Gazette van Gent

2739 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Janvrier. Gazette van Gent. Accès à 12 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5t3fx75d0j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

247° JAAR. — Nr 10, 5 OENTIEMEN DIMSDAG, 13 JANXJARI 1914 GAZETTE VAN GENT HSSCHSÏJYIKGSPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eon ianr ..... fr. 52-00 Ken jaar fr. 15-0© 6 maanden > S-5S3 6 maanden » 7-75 3 maanden > 3-50 3 maanaen » 4-00 Voor Eolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andcre landen : fr. "7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 16 67 /BEURZEN-COURANT). BESTUUB EST SEDACTIE VELDSTRAAT, 00, GENT De burbelcn zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's àvondt TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nêmen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND. NEDERLAND. 'À Ontvsugst. — De regeerende Groot-he; togin van Ltfxemburg zal bij haar be-loek aan de koningin van Holland, als Ktaatshoofd word-en ontvangen met het feeremonieel, tegenover regeerende sou-vereinen gebruikelijk. K Sialsing gaëindigd. — Het einde van de staking der visscheirs-matrozen wordt, naar luid uit IJimiiden, voor heden ver-pacht.|U.e stakerç hebben de voorwaardein der reiedeii-s aangenocnen, en die zijn bijna diK&etlfdte afe véôr het atopzetten vain den arbeid. FRANKRIJK. Een erg mljn-ongeîuk f Talrijke arbeiders zwaar gewond. 1 in den put Flottao'd, der mijnvergun-Kkg: van Montràmbert, liet de machinist Tardv in de diepte eon bak, waarin zich 19 arbeiders bevonden. Eensklaps, zonder a!at de main kan uitleggen hoe bet ge-be.urd is, raakte hij den hefboom welke die l«eirdaûiii!ig moest bespoedigen, doch met het gievolg, d'at de baik het paalwerk ragtkte en wel met zulk geiweld, dat acht pieiiiseben de boemen gebroken hadden an al de anderen min of meer zwaair wer-Beo vetrwond. —— Frankrijk en Duitschland. — Président Poincaré zal den 29 januari een offi-bieel bezoek brengen aan het Duitsch jçezantschap te Parijs naar aanleiding van de feestelijke viering van den ver-jaardag des keizers. Erge beschuldigingen. — Een blad van Parijs haalde erge feiten aan, waarbij de h";er Caillaux zijn invloed zou verscha-clield hebbe-n. De heer Caillaux verklaar de gisteren nooit iets met de bedoeJde zaak te maken of deswege eenige gelde-lijke hulp ontvangen te hebben. f De revolverschoten aan îiet Elyseura. — Femand Arrows, aangehoud'en cm aan bot Mysewn. te Parij.«. rwolvdrecboten-te aebben gelost, st; i,elt sïeehts onsamen-hangendie woorden. In zijne zakken trof ben eeine som aan van 122 frank, eSf pa-tronen, een uurwerk, twee photograiiën, l'ijf sl'eoiteîs en twee faktums, door bem jeischreVen tein gimste van "Zijne Mar j'esiteit Lodeiwij'k XVII", tweedtein koning l'an Frfainkrijk. Ailes toont aan dat de man zinneloos is. In den " Métro". — Gisteren morgend, Dm 8 ure, ter statie der rue de Berlin, te Parijj, ontstond' er, op het oogenblik: diat E'Ein tireim zich in beweging; zette, eene kortsluiting. Schrik ma.aikte zich van de rejjizigiers meester. Verschieidene hiuinner tprongein uit de wagons ein werden ge-knernsd. Eepei diame werd den arm ge-broken.De Grieksche minister=voorzitter te Parijs. — Giateren werd de iieer Yenize-los bij zijne aainko.mst te Parijs opge-v.-achit door dein Griekschen gemnt in I rankirijk, dan vertegenwoordigOT ^In den Franschen minister van buitenland-sclie zakein en dooT nog tai van alndere t. ier voornaimie peirsonem, en menigyuldige Griefken. f Gisteren naimiddiag hracht dte h,eier Ye>-nizeios een bezoek aan den heer Dcku RiergtUie. EWGELAWD Ket Home Ride. — De Engelsclie re-g'îering is, naar wij vermeld viroden, van pian teigen de beweging in Usliter een muonistisch wapen te gebruiken : dte Crimt&s-act van 1837, doej bet mrnisterie-Baifour in het levea geroopen teigen de Land Leaigue. De weit verieent de uitvoerende macht in Ieirlaoïd dictatorisclie bevoegdheden en behoeft, om in werking te treden, alloeia aankondiging in het ofticieeâ blad. Geheimzinnige misdaad. — Te Londen is een geheimzinnige moord op een jon-gietje giepleegd. Vol gens het eene beiricht was Ihij b jaar oud, volgens liet andere 5, maar dan groot voor zijn leeftijd. Hij was heit zoontje van een dlag'biadverkooper, met naine John Starehfieid, die in sep-tembeir 1912 geliolpen heeft in de Toten-hanucoiurt road, eiein man te pa-kken, die juist in eene herberg de buffetjuffer had1 doodgescho/tein en een helpste>r verwond. Starchfieidl wieird bij die gelegenheid door een revolverschot gewond. Het veirmoorde jongetje, William bij name, weird omirent 1 lire op een bood-«eliap, vllak bij zijn huis, in den Hamp-siteadJtroad, uiitgestuurd en- kwam niet teirug. Het lijtkj© werd eenigen tijd' later gevonden in een v/agon van den trein, die om 4.13 ure van Chalk Farm naar Broadj-ateret vertrekt en om 4.33 are te &ho.Teditah aankcmt. Een jonge man, die te Mildmay Park, de tweede sitatie na Oballlk Farm, in den wagon kwam, zag bet lij'kje c^nder de bank, maaa* eerst een paar statiëin verder, te Shoreditc-h, werd op zijn© aangifte het lijkje verwijdterd. Het was nog niet stijf. Eene Icoord was bet heel hard om den hais gebonden. Al vroeger is het jongetje eens vermist. " Een groote jongen" had hem toen naar een cinéma medegenomen. Overleden. — Yiscount Cross, een der bekendste politieke persoonlijkheden uit den regeeringistijd vain koningin Victoria vvm EjrgelaJnd, is in den ouderdom van 91 jaar overleden. Hij was de laatF/te^ mi-nister van het kabiinet Disraeli, die nog in leVen was. In het jaar 1857 werd hij lad van het Parlement ; in 1874 staatssecretaris van biiinne.nlandsche zaken, wedk am'bt hij be-kleedde tôt 1880. lin 1885 trad hij weder alLs zoodanig op, toen echter sleehts voor korten tijd : in 1886 weird hij namelijk tôt seeretaris van Indie benoemd. Kioningin Victoria had een zeej* hoog dienkbi3eld vian zijne seherpzinnigheid en zijne beikwaaimihedein en won onder anderen geregeild zijn raad in over hare fi-nancieel'e aangelegenhedlen. De stemrechtvroinven. — Te Strat-ford is op het kantoor van fabiikamten van scheikundige stoffen een bom gevon-dien. Er kwam nog rook uit. Na in een ernmer water te zijn ondergedompeld, weird de bom onderzocht. Zij bleek buis-krnit en zwaV'el te bevatten. Op de bom was geschreVen : " Kiesreoht voor vrou-w;en."Slim aanjîelegd. — Lord Lansdowne heeft zijne bezittingen in Kincardtnesto-ne overged.ragefn op zijn oudsten zoon, den eiraaf van K erry en zijn tweed ein zoon Lord Charles Fitzmaiirice. Dat spaairt later de erfeniarechten uit. DUITSCHLAND; Pruisen en Duitschland In het Pruisisebe Heerenhuis is het voorstel van graaf York von Wartenburg, om de Pruisische reigeering te vei-zoeken het daarheen te leiden, dat aan de oppo-sitie in het Duitsche rijk, waarop Pruii&en krachtens zijne geschiedenis en zijne be-teekenis aaînspraak heeft, geen âfbreuk worde gedaan door verplaatsing der staatsirechterlij'ke betrekkingen ten nar-deele dler afzondenrlijke staten, in behan-dieliing giefcomen. De mini&te'r-voorzitter verklaart diat de positie. die Pruisen steedis in den Bonds- raad heett mgenomen, net «en leaidiende roi waarborgit. Die positie dient gtehand1-haafd. De uitilalting van den sLaaitssecre-taris van binnenlandsehe zaken in de kwestie der woningwet, is geene bedrei-ging tegien Pruisen. Het is onjuist in die beiasitingrwetgeving eene toegeving der régie-ering te willen zien. Wat de h&rvor-miiig. in de G>rondwet van El>zas-Lot!harin-gen beitreft, zij beteekent zeker eene ver-pla'ajtsing van macht in den Bondisraad ten nadleele vain Pruisen, maar ten slotte bescluikt toch dezelfde persoon ovea- de stemmen van Elzas-Lotha.ringen en over die vain Pruisieoi. De invoering van het stelsel om oofc kleinere vragen in den Bàjk'sdiagi als ondervragingen te behandie-len, ein er besluiten over te nemen, i& eiene uitibreiding der bevoegdheden van den Rijksdag, maar beteekent geen uit-breidEng van rechten. De minister-voorzitter verklaart verdter diat tal1 van brim'eai en uitlatingen over de geibetirtenissen der laatste weken, ook uit breiede kringen des volks, bewijzen, d!a.t het volk in het leger zijn sterkstem siteuin ziet. Sprekeir beschouwt het aj« zi,jn voornaamste taak, het leger te ver-dedigien tegen aile aanvallen, e vénal s de leiden die positie vain Pruisen, die niet tegen maar in het belang van bet rijk is. Het Huis heieft daarop het voorstel van graaf York von Wartenburg met 185 tegen 20 stemmen aangenomien, (drie afge-vaa.rdigdten onthielden zich van Btem-ming).Na de stemming verklaart de voorstel-ler, diat het volstrekt niet zijne bedoeling is geiwieest d'en minister-vooirzitteir eein bllijik van wiantrouwen te geven. Het famiiiedrama te Soldau Wij hebfoen reeds het verschrikkelijke familiiedrama, te Soldau, in Oost-Pxuisein gemeld, waar de aannemer Bratz zijne vijf kinderen op den leeftijd van vier tôt aehttien jaa.r, en zijne zuster vermoord en daarna met zijne v.ro'u'w zeJfmoord ge-plieeigd' h-eeift. Toen men bet huis binnen-fewam, vond men dus acht lijken. Ook de bond laig met afgesneden keel op den Vloer. De lijken van de oudeais vond' men in rowwktoederen in zâttende holding op een oanapea. Aan den ingang was een briefje aangeplakt met de woorden : " Voarzicbtig! Gas !" Aille gaskranen stonden dlan ook open. Men we-et, dat geldizorgen de oorzaalk van h'et wanhopige besluit r.ijn geweest. Bratz had het geheele gezih met gas willen vergiftigen, maar toen de dood niet snel genoeg intrad, nam hij eetn zak-mes en sneed' er zijne kinderen en zijnie zuster de keel medie door. Het lijk van den oudsten zoon heeft, behalve een snede, ook een steek en een schotwond. De misdaden van Karl Hopf Heid'en begint voor het assisenhof van Firankfuçrt het procès tegen Karl Hopf, gezegd Athos, beschuldigd van drie veir-giftiginigan en drie j>ogingen tôt vergif-tigiing, Deze crimineete zaak maakt groote opschudddïig, zoo wegens den persoon van dien moordlenaar ails wegiens de ge~ plaegde misdad'en. Karl Hopf is 50 jaar en behoort tôt eeme zeer goedie familie. Na goede studiën, werd' hij leerling-dirogist, trok later naar Lomden en Ma.rokko, waar hij eene roi speelde, die niet geheel is opgeheldejd. Te.rug in Duitschland, stichtte hij een handel in veevoeder, maar dat ging niet. Daarop verdiween hij eenigeoi tijd uit den oimll'oop. Men weet nu dat hij toen onder een vailscben naam de fooren afreisde met eene groep vrouwen, aie piastiscne stan-den vertoonden, maar de policie steîdb daar een einde aan. Daarna gaf hij in music halls voorstellingen met den sabieiL Hij won geld, maar gaf nog meer uit en alidius belanddie hij ten silotte in dte mis-daad.Hij is driemaal getrouwd geweest. Toen zijne eerste virouw stierf, liep het geruebt dat zij het islachtoffer was geworden van eeine misdaad. Een blad vermelddie dit, maar weird op eene klacht van Hopf ver-oordeeld. Sedertdien is het bewezen, dat de Virouw sitierf aan arsenievergiftiging. Hopf trok de 20,000 mark, waairvoor hij haair verzekerd had. Zijne tweede vrouw werd zielc kort na haar huwelijk en, ver-mioedens krijigende, keerd'e zij naar hare familie torug, waair zij eenigen tijd later ■stierf, alsook haar kind. Het georecht ge-liooft da.t die overlijdens ook het gevolg zijn vain vergàftiging. Hopf troirwde voor die derde maal. Hij v^rzeklerde zijne vrouiw voor 100,000 fr. Ook zij werd zieik onder verdachte om-statadiigihedlen. De geneesheer deed haar naar bet gasthuis brengen. Hopf kwam haair herhaaldelijk beaoeken en bracht haar aller lei lekkernijen me de.. Maar tùen de vrouw na elk bezoek opnieuiw verdia.chttie veirschijnselen vertoonde, ant-teedidle men de lekkernijen en steldte vast dat zij rattenkruïd bevatten. Toen werd Hopf aantrehouden. Hij trachtte vruehte-îoos veirgift te nem'en. Eene huiszoekirig in zijne woning deed een heel arsenaal m'et vergift ontdekken. Toen bekend© de ellendieling een dieel zijneir misdladen. Hopf was er in geluUrt zich dat vergift te veirschaffen als oud-drogist. Men vond ook in zijn laboratorium zeer hevige culituren van choiera-, typhus- en andere ibaccilllen. Er was genoeg om heel Frank-fort naar de andere werefld te sturen. Hij kreeg die baccillen van zekeren KraJik, van Weenen, die die voornaamste weten-schappelijke gestichteai van Europa hieir-van voorziet. De ellendeling wild'e ze on-geitwijfed'd gebruikein, om eien aantal per-sonen om te brengien. Hopf is dus beschuMiigd van de ver-igiftiprimg zijner twee vrouwen en een zdj-ner kitaderen. Hij heeft ook d.rie pogin-glmn "tiot vergifbiiEcing gepleegd en mien, v aïmoedt dat liij zijne eigene moeder, een ander zijner kinderen en iemand iin Engelajnd' doodelijke ziekten heeft aan-gezet.De zaak van Safern in den Rijksdag. —- Het is zoo goed als zeker, wordt gemeld, dat er van de zijde van de vrijzin-nige partij en van de zijde der sociaal-democraten eene ondervraging in den Rijksdag zal ingediend worden, naar aan leiding van de vrijspraken in Safern. Men wil den Rijkskanselier vragen, hoe hij denkt dat de verhouding tusschen bur gelijke en militaire macht in de toekomst zal z;jn. Ook wil men hem 'zijn oordeel vragen over de geldigheid van het kabi-netsorder van 1820. Noodweer. — In Oost-Pruisen heeft een heviig onweder gewoed. Het plaatsje Damkerort is gebeel en al weggespoekî ; met een verrekijker is waar te nemen, diait het water om die daken der huizen heenstroomt. Nog een aantal andere plaatsen zijn overstroomdi ; bet dorp Laase is afgesneden van het verkeer. In hjeit vissehersdorp Nest, tu&scben de Oostzae en bet Jamundermeer, staan ail© huizen onder wiater. Er zijn wagens van dien tiîectrischen stra/ndtram naar Vestt gezonden, om de inwoners met hunnie bave op te nemen. De storm heeft ook hevig huisgehiouden in Dantzig en omstreken ; de zeebaden en De overwinnaars van den wedstrijd voor voetloopen, die zondag namiddag plaats had op den Wintervelodroom van Brussel. Van links naar reebts : De Bolle, A. VignoL, F. Vignol, al il en led'esi van d« "Union Athlétique", van Brussel. badilnricbtiingen zijn grootendeels wegg>e-slagen. De grootste sebade is aangieiricht bij Zoppot. Het scbiereiland Hela is door die zee op vearscMLlende plaatsen doorge-broken.Uit Koeslin is beriebt ontvangen, dat een honderdtal inwoners van Damkerort er in slaagden een weg te vinden naar het naburige dorp Steinart.Daar zijn zij Vloor de fvisschersbevoïking hulpvaardig opgenomen. Het vreemdelingenlegioen. — De r&cht-bank te Kassel heeft den kantoorkilieirk Wilheîm Bhein tôt 10 maanden gevange-nisstraf veroordeeld, wegens pogiingen om Duitsch e jongeliedleai tôt dienstne-ming bij hiet Franscbe vreemdeliiigen-liejgioen over te bal en. Bhein, die langen tijd1 in Frankrijk heeft vertoefd, bad te Nancy kennis ge-maakt m/et aanwervers, wier agent bij geworden was. Brand. — Te Lichtenau in Westfalen, is het gieibouw vian bet kantongerecht tôt den grond toe afgebrand. Aile aJktetn en documenten zijn vernield. Ridderorden. — De poiit op de Pruisi-sebe begrooting voor bet verleenen van ridlderordein en onderscheidingen, is vooir 1914 van 300,000 op 450,000 mark ver-hoogd. Op de begrooting van 1911 was zij pas van 220,000 op 300,000 mark ge-bracht. De tegenw-oordige verhooging is, ziegt de regeering, noodig, omdat de mid-delen onvoilldoende zijn en daarvian tel^ kens Ojversohrijidîing van de begrooting bet gevoiEg is geweest. Boivendien zijn pas een kruis vlan verdienste in goud en zil-ver, en een aflgemeen eereiteeken inge-steld.Onderzoek. — Men meldt dat het foe-stuur der posterijen van Straatsburg, een onderzoek heeft geopend, om te we-ten, welk telegraafbediende het be-staan deed kennen van de telegrams door den kroonprins aan generaal von Deimling en aan kolonel von Reuter ge-stuurd. OOSTENRIJK- HONGARIE De cinemabrand De Weensebe policie heeft den bestuur-der van den bioscoop in de Maria Hilfe-straat, waar dioor eene ontpLoffing brand is ontstaan, gevangen genomen. Het 1» gebtteken dat hij enkele van overheids-wege voorgieschreven veiligheidsmaatre-gelen niet was nagekomen. Twee van de zwaar gekwetsten zijn inmiddel® nog overleden, zoodat bet aantal alachtofferB van- den brand vïer bedraagt. In Bohemen. — Er zullien door de Oostenrijksche regeering opnieuw pogin-gen in het werk worden geste] d, om de partijen in Bohemen tôt elkandeir te brengen, en minister-voorzitter giraaf Stùrgkh heeft aan de besturen van de verschillendle partijen eene uitn oodiging gericht tôt het houden van voorlooptge besprekingen op 20 en 21 januari. De regeering zal dlan aan de vertegenwoordi-geirs der partijen voorstellen doen, die als grondslagen voor verdere ondeirhlan-delingen kunnen dieinen. NOORWEGEN De diensttijd. — De Noorsche officie-jrenvareenigmg Heeft eene motie aangeno-men, waarin de wensobelijkheid wordt uitgesproken, den militairen diensttijd met een jaar te verlengen, en den minis-ter van verdediging woirdt verziocht een daatrtoe streklkend ontwerp bij het Stor-ting in te d&enen. ITALIE; Het geheimzinnige testament. —< Gisteren namiddag heeft m'en, te Rome, in het Vatikaan de zegelis geldcht, die op d« vertrekken van kardinaal Rijmpola ge<-legd werd'en, na de klacht over bet ver-dwijnen vam bet testament yan den a/f» lijvige. De wettelij'ke onderzoeksrecbter, ds»(j [ | Feuilleton der Gazette van Gent. Voor hare Moeder î AV igand liep het dek op en neer — en keek, en zocht... Hij zag de moeder, die haar bewust-zijn had herkregen en bitter schreide — hij zag den vader, die daar wrevelig en als beschaamd stond — ja, dat zoo le os zulken wijzen menschen kan overko-men. — Wigand had volstrekt geen me-BeJi,den met hem. — Hij haatte dien majn bi.ina, Hij hoorde den aardigen blondkon vragen : — Heeft onze lieve Heer zeep in het water geworpen, omdat de visschen zich iïioeten wasschen 1 ' ^ -'-Si, kereltje, dat heeft onze lieve Heer gedaan. En in de golf van Lubeck Kiioelt het van walvisschen ; als het u piezier doet, zwemmen ze ook in de Elbe ot m de Spree, 0f waar gij ook woont, bii fscholen . Voor u komt het er nog niet .0]) aan, hoe de wereld werkelijk is, maar hoe uw denkbeeld ze u voorstelt, grieze-|ig oi vroolijk. Uw ouders dachten er al-oen aan, u de wcrkelijkheid te laten zien ^'r-i l , Seweldigste van aile w erklijkheden onder 't oog gezien : den dood... Nu zijt ge misschien veel wijzer, dan uw wyze leermeesters... En midden ia deze zwijgende toe-spraak tegen het ventje, dat in de boot iag, overviel hem de gedachte : Zou het ' ^dien het in het leven blijft, deze oogenblikken ooit kunnen vergeten ? '< n rilling van zenuwachtigheid liep nom over den rug. ihijmmmfcfllmivilliligwwiwiw—bm—b—bl— En de redster 1 Wat zou er wel in haar omgaan? Zij had haajr leven ge-waagd om dat van een ander te redden ! Welk een verheven gevoel moest dat voor haar zijn ! Welk een moed en zelfveriooching Zich zelf vergeten, om een ander leven te behouden, dat zonder die daad der boogste menschenliefde waarschijnlijk verloren wa<s... Wie was zij dan toch ? Wigand keek om zich heen — hij wilde het niet aan vreemden vragen — de pas-sagiers kenden elkander nog niet. Zij waren pas enkele uren bij elkander op de boot, en bij den korten duur der reis had waarschijnlijk niemand belangstelling ge-voeld voor de namen van izijn mederei-gers. — Hij keek om zich heen — hierheen, daarheen — in zijn geheugen zoekend, of hij misschien een der vrouwelijke pat-sa giers miste. Daar viel zijn blik op de statige vrou wengestalte met het grijze kroeshaar en het door de zon gebruinde gelaat. Zij stond tegen den houten wand van het pa-viloentje, dat den ingang naar de eerste kajuit beschutte. Onbeweeglijk bleef zi] staan, en staarde met haar verstandige, fonkelende oogen. naar de zee, naar de boot, die nu snel naderbij kwam. Wigand volgde een opwelling. Hij voel-de izich ertoe gedrongen. Hij kon niet anders. Die vrouw moest hij aanspreken, want bij ingeving wist hij : het was haar dochter... — Weet gij misschien wie de dame is, •dîer... — Dat is mijn dochter, zegde zij kort-af, hem in de rede vallend, mafar zonder hem aan te zien. Haar blik bleef gericht op de zee. , Hij had nu van ailes kunnen zeggen. — Welk een moeuige daad! — of zoo iets ; er was genoeg te bedenken. Doch hij zweeg. Zou zij bezorgd zijn voor haar dochter? vroeg hij zich af. Het bruin van haar gelaat scheen valer geworden, maar in haar oogen, die van veel tempe-rament getuigden, was een uitdrukking, die men voor trots had kunnen houden. Wie kon weten, wat in haar omging ? Als men iemand in het geheel niet kent, moet men voorzichtig zijn in zijn gissin-gen, meende Wigand. Hij bleef naast de vrouw staan. Misschien was dit onbescheiden — indringe-rig, maar zij scheen er niet op te, letten. Opeens vond hij woorden om zijn ge-waarwordingen te uiten. — Het was hard voor een man, werke-loos te blijven, waar eene vrouw handel-de.Zij bleef naar de boot kijken. — Och, dat — antwoordde zij, toeval-lige omstandigheden ! Het verbaasde mij ook, dat Onny — maar izij zwemt zeer goed — uitstekend — wie kan dat nu juist... Hij merkte op, dat zij met een vreemd accent sprak, en een schoonen mond had met witte tanden, die niet recht bij het bruine gelaat met de breede trekken scheen te passen. Hij wist dat Denen en Zweden Duitsch spreken met dit accent en dien vleienden klank. Opeens richtte de vrouw zich op, wetik-te met beide handen ,en stapte naar de reeling. Min of meer schuw maakten de anderen plaats voor haar, want wie hier stonden wisten het : dat was de moeder... Uit de boot wenkte de dochter. Zij zat tusschen de matrozen, als had zij een bad genomen. De ldeine geredde lag op de knieën van den stuurman. Er werd heen en weer geschreeuiwd. Leeft hij? Ja! — maar hij was bewuste-loos. Leven — Leven. — Duizendmaal Goddank... ! Nu vlogen allen naar stuurboord, ter-wijl de boot om den boeg van het schip voer, om de plaats te bereiken, waar vier sterke touwen met geweldige haken van de windas naar beneden hingen. Half izoekend, half bevelend hield de eerste officier de passagiers terug, en allen gehoorzaamden. Wigand wist zelf niet, hoe het kwam, dat juist hij met de moeder en ouders van den kleinen knaap op de open plek kwam te staan. Hij had zich toch werkelijk niet op den voorgrond geplaatst. Ja, toch — hij wist het. De officier had immers tegen hem gezegd : Afls het u be-lieft doctor ?... Iets van dien aard herinnerde hij zich. Daar stond hij nu en zag, hoe de boot aanlegde aan de valreep, die was neerge-laten, omdat het vaartuig vol menschen te zwaar wafe om op te hijschen. De moeder van den knaap, half ge-ïknield, zich vooroverbuigend, kermde voordurend : — Fritz — Fritz — Fritz De vader stond als een zoutpilaar. Op zulk een toestand had geen wijsheid of •opvoedingl hem voorbereid... Misschien diende die stijve houding sleehts om zijn radeloosheid te verbergen. De vrouw met bet bruine gelaat gaf geen blijken van opgevondenheid. Zij ging op de knieën op de bank liggen, kruiste de armen op de leuning, keek naar beneden en zag haar dochter aan, die even knikte. Toen zegde zij, half tegen Wigand: — O — zij is wel een beetje erg bleek... Beneden had de ontscheping plaats. Eerst sprong een matroos op de kleine valreepbrug, en nam het kind uit de handen van den officier over, omj het voorzichtig den trap op te dragen. — Frits — Frits — Frits, klonk het bevend en jammerend. —Werk voor u, dokter, regde de eerste officier. — Voor mij ? — Och, lieve hemel, dat is een vergissing... — Geen geneesheer ? — Heelemaal niet... advocaat — advo-caat.De man was teleurgesteld en floot zachtjes. Maar och — de meesten va)i het scheepsvolk wisten zoo flink met zoo iets om te gaan... Hoe stonden de zaken eigenlijk met den kleine? Half verdron-ken ? Maar daar riep reeds de matroos, ter-wijl hij trede voor tredo den valreep op-klauterde : — Hij leeft — hij leeft — hij heeft a] een heelen boel water uitgebraakt... — Frits — Frits — Frits... Toen stierf het gejammer van de moeder weg in een snik ; zij hield haar kind in de armen, bedekte het buiten zichzelf met kussen en bemerkte nauwelijks, dat een vreemde man haar eenvoudig aan-pakte, verderop schoof en haar met een wonderlijke mengeling van ruwheid en goedheid aanmaande : Komaan — komaan Wigand zag het niet — hij zag ma|ar één ding : Eerst nog wat wankelend, stond de redster in de boot overeind. Zij greep naar de touwleuning van de valreep. Met vluggen, vasten tred ging zij den trap op, flink en krachtig. En toen stond zij boven een oogenblik stil. Vrij voor den ruimen horizont van zee en hemel — eng omsloten door haar natte kleeding — verwonderlijk slank en schoon — en zoo zonder eenige verlegenheid, alsof zij uit een familiebad stapte. Glad en glim-mend als een ottervel lag het donkere haar om haar hoofd — zeer bleek was zij, maar er lag een glans op haar gelaat — een glans vaa groote, blijde ver-bazing. — En juist wierp de vuurtoren uit de verte izijn eersten stralenbundel door het kleurlooze avondlicht. Dat was als een lichtende groet — als een huldiging van den bewaker der zee. Aile mannen hielden den adem in — vol1 eerbied voor de bijna naakte vrouw — dit was een openbaring, een heilig oogenblik. — Kind ! zegde de moedef. Sleehts dit ééne woord. En de dochter boog zich éven naar haar toe, voorzichtig, om haiar moeder niet nat te maken. En de statige moeaer nam het natte, gladde hoofd tusschen de handen en drukte een kus op het voor-hoofd.Hoera! schreeuwde de passagiers. De vader van den geredden knaap voelde dat zijn positie nu iets van hem eischte. Hij deed een stap vooruit. Hij greep de hand, die zijn kind uit het diepe water had gered. Hij mompelde iets. Zijn onderkaajk: tril-de.— Och kom, 2egde het jonge meisje helder en vroolijk, dat was immers... (Wordt voortgezet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes