed otîzer soldaten. De moed onzer soldaten is onbeschritfeiijk. la het gevccht van Visé aarzeldea zij op het bevel van hurmen overstc, achteruit te Irèkken. Woensdag was hst 't zelfde met dé 11* brigade van 0:1s hger. Op ean bsval met den sabel sprongRB al de manschappen, mat da bajonet op het gsweer, naar dan vijand toe en dooriden en kf/eîsteu ©r ean groot getal. Hoe rap zij waren ott: er op I03 te gaan, z on aarzelend waren zij ook ora cp het bovei van den geasraal achteruit te rukken. 8,000 Duitschers gesneuveld. Da duitschers hebben ia de gsvéchtcn van woensdag acht duizsnd dooden op het slagveld gsiaten. Onze soldaten hebban talrijkî krijgsgc-vangeuen gem a'tt en don vijand veertian kanons afgônoman. O- duitschers hebben ongeveer 1,400 gèkwetsten. Duitsche vlieger gedood. Een duitsche vlieger, die boven de bîlgische vliegers kwam zwéven, is door drie kanonscho-ten Ketrcff»ri geworden en ceergevallen. Zijn kapot is naar hat miBisterie van oorlog overge-bracht.Een « Zeppelin » vernield. Est: duitsche bestuurbare ballon, die boven Luik wilde gaan zw«ven, ward door het vuur Zaterdag 8 Augustus 19Î4 Prijs per nuiiimer : 5 centiemen. 121e Jaar — Nr 94

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1846 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes