Gazette van Gent

595302 0
02 mars 1019
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1019, 02 Mars. Gazette van Gent. Accès à 12 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0z70v8bz87/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Y?* — |247b JAAE. — - Nr 50. B 5 CENTIEMES MÀANDAG, 2 MAAET 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCIÏEÏJTIÎÎCISPKIJS : VOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : } fr. S2-00 Eea jaar fr. S5-C0 <*• Ljuh, .... » 6-50 S maandea » 7-75 anJeu » ®-5S 3 maaudeu..... » 4-QO Yôot Eolland : 5 frank par 8 maanden. Yoor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maandén. ÏÏEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 (BEURZEN.COURANTJ. B £2 S KJ BJ K JKJX JtS 12 1® A «J X il YELDSTRAAT, 60, GENT De lurèelen zijn opcn van 7 ure 's morgends tôt 5 we 's avonds, TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nêmen ten Postkantoore hunner woonplaats. buitenland. NEDERLAND. ;asyergiftiging te Haarlem. — D» , S. J. van N. en zijne echtgenoote idood in ^un ^uis gevonden aan den »enweg te Haarlem. Hun dochter je nog doch is er ernstig aan toe. i denkt aan gasvegriftiging. FRAMKRIJK. itoutmoedîge diefte ien diefsfcal, mear dan 1 millioen frank cspend, ward zaterdag morgend ge-egd in een po&twagen, w. Jke den ver-irdienst der poststukken verzekert tus-;en de statiën van Parijs. De dieven ito <fcn laatsten da{g der maand te , it genomen hebben, om hun plan ten ntt te brengen. iklusluidda het eerste baricht. Nadere bijzonderbeden. atedag morgend, rond 8 u. 10, kwam auto 2070 G. van d'en dienst der post-lechen, langzaam uit de rue de Pro-te in de rue Gauchat gereden en hield ! voor de Banque de l'Union Parisien-? De facteur stapte af ,opende langs teren de deur, nam den zak met aa-n-eekende brieven en waarden voor dit ikhuis bestemd, en droeg liem het ge-w binnen. Lddelerwi.il nam de geleider van de ioden zak, bestemd voor de Banque de [deaus, een vijftiental stappen verder pgen en droeg hem naar deze inrich-». Hij deed zulks omdat /ij reeds wat iraging onder weg hadden. Hij kwam paar seconden later weder en werd ira door den facteur ver7oegd. Juist a zij gimgen voortrijden, zegde de (bediemde, dat liij eerst den zak, voor Beurs besteind, nemen ging. pen hij de deux opende, bemerkte hij | vwScheâdene zakken dooreen waren (orpen en dat de zak der Beurs vermeil was. En niemand in de buurt 1 lets buitengewoons gezien. S "en veronderstelt dat de zak gestolen i langs door het deurtje, acht-er den der zitplaaAs van den geieider ge-tst, en dat enkel met een toegescho-1 srendel dicbt was. Pnmiddellijk werd k lac ht ingediend. pe aafflbevollen pakett-en, Jie den zaik Jatte, waren bestemd voor wis&elagen-I en bankiers. Den eenen dag bevatten Iveel bankibriefjes, den andexen dag Irden en ook soms wel voor een derde Irdelooze papieren.Het eerste gerucht |s, dat de zak thans meer dan een mïï-jeri iniield. loch gisteren nu werd er beweerd, dat Idieven... zelf besfcolen werden : de pou waardeloos zijn, maar onder den ■vreemd-en zak, bevond er zich eene, I ruim aan een millioen fra^nk wa-ar-p inhield. ilsestolen zak bevatte voor den ve^koop sldig verklaaTde rentetitels en checks idateo, die geen belangrijke ;som ver-'nwoordiigjen. De poîiciie voljgde zaï-Wg arond een belangrijk spoor. wteren morgend nu werd, door een denraper, te Romainrille den ledige Bzak op een braakliggenden grond Isetroffen. lit het ingesteld onderzoek blijkt dat ■ I Feillil rf <-■ v fZn7*t+i> van ftmnt de !beide po.stbedienden niets te maken hebben met de diefte. Het onderzoek wordt ieverig voortgezet. In den Senaat. — De Sena-at heeft het wetsontwerp aangenamen betreffende een Marokkaansche leening ten bedrage van 170 millioen frank, ter uitvoering van openbare werken en bestrijding van het tekort van den Màgbzen. Dubbel tweegevecht. — Twee ontmoe-tingen met den sabel liakiden plaats, te Bazieux, kleine stad, niet ver van de Bel-gische grens gelegen. De eed-sta ontmoetdng ge«chiedde tus-schen twee_ jonglingén uit Polen, Addel en Volanski. De tegenstrevers vochten ni-et den Italiaanschen Babel op een ter-rein van 15 meteirs. Bij den eersten a>an-val werd Addel gekwçtst aasn den rechter arm. Bij de tweed« hern-eming viel Volanski en bij dte dei*de bememing werd Addsl gekwetst aan den miond. E«nige mmuten later had de betep Addel, alhoewel erg gekwetst. &enp tw&e-de ontmoeting met een anderen Pool, Jawolski. Bij d« achtste herneming werd Addeî gekwetst aan den rejchter wang, waardoor een eind werd gesteld aan het ve«hten. Congres. — Gisteren werd te Parijs, onder vworzitterschap van den heer Alie-mane, bet collectivifitische congreû ge-bouden.128 afgevaardigden, 168 groepen ver-tegenwoordigend, waren aanwezig. De vercngelukte bergbeklimmers. — Naar bericht wordt uit Lyon, zijn de lij-ken teruggevonden van de drie veronge-lukte leden van d-e "Club Alpin Lyonnais".Belangrijke aanhouding. — De policie te Parijs beeft in een hôtel aldaar drie Dnitschers, twee mannen en eene vroivw, ailen uit Berlijn afkomstig, wegens be-drog aanigehouden. Het drietal was op 10 januari in de Fransche ho'ofd.stad aange-komen, had zich onder adellijke namen in bet bot-el laten inschrijven. en was er reeds na korten tijd in geslaagd zich toe-gang tôt vermogende kringen te varschaf-fen. Een Hongaai-, die met hen in bet-zeifde hôtel woonde, had van de pseudo-barones vernomen, dat haar echtgenoot door zijne betrekkingen met diplomatieke kringen hem wel een orde zou kumnen verscbaffen en de baron verklaarde later aan den Hongaar, toen dez« hem daar-over aansprak, dat hij binnen ko.rt de ge-wenschte orde zou hebben. De man, die afdeelingsoverste in een handelsbuis is, wilde ook zijn patroon van de gelegen-heid gebruik doen mai en en stelde hem dus aan den baron voor, die echt-er, daar hij juist. wilde uitgaan, den handelsman naar zijne echtgenoote verwees. Deze lèg-de den eenigszins verbaasden koopman : een© verzameling van 300 orden, meda-liën, diploma's, uit allerlei landen voor en gaf tegelijkertijd de prijien der ver-scbillende onderscheidingen op. De man vestigde ten slotte zijn keus Dp de Spaan-sche orde van koningin Isabella, die 2000 frank kostte, betaalde voorloopig 500 fr. en begaf zich met bet ontvangen kwijt-schrift naar de policie, die daarop bet i ede-le .klaverblad in hechtenis nam. Bij de huiszoeking werden, bebalve de reeds vermelde ordeteekenen, een groote verzameling prachtige uniformen, eere-degens, enz., een uitgebreide briefwi&se-ling en eene lijst van de kl-iënteel in be-slag igenomen. De Parijsche dierentuin als veemarkt. — Bij een onderzoek van de papieren uit den tijd der belegering van Parijs in 1870, zijn een aantai documenten gevonden, waaruit blijkt, welk een groote roi de dierentuin in die dagen van bonger en ; gebrek heeft ges,peeld. i De bestuurder Geoffroy Saint-Hila-ire ( onderbandelde zelf met de slachters over den verkoop van aile mogeiijke clieren ; bet eerste papier, waaruit dit blijkt, is , eene rekening van den 24 october 1870, waarbij de bestuurder verkla-art een be-drag van 2650 frank te hebben ontvangen voor vier koeien en een buffel. De prijs ivas toen nog bijzonder laag ; maar dat i duurde niet lang. In november werd voor £ twee beren en twee jonge zwynen 1200 frank, voor een rendier 400 frank be- < taald. Den 13 november bood de bestuurder twee kleine wilde zwijnen en twee varkens aan voor 1200 frank, drie Russi-sehe rendieren ook voor 1200 frank en een casuaris voor 200 fraaik. Voor fezanten vraagt de dierentuin 50 frank per stuk ^ en dat wordt er ook voor betaald. Een ] kangoeroe koch.ten de slachters voor 100 « frank. Dan komen de antilopen aan de ; beui't, waarvoor 500 frank werd gegeven. j [ Kippen, ganzen en eenden en ander ge- ^ vogeite gingen denzelfden weg-, en de be- , ! stuurder maakte goede zaken. In decem- ' | ber werden 400 frank betaald voor drie ^ ■ antilopen, 5000 fraaik voo.r een kameel, 2500 frank voor een droinedaris en den ' 29 december ga<f de slacbtba-nk voor de \ twee Afrikaanscbe olifanten een bedrag ( - van 27,000 frank. . De prijzen worden steeds hooger, tôt einde januari va<n het jaar 1871 de markt . in den dierentuin afgeloopen is ; de Iaat-ste rekening is geda.gteekend den 22 ja,- -, ■ nuari 1871. < ENGELAND Twee lijken in voile veld. — Uit Exeter ^ meldt men op een ajkker de lijken te 'l h-eibben gevonden van een grijsaard, die E vroeger een welgesteld bandelaar der stad wa-s, en van eene 30jarige vrouw. 1 Naast hunne lijken trof men eene flesch I aan, waarin vergift was gev/eest. Men vraagt zich af wat dis personen tôt den dood zou hebben aangezet. Gestorven ten gevolge van een siangen- < beet. — D.r Fox, to Calcutta verblijvend ( om de weirkdadigheid van zijn middel te- ( gen slangenbeten te bewijzen... is zelf n«.n vetrgiftigiîig, dloor slangenbeten verv/ekt, / gestorven. Hij was in den Dierentuin door i aene slang vijf maal gebeten geworden, , docb had maar vier kwetsuren benierkt en verpleegd. Aan de vijfde is hij overle- * cien. ' De " Britannic", — Van de werf te Belfast, van welke de "Olympic" en j . de " Titanic" te water werden gelaten, is j een derde reuzenscbip afgeloopen, de , "Britannic", grooter nog dan de beide * ' voorgangers, grooter nog dan ecnig schip 5 ooit in bet Vereenigd Koninkrijk ge- , bouwd. Maar de "Britannic" is nog iets j kleiner dan de "Iniperator", het grootste : Duitscbe schip, dat met 2171 ton den in-houd van het nieuwste Engekche schip j overtreft. De " Britannic" heeft een bruto , ixJhoud van 50,000 ton (de ontworpen " Vaterland" van de Hamburg-Amerika- , lijn heeft een inhoud van 58,000 ton, de j '• reeds voltooide " Imperator" van de- ] Z'elfde maatschappij een inhoud van ruim j 52,000 ton, de "Aquitania" een van 47,000, de "Olympic" een van 16,359 ton). t Aile mogelijke maatr&gelen en vindingen c«m de veiligbeid van het schip te verze- ] keren, zijn bij den "Britannic" toege- \ past : dubbele bodem doorgetrokken tôt , boven de waterlijn, krachtige wate.rdich-te schotten, enz. En de inrichting van het scbip toont natuurlijk de gebruike-lijke weelde : restaurants, koffiefauizen, paiimentuin, gymnastieki- en badzalen, : :werobaid', in het kort ailes wat de drij- i rende hôtels op den Oceaan tegenwo'or- ç lig den reizigers bieden. 1 £ DUÎTSCHLAND; ; Hijî werklieden door een trein î vermorzeld Een sneltrein heeft zaterdag morgend, tabij de statie van Maagdenburg-Nieuw-'tel, vijf spoorwegarbeiders vermorzeld. f'1-cr werden op den slag gedood. De vijf-le is aan zijoe wonden overleden. i,, i Twee vrouwen gedood i Een gruwelijke misdaad heeft de op- " icbviddinig in de streek rond Potsdaon j •erspreid. Twee vrouwen van het dorp Sfovares, de 40jarige Amelia Witt, en de îSjarige Paulina Scbwark, waren zater-lag avond in het bosch gega,in om daar i tout te sprokkelen, doch zij ^eerden niet j ;erug. Bij dagopkomst, ongerust en door i tkelige voorgevoelens aangegrepen, gin- ' îen tàlrijke personen op zoek n.aar de 1 rrouiwen. Lang bleven hun opzoekingen fonder eenigen uitslag, tôt men eindelijk i Lan eene plaats, niet verre van het " Dui- < relsmeer", het lijk van vrouw Schwark s «îtdekte. De ongelukkige was geweldig Lan den hais gestoken. De ongelukkige moet he<vig tegen haar :anrander hebben geworsteld. Vijftig meters verder lag Jiet lijk van , rrouw Witt, welke met een stok werd- ( loodgeslagen. . Het onderzoek wees uit, dat op beide ] •rouwen, na den doodslag, een schande-ijke aanslag werd gepleegd. Van den -t lader dier moorden bezit men geen < poor. i ffreede dood van esn gemaskerd man j Bij bet va,stenavondfeest te Iserlohn, 1 lad de arfoeider Jolk zich als stroopop rerkleed en was zoo de straat opgegaan. ( 3ndeugende' knapen staken hem in brand ^n de man liep zulke gevaarlijke wonden 1 ip, dat hij na enkele uren bezweken is. 1 1 J Halsrechting te Harburg. — De b'eul leeft gisteren te Harburg, aan de Elbe, < len 50jarigen 'haarkapper Kai.,er, die een < neisje had onteerd en vermoord, met de )ijl onthoofd. 1 Een hardbandige meesteres. — De )oetstraffeiijke rechtbank van. Breslau t leeft zaterdag de echtgenoote van, den i tpotheker Tbiel veroordeeld tôt drie J naanden gevang en twee honderd vijftig J nark boete, om hare dienstmeid zoo zeer s çeslagen te hebben dat zij naar het gast-îuis moest Oivergebracht wordert. De 13jarige dochter van den apotheker, lie liare moeder had bijgestaan in de ( doppartij, werd tôt 60 mark boete ver- 1 vezen. 1 Tegen de grijze uniformen. — In den i ï'ijksraad van Beieren, te Munchen, is ] )aron von Bassus hevig opgekonieai tegen i îet gebruik van de grijze veld uniformen n het Duitscb leger. In zijne bewijsvoe- ( *ing herirmerde baron von B- ssus aan ] ?en feit van den laatsten Balkanoorlog. ( 3en 12 jum 1912 werd een groep Bul-çaarsche soldaten, die ook de grijze unl-onm droegen, van op 15 meters afstand, loor hunne wapenbroeders besehoten. ^ OOSTES^RIJK-HONGARIE ; Essad Pacha bij den keizer. — De kei- s :er van Oostena-ijk heeft zaterdag, oin 1 1 m■MBEimjia'Wi ■ijnrwfCTanBs—iEgy**"*»1 ■—w i ire namiddiag, Essad Pacha in bijzonder eboor ontvangen, te Schœnbrun. Essad ^acha was vergezeld do-o-r 17 Albaneesche .fgevaardigden. Het kruis vain de orde ran Frans-Jozef werd hem door d'en kei-;er toegekend, waarna aJlen het maal na-nen bij graiaf Berchtold, minister van )osteiii-ijk-Hongarie. ZW1TSERLAND. Vier kinderen in de viammen In 'het doi-p Emetsv/ill (St-Goll), heeft ien brand de woning van den landbouw.er Jcbmilter, vader van zes kinderen, ver-lield. De ouders konden met groote ruoeite twee kinderen redden. De vier inderen, van vier tôt veertien jaar oud, :wamen om in de viammen. Drie toeristen verongelukt, — Vijf Al-►embek limon ers waren gisteren morgend, ond 7 1/2 ure, uit Lausanne vertrokken, n gezelschap van een gids, om de spits ' Rose-Blanche" te bestijgen, hetzij eene loogte van 3348 meters. Op ongeveer 1500 meters hoogte geko-nen, werden drie der Alpinisten door ?ene sneeuwlawine verrait en medege-leurd. Aile drie werden gedood. ITALSEi Het testament van kardinaal Rampolla. — Peppino Carretti, de ouclie knecht van Jën kardinaal a-angehouden wegens het ilitvreemdten van voorwerpeiL van waar-ie, ten nadeele van zijn meester, heeft >ekentenissen afgelegd. Hij verklaardle aan den ond er zoek srech-er, dat het onvindbaaa- testament van len kardinaal gestolen werd door zijn >roeder, die het wilde gebruiken aïs een vapen tôt geldafpersing tegen de baro-ies Pelrrana, zuster van den kardinaal, lie bevoordeeligd was door liet eerste estanient, dat later teiruggevonden vea-d. De policie zoekt nu.den broed'er van Darretti op. Kiesvvoelingen. — Erge onlusten ge->emrden te Attbox, ten gevolge van de riezingen. Tàlrijke aanhoudingen werden fedaa-n. SPAWJE. _ De woelingen. — Men meldt uit Valen-:ia, dat de ruiterij zaterdag andennaal le betoogers moest uiteen drijven. Hondei'd gendarmen zijn als verster-;ing van Madrid aangekomen. Een groep, die met steensn naar de rams geworpen had, werd door het leger ijchteruit gedreven, Zij wierp eene bar-icade op maar werd er, door middel van feweerschoten, van achter gedreven. De oldaten doen voortdurend patroeljen. ALBANIE Het Parlement. — Albanie zal geen âgenlijk Parlement hebben. Na de aan-Mmst van prins von Wied zal er een Se-îaat samengesteld worden : 10 leden, het-:ij de belft, zullen door den vorst be-loe-rrud worden en de 10 anderen door het rolk gekozen. De ontruiming van Chimara. — Zater-iag heeft de Grieksche regeering a|a,n lare troepen bevolen het distrikt van Chimara te ontruimen. RUSLAND. Geheimzinnige dood van een mil= ioenair. — Een millioenair, wonende te Moscou, de heer Surratsoff, is dood gevonden in een spoorwagon op de ipoorbaan vain Moscou naar S fc-Pet ers-)urg. De lijkschouwing beweeg dat de heer Surratsoff vergiftigjd wierd In'îeen. der zakken van zijn overjas vond men een briefje met de woorden : " Beschuldig niemand van mijn dood". Doch de manier waarop de woorden werden geschrevea beiwijzen d&t dit gedaan werd door een on-geletterde.Men. denkt dat eene- moord werd ge* pleegd. De heer Surratsoff begaf zich naar St-Pctersburg om in het buwelijk te toe-den.Koele ontvangst. — De ontvangst van den prins von Wied te St-Petêrsblirg, was maar kt el. De Russi&che openbai'e meening is erg tegen den vorst van Albanie verbitterd, door het gerucht mede-deeld door die Russische dagbladen, dat de prins St-Petersburg niet wilde bezoe-ken v6ôr zijne intrede te Durazzo.Er be-vond zich geene alVaardiging in de statie ; het brood en het zout werden den prias niet aangeboden, en er was geen volk om hem te groeten. TURKs JE. De eiiaaden der Egeïsche Zee. — Men verneemt uit goede bron, dat de groot-vizier opnieuw aangedrongen heeft bij den gezant van Griekenlancl te Constan-tinopel, om de eilanden Ohio- en Mitylène te ruilen tegen andere eilaaidîn der Egeïsche zee. Griekenland heeft geantwoord! dfit deze zaak aan de mogendheden on-de.rworpen was geweest en dat het de genomen besluiten moest nakomen. AMERiKA. Kerk belegerd door werkloozen, — Een duizendtal werkloozen, er zijn er ongeveer 300,000 te New-York, hebben det kerk van het Tabernakel belegerd. Een voorwacht, samengesteld uit een vijftig mail, snelde in de kerk, op het oogen-iblik dat de geloovigen, in klein getal, meest vrouwen, kerkzangen voordroegen. Bevreesd zijnde en d entende aangerand te worden door apachen, vluchtten allen in het koor. De koster, na viruchteloos te hebben ge-poogd aan de hongerigen te doen ver-staan dat eene kerk geen openbaar nacht-v-erKlijf wàîs, baande zich eén weg tus-schen de ruistst-oorders en ton zoo de kerkdeuren sluiten. Het igrootste deel der werkloozen, dat buiten bleef, poogde dan de kerkdeuren in te stampen. De toestand werd zeer erg, tôt de policie, per telefoon verwittigd, ter plaats kwam en de werkloozen uiteendreef. Deze hebben eene afvaardiging samengesteld, die aan den heer WiL-son zal vra-gen, maatregeien te nemen om grootere armoede te voorkomen. Brand in eene gevangenis. — In de ge-vangenis te Montréal (Canada), heeft een hevige brand gewoed. Tôt du&verre zïjn reeds acht lijken van gevang?neD gevonden."Votes for women". — Uit Victoria Brit.sch Colombia, meldt men dat de wet-geving, met 23 stemmen tegen 10, het stemrecht verleend heeft aan de vrouwen. MEXICO Nog de zaak Benton. Eene groote betooging had plaats t« Mexico door de Engelschen. In eene meeting werd besloten een te-legram te sturen aan den heer Grey,waarin aan den Engelschen minister wordt ge-vraagd, aile mogelijke pogingen aan te wenden bij Engelsche regeering om een streng onderzoek te doen nopens de zaak Benton. ■■■nimiL-i,—iiliii nui—a—— L oor hare Moeder )inds hefc najaar was hij een kolossaal gegroeid, hij had twee voortanden fjoren, en zijn haar was kort geknipt. l'ueve blonde kereltje was nu een jon-1 8ewprden, die reeds sterk aan de ikomstige vlegeljaren deed denken. "J had bloemen in de hand en zat, 'r,nf omdat hij zich verveelde, op zijn ■ .tei-wiji de groote menpchen met Ltr r, sPr?ken. Hij vond het niets I/J8 dat hij mee moest — en t'nuis | 3 Wj nu en dian als hij atout was: p mevrouw Witting dat eens wist! Als-r1? "8™ liever had laten verdrinken, P (lat hij later eens een appel van het F et wegnam, of vlekken op zijn ldee-ten ™aakte. — En daai'om voelde hij onbestemden wrok tegen Veronika. m 8wrom! Martineck, die werkelijk veel . i hield, zag met bezorgdheid L, j Ve Sezichtje v<ïn haar heldin 'iiderd was — zoo- onfrisch van tint, P scherp van trekken, zoo onvast van |j' ~ dat zou mettertijd wel weer ^ntJ^vojden dat lag zeker aan de om- fc['l voe'de dat zij hun bezoek, dat onKe^®Sen kwam maar wat Rt )ekor?en- Doch haar man liet zich In 7i?nle? m ,de w'.idloopige verklaring feeds ki , rP'an- En Veronika wend ii'ik M ,fT en m.inder oplettend. Ein-Ikînl- w--.- ^ strak gevestigd op • ijf minuten sprak Martineck ~~ Son _ZeVt1 maar op (lenzelfden I nln,u Mmuten — negen — Veroni- ■ • aKte een trillenden zucht. — _Ik geloof dat onze lieve mevrouw Witting. zich niet recht wel gevoelt-, zegde . zijn vrouw eindelijk vastberaden. _— Ne en — werkelijk — dat doe ik ook niet, stotterde Veronika. Dadelijk stond Martineck op. — Dan vertel ik u liever een volgenden keer de rest. Het zal u zeker aangenaam zijn en uw man ook — jammer dat hij niet thuis was. Veronika wist zich zoover goed te hou-den, dat zij het ook jammer vond. — Kijk, Frits — daar staat gij ! wees zijn moeder. Frits zag het wel : daar stond zijn por-tret.—r Och, en daar hebt mijn kussen ook —- wat komt het aardig uit op uw grijze kanapee. Met innige bewondering ibelceek zjij de waterlelies, op het zeegroen satijn ge-borduurd —vol aandoeningr herinnerde zij zich de grenzenlooze dankbaarheid, die daarbij haar h art zoo ruim en heilig had gemaakt. De geheele stemming keer-de plotseling terug — haar gemoea trouw, rein en bescheiden, stroom.de over en zij omhelsde Veronika met groote warmte. De jonge vrouw voelde die hartelijkheid — zij voelde ook duidelijk 'dat ailes in haar ongeduld, onvriendelijkheid, ja, bij-na vijandigheid tegen die goede men-schen wate — het groote ongeluk van haar verdeeld leven stortte op haar neder al het ongeluk, dat zij niet kon noem©n,niet met de handen kon gri.jpen, en dat haar toch verpletterde. En mevrouw Martineck fluisterde haar van ailes in het oor — van geluk in de toekomst, van terugkeer van frischheid en gezondheid, van duizend gloeiende wenschen. Toen de Martineks weg waren, ging de ongelukkige stemming in toorn over, in hevigen toorn. De herinnerinjr aan haar heldendaad, die de ontmoeting met de Martinecks hatar weer levendig voor oogen had ge-. steld, scheen haar onverdragelijk toe. Zij greep het zeegroene kanapeekus-sen en wierp het in een hoek — het por-tret_ van den knaap wierp zij in de naast-bijzijnde lade, de ring met den blauwen stee-n rukte zij van haair vinger en wierp hem weg. _ Dat deed goed. O ja! hartstochtelijk liep zij heen en weer. — Doch opeens zag zij weer den Oeresund in de zon schitteren hoog aan den hemel jaagdem de wolken, plechtig ruischte het water tegen het strand. En zij las met Wigand samen een brief : "Moge de aanblik van onzen jongen « in uren van zwakheid die ook het krachtigste hart naderen, steeds opnieuw met trotsche levensvreugde vervullen." En. zachtjes zich bukkend, alsof zij voor iets onzichtbaars boog, raapte Veronika kussen en ring weer op, en haalde het portret weer uit de lade. — De anders zoo bewegelijke vrouw was in een toestand van zonderlinge rust ge-raakt. Zij had' voortdurend het gevoel dat er spoedig iets zou gebeuren. Want zoo kon het leven toch niet voortgaan? Dat zou niet uit te houden zijn ! Het was verschrikkelijk zoo te zitten en altijd naar de muur van het andere huis te kijken en al de ramen te tellen. Mevrouw La Motte kon maar niet be-grijpen, dat zij in het voorjaar niet ver-huisd was. Dan had zij ten minste eens w.at anders voor haar oogen. Maar Onny had gezegd : — Moeder, het verhuizen kost altijd zooveel geld ; als ik in uw plaats was, zou ik eens probeeren te blijven, waar ik ben. j — Wat was die Onny veranderd ! Wat 1 dacht zij tegenwoordig over ailes na, en met zooveel verstand en wilskracht !. Mevrouw La Motte zuchtte. Het was maar goed, dat Onny een beetje op haar vader leek. Want Wigand scheen een klein beetje kleingeestig te zijn. O, niet te erg. Hij bleef altijd een goede man — maar het was grappig, zulk een drukte ; als al die mensicben maakten van orde en regel ! Als zich bij Onn.y onverwacht het talent openbaarde, op dit punt met haar mrln in te stemmen zou haar veel leed bespaard worden. Onny rripest altijd ge-, lukkig blijven. Uren zooals zij zelf thans ! beleefde mochten in haar leven niet voor komen. Daar te zitten — de muren aangapen en niet te weten ,waarom gij daar zoo zit... Verschrikkelijk ! Iets in het huishouden uitvoeren 1 Waar om ? Waartoe stof afnemen ? — Niemand zag het immers — en het la# er toch dadelijk weer. — De student Jôrnbarg was weg. Den eersten mei was hij naar Kopenhagen te-ruggekeerd. Zijn dringend verzoek een neef van hem in zijn plaats te nemen had zij afgesla-gen. Tra-nen stonden haar in de oogen, en haar lippen trilden. — Het is omdat ik sparen moet, mijn beste Jôrnbarg. Ik moet zien hoe ik dat leer. Met de Deensche studenten — dat is uit ! Ik wil het wel bekennen, mijn goede Jôrnbarg, mijn geldzaken zijn een beietje in de war. En nu ga ik Onny's ka-mer en die van u verhuren. En ofschoon zij eigenlijk nooit zoo heel veel van Jôrnbarg had gehouden schrei-. de zij toch heete tranen, toen hij met zijn kleine sluitmand en zijn boekenkastje vertrok. Toen was het een paar dagen heel aardig geweest. Onny's kamer moest als salon, en die van Jôrnbarg als slaapkamer ingericht worden en er moest een huur-der komen. Er bood zich dadelijk iemand aan. Een ambtenaar van bet département van marine. Mevrouw La Motte was verrukt over zijn ernstige kalme, beleefde manieren. Toen zij tweemaal met hem gesproken had, hield zij hem voor iemand met een edel karakter en een goed hart. Zij was bereid vriendschap met hem te feluiteni, noodigde hem dadelijk uit, bij haar het avondeten te komen gebruiken, en was zeer verrast en teleurgesteld, toen hij weigerde. Acht dagen lang bleef hij steeds even vriendelijk en beleefd, en deelde haar toen mede dat hij niet bij baar kon blijven wonen, daar hij stipt op tijd op zijn bureel moest zijn, en hij zijn ontbijt elken dag op een anderen en nooit op den juisten tijd kreeg. Toen kwam er een huurdster. Een aller-liefst persoontje. Sierlijk als Lide en Signe, maar met veel schooner haar. En la-chen kon zij — zoo vriendelijk, da|t men er prêt in kreeg. Prachtige kleederen had zij ook, maar hélaas geen geld om de huur vooruit te betalen. Maar dat zou haar oom stellig en zeker spoedig sturen, en mevrouw La Motte was zoo goed en zoo toegevend — wie wist ook beter dan zij, dat men wel eens geen geld kan hebben, en toch op geregelde inkomsten kan rekenen. Zij wilde met genoegen wachten en zelf s nog wat voorschieten er bij. Doch reeds na twee dagen kwam en deuirwaarder en policieagent er aan te pas, en mevrouw La Motte mocht nog blij zijn, dat zij bet twijfelachtig persoontje slechts tien mark gel'eend bad. Toen het dametje met het goiidblonde haar de deur uit was, geraakte mevrouw La Motte in een toestand van doffe ver-' bazing. O ja, het was moeilijk en eigenaardig ; — zoo met menschen om te gaan. Zoo ra-ar — en zoo- verrassend. De moed voor eeai derde proefnesming ontbrak haar. Maar het was niet alleen daarom, niet ' om de Deensche studenten, die zij moest tmi&sen,, niet om de- mislukte pogingen tôt het v-erhuren van kamers, dat zij daar zoo zat — zwaarm.oedig, voor bet eerst haar gezetheid als een last voelend, — nu ja, als men geen bewegmg heeft. — Zij had ditkwijis beproefd, alleen te gaan wandelien. Maar zoo eenzaam tusschen de menschen voor een winkel te staaai — niemand naast zich te hebben, om mede te lachen, die mede begrijpt, wat een last het toch, moet zijn, zulke dwaas-kostbaire kleeren te dragen — en wat een opper-vlakkige menschen het toch moeten we-zen., voor wie al die opschik een levens-behoiefte is. — Neen, daar was geen aar-digheid aan. En hoe saai, zoo heel alleen in eien restaurant of bij Jotsy te zitten — een mensch alleen, die niet kan lachen en ipraten. De eerste maanden na Onny's buwelijk was die geestige vroolijke Mum-sen nog al eens gekomen ; dan ging zij er met hem en Jôrnbarg op uit en had met (bbidschap er naar gekeken, hoe het den jongelieden smaakte. Daarna bleef Jôrnbarg ten minste nog. Hij was zoo dank-baar en zoo aanhankeijk. En zij had altijd zooveel te denken en te; doen voor dien armen kerel. Werkelijk, met ailes moest zij hein bijispringen — ofschoon dat sinds Nienwjaar, toen met Onny's geld de grootste gaten gestopt waren, altijd angstig en met een slecht geweten gebeurde : als Onny het maar niet te weten komt. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes