Gazette van Gent

607235 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Juillet. Gazette van Gent. Accès à 03 decembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tt4fn1469k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

"S^JAAR. - Nr 160 - B 5 CENTIEMES ZATERDAG, 11 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCBBUTIÎfGSPBOS : V00R GENT : V00R GEHEEL BELGIE : HV„ iaur . fr. S2-.JK3 Een janr fr. 15-00 fi maamîen' ' » Ê"50 6 maandon » 7-75 3 maandon ! ! ! . • » 3*&Q 3 maandon Voor Holland : 5 frank per 3 maandcn. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht In 1667 {BEURZEN'COURANTJ. BMSTUUR ES BEDACTIB VELDSTRAAT, 60, GENT De lurbden syn open van 7 ure 's morgends tôt 6 ure 's ovonâs. TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND nederlaksd. Gevallen van vergiftiging te Leiden.; Te Leiden zijn in 20 gezmnen ver-schiinselen van vergiftiging yoorgeko-men, ten gevolge van het nuttigen van ondeugdelijk paardeiwleescii. <Bij den paardenslager is lislag geiegd op het nog overblijvende \leesch. FRANKRUK. In den Senaat. — De Sénatoriale commissie heeft andermaal, niettegenstaan-de de tusschenkomst van den heer ml-nister Thomson en nu met 13 stemmen tegen 1, de noodige credieten verworpen om verblijfs-schadeloosstellmg te ver-strekken a-an de oiider-postagenten. Men zal zich lierinneren dat een eerste weigering der commissie in den hoofd-post° van Parijs heel wat woeling teweeg- bracht. . . I)e kwijtschelding. — Do commissie van de gevechterlijke hervorming Iheeft gisteren namiddag den heer Viviani en Bienvenu-Martin gehoord over het ont-werp van kwijtschelding van straf, neer-gelegd door de vereenigd© socialistische groep. De heer Viviani heeft verklaard dat hij de kwijschelding aanneemt, nochtans uit-zondering makende voor de veroordeel-den wegens propaganda tegen liet militarisme, anarchisten en voor daders van het plegen van vernielingen der spoor-wegen.Verpletterd. — Gisteren namiddag, rond 2 1/2 uro, werd, op den boulevard Serrurier, te Parijs, een 18jarig meisje, zeer net gekleed, bij het oversteken der straat, door een auto-camion, met stee-nen geladen, omgereden en doodgeplet-terd.De geleider van den auto-camion werd, lia ondervraging, in staat van aanhou-ding gesteld. Terecfctstelling. — De guillotien is naar Nevers gezonden, voor de terechtstelling van Robert Fabfe, 19 jaar oitd, ter dood veroordeeld door het assiserahof van Nièvre, op 11 mei laatst, om op 5 februarï in het gasthuis van Nevers den bewikér Bontemps te hebben vermoord, ten einde te vluchten. Jacht op een îeeuw. — Gedurende eerie voorstelling in een cirk, opgetimmerd op de foore van Bourges, kon een leeuw uit zijne kooi ontsnappen en in het veld vluchten. Een groote paniek ontstond onder het volk doch geene ongelukken hadden plaats. De gendarmerie vertrok met het personnel van den cirk op jacht naar den leeuw. fûWGELAND In de Ulsterstreek. — Lord Stanford-iham, secretaris des konings, heeft don-derdag een onderhoud gehad met den heer Asquith, minister van oorlog, die Ook een gehoor verleend heeft aan gene-1 ■raal Mae Ready, onlangs benoemd toti bijzonderen militairen commissaris in Ulsterland. De unionisten hebben bij manifest be-kend gemaakt, dat de vergadering van den Unionistischen raad van Ulster he-den zal worden gehouden als vergadering van de voorloopige regeering, omdat zij als zoodanig uitgebreider bevoegdheid zal hebben. Het manifest geeft voorts een schets fI2*vrwi —i■ m van de voorloopige regeering, wier taak het zal zijn het gezag uit te oefenen, dat bij ontstentenis van een rechtstreeksche rijksregeering in Ulster, noodig is voor handhaving van vrede, orde, goed be-stuur, besclierming van leven en vrijheid en voor de handhaving van Ulster als deel van het Vereenigd Koninkrijk. In Ulster zal het gezag van het Ier-sche Parlement niet worden erkend. Sir Edward Carson, die men onder het volk, niet anders meer betitelt dan "ko-ning Carson", is gisteren morgend, te Belfast aangekomen om er de eerste vergadering van het voorloopig gouvernement, door de unionisten samengeroepen bij te wonen. Sir Edward Carson werd door de me-nigte geestdriftig onthaald. Een dubbele haag vrijwilligers bewees hem de militaire eer. Aan de vergadering die in de Ulster-hall plaats had, namen namelijk deel, de hertog van Abercom, de markies van Londonderry en de Ulstersche Unionisti-sche afgevaardigden. De beraadslagingen werden in het grootste geheim. gevoerd. Het gebouw werd door 400 vrijwilligers afgezet. Na de vergadering verklaarde Sir Edward Carson ènkel dat men besloten had zich op hem te verlaten zoo er bepaalde maatregelen mochten genomen worden. Hij voegde er bovendien aan toe, dat de vrijwilligers gereed stonden om op het eerste sein op te rukken. Er werd bovendien aan het voorloopig gouvernement volmacht gegeven. DUÎTSGHLAND; Een aanslag tegen den keizer? — De Duitsche policieoverheid te Berlijn heeft, naar thans bekend wordt, in april laatst uit Serajevo, hoofdstad van Bosnie, een naamloozen brief ontvangen, waarin ge-meld werd dat een geheim comiteit, te Berlijn, -een aanslag op den keizer be-raamde.De policie hechtte niet veel belang aan het schrijven,i daar het naamioos was, doch sinds den aanslag op den aartsher-tog Frans-F«rdinund en dezes gemalin zijn de zaken gekeerd en hield men ieve-' rige nasporing. Zoo werden er, in de/ laatste dagen, bij tal van Servische stuJ denten en in Servische clubs huiszoekin-gen gedaan; aldus werden er gisteren te Charlottenburg tal van documenten aangeslagen. Een verzoekschrift. — De Rijksdag heeft kennis genomen van een toege-stuurd verzoekschrift van het Werklie-densyndikaat, de jnvoering der " Engel-sche week" voor al werklieden vragend. Hoogverraad, — Het Rijksgerecht be-handelde het procès wegens hoogverraad tegen den kunstschilder Waltz, die onder den scliuilnaam Hansi een boek, ''Mon Village" heeft geschreven. De voorzitter begon met de voorlezing van drie ivonnissen, door de rechtbank te Kolmar tegen beklaagde gewezen ; het laatste vonnis, tôt drie maanden gevan-gensstraf, is uitgesproken wegens belee-diging van een Duitsch officier, wiens stoel Hansi had gemeend te moeten ont-smetten, voôr hij er op ging zitten. De verdediger Drucker kwam op tegen de verwijzing van deze zaak naar het Bijksgerecht. De rechtbank te Kolmar heeft zich namelijk onibevoegd verklaard ze te berechten, omdat het boek "Mon Vllage" zou aansporen tôt verraad, met name tôt afscheuring van Elzas Lotha-ringen van het Duitsche rijk. Het boek werd vervolgens in Duitsche vertaling voorgelezen. Ten slotte werd Hansi wegens ophit-sing van verschillende klassen der bevoï-king tôt gewelddadigheden, wegens be-Icediging van gendarmen in den Elzas en van een leeraar tôt een jaar gevange-nisstraf veroordeeld. Gisteren verliet de vermaarde kunste-naar, in gezelschap van zijn advocaat, Leipzig, de rechtbank het niet noodig ■ geoordeeld hebbende tôt de onmiddellij-ke aanhouding te doen overgaan. Hansi zal zich nochtans binnen enkele dagen in het gevang moeten aanbieden, om 'zijne straf uit te boeten. OOSTENRIJK-HONGARÎE Het drama van Serajevo Tegenspraak. Het Servische persbureel spreekt het ; bericht in een buitenlandsch blad tegen, dat majoor Pribitsewits (die aan Prinzip en Gabrinovic den weg zou hebben ge wezen om zich geld en wapenen voor den, I aanslag op aartshertog Frans Ferdinand te verschaffe'n), naar het buitenlànd is vertrokken. Pibritsewits is te Belgrado bij zijne troepen. Even onjuist zijn de berichten dat de vereeniging "Obdrana" eene vergadering van officieren heeft bijeengeroepen en ' dat besloten is, Oostenrijksch-Hongaar- ' sche koopwaar te boycotten. Het onderzoek in zake den aanslag. < Naar de bladen melden, zullen de uit- 1 slagen van het onderzoek in zake den ■ aanslag te Serajevo bekend gemaakt worden, zoodra het geëindigd is. Zelcere 1 bewijsstukken zullen aan de Servische ! regeering worden overgemaakt met ver- J zoek de voortzetting van het onderzoek ; in Servie te bevorderen. Men verwacht er zich aan, dat de Servische regeering aile gemeenschap met de panservische beweging van zich weren ' zaL Tîog twee aanhoudingen te Serajevo. De bladen van Budapest melden, dat ( ' de policie te Serajevo eene zuster van Gabrinovic en haar echtgenoot Bokinic, geneesheer aan het gemeentelijke zie-kenhuis, gevangen heeft genomen, als medeplichtig aan den aanslag op aarts- 1 hertog Frans Ferdinand. In hunne wo- ' ning zouden zeer bezwarende geschriften zijn gevonden. ZWITSERLAND \ Tegen de Duitsche oorlogsbelasting. — i Door de tusschenkomst van he-t Zwitser-sche gezantschap te Berlijn, heeft de ■< Zwitsersche Bondsraad aan de Duitsche < regeering een nota doen overhandigen, ] om te protesteeren tegen de oorlogsbe- ( lasting. j De Bondsraad doet namelijk opmer- 1 merken dat ten gevolge van liet stemmen ] dezer belasting, de Zwitsersche maat-schappijen met aandeelen, die hulphuizen hebbesu op het Duitsche grondgebied meer belast worden dan de Duitschei ; maatschappijen zelf. 1 Volgens den Bondsraad, is dit verschil van belasting niet gewettigd daar een princiep van gelijkheid is neergesehre-ven in de Germaansch-Zwitsersche over- I eenkomst, in 1910 onderteekend. DENEMARKEN. De verkiezingen. — De verkiezingen i voor den Landting hadden gisteren plaats en gaven den volgden uitslag : 20 - volksveirtegenwoordigers der rechterzij-de ; 5 behoudsgezinde liberalen ; 20 leden der linkerzijde ; 4 socialisten. De rechterzijde verliest 5 zetels. Thans is de nieuwe Kamer samenge-steld uit 38 partijgangers en 20 tegen-strevers van de Grondwet-wijziging. Prinses aan de Hoogeschool. — H. K. H. prinses Margareta van Denemarken, dochtor van prins Waldemar, en van de betreurde prinses Waldemar, geboren Maria van Orléans, heeft te Kopenhagen op schitterende wijzo het examen afge-legd der eerste proef van het baccalau-reaat in do letteren. Zij is van zin aan-staande jaar de tweede proef van het baccalaureaat t-e onderstaan. Trein en auto. — Men meldt uit Kopenhagen dat een trein, om 10 ure des morgends de statie verlatend, aan den spoorwegdoorgang van Helsingoer op een auto liep. Twee der personen, die in de auto zaten, de bestuurder der Bank van Helsingoer, de he-er Behrens, en een kind werden op den slag gedood Twee andere inzittenden werden erg gekwetst. ALBANIE De Toestand Te Koritza. Er is nu geen twijfel meer mogelijk : na gevechten die drie dagen geduurd hebben, zijn de Epiroten erin gelukt de stad Koritza te veroveren. De Albanee-zen hebben de vlucht genomen, verschel-dene krijgsgevangenen achterlatend. De verliezen ,langs weerskanten, zijn aan-zienlijk.Een deel van het garnizoen van Koritza heeft zich aan de opstandelingen overgegeven ; het ander deel, met de Hollandsche officiers en twee mitrailleu-zen, is naar Skrap teruggetrokken. De toestand. Te Durazzo zijn de twee laatste dagen en nachten rustig voorbij gegaan. De vreemdelingen, waartusschen de twee Hollandsche officiers, door de opstandelingen te El-Bassan krijgsgevàn-pen genomen, worden goed behandeld. . RUSLAWD. : * ! De hitte. — Gansch Rusland door is de hitte zoo verzengend, dat men, gezien de aanhoudende droogte, voor den oogst vreest. Volgens een blad zouden meer dan 300,000 hectaren graangewassen in het Zuiden van Rusland door de insecten ver-nield zijn. In West-Siberie zou de oogst verloren zijn. Een nieuw kanaal. — Het ministerie uoor het ."verkeerswezen lipeft Ihet plan opgevat tôt het aanleggen van een, zee-kanaal in de Don-mondingen, dat hon-derd werst lang, 22 tôt 25 diep en 50 voet ibreed izal worden. De kosten van aanleg worden geraamd op ongeveer 60 millioen | roebels. SERVIE Logenstrafing. — Het gerucht van een aanslag tegen den koning van Servie is 1 van allen grond ontbloot. MEXICO ] Gevechten en Onderhandelingen , Guadalajara ingenomen. < Generaal Obrogon, aan het hoofd der opstandelingen, heeft Guadalajara ingenomen.De regeeringstroepen werden op de i vlucht gedreveni. 5.000 soldaten van Huerta werden krijgsgevangen genomen en eene groote hoeveelheid wapens, kar-doezen en levensmiddelen buit gemaakt. De regeeringstroepen hebben 600 man aan dooden en gekwetsten verloren, als-ook tien legertrossen. De troepen van generaal Huerta zouden op het punt zijn Guaymas, de zee-haven van de Sonora, te ontruimen. De onderhandelingen tusschen Villa en Carranza. De conferencie tusschen de generaals Villa en Carranza is verdaagd nadat over aile betwiste punten overeenstemming was verkregen. De besprekingen tusschen de strijdende partijen. Luidens hier ingekomen berichten weï-geren de afgvaardigden van generaal Carranza in onderhandelingen te treden met de mannen van generaal Huerta. De grondwettelijken schijnen tôt het uiterste te willen gaan, doch de Ver-eenigde Staten zullen drukking trach-ten uit te oefenen om tôt eene verstand-houding der tegenstrevers te geraken. STADSNIEUWS, Onze nieuwe Feuilleton Wij vestigen de bijzondere aandacht jnzier lezers op het Mengelwerk waar-iraoi wij de afkondiging zullen beginnen Donderdag, 16 juli aanstaande. Het is een diep aangrijpend onder-iverp, een innige- strijd tusschen plicht ?n verlangens, waarbij al de handelende aersonen door een zwaren eed gebonden îijn. Van daar de titel Verzegelde lippen Wij zijn overtuigd dat al onze lezers lét verhaal zullen volgen, met nog meer spanning dan "GEHEIMEN" hetwelk îochtans een zoo grooten bij val bekwam. DAGKLAPPER voor Zondag, 12 Juli. Inlichtingsbureel voor Vreemdelingen, La-te«halle. — Open v»q g 1/2 tôt 12 1/2 en r»n î tôt 6 ure. 's-Gravensleen. — Van 10 toi 8 ure (april-leptember); van 10 tôt 4 ure (october-maart) : 'r. 0-50 per persoon, 2 fr. voor 5 tôt 10 perno-len.Bouwoallen can Sl-Baalsabdij en Muséum ian Steenen Voorwerpen. — In de week zooals n s'-Gravensteen, den zondag vrij van 10 tôt 1 ure en van 2 tôt 4 ure (maart-nov.); van 10 tôt 1 ure en van 2 tôt 4 ure : (dec.febr.). Muséum van Oudheden. — Ala hierbovon. )e toegang is vrij den zondag, van 10 tôt 1 en ran 2 tôt 4 u.; den donderdag, van 2 tôt 4 ure. Muséum van Modellen (Ste-Margrietestr.). — tosteloos geopend van 10 tôt 1 ure. Muséum van Schoone Kunsten. — Open 0 toi. 5 ure. Hooldkerk van St-Bnats. — De zon- en feest-iagen, van 10 1/2 tôt 11 en van 12 1/4 tôt 1 ure. Kouler. — Bloenienmarkt en Tnnloonstel-ing. — Van 7 tôt 12 ure. MuzicUondcrwijs voor hèl Volk. — Om 9 ire, in dr< gemeenleschool, Voldersstraat, 'xamen Nederland&clie zang en doclamatie. Niiverheid en Wetenschappen (VVillm Tell). Om 10 ure, Tentoonstelling. flôlel Royal. — Van 10 ure, Tentoonstelling, Zie verder Vcrmakelijkhcdcn, Feeslprogra-na en Sport. HERINNERINGEN V4N OVE* 50 JAAR. Van den 5 tôt den 12 juli 1864. In de Belgische Kamer ontstaat een moeilijke toestand, doordien^ de rechterzijde de zittingen niet meer bijwoont. Verscheidene gemeenteraden ook deze van Gent, zonden verzoekschriften naar de Kamer, om haar te vragen hare werk-zaamheden voort te zetten, "om de Grondwet te vrijwaren en de openbare rust en orde te handhaven." Het geschil tusschen de katholieke minderheid en de libérais regeering ontstond door een wetsontwerp neergelegd door den heer Orts strekkende om het kiesrecht uit te breiden en tôt de ver-meerdering van het getal Kamerleden. De heer Frère-Orban verklaarde dat deze vermeerdering onafscheidbaar was van eene ontbinding der Kamers. In Denemarken begint men de nutte-loosheid van een langeren tegenstand te begrijpen en aan te dringen op rechtstreeksche onderhandelingen tusschen Denemarken en Pruisen. —o— De Koninklijke Maatschappij De Fon-teinisten voert op (10 juli): "De Vrou-wentranen", blijspel in één bedrijf ; "Anne-Mie",, zangspel in één bedrijf. Bond der Oudleerlingen van liet Koninklijk Gentsch Atheneum Mededeelingen aan de ouders. Het schooljaar loopt ten einde. Voor vele ouders is het oogenblik daar om zich ai te vragen, naar welk gesticht van mid-delbaar onderwijs van den eersten graad zij hunne kinderen, die hunne lagere stu-diën geëindigd hebben, zullen sturen. Het Atheneum van Gent verdient hierbij in aanmerking te komen voor de volgen-de beweegredens, die van het grootsto belang zijn : Het leeraarskorps vormt een keur-korps. Het is samengesteld uit zeven aggregaten van den eersten graad ; vijf doctoren in de classieke philologie ; vier doctoren in de Germaansche philologie ; drie doctoren in geschiedenis en aardrijkskunde ; vier doctoren in de wis-kunde ; twee doctoren in de natuurwc-tenschappen. Er dient nog melding gemaakt te worden van één leeraar in het teekenen, twee leeraar» in het turnen, vijf opzichters, allen van een diploma voorzien, en ook van den studieprefect, die eveneens een doctorsgraad bezit. Sedert lange jaren behalen de leerlin-gen van het Atheneum schitterende uit-slagen op de algemeene wedstrijden, waardoor de school de eereplaats be-houdt. Dit bewijzen de uitslagen welk» de Bond jaarlijks door middel van de dagbladen of van plakbrieven kenbaar maakt. Het getal eereprijzen door d© leerlingen behaald, is buitengewoon en verscheidene malen verwierven Gentsch^ leerlingen een zilveren eeremetaal, eene belooning door het beheer aan die leerlingen toegekend, die twee eereprijzen bekomen. Wij vestigen bijzonder de aandaclit op do uitslagen bekomen in de Fransche taal. Sedert de laatste tien jaren werden in dit vak de volgende uitslagen behaald : in 1903 : twee eervolle vermeldingen ; m 1914 : een accessiet (eerste plaats) ; twee eervolle vermeldingen ; in 1905 : een tweede accessiet; in 1906: eene eervolle ver- 19 Feuilleton der Gazette tu Gent, GEHEIMEN Naar het Duitsch. Het ovevige gedeelte van den avond had Geraldi toen in de grootste ont-stemdheirl ^ doorgebracht. Het besluit, dat Adelheid genomen had, en dat voor allen.zulke noodlottige gevolgen kon hebben, drukte hem loodzwaar. Hij wist heel goed, dat de barifier Stadlànder, zoodra hij hoorde, dat Adeïslieids ver-bintenis al was, zich niet zoo gemakke lijk zou laten paaien — en hoc kon hij dit den mai) ook kwalijk nemen. Waar vond hij raad — waar hulp ! Tôt dusver had de dokter de struisvogelpoïiti-îk ge-volgd en met opzet de oogen gesloten voor de vele geldelijke vorplichtingen, oie luj had aangegaan ; maar nu zag hij dmdehjk de vcrschuldigde sommen voor zich staan, en wat hij ook deed, hij kon die niet meer uit zijne gedachten' ban-nen.Op den slapenloozen nacht volgde de verwondingen van zijn stiefzoon en wel-dra li°p de familie het huis plat. — IIoo! V/as het mogelijk? En hij moest eon ieder te woord staan Was het werkelijk zooals men vei'telde 1 — Had Ad"!heid hare verbintenis afgebroken ? Hadden Max en Repnin in tweegevecht geweest ' Was juffer Branclt uit het huis gezonden ? Zou Adelheid vandaag nog naar haar Vriendin, mevrouw Edith Wil-mmgton. te Londen gaan, om daar te logeeren ? Eindelijk was het maar het beste. Nu haar verbintenis verbroken was, kon Adelheid onmogolijk langer in huis blij ven. Voor de eerste maal was de dokter in ernst boos op zijn lieveling. Vandaag had Adelheid nog geen woord over haar plannen gesproken. Zij zat met haar varier,, die het ziekbed van zijn stiefzoon slechts nood verliet, terwijl een collega zijn praktijk waarnam, aan het bed van den gewonde en hielp hem ijverig ver-pi egen. Daar bracht Geraldi zijn zwager in de kamer van Max. Zwijgend drukte oom Krâhling Adelheid's hand, >en toen hij omtrent von Hunnenstein ailes wist wat hij weten wilde, trok hij haar fluiste.rend mede naar de deur. — Gij moet weten wat gij doet! Ik be-grijp u in het geheel niet. Gij zst hier aan het bed van Max en vraagt niet erns naar Repnin. Laat dien trots toch varen, Adelheid, veirloofden hëibben zoo vaafc een kleine oneenigheid. Als gij wilt zal ik naar Repnin gaan om de zaak weer in orde te brengen ; zijne wonde beduidt niet veel, zegde oom Krâhling op overre-denden toon. — Ik weet zelve zeer goed, hoe ik in deze zaak moet handelen, zegde Adelheid stroef. — Daar hebt gij het alweer ! Daar plaats gij u weer op uw voetstuk. Mijne zuster zou zich in haar graf nog omkee-ren, als zij uw dwaasheid kon zien : Wat hebt gij dan toch tegen Repnin 1 Gij weet toch, dat gij geen cent bezit. Sedert Max... Adelheid keerde haar oom den rug toe on verliet de kamer. — Nu goed, volg dan uw eigenwijs hoofd maar uit ! riep het raadslid haar nog na, maar hier blijven kunt gij niet, dat zult gij toch wel inzien, hoop ik. Gij zult toch zeker niet gaarne bezoeken van rouwbeklag ontvangen. Adelheid hoorde zijn stem nog aan de deur der tweede kamer en verstond oo elk woord. Ja, ja, zij moest weg! — Goede heme en dat juist nu ! En terwijl de. moeder aan het bed za van haar zoon, die reeds begon te ijler hielp lise Adelheid haar koffer pakkei En toch zij vertrok niet. Vijf dagen vei keerde Max in levensgevaar. Al die d£ gen liep Adelheid in reiskleeding als ee schim door het huis, stond aan zijn be te luiste'ren, wanneer zijn ijlen haa naam noemde, un eens toornig en da weer op teederen toon ; en dan sloop z naar haar kamer en zat daar stil me droge, brandende oogen voor zich uit t staren. Geraldi liet na eenige dagen bij Rej nin vragen, of hij hem wilde ontvan gen. Reipnin antwoordde, ,dat h,ij zee naar een bezoek vau den dokter verlanj de. Geraldi ging naar het gasthuis.Toe hij terugkwam, was het zijn eerste wer Adelheid te laten roepen. — Repnin smeekt u om vergiffenii zegde de dokter, niet zonder blijkbare vvrevel. Hij gevoelt, dat gij met rede boos op hem zijt; hij wil om verplaatsin vragen. Adelheid zag haar vader ernstig e verwonderd aan. — Zijne wonde is dus... — Een schampschot — cen kleinighei< — En verder, papa? — Hoe gedroe hij zich? Geraldi haalde de schouders op. — Hij deed alsof het afbreken van o verbintenis hem' zeer speet — zegde d dokter later — en hij deed dit zeer n; tuurlijk ! Overigens verspilde hij gee enkel woord over eene verzoening. H legt zich zeer gelaten neer bij uw h< sluit. Ziet gij nu wel, papa, dat ik g<dij had 1 m wrwKTfr^rrwrnriwrrii■»11 i nui nifnnwi————— ^ — Repnin beminde it, toen hij aanzoek om uw hand deed, begon Geraldi driftig, ') gij hebt... — Praatjes! Zoodra hij begreep, hoe t het met uwe financiën stond, was zijne ■î lieide .spoedig uit. Beknjor mij niet en i- wees niet boos op mij, papa! Ieder toor- nig woord van n vermeerdert den last, <- dien ik reeds te dragen heb. n — Arm kind, beste meid ! Gij weet niet d hoe zuiver en rein, hoe vol liefde uw f trotsch hart is ! riep hij, haar aan zijn u borst drukkende. 'j Voor de eerste maal schonken trahen -t haar eenige verlichting. e On den avond van dien dag kwam oom Krâhling weer. Het deftig raadslid leed »- zichtbaar onder het verdriet, dat de ge-beurtenissen bij de familie Geraldi hem r veroorzaakten en nog mee.r de praatjes !" die daarover verteld werden. " — Ik wilde u maar een wenk geven, k zegde hij tôt zijn nichtje, dat g;j niet kunt blijven hier in huis, vooral nu het !, levendig belang, dat gij plotse-n ling in Max stelt, de opmerkzaamheid n begint te trekken. Men meent, dat Rep-g nin misschien niet zonder grond — Max... Adelheid 'werd vuurrood, maar dat n kon ook van ergenis zijn, want hare oogen schoten vnur. — Stel u gerust, oom !Mi,jn koffer staat I. gepakt, ik ga vanavond nog, zegde zij g met sidderende stam. Toen 's avonds de verpleegster in de aangrenzende kamer eon verkoelenden » drank voor Max gereed maakte, sloop e Adelheid zachtjes binnen en zond haar i- weg om iets aan mevrouw Geraldi te vra-n gen. Zij zonk voor het bed op de knieën, ij legde voorzichtig hare ijskoude hand op ;- die van den zieke, die schijnbaar rustig sluimerde en fluisterde : Vergeef mij, k Max! Plotseling sloe.g de zieke de oogen op en zag de doodelijk verschrikte Adelheid slaapdronken aan. Zijne hand maakte werktuigelijk eene afwerende beweging. — Repnin's verloofde! — Meer verstond zij niet ; reeds waren zijn oogen ge sloten en sluim_erde( hij in. Een uur later vertrok Adelheid naar haar vriendin te Londen. Juffer Brandt had het huis verlaten : hare zuster, die Geraldi zooveel als noo dig was, op dei hoogte had gesteld, kwam haar afhalen, en ofschoon niemand meer boos was op de diep verslagene vrouw, zoo haalden allen toch ruimer adem, toen het rijtuig wegr.eed. Mevrouw Geraldi vond in het beheet der huishouding thans eene welkome af leiding. De ijver en de zorg van juffei Brandt hadden haar veel te veel tijd ge laten om over allerlei zaken te denken. Thans kon zij slechts af en toe in de zie kekamer komen en een rustig uurtje aan het bed van haar zoon, die langzaam ge nas, werd nu voor haar in meer dan één opzicht eene weldaad. Even wel bleef ei toch zooveel te doen over, dat zij hef aan lise moest overlaten Max do dagbla-deVi îvoor te lezen. Ritmeester Using vond dit niet onaardig, ten minste hi; kwam elken dag naar Max kijken er bleef dikwijls heel lang. Op zekeren dag vond Using, toen hij Max bezocht, heru in levendig gesprek met lise. — Mij dunkt gij windt den zieke te veel op, juffer lise! zegde hij een beetje ontsteind. >— O hemel, neen. Ik vertel hem alleer maar dat Adelheid met Repnin toct toch nooit gelukkig zou zijn geworden. omdat zij niet van hem hield ! —• Ja maar ik geloof toch dat gij we' wat druk zijt, juffer lise, gij hadt eens bij dp diaconnessen ter sehool rnoeter gaan en aan het ziekbed... — En een brompot worden, niet waar? vroeg lise eeinigszins spijtig. — Laat haar toch begaan ! Zij heft mij weer heelemaal op, z.egde Max glimla chende, toen lise wegliep, terwijl zij zegde : Nu kan ik in elk geval wel heengaan — met zulk een goeden plaatsvervanger. — Laat haar begaan ! laat haar begaan. Dat geloof ik gaarne. Zij heeft voor u alleen oogen zegde Using verdrie tig. Max von Hunnanstein lachte, terwijl hij zegde: Ah, wringt de schoen daar. Ja" loerscb he ? Kom, wees toch wijzer. — Gij hebt goed te praten. Alsof ik niet wist, dat gij, met uwe belangrijke bleekheid en xiw zwarte oogen, een zeer g^vaarlijkp persoon zijt! En dan nog gewond in een tweegevecht op den hoop toe. ,Nu, gij zoudt de meisjes niet ken-nen ! pruttelde Using. Using ging toen naar de keuken, wiuir lise juist voor Max een kippetje braad-de, en vond haar daar alleen. — Juffer lise, gij speelt zoo dikwijls met vuur dat ik u raad, zoo spoedig mo gelijk uw leven te verzekeren, zegde do officier hoogst ernstig, terwijl hij naar haar toaging. — Wat bedoelt gij ? vroeg zij verbaasd. — Gij moet bedenken, dat Max ook maar een mensch is en dat gij ook hem wel eens in vlam kondt zetten ! antwoord de hij zeer onlogisch. — Hahaha ! lachte lise. Max, die den geheelen dag alleen aan Adelheid d°nkt, en alleen over haar spreekt. Ja als ik Max kon inpalmen, dan gingen wij gauw trouwen en dan verzochten wij ook u op onze bruiloft, schertste zij in ha-ar over-moed.1 (Wordt voortgezct.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes