Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen

1028 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Octobre. Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen. Accès à 27 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vd6nz81m83/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

-Lm »■ »IIJI 1 — >■■ -irt"fT—III I ■!■!■! Il III Ml I ■■■! IMMMMMMWMMBWWMMWBWWWHWWWWaWHHaWaWaaSWBBKWWKWWEM wC.'S.'f «Vf8/?""8 '* AUes wai opstei, asakondigingen, iuscbfijTinceii, ORURWER-MITOeVER AANKONfMUhv. 'i,N, Voor 1 jaar, 3 sxaal »ekîf ?... fr. 8.00 S *3£' s» I%Ri r,««*aO# 64AaI °* toki^wi tata « «M ln.n, *.rén StMrtnklBg . iwn*««r.O.» Voor 9 aa.-aira ir. i.K 8"Ueri '"**"■ _ QfcûOlC «reesÈifte i« ïçcrfjVêiî fcij i*a gtiinsseftaî, îhra I *e^**©a ««**.»-■—•• * * ^,sc Va or 3 «aanien ! ! 1 ! I - , fr> 2LSC Voor Sclgiê (aitgenomcn West-VIaantleren) SfelF <ea krleitotgcr Jiojsntr sîreb» XIJ se# ^.c?tcr :<c eff^lc'3'ei^,^efc ' ^'ï'np Benaaal te wcke . 4.G0 FrankrÇk, Dttiîschland en OostenrSk, schrÇve «en QPilf WHf kSIF P$r* ?^Dg OFMgjg^ ?„B *ii« îsee«c-br,-* > ♦ SekJaaea aarfer steéîsieawat > ^ &, S.0& Voor bniten 'net Ir«ja<î rs rrachtlsao £ft*rfelîj, uijsluitelîjk caar A. LEBEQUE & C!et Hue Neuve» ™ ïwJflwW #fi ri|JI .KSSfskrcwft* SeçraTiflgskerîcb! V6W 4e aie-^eaàSËo 5.00 Vaffi fle'8 jaars *" * • • • ^ *•» ' _j ? Gx.Si.OOZi Auoj * f®tt iz scakonnecrdeï! &r„ 2.50 Het beleg van Antwerpen. Een telegram uit Barlijn meldt dat men vrijdag, in de duitsche hoofdstad, den val van Antwerpen officieel aange-kondigd heeft. « Het volk — voegt de duitsche telegram erbij — heeft dit nieuws met grooten geestdrift ontvangen ». De Duitschers hebben Parijs niet kunnen naderen ; maar zij juichen om-dat zij, na tien weken bloedigen strijd, de versterkte omheiningvan het klei' e Belgie zouden veroverd hebben 1 Wat mannen hun dit gekost heeft, zullen ze wel zwijgen. En daarbij, is dit nieuws waar ? Dat zulks kan gebeuren, betwisten we niet. Maar is het reeds gebeurd î Men heeft ons gezeid : ja, de Duitschers zijn in Antwerpen gedrongen en bezettende stad, waarvan zij aanziedijke deelen in brand geschoten hebben. Maar de Duitschers bezetten nog al de forten niet, waarvan er nog verschil-lige stand houden, dank aau de bewon-derensweerdige dapperheid ook onzer engelsche bondgenoten. Eene groote teleurstelling wachtte de Duitschers te Antwerpen. Ze meenden, in de versterkte omhèi-uing, krijgsgeyaiîgea ts-îa«V»^ het bal-gisch veldleger, dat hun, sedert den 4. Augustus, zoo menige bloedige en gevoelige slagen toebracht. In andere woorden, de Duitschers hoopten dat Antwerpen zou geworden zijn voor Belgie, wat Sedan voor de Franschen in 1870 was, waar Keizer Napoléon zich met gansch zijn leger moest over-geven. Zij wilden hetzelfde lot doen ondergaan aan den heldhaftigen Koning der Belges en zijn dapper leger. Eens te meer waren de Duitschers mis : het belgisch veldleger, met onzen geliefden Koning aan 't hoofd, heeft zich regelmatig teruggetrokken — en is op dezen oogenblik reeds bezig aan den duitschen indringer harde noten te kraken te geven. Alvorens zich uit Antwerpen terug te trekken, hebben de Belgen aldaar ailes vernield en onbruikbaar gemaakt wat den Duitscher had kuDnen bezigen, — en wat de koene Engelschen die aldaar met eene keurbende van het antwerpsch garnizoen voortstrijden, tôt de uiterste verdediging niet noodig hebben.Valt Antwerpen, 't zal met eere vallen. En daarmeê zal de belgische weer-stand aan het eerloos geweld hem aan-gedaan, niet volledig en niet voor goed geknakt zijn. Tôt het einde toe zal België de wereld verstommen door zijn lijden ja, — maar ook door zijnen leeuwenmoed. Het fort van Waelhem Men lmst in den « Journal de Gand » : « Het fort van Waelhem, dat van den beginne af de aanvallen der duitsche kaaonnen moest onderstaan, heeft langer weerstaan dan de na-burigt forten. « Toen het langs drii kanten door den vijand omringd werd, bevool de bevelhebber aan zijne soldaten zich te reddsn ; eenige soldaten blevea nogthans bij hem on zijn lot te deelen. 1 De kanonniers sprongen in de wallen ; velen konden ovtrzwemmen, de anderen ver-dronken.« Op den oogenblik dat het fort ging genomen worden, deed de bevelhebber het springen ; zijn heldhaftige verdediger werd er onder be-graven.Op het fort van Galloo. « Toen men bemerkte dat het fort zich niet meer kon verdedigen, werd ook bevel gegeven aan de soldaten de kanonnen buiten gebruik te stellen en de munities onder water te steken. « Dan bevool een officier : Red u I De kanonniers liepen door 't veld en werden door de boeren opgenomen die hen burgerkleêren ver-schsften.« Gisteren morgend hebben een vijfïigtal dezer soldaten malkander in de statie van Gent-Zuid teruggevonden, vanwaar zij vertrokken zijn, op zoek achter het overschot van hun regiment. * Zij weten ciet wat or van dsn bsrîlhebbtr vaa hun fort geworden is ». Zes Zeppelins boven Antwerpen. Uit hoifaadsche broa wordt gemeld dat in den naciit vs<a donderdsg tôt vrijdag zes Zeppsiits over de st-d Antwerpen gevlogsn ^ijn en eene hoevteiheid bommen uisgeworpen hebben. Het justiclfpaleis zou curisr andere vt-el gîlîden hebben. De duitschers zenden verster-king naar Aiiîwsrpen. Maestriçht, 9 October. 2000 Duitschers hebbsn Luik verhien voor Asitwerpsn. DE TOESTAND. Te Brugge, maandap nuchtend. We leven gèlijk op een eiland. Maar een eiland waarvan de bevol-king op reusach'ige manier aangegroeid is. Immeis, hier en in de zeestreek, zijn toegestroomd de vluchteliogen van vele steden en dorpen van België, door de Duitschers bezèt. Alzoo komt de bevolking al meer en meer langs onzen kant. Iedereen vraagt nieuws, 't laatste nieuws. En nièmand kan het met zekerheid gv*ve«-. — -— - — 't Is twee maanden en half dat bijzon-deren den telefooti niet meer inogen gebruiken. De telegraminen komen weicig toe ; mededeeliDgen over de krijgsverrich tingen, in België en Frankrijk worden schaarsch of ontbraken in de laatste dagen. Treinen loopen niet meer, of zeer weinig, tenzij voor de noodwendig-heden van het leger. Wat de dagbladen betreft, 't is laDge dat de meeste van't Walenland en van Brussel niet meer verschijnen. En de weinige die, tôt hier toe, aan-kwamen beginnen ook te ontbreken, of zeer onregehnatig afgeleverd te worden.Wat aangaat hetgene wij onder onze oogen, in onze stad en streke, zien gebeuren en bereiaen, daarvan mogen wij niet spreken; 't is het bevel der militaire overheid, die meesteris. Men verstaat hoe moeiiijk het is, in deze voorwaarden, een blad te maken — en zeker nieuws ta weten en te geven. 't Is de afwezigheid van officieel nieuws dat allerhande veronderstellin-gen en gissirigen doet ontstaan. Men mo;t daarmee voorzichtig zijn, en niet lichtzinnig gelooven wat er al verteld wordt, — door menschen die er dikwijls min van weten dan gij en ik. Laat ods kalm blijven, hoop hebben, altijd en immer. Onze zaak, deze van België, is zoo rechtveerdig, en de Belgen hebben sedert tien weken zoo wèl huonen plicht gedaan, zooveel dapperheid aan den dag gelegd, zooveel werken van liefde en behulpzaamheid gepleegd, zoo zeer geleden en gestreden, dat wij op Gods hulpe moeten blijven hopen en betrouwen. « Ofïicieele mededeeling van het ministerie van oorlog. Schitterende bijval der Franschen en Belgen. < De duitsche troepen die naar Gtnt oprukten langs den rechter oever der Schelde, werden vrijdag 9 dezsr, ts Quatrscht aangsvallen door het voetvolk der franschs marine, ondersteund door twee groepen belgische artillerie. « Dezen (zaterdag) morgend, in tegenwoor-digheid van den krachtiges aanval der moedige fransche marinc-soldaten en de omsingelende bzweging der belgische troepen, zijn de Duitschers, met hutrae talrijke artillerie ijlings achter-uit gstrokkau in de richting van Aalst, Ds Duiischeis ond«rgiogen zwars vsrliszen. » In Frankrijk. De groote veidsiag. — ue Fransche legers trekken vooruit. Mededeelicg van zïbdiag 3 ure, De Agencé Reuter tendt langs Loodflù-Oosiende, de volgeede nedsdeeliDg : Het gevecht wordt iu roldoends voorwaarden voortgeztt. Gîheel ons front houd! stand, niettegenstaan-de gewêidigs aanvallen ran den vijand op vsr-scheidena punten. Op den liakervleug<;l, in de stresk tusschen Labassée-Armentières-Cjsssl, werd een gevecht aasgegaan tusschen vijrscîclijke ruiterijen. Hst kon r.iet regelmatig pijats grijpen, ter oorzake vaa dea aard van het te/rc.i'j. Ter. noorden van de Oise hebben onze troepen esn merkêiijk voordeel bekomay. TeSt-Mihislhebbsn wij gevoeligen vooruit-gang gedaan. Offîcieele mededeeling van zaterdag II ure 's avorids. De inlichiingen, hedeu avoed ioegekomsn van hst groot algsmeeri kwaîiier., uiaiden dat gevech-ten plaats hîbbea tusschen de twe# ruiierijan tin zuid-wîsien van Rijasôi eu eene gaweldigg schermutstlicg ten zuiden, ten oostan en ten noordsn van Arras, alsrok zeer gswsldiga aan-valiea op de hoogten d'-r Mass. De uiterste Ifnkervleugel dsr bordgenoten strekil zich thans uit tôt Loo boven Yp«r. > De asns'uiting vart dfjzett vleugel met ds bel-en -chijnt hedecs een voltrokken feit. " West-Vlaanderen. De Koning en de Koningin te Brugge. Zaterdag morgsnd zija de Konieg en de Koningin door Brugge in automobiel gereden. Zij kwamen van Selzaets, waar zij den nacht hsddsn doorgebracht. Door hst volk herkend, werden onze geliefde vorsien toegejuicht mst eensn gsestdrifl waarvan men geen gedacht kan geven. Terug te Oostende. Men weet dat sens officisele af vaerdiging van België naar Amerika geiondsn wsrdom aac M. Wi'san, voarzitter der Veresnigde Statsn, offi cieel de gruweldaden bekend te makea door de Duitschers in Belgiè gepissgd. Deze afveerdiging bîstond uit MM Carton de Wiart, minister van rechtswezsn, ds Sadele«r, L. Hymans en Vandervalde, staatsmiiiistets. Zij is zaterdag te Oositsds isruggekesrd. Een Oostendsche sloep botst op een onderzee-sche mijn en vergaat met man en muis. Woensdag, rond 9 utir, botste d® Oastiadschs slotp 0.213 op eeno ondsrzeesche mijn cp 15 mijlen vas de kust. De ontploffing was vreeselijk, gansch de sloep werd uiteen gsslagsn zoodat de tosgesnelde bcctsu, eenigen tijd latsr ciets mesr van da op-varenden terugvoudsa. Ds bsmanning bestond uit 5 personîH, de s'uurman Henri Smissaert 43 jaar oud, eu de visschers Jaasoone Gustaaf, 47 jiar, Dsgruyter Jan, 53 jaar, Droojsnbroodt Henri, 53 jaer, sn de^cheepsjoBgsn Smissaert A-fhur, 15 jaar en half, zooa van den stuurman Zoo hebben onze onverschrokken visschers ook hunnen toi betaald aan het Vaderland. Dagelijks is hun leven ir> gsvaar op zee wegens de mijnen, zoowel als dat hunner broeders op 't si ag veld. Wij groeten eerbiedig die nederige slanhtnff^rs. De Duitschers in Westvlaanderen. (Nadere bij sonder heden) Te Kortrijk. Dinsdag avond, kwasn sen leger, geschat op 3000 man, Kortrijk binnen, alwaar ze vernacht-ten.De troepen bestonden meesteedeels uit pecr-denvolk (1° en 6" uhlanen) en wieirijders. Hun eerste werk was voedsr voor huane peerden op te zoeken. Dit werd betaald met klinkeuda muai ook met briïfjes waarop geschreven stoad : « Als Frankrijk wint zal het betalen, als Duitsch-land wint zal het betalen. » Onooodig te zeggen dat een groote schrik zich van de iuwoners van de Groenicghestad meester maakte ; doch welhaast, ziînde dat ds Duitschers geen kwaad in 't zin hadden, waren ze g«rust gesteld. O z? vljasden vernachtter' bij de burgers, en in de opsebare gsbous'en. Scmrnigen gedro®-g«n zich ordeLtelijk, ters-ijl aedersn zich «an buitensporighedeo o srlevsrden, voora! in O vtr-lsie, waar se Klfs e«ae youdss horicgs »*> Jîin riïïgen roof dît:. Na den nacht ia Kortrijk doorgsbracht te hf,b-ben, versprsiddsn »ij zich in veischiitends rich-tingen, nam«;ijk langs WÉvelghsm Mfeatn, Marckî-Lauw?, Swevêghsm, Ingeimuns!«r. Osgenen welke ia ds richiieg vaa Ffaaltrijk vertrokken, wsrdec ia des namiddag met de Franschen en Engelschen handgemeea rond de kaatstî vaa Ronck, Hersesux, uit welke richting men kanongebulder waamam, dat slecht3 met dîî! avond ophicld. Donderdsg morgsnd hoorde msn nog kanon-gïbu'.der, wt-lke tôt 's namiddags aaahield. Uit de richticgen vaa Meecen en Marcke, kwamen een 16'al peerdes van Duitschers gsvlucht, die door de burgers in hadwasg gehoudsn werdea cm naar het stadhuis gsiîid te wordso. Toeu onze joBgeos met hun oorlogsbuit Ma:k!waarts togeu, verscheen sen Duitsche automobiel door dri® Duitschers bemand. Als op een gegeven woord wierden al de peerdan les galaten, wijl de Gsrmanen naar eene apothekerij irokktn en er een gansch pak vsrbindiagen mede namen, waarna de auto terug in d« richting vaa Frankrijk verirok. Ds- peerden werden wesrom gescapt en naar hst slachthuis geieid, waar ze Vrijdag door orne soldaten gehaald wisrdgn. Donderdag namiddag vrerdea ten ailen kaats Duitsche pesrden zonder ruilers opgevangcm wat bewijst dat er boven Kortrijk slag moet ge-ievard zijn. Er wordt ook vêrzskêrd dat ftr (s Heuiss ia dsn aschi esa drie tôt visthondïrdtal Duitschers aaa-gîkomen waren. Er most ergecs een charge geifeest zija met dsn sabel, wact er waren er die deerlijk gehavend waren. Te Yper passesrdcn de Duitschers donderdag nist min dan zes urra. Te Ste-Catherine Tusschen Heuis-V/atermolsa su Gulleghern, werd een pairoe!j« van 25 uhlaneu door onze solda tan varrast, die ?.r 5 doodden, 2 kwsisten en krijgsgevangen aaman. Da overigen, dis op devlucht sloegeo, werden wat v#rder opnieuw door onze soldâtes besiookt, die sogmaals ééa Duitscli dooddea m ééa kaetstea. Van onzsn kant was er slechts ééa soldaat lichteîijk ge-kwetst.Te Waereghem Woeasdag vooraosne, heeft eene Duitsche patrouilje te Ansegham, nabij de statie, een einde verrs riggels der spoorbans doen springen.Rond 11 ure, kwamsn de Duitschers naar Waereghem, Nsbij de eersfa huizes, schoot eea Belgische soldaat het pserd van eeaen dîr uhlanen neêr. Een talrijke troep uhlanen volgde, en ds Belgen, die vssl te klein in getal war^n om v.'têr-stand te bieden, ontruimden hst dorp en trekken af. De uhlansn bsweerden dat een burgsr gi-schoien had. Eeis der schepenen kon bswijser, dat Belgische soldâtes daar zoo evsn degemeec-te ontruimd hadden. Van diea kant was dus het gevaar geweken. Toch werdea de PruisischekancES aan de statit opgesteld. Alsdaa trokkea ds soldaten bij de burgers birmen, namsn gtid en ailes wat wserde had. In ds winkets betaaldec zij wrinig of niet, en meesteudesls gaven zij « eecen krijgsbon » van zesr iwijfslschtige wesrde. 's Avonds stahen zij aan de stati>3 esce fabriek in brande. Dit werd gedaan omdat deu eigeuaar dsr fabriêk, een Duitscher, naar zija regimsnt niet gedaan was, bij hst uitbrektn van dsn oorlog. Donderdag waren de Duitschsrs nog to Waereghem. Men verneemt verdsr dat de smid De Bels, van Vijve-St-EIoij, aan de dsure vaa zijn huis gedood wsrd door de lans van esnen uhlaao. Veel lieden vaa in ds str«kï vaa Waereghem, hebben de vlucht genomen in de richting van Deijaze en Thielt. Te Westoutre. Db vèldwachter van Westoutre, nabij Pops-ringhe, wasop dienstrosde. Hij zag een paar uhianeD koaien , doch koa zich vsrduiken, en hij werd niet bemerkt. Maar daar zie, tiu kwam er een grootere bsnde uhlanen af, die den man bemsrkts en aaahield. De veldwachtsr zei wie hij was, hetgene ten anderen te ziene- was aan zijne kostuum, Hij gaf den revolver tf dien hij bij zich droeg, als hij als veldwachter op dienst was. De uhlaaeu namen den veldwachter mtê naar het dorp. Daar werd de mas tegea het hekkea van 't ksrkhof geplaatst. Hij wsrd met opgn ar-men vastgeboad'-n en dood geschoten !... De burgemeester M, Vandromme en een schepene mossten daar ook verschijnes, en ze werden ook tegea het hekken van 't kerkhof igeplaatst. Terwijl ze den veldwachter dood schoten, bracht eea van die mdbnen zweepsla-|gen toe aan den burgem«ester On dea tchspene |Daarna vsrfroliken ds duitsch» S heldsf. » Duitsche patroeljes op de vlucht geslagen te Y peren. Woeasdag trofc eeuw -'-■'-•a du'lsche pa'rcelje dicht voorbij Yperec. Ben .... vernamslde aide soldaftii .is hij icdsThaa^'Ci; eenkrijgea kon sa vsitrok te middeii dea groot-stsn geestdrift der bevolking- Sposdig plsalste hij zijne martien eveaais eenea auîomobiel voer« zien van eea machieBgswet r— r, het gi ig t-r op los. Hat machiïngeweïf maside fetisrlijk het duitsch schadron w«g. Mannea e!! peerdest vielea ceer, maar anderen sprongsa in de plaats als kwaœen zs uit dea grond gereien. Toch moesten ds Duitschsrs ; sloits hst vsid ruimen voor hst aanhoudead vur; en sloegeo op de vlucht, een groot gefal doo Jen en gskwetstsn achterlatsnd. Drie krijgsg-cvau-guten werden nasr Quinksrkc av:rj :bracht !n dsn zeifden automobiel. De Belgen wftïdfei «r stormachtig toîg; juich!. Te Rumbeke. De:ï zeifden dag had te e botsins p!;istste Rumbske tusschen eea duitsche patroeljs ta sta handvol belgische soldaieu niet eese geblindeer-de sutomcbiei welke 's morgeos uit Oasfende vertrokksrn wareu. Daar insgêlijks moest tfe vijand d« piaat poetsen, zoodat onz3 manîïen terug kwames met 3 krij^sgevangenen w«îke ze naar d$ gendarmerie vosrdea eo 2 cfficieran die in de kazerne opgesloten werdsa. 's Avonds werden ze overgevoerd naar Bruges. Eea twaaîf-tal pesrdsn werdea huiî^emjakt sveaats esn groot aantal laestn ea 2 heimen van duitsche uhlanen. Rond Iseghem. la de otEstreken van Iseghem hesf( sr wo^ns-•dag-gac»-scfaguiulieeUii; r* '' <» ^ ~ .- Belgen en Duitschers. Vier duitsche soie ■' ; werden krijosgevangea geiiomen, schipser j; doodgesc^oteiî eu twaalf meege!!ome>ï, lî ••. goede vangst dus ! Te Ingelmunster is ia eeue schermutseling, die woeesdag plaats had, een duitscher geschoisn, en vrijdag ««a man ea sen pesrd gevangen geaomen. Nog in West-Vlaanderen. Geutsche burgsrwachten hsbb'ri in West-Viaandsren al een paar octmoetiDgskes gehad. Heae compagnie werd tusschen V.,.. sa O ... bijna gansch omsingetd, maar dit was voorzisn ea de Duitschsrs hadden zoader den wesrd gs-rekend. Plotseling worden zs door os.je vrijwil-ligsrs overvaliea ea de pinhelmra haddsn 't nu van burgerwachten en vrijwilligers sarr.eu zoo-daaig te verduiea, dat ze loopen ging«n wat ze loopen konden,sen paar doodea eu verscheidene gekwetstea ter plaats latecd Eene patrouilje burgsrwachtgn ontmoette etn dui schea ruiter. Ze schotsn ar op en doodder. zijn peerd. Hij vluchtt® in eea iocfveld ®n maakte zich gacsch oszichtbaar. Dewscbten . cf.c-ten ea bteven met tusschenmaat schietea. Daar rees de Duitscher plotselisîg op eu stafe sidde-rend ds handsa omhoog. Ze namen hem gevan-gtn.— Mij oiet doodea î smsskte hij. — De Bal-gea doodea geea gevangeaen. — He;i zski-i, mij niet doodea ? — Hïel zeker neen. — De man was over vaa geluk sa giag gêwiilig mtê. Vijf Duiischers werden over e«a sioppeiveld door onze burgerwachten achtervotgd. Zij vluchtten naar esn bosch, maar vooraleer zij het bereiiiten, kwamen er driebelgischg vrijwilligers uit ea geîn halve minuut ialcr lieten as vijf Duitschers huanen hatsten sait. Oosi-Vlaandeieiî. Het tweede gevecht van Melle. Het gevecht dat vrijdag te Mslle plaats had, is afgelcopea met een baastigen aftocht dfr Duitschers ; zij hadden 400 dooden en 200 krijgsg.s-vangeaen, de gekwetsten niet medegerekemi. Het gevecht was zeer hardnekkig. Onze troe-pen bezetten een uiigsstrekt plein op hoî.atrd j meters van het Gssticht der EE. PP. Jcsephie ten, van aaa 't kasteeltje vaa den hesr noîaris Roland tôt aaa ds staiie vaa Qualrscht ; dit was de steiliag door den vijand bezet tijdeus het eerste gevecht van Melle waar tiaffieiijk de vrij-I wiliigers zich onderscheiden hadden. De schermutseling begon met de stoutuioedigs op waartmarsch van eene compagnie wielrljders. Zij gaf aanleidiEg tôt e«n gevscht tusschen voor-; posten, maar werd weldra aigemeen. Tsgenover | het aanhoudend vuur onzer rûannec, wskee de Duitschers wat achteruit, maar dat was sis culs geveinsd, want weldra kwam er versterking voor den vijand ; gelukkiglijk kwam eene tame-lijk bslangrijke troep fusiliers der fransche marine bijgesprongen ; d# schsrmutselicg werd zsar krachtdsdij: en gedurende e«ne uur ers hall :weerstonden iè verboeden troepsn njst welse-'lukken aan eecen vijand 'aiens gïial st«?ds ■ aangroeîde. Maandag 12 October 1914 Frijs per nummer s 5 centiemen. 121e Jaar — Nr 122

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1846 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes