Gazette van Gent

2373 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 30 Novembre. Gazette van Gent. Accès à 10 decembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0p0wp9x67m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

247* JAÂIL - N' 276 5 CENTIEMES MAANDAG, 30 NOVEMBER 1814 GAZETTE VAN GENT irJSCHRIJYIJrGSPRIJS : VOOR GENT s VOOR GEHEEL BELGIE ï Een jaar ...... fr. 12-00 Een jaar fr. 13-00 6 maanden > 6-50 maande: ..... > £-75 S maanden > 8-50 3 maande' » 4-00 Voor Holland fran pei maanden Voor de andere iandt-, s fr. 7-50 pe maanden. ^————— NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 BESTUUlâ ESI K32E>ÀCTIE) VELDSTRAAT, 60, GENT T3ELEFOON Nr 710 De bureelen zijn open van 7 ure V worgi'vds tôt 5 ure 's avonds. De inschrijvers buiten de stad Gotit moeten bun abonnement neraen ten po«tkantioiv h'mer 'voonp'aats, DE EUROPEESCHE OORLOG Allerlaatste berichten De Oorlog in Seigie en Frankrijk DUITSCHE OFFICIEELE MEDEDEE* LING Berlijn, 28 november. (Wolff). — Ambt&lijke mededeeling uit het groote hoofdkwartier : Op het Westelijke oorlogsterrein is de toe-«tand niet veranderd. Aanvallen der Franschen in het Argonner-iwoud werden afgeslagen. In het boach ten Noordwesten van Aprémont en in de Vogeezen zijn, in weerwil van den he-rigen tegenstand, eenige loopgraven aan de Franschen ontnomen. FRANSCHE OFFICIEELE MEDEDEE-LINGParijs, 28 november. (Reuter). — De kennis-geving zegt : Gisteren zijn er in Belgie weer den heelen dag artilleriegevechten geweest, zonder dat er iets bijzonders voorviel. Het zware Duitsche geschut toont minder bedrijvigheid. De eenige aanval van de Duitsche infanterie, ten Zuiden van Ieperen, is afgeslagen. Fransche artillerie heeft een Duitschen twee-dekker, door drie man bemand, neergeschoten. De ooriog aan het Gostelijk Freni DUITSCHE OFFICIEELE MEDEDEELING"Berlijn, 28 november. (Wolff) : In Ooat-Pruisen hebben onbeduidende ge-vechten plaats gehad. Bij Lowicz zijn onze troepen opnieuw tôt den aanval overgegaan. De strijd is nog gaan-de.Krachtige aanvallen der Russen in de streek ten Wiesten van Nowo Radomsk Noord-Ooste-lijk van Czenstochowa) werden afgeslagen. In Zuid-Polen is ailes onveranderd. OOSTENRIJKSCHE OFFICIEELE MEDE= _ DEELING Weenen, 28 november. (Wolff). — Officieel wordt medegedeeld : De toestand is ongewijzigd. In Russisch Polen is de dag van zaterdag over het algemeen kalm voorbijgegaan. Eenige evrakke aanvallen van de Ruissen werden afgeslagen.In de Karpathen duren de gevechten voort. De ooriog tusschen Turkije en Engeland NAAR HET SUEZKANAAL. Berlijn, 28 november. — Naar een blad ver-neemt, zet het hoofdleger der Turken zijn op-marsch naar het Suezkanaal voort. Te Alexandrie en Caïro heerscht vooral in de Italiaansctie koloniën groote onrust. De Italiaansche regeering heeft haar consuls last gegeven den uit-tocht der Italianen uit Egypte zooveel moge-lijk te begunstigen. De Oostenrijkers in Servie Weenen, 26 november. (Wolff). Officieel. — In de gevechten aan de Kolubara hebben onze troepen sedert gisteren belangrijke voordeelen behaald. Het centrum van het vijandelijke front, een sterke stelling bij Lazarts, is door het 11e, 73e en 102a regiment, die zich door hun onverschrokkenheid reeds vroeger hadden on-derscheiden, stormenderhand genomen. Daar-bij zijn 8 Servisohe officieren en 1200 man ge- vangen genomen, drie kanonnen, vier munitie-wagens, drie machiengeweren buitgemaakt. De van Waljewo naar het Zuiden opgerukte kolomimen staan voor Kozjerici (ten Zuiden van het Maljengebergte). aaaaaaaaaaaaaaa De nieuwe inschrijvers, welke een abonnement nemen op de GAZETTE VAN GENT, voor geheel het jaar 1915, be-komen van nu af tôt 1 Januari aanstaande, ons blad kosteloos. WWYWWWvWWTfWWry BUiTENLANDc NEDERLAND. BETALINGEN IN BUITENLANDSCHE BETAALMIDDELEN. De ministers van financiën en van waterstaat maken bekend, dat met ingang van 1 decem-ber tôt een nader te bepalen datum, in de onderstaande gemeenten aile betalingen aan ontvangers der rechtstreeksche belastingen, invoerrechten en accijnzen, en aan de kanto-ren der posterijen en telegrafie zullen kunnen geschieden in de hiema, voor de verschillende gemeenten, genoemde buitenlandsche betaal-middelen.De evenbedoelde buitenlandsche waarden zullen in betaling worden aangenomen tegen afwisselende koersen, welke in de betrokken kantoren op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats door aanplakking of op andere wijze zullen worden bekend gemaakt. Met inachtneming van het vorenstaande, zullen worden aangenomen : Duitsche en Belgische bankbiljetten, munt-biljetten, gouden en zilveren munten : In aile gemeenten der provincie Limburg. Belgische bankbiljetten, gouden en zilveren munten : In de gemeenten : Cadzand, Retranchement, Eede, Aardenburg, Ste-Kruis, iBiervliet, Philippine, Sas van Gent, Westdorpe, Zuiddorpe, Axel, Overslag, Koewacht, St-Janssteen, Clin-ge, Grauw en Langendam,r Sluis, IJzendyke en Hulst, in de provincie Zeeland ; In de gemeenten Ossendrecht, Putten, Huy-bergen, Ginneken, Chaam, Baarle-Nassau, Reusel, Borkel, Soerendonk, Rosendaal, Hil-varenbeek, Luyksgestel en Budel, in de provincie Noordbrabant. VOOR DE VLUCHTELINGEN. Men verklaart dat een afgevaardigde van den lord-meier van Londen onlangs bezoek bracht nan de burgemeesters van Sluis, Oostburg en Breskens, aan de Belgische grens, om de mo-gelijkheid te onderzoeken de Belgische vluch-telingen over te brengen naar Engeland, waar zij werk zouden kunnen vinden. Eene lijst der nijverheden, die ze zou kunnen bezigen, wordt zonder verwijl opgemaakt. FRANKRIJK, EEN CREDIET VAN 10 MILLIARD. Men meldt uit Bardeaux aan de "Corrière délia Sera" : De Fransche ministerraad heeft besloten aan de Kamer, tijdens hare vergade-ring van 20 december aanstaande, een ont-werp van een crediet van 10 milliard frank te onderwerpen. DE SCHOUWBURGEN. De Fransche regeering heeft de heropeninj der schouwburgen tôt 11 ure 's avonds gemach tigd. Er zal op de ontvangsten 13 ten honderc geheven worden voor oorlogsnoodwendighe den. VOETBALMATCHEN. Niettegenstaande den ooriog, werden het meerendeel der matchen, voorkomend op der kalender 1914-1915, reeds gespeeld. Voor wat den football rugby betreft, de mat chen voor den Nationalen Beker 1914 zouden gisteren zondag aanvangen en de return-mat chen zullen den 10 januari 1915 plaats hebben. CftGELAND OPROEP. De lord-mayor van de Londensche City heeft bij zijn ambtsaanvaarding een oproep afge-kondigd, waarin hij de burgers van Londen op-wekt, bij duizenden dienst te nemen voor het vaderland. DE OORLOGSKOSTEN. ' Sir George Paish, financieel raadsman van Lloyd George, verkiaart dat binnen enkele ja-ren, roeer zal bezuinigd zijn, dan de ooriog heeft gekost. Als aan het militarisme den kop wordt ingedrufct, zull<an de ko&ten voor cie landsverdediging met de helft verminderen, dit is een bezuiniging van 40 millioen pond sterling per jaar. DE ONDERGANG VAN DE "U. 18". Het Reuteragentschap deelt mede : Een der opvarenden van den torpedojager "Garry", die de bemanning van de gezonken Duitsche duikboot redde, heeft over het gebeurde medegedeeld : Nadat een Engelsche patroelje-vaar-tuig de haven had yerlaten, gaf het kort daarop seinen dat het m et "een duikboot, in aanvaring was geraakt. Onze kapitein gaf dadelijk bevel uit te varen. Wij konden de duikboot buiten de haven zien, daar de periscoop boven water uitstak. Met voile vaart voeren wij er op aan, toen plotseling ook de rornp van de duikboot aan de oppervlakte verscheen. De bemanning kwam boven en de kapitein wuifde met een witten zakdoek. Wij voeren er vlak langs heen en draaiden bij, om de bemanning aan boord te nemen, maar toen wij vlak bij waren, zonk de duikboot plotseling en de geheele bemanning geraakte te water. Wij slaagden er niet-temin in, al de opvarenden te redden. Van een der matrozen, die Engelsch spreekt, hebben wij gehoord, dat iemand beneden is gebleven, om de kleppen open te zetten, ten einde de boot te laten zinken. DE VERLIEZEN DER VLOOT. De Engelsche bladen kondigen af de lijst van de verliezen, die de Britsche scheepsmacht tôt dusver heeft geleden. Het vergaan van de "Amphion" (6 augusti), kostte 148 menschenlevens ; het zinken van de " Pathfinder" (5 september), 250 ; de ramp van de "Aboukir", de "Cressy" en de "Hogue" (22 september), 502, 535 en 360 man ; het vergaan van de " Hawlce" (15 october), eischte 499 levens ; bij den slag aan de Chileensche kust verdronken, met de " Good Hope", 867 man, met de "Monmouth" 693. De "Audacious", waarvan dezer dagen ge-sproken werd, en de "Bulwark", komen op die lijst niet voor. SCHADEVERGOEDING VOOR PRIJS-: VERKLAARDE SCHEPEN. De Engelsche regeering heeft eene commis&ie t benoemd, om de aanspraken te onderzoeken, welke derde partijen, voor zoover deze Engel-schen zijn, of tôt de onderdanen van de met Engeland verbonden Staten of van onzijdige landen behooren, kunnen doen gelden op sche-pen of ladingen, welke door het prijzenhof zijn buit verklaard. Aile vergoedingen, welke uit dien hoofde worden toegekend, moeten worden beschouwd als geheel vrijwillig en uit zuivere edelmoedigheid van de regeering te zijn ge-schied.DE HARWICHBOOTEN. De "Great Eastern Railway Co" heeft nu ook den dienst Rotterdam-Harwich met vracht-schepen, tijdelijk opgeheven. De Engelsche regeering heeft de stoomsclie-pen opgeëischt. HULP UIT AUSTRALIE. Londen, 27 november. (Reuter). — De procu-reur-generaal van het Australisch Gemeene-best heeft in een rede over de plannen van Duitschland tegen Australie en Nieuw Zeeland gezegd : Wij moeten nog 100.000 of zelfs 150.000 man toevoegen aan de strijdkrachten die thans voor het vaderland vechten. De minister van verdediging heeft in den Australischen Senaat gezegd : op het oogenblik zijn 56.000 gewapende mannen gereed voor de verdediging van het vaderland. Bovendien hebben wij een vloot die door patroeljedien-sten de rijksregeering de noodzakelijkheid be-spaart om van de Noordzeevloot schepen voor dat doel af te nemen. SCHIPBREUK. Een vaartuig voor de haringvangst uit Yar-mouth is met man en rouis (9 koppen) vergaan. Het schijnt op een mijn te zijn geloopen. Nie-mand heeft het ongeluk gezien ; wel is een ont-ploffing gehoord ; doch het schip is verdwenen. EEN BOMAANSLAG. Calcutta, 27 november. (Reuter). In het poli-ciebureel alhier is een boni ontploft, waardoor tvree opzichters ernstig gewond zijn. De ple-gers van den aanslag hebben tijdens hun achteirvolging een tweede bom geworpen, die een inlandsch policieagent heeft gedood en twee anderen gewond. HET VOETBALLEN. Sir John Lonsdale zal in het Lagerhuis voor-stellen, voor den duur van den ooriog het hou-den van voetbalwedstrijden te verbieden, daar die wedstrijden ■— meent sir Lonsdale — een nadeeligen invloed hebben op de werving. DUÎTSCHLA^D. CHOLERA ONDER RUSSISCHE KRIIGS GEVANGENEN. Ulm, 28 november (Wolff). — Onder Russi-sche krijgsgevangenen zijn elf ziektegevallen voorgekomen, die men voor choiera houdt. Vier zijn er aan bezweken. Het bacteriologi-sche bewijs, dat het choiera is, is er nng niet. Nieittemin zijn aile voorzorgmaatregelen getroffen. IMOORWEGEN VOOR DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN De inza/meling van de "Berlingske Tidende", van Kopenhagen, voor de Belgen in Holland, heeft reeds 412,533 kronen opgebracht. DENEMARKEN. DE PRIJS DER LEVENSMIDDELEN. De ooriog heeft ook zijn invloed op den prijs der levensmiddelen in Denemarken. Aardappe-len en visch zijn goedkooper geworden. De prijzen van het vleesch, de melk, de koffie, cacao en het bier zijn bijna onveranderd, maar deze der boter, der margarine, bloem, tarwe, van het wit brood, van de suiker, petrool en coke zijn van 10 tôt 20 per cent vermeerderd. Roggemeel, roggebrood, haver en rijst zijn 25 à 50 per cent opgeslagen. îTALSE Een Engelsche gezant bij den Paus. — Sir Henry Howard, is benoemd tôt gezant van Engeland bij het Vatikaan. Sedert 1873 had de Engelsche regeering geen gezant meer gehad bij het Vatikaan. RUSLAND. DICHTGEVROZEN. De haven van Archangel moet, volgens bij zondere berichten uit Stockholm, dichtgevro-zen zijn, niettegenstaande de onafgebroken werkzaamheid van ijsbrekers. Ten gevolge hiervan is het vervoer van handelsartikelen, levensmiddelen en munitie van Engeland naar Rusland stopgezet. In Stockholm vreest men, dat Engeland en Rusland nu zullen trachten, het vervoer over Zweden te leiden. BULGARIE. MANIFEST. Het Bulgaarsche nationale comiteit neemt in zijn orgaan een manifest op, aan het Bulgaarsche volk, om het op te wekken zich om het vaandel der Bulgaarsche nationale vereeniging te scharen, ten einde Macedonie met het moe-derland te helpen vereenigen. De belangen van Bulgarie, aldus het blad, schrijven gebiedendr voor, zich bij het drievoudig verbond aan te sluiten. SERVIE GEWELDIGE BOTSING. Men meldt uit Sofia, 28 november : Eene ge-weldige botsing had plaats tu&schen een trein gekwetsten van Belgrado komend, en een trein van Nish. De wagons werden aan splinters ge-slagen.Tweehonderd pereonen werden gedood. ALBANIE DE OPSTAND. Tusschen Sjak en Tirana hebben afgevaar-digden van Essad pacha en van de opstande-lingen beraadslaagd, met het gevolg dat te Durazzo eene afvaardiging van opstandelingen is aangekomen, om een vreedzame beslechting der geschillen te beproeven. De afgevaardigden ëîschten mét naflie dat "Essad den policie&ver-ste, dien hij naar Tirana heeft gezonden, zal terugroepen en de menschen die deze daar ge-vangen heeft gezet, zal vrijlaten. Naar verluidt is een vreedzame bijlegging van het geschil mogelijk. EGYPTE. SCHEPEN OPGEBRACHT. Volgens een officieel Italiaansch bericht zijn er in heL geheel 15 Duitsche en Oostenrijksche schepen uit het Suez-kanaal door Engelsche oorlogschepen naar Alexandrie opgebracht. MEXICO DE ONLUSTEN. Naar verluidt, heeft generaal Villa de on-lusten, welke na zijne aankomst in Mexico uit-braken, gemakkelijk kunnen onderdrukken. Generaal Caranza is voornemens Zapata en Villa geen oogenblik met rust te laten en daar-toe aile spoorwegen op te blazen en aile ver-bindingen af te snijden. AMERIKA* DE OORLOGSCONTRABANDE. Het Amerikaansche département van buitenlandsche zaken heeft den tekst openbaar gemaakt van het antwoord, dat aan de Duitsche 43 Feuilleton der GAZETTE VAN GENT, DE LICHTENDE STAD ROMAN UIT DE KAAP. Lumkile liet mii den tijd niet om geheel tôt mijzelf te komen. Hij schudde mij ruw ùoor elkander. — Gauw ! zegde hij, er is er nog een! Ieder oogenblik is kostbaar ! Neme Missie Marion imede en volg mij ! Hjj keek nog even naar het trillende, kron-kelende dier ; toen naar den bovenrand van den kuil waar de dichte menigte, die 't treur-epel aanschouwd had, een lijkzang huilde ; tioen nam hij de vastgebonden gestalte van Charlie op en stapte vooruit. Nu moest Marion mij steunen. En met veeî moeite, ons aan elkander vastklemmend volgden wij. In de grot scheen de gang veel wijder te iworden ; dit bemerkten wij aan den echo van onze schreden, want ailes om ons heen was ge-iheimlzinnig en dui&ter. Wij schopten tegen beenderen, ongetwijfeld de beenderen van tal-rijke slachtoffers. Eenmaal struikelde ik over iets dwars in de grot lag. Het kromp ineen en ging aohteruit ! Ik tastte er met de hand naar en raakte de kille huid van een slang aan. Waarschijnlijk sliep het dier ; wij stapten er haastig door. Nu en dan gleden wij uit in wal-gend riekend slijk, of meenden wij het sissen van de andere slang te hooren. Er gebeurde echter niets wat onze vlcht belemmerde. Lucn kilt feleef steeds bij ong, Ofschooa hij, zooals Stoffel beweerde, kon zien met de oogen dicht, liep hij langzaam. Nu en dan bleef hij staan en leidde ons aan de hand over een moeilijke plek, of hij riep ons toe, toch snel te komen, daar de weg vrij was. Vlug ging het echter niet. Mijn rechterarm kon ik niet gebruiken, en mijn rechterbeen was gekneusd ; eerst dacht ik dat het gebro-ken was, want elke beweging veroorzaakte mij hevige pijn. Ik was genoodzaakt, zwaar op Manon te steunen — wat zij mij niet kwalijk nam — en langzaam voort te schuiven. De gang scheen eindeloos ! Eindelijk waaide ons frisschere lucht tege-moet, en toen wij opkeken, zagen wij de ster-ren. De varens die wij met de hand aanraak-ten, deden mij denken, dat wij waarschijnlijk het eind van onzen tocht naderden ; en dat was ook maar goed, want wij waren uitgeput. Eenige oogenblikxen daarna bleef Lumkile stilstaan en legde zijn last neder, waarbij hij ons vertelde, dat wij nu den hoofdingang van het gewelf bereikt hadden. Nu moeten wij klinimen naar de plek, van waar ik de slang gezien had, en ons voorzichtig aan den anderen kant laten zakken. — Ik ga vooruit, Inkosi, zegde hij, en ik ben sterk genoeg om u naar beneden te helpen.Terwijl hij sprak, scheen een licht door de opening, en Stoffel zijn angstige stem diep : — Inkosi, zijt gij daar 1 De oude man hield de wacht in de gang ; zijn scherp oor had de stemmen achter den muur gehoord — en bijna op hetzelfde oogenblik zagen wij zijn zwart gelaat, als door een stralenkrans omgeven, door de opening kij-kenHet was een blijde ontmoeting. Het gewelf was veilicht door Stoffel zijn fakkels en Sanna was buiten zichjelf van verrukking. Zij vloog scaggM—M—m—liij—jmie—M—BUMIWIIW —HW i Marion om den hais, en begon zenuwachtig te snikken. Toen ging zij beschaamd achteruit. Toen wij in het licht kwamen, zagen wij er treurig uit. Door den val in den kuil waren onze kleederen aan stukken gesoheurd. Mijn vergulde knoopen waren weg, mijn broek was bedorven en mijn grijze jas hing aan mijn lijf ! Marion haar witte japon zag er vreeslijk uit ! Wij waren gekneusd en geschramd, met bloed en vuil slijk bemorst, en uitgeput door de worsteling. Doch wij waren beiden gelukkig ! Eindelijk, juist toen het ongeluk onvermijde-iijk scheen, hadden wij overwonnen ! Wij waren bij elkander, en in veiligheid ! Marion haar vroolijke oogen stonden vol tranen toen zij er over sprak. Paul, riep zij, dit is eer een schoone droom dan werkelijkheid ! Hoe kunnen wij God e. genoeg voor danken ? En zij legde haar hoofd op zijn schouder en snikte van blijdschap. Misschien waren wij te goed van vertrouwen. Voor het oogenblik verdreef de vreugde van het wed&rzien elke gedachte aan gevaar. Wij leefden als kinderen in het heden, en door een romantisch waas bezien, bood de toekoinst geen gevaren. Nu, misschien was het zôo wel het best! Voor een korte poos zagen wij inder-daad de poorten des hemels geopend ! De oude Stoffel nam den knaap van Luimkile over en droeg hem naar het gewelf van de treden. — Arm kind, zegde hij, arme jongen. Slaap, dat is al wat hij noodig heeft. Slaap en tijd. Hij legde hem zachtjes bij het vuur neder en maakte de zwachtels los, waarin hij gewikkeld was. Bedwelmd, antwoordde hij op onze vra-gende blikken, maar niet erg bezeerd. Kijk, en hij wees ons een hoofdwond waaruit bloed druppelde. Hij was zeker in zijn val op een steen terechtgekomen. De dikke ojmhulself hadden hem voor erger verwondingen beschut. Toen wij het gewelf met de treden bereik-ten, wilde ik Lumkile mijn dank betuigen maar hij was weg. Ik beken, dat ik dien avnod een oogenblik Lumkile als een schurk en een ver-worpeling had vervloekt; toen ik meende dat hij zijn woord tegenover ons had gebroken of mij met opzet in een val had gelokt ; toen zwoer ik, dat ik hem nooit weer zou vertrouwen ! Dat was toen ik daar hopeloos vocht aan den rand van den kuil, en te vergeefs naar hem uitkeek. Nu was ik geheel van het tegen-deel overtuigd. Hij was een heiden, doch ik be-schouwde hem als een heilige. Toen ik later ontdekte, op welke wijze het hem gelukt was, die zonderlinge roi te spe-len, werd mijn dankbaarheid nog grooter. Hij had den werkelijken medecijnman opgewacht, hem in het gewelf gelokt, hem bedwelmd, en toen zichzelf in zijn plaats gesteld ! Het was een brutale zet, zooals er waarschijnlijk niet dikwijls een volbracht is om anderen te redden ! Mijn eigen misstap op het kritieke oogenblik had bijna ailes bedorven -, doch met de krachtige zelfbeheersching die ik altijd in hem bewonderd had, hield hij zijn belofte, en om Marion te redden waagde hij zijn leven. Dien nacht bij het vuur in de groote grot zullen wij nimmer vergeten. De oude Basoeti legde het hout op het vuur en zorgde tevens, dat een frissche luchtstroom den gang indreef. Nu en dan hield hij even op, om Missie Marion aan te kijken, of iets in het midden te brengen, of ziclh even over Charlie te buigen. Sanna straalde van hewondering en bezorgde een avondmaal, een koning waardig; en Marion verloor snel haar gejaagde uitdrukking, en herkreeg haar stralende lieflijkheid. Dat zijn herinneringen, die nooit vergeten kunnen worden. Er was dien nacht zooveel te vsrtêUga ea te vragen, dat met Marion's hand in de mijne ongemerkt het eene uur na het andere ver-streek, en de grauwe dageraad begon aan te breken, eer wij ons bij het vuur nederlegden, en in een verkwikkelenden slaap vielen. — En vader, hebt gij ook iets van hem gehoord? was een van haar eerste vragen. — Geen woord, zegde ik; zij werden met den anderen boom voortgedreven — George, James Castello, en uw vader. Waarschijnlijk zijn zij naar het vasteland gedreven. — Arme vader, zegde zij, teerder dan hij naar mijn meening verdiende, wat zal hij zonder zijn boeken beginnen? Castello is zeker niet verdronken. Zulke menschen worden altijd gered. Zij beet zich op de lippen, zooals ik haar wel meer had zien doen, om een uitdrukking van ongeduld te weerhouden. Maar kom, ging zij voort, ik ben niet vijandig tegen heom gezind. De farm is weg, en het con-tract heeft zijn geldigheid verloren. Paul, ik ben volkomen vrij ! — Wacht even, juffer Marion, zegde ik, denk eens aan dat afspraakje dat wij maakten onder de boomen in den ouden tuin ! Zijt gij nu wel volkomen vrij ? — Ook dat is vrijheid, antwoordde zij, want liefde kent geen slavernij. Zij zag mij aan, zoo beschroomd en zoo z«-ker van zichzelf, zoo glimlachend en blozend, en zoo schoon, dat ik haar gezichtje tusschen mijn beide handen nam en het met kussen be-dekte, ondanks aile uitroepen van Sanna. — God zegene u! zegde ik. Gij zult nooit berouw hebben van die afspraak. Maar vertel mij eens, wist gij met eenige zekerheid dat ik op het eiland was? Zij nam mijn handen in de hare en &treelde ze zachtjes. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes