Gazette van Gent

1007 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Juillet. Gazette van Gent. Accès à 27 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cv4bp01b66/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

"247e JAAR. - Nr 16/-I— - B 5 CENTIEMEN DONDERDAG, 2 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT INS€HRIJVIGSPBIJS : VOOR GENT : VOQR GEBIEEL BELGIE : Eeu jnar fr. 12-00 Ken jaar . . . » . fr. 15-00 6 maanden. . . . » » 6-50 6 maanden. ■ • > > > 7-75 S maanden » 3-50 3 maanden. , . . , » 4-00 Voor Holland : 5 frai per 3 maanden. Voor de andere landen : fi7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht In 1667 (BEURZEN-COURANT). BUSTUUR EN REDACTIE VELDSTRAAT, 60, GENT De lurbélcn zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 Wt 's avondè, TELEFOON nr 710 De inscbrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nêmen ten Postkantoore hunner woonplaats. HET DRAKIAVAN SERAJEVO DE OVERBREIGING DER LIJKEN De Servische regeering ter veranfoording opgeroepen. — Haar antwoori Eene woelige Kamerziing. - Een dubbele aanslag? DE MOORDENAAR IN DE GElfANGENIS Bedreiqingen. - Levensverzekering Dinsdag avond, rond 8 ure, is .e dreadnought " Viribus-Unitis", omrifl van pantserbchepen en torpedoboot, en hebbende aan boord h et stoffe-' oVerschot van .Fransi-Ferdinand en Si de hertogin van Hohcnberg, voorbij ' haven van Spalato gevaren, onder t luiden van de klokken van al de kerk-Al de overheden, de geestelijkheid i eene opeengepakte menigte, bevona zich op de kaaien en bewezen de eer a den rouwstoet die voorbijvaarde. -fc tooneel, in den valavond, was aaii£ pend. Servie uitgenoodigd deel te nemenisa het onderzoek. In het ministerie van buitenlands* zaken te Weenen liad eene samenkoib plaats tusschen graaf Berchtold,de ov ste van den generalen staf en de muter van oorlog. Naar verluidt deelde graaf Berchtî den istafoverste en den minister me, dmti {de keizerlijke regeering zinnens aan het Servisch gouvernement te;;V gen, het onderzoek tegen de plegers -1 den aanslag ook in Servie te doen, ;dr aile sporen der gruweldaad leiden nr Servie. Eene Servische verantwoording. Het Servische persbureel kondigt gt machtiging der regeering, eene ver! ring af, waarin gezegd wordt : Evenals de geheele beschaafde weri is ook Servie vervuld met afsohuw -gens den moordaan^lag. Doch wij v -woixieieu o±is ei over. dat Duitsche V Oostenrijksch-Hongaarsche bladen in'e' daad van krankzinnigen de aanleid; zien, om Servie te beschuldigen, terl dit land in den jongsten tijd niets het nagelaten om de betrekkingen tôt ? monarchie beter en vriendschappelij te maken. De Servische regeering is van im-ning, dat de treurige gebeurtenis te -rajevo het dringend noodig maakt h-geheele aandacht te vestigen op de h-delingen van verdachte elementen, > deze zich op Servisch gebied bevindent de strengste maatregelen te nemen, t hun optreden te verijdelen voor zoo-dit bij abnormale of opgewonden m-schen mogelijk is. Voor de Servische regeering, die as doet om de betrekkingen tusschen : beide landen op een vriend'schappelijh, grondslag te plaatsen, zijn gebeurte:-sen als die te Serajevo even onaar-naam als voor Oostenrijk. Zij zal ns nalaten wat in haar macht staat, am? gemoederen gerust te stellen en de trekkingen normaal te maken. '■ De Servische regeering zou het^Ç) (betreuren, zoo de ontwikkeling van }-de politieke en economische betreik gen tusschen Oostenrijk en Servielu worden belemmerd door gebeurtenisi, waardoor de Servische regeering H verantwoordelijk kan worden gesteld Woeling in de Kamer van Croatie. De rouwlbetooging in de Kamer vai Crqfeti© werd door geweldige woieligt tooneelen onderhroken. Tijdens de rede voering van den voorzitter, keerden le den der partijen van de rechterzijde zicl naar de Jinkerzijde, groiotendeels uii Serviers samengesteld, en riepen : " Heb gij bommen medegebracht ? Weg met d( moordenaars ! Dat is nu het werk var Belgrado !" Het was maar na eene woelige zittinf van verscheidene uren, dat de voorzittei er in gelukte, lezing te geven van hei adres van rouwbeklag, door de Kamei aan het Oostenrijksch gouvernement t< zenden. Een dubbele aanslag? De katholieke aartsbisschop van Sera jevo verklaarde aan een dagbladschrij ver, dat de aanslag niet geschiedde ?oo als de bladen vermelden. De vuurschoten, die den aartshertoj en zijne vrouw doodden, werden niel van een enkele, maar van twee plaatser gelost. Een blad verhaalt dat zware verden kingen rusten op den geleider der auto rnobiel van den burgemeester van Sera jevo, waarin het aartshertoglijk paar ge zeten was. De geleider had bevel gekregen langs de Schillerstrasse te rijden en hij richtt< zich integendeel langs de Appelkaai. Hei is daar dat het rijtuig heel traag moesi voortrijden door de aanzienlijke menigte Men vraagt zich nu af of de geleidei niet inedeplichtig is en of hij met rnei opzet langs daar reed, om aan de moor denaars gelegenheid te geven te treffen De moordenaars in het gevang. De bomwerper Gabrinovic brachl dinsdag den dag door, op zijn bed geze ten en strak voor zich uitziende. Dooj den rechter ondervraagd, drukte hij zijnt voldoening uit over het welgelukken var den aanslag. Hij voegde enbij : " Ik be treur de dood van de hertogin, maar hei bijzonderste is toch, dat ons doel be reikc is !" Wat Prinzip betreft, die begint neer slachtig te worden. Hij wandelt heen er weer in zijne cel en zucht. Zou de wroe ging beginnen ? Nog onlusten te Serajevo. De antiLServische betoogingen te Se rajevo duurden tien uren lang. Het schijnt dat de Bosnische regeering van zin is den staat van beleg ovei gansch het grondgebied van Bosnie-Her zegowina uit te breiden. Met de dood bedreigd. De heer Jovanovitch, gezant van Ser vie, en de heer Dicnitrievitch, consul generaal van Servie te Weenen, hebbeT dinsdag brioven ontvangen waaribij zi. met de dood bedreigd worden, indien zi, niet onmiddellijik naar hun land terug Keeren. M] neDDen oe.ze bneven aan de maatschappij voor 30 mUlioen gulden policie overhandigd, die ongetwijfeld de (60,000,000 frank) op het leven verzekerd noodige maatregelen voor de veiligheid was, en zijne gemalin voor 15 millioen , van den gezant en van den consul zal gulden (30,000,000 frank). j nemen. j ] Het gerucht is in omloop, doch heji „ f dient nog bevestigd te worden, dat meij- noirouw. ( h D, k,i,er va, Oo^rijl 1 hofrouw van zes weken voorgeschreven. misiuKte. fr * •• j i? Levensverzekering. Vaf af mor«en zuUen er+vier il! weken van grooten rouw zijn, en twee Er wordt verzekerd dat aartshertog weken halven rouw. Frans-Ferdinand ibij eene Hollandsche c Lord Lansdowne zegde onder meer Fl ï J I T F ï A M H ontwerP aan d® vereischten van I\*J 1 1 !_A ii LiOi t den toestand met voldoet en verklaarde dat de behoudsgezinden zullen weigeren f FRANKRIJK. het ontwerp in tweede lezing te stem- I ' Schrikkelijke vadermoord duitschland: Te Marsac, nabij Ambert, heeft de 16- Vreeslijk werkongeluk. — In een 1 jarige Pierre Rodde zijn vader vermoord smelterij van Duisburg kantelde gisteren j en hem het hoofd met steenen verbrij- een wagentje met gesmolten staal om. 5 zeld. De jonge moordenaar heeft aan de Vi-Îf werkliedetn werden getroffen.Twee E policie volledige» bekentenissen afgelegd. hunner werden op den slag gedood ; de ^ Zijne moeder, die van medeplichtigheid anderen werden zwaar verwond. T verdacht wordt, is ook aangehouden. De Auto«ongeluk.—- Dichtbij Diesfort reed a zuster van Rodde, die insgelijks in de ?en al'to, door een vrijwilliger voor een j. misdaad betrokken is, is voorloopig in .îaar bestuurd, in voile snelheid op een vrijheid gelaten. boom. De jongeling werd op den slag ge>- ^ dood ; drie dames, die in het rijtuig ge- zeten waren, werden zwaar verwond. T Een aftroggelaar. — Eenigen tijd gele- Eene reuzin. ■— Te Sinzig, nabij Keu- ? den ontving eene Bank van Parijs een le;n' stellen de geneesheeren tegenwoor- c naamloo-zen brief, waarin gevraagd werd '''£ ^et grootste belang in het geval van ^ oon binnen de 48 uren eene som te stor- een meisie> H jaar oud en die reeds ^ ten van 150,000 frank ; anders zou men } me^Pr_ 95 groot is. Het is heel zeker dat T zekere geruchten verspreiden. In den ^ meisje het daarbij niet laten zal en c Ibrief stond er dat het geld moest ge- ïï,0'3' geruimen tijd zal blijven groeien. f zonden worden onder omslag, blijvende 7°e,n, ^ meisje 5 jaar oud was, pasten j. post, Avenue de la République. , kleederen harer moeder haar opper- B De bestuurder van de Bank, die zich "este en in de school was men genood- ^ niets te verwijten had, legde klacht ne- zaakt eene grootere bank te laten ver- ( der bij de policie, en op haren raad werd yaa.rdi.gen. " eldra echter was deze ook een omslag gestuurd met valsche bank- klem, zoodat de jonge reuzm de les- ibriefjes. 8en niet m,eer kon volgen. Maar de ou- Gisteren avond nu, kwam een kerel en 'l01 s van dit kind moeten echte reuzen f nam den brief; toen hij hem in de straat zoudt gi.i meene<ri ? Volstrekt met: t opende, werd hij aangehouden. en hebben eene middelmatige gestal- Het is zekere C. Albert B..„ geboren ^ he,bben trouwens nog twee andere f te Aijtwerpen. in dpp«jjbor iftso ^kindeien die ook met buitengewoon f De zaak Cadiou. — Men meldt uit sroot zijn. Brest dat de heer Bidard de la Noë gis- NOORWEGEN teren morgend aan den procureur der Re iiWUnnLUtli ( publilek het dossieîr overhandigde dter, De Iandsverdediging. — De gemengde ^ zaak Cadiou, waarvan het onderzoek ge- begrootingscommissie heeft haar versîag sloten is. neergelegd over de buitengewone uitga- t Het rekwisitorium zal rond 10 juli ge- ven voor de Iandsverdediging. De uitga- " reed zijn. ven zullen dit jaar 11,600,000 kronen oe- Een echtelijk draina. — Gisteren loopen. nacht, op den boulevard det Sébastopol, SPANJF te Parijs, ontmoette zekere Gabin, wo- De ongerege!dheden te'Madrid. - In nende rue Eugene Varly, een oud-geten- antwoord de 0ndcrvragingen in de de van t gerecht - hij ondergmg reeos R en (/en Sena;lt verfla|rde de Inr 22 veroordeelingen — ziine vrouw, van _• + v- , , uc uu wie hij reeds sedert enkele maanden ge- J ^lnn®nlafndsche zaken' dat hefc scheiden was. door deivelIe P aatson waal:?.P betoogm- Hij verzocht haar het echtelijk leven °"m°leI!Jk was v°or te ha,-nemen. Op hare weigering, haalde P A ' om, tusfcche,n beiden te o- hij een scheermes uit zijn zak, en bracnt ft'T l T w haar verscheidene sneclen in het gelaat ,tleden' do,or d? ,houdmg van ] en aan de keel toe. Haar to^tand îb ^,iek; Waa,0nKder T P.e^onen uit wanhonend goede krmgen hevonden, die de betoo- c De dader' is gevlucht. gers aan™oedigrIen. j Stormweer. — Te Bordeaux heerschte AI RAMIP 1 er gisteren geweldige storm. Boomen en ALoAIMIfc ^ telegraafpalen werden als stroohalmen Te Durazzo. J doorgeknakt. Ismail Klieiiial is met eenige voorname I ^ De wijngaarden hadden het erg te ver- ingezetenen u:it Valona, te Durazzo aan- duren. gekomen om den vorst te begroeten. De. 1 E.IMGELAND nationaliste!! hebben den vorst verzocht t In de Lordskamer. — De Lordskamer majoor Slujs naar de hoofdstad terug t ï in zitting van gisteren besprak het ge- roepen. Het vorstenpaar heeft een be- 2 wijzigde wetsontwerp op Home-Rule in zoek gebrakht aan het Italiaarisch en het tweede lezing. Engelsch giasthuis. f Men zou ae oproerungen aanvanen. Te Durazzo is het gerucht in omloop lat de regeeringstroepen eerlang de op-oerlingen rond de stad zouden aanval-en. Het Italiaansch gasthuis is reeds ge-îeel in gereedheid gebracht. De toestand 1er gekwetsten die er verzorgd worden, >etert voordurend. TURKIJE. De pest. — In verscheidene provinciën leden er zich gevallen van builpest voor. In deze van Bassorah waren er vier terfgevallen ; in Yemen enkele en in iaa vier. AMERIKA. De vloot. — Président Wilson heeft ;isteren het wetsontwerp onderteekend >etreffende het bouwen van acht nieuwe ;roote pantserschepen voor de Ameri-:aansche vloot, en den verkoop van twee lantserschepen aan Griekenland. Zonderling tweegevecht. — Te Eree-ing, in den Staat Virginie, werd er een ;ond!erling tweegevecht geleverd tust-chen Anderson Estep en James Vanover, wee jongelingen van goed bevriende fa-ciiliën uit de hooge wereld. Vanover, die ich beleedigd achtte omdat Estep het lof maakte aan zijne zuster, stuurde de-;«tn' l,iaatste zijne getuigen en er werd lesloten tôt eene ontmoeting met den evolver. De twee dwaze knapen klom-nen te samen den Cumberlandberg op ; ij hadden zich ieder de linkerhand op len rug laten binden en hielden den re-olver in de rechtervuist geklemd. Ter-.'ijl zij den berg optrokken, begonnen zij iaar elkander te schieten. Vanover werd loor twee kogels getroffen ,terwijl Estep r drie in het lichaam kreeg. Beide su\ :elaars lagen weldra in hun bloed te rwemmen en werden stervend naar de eoning hunner niets vermoedende oudeis nvergebracht. CHINA De " Witte Wolî". — De bandiet, die ;edurende verscheidene maanden de chrik was van China, wiens bandieten-lende onvatbaar was en ontsnapte aan ,1 de opgestuurde troepen, is nu gedood ;eworden. De gouverneur van Keason, leeft namelijk gemeld, dat tijdens een ;evecht de bandiet doodgeschoten werd loor de keizerlijke troepen, die slag le-erden met de bandieten. Het lijk werd naar Tiao-Tcheon ge-iracht.'rovincieraad van Oost-Vlaanderen Gewone Zittijd van 1914 . )peningsrede uitgesproken door den heer baron de Kerchove d'Exaerde, gouverneur der provincie, den 1 juli 1914. Mijne Heereru Vroeger maakten de gemeenten over let algemeen zeer afzonderlijke eenhe-len uit, de eene van de andere geschei-len, soms omringd van omheiningen. Zij tadden haar bijzonder uitzicht,zij leefden îaar eigen leven en bezaten op haar ;rondgebied de instellingen en diensten, tenoodigd voor de behoeften harer be-olking.Door omstandigheden welke het te ang zou duren hier op te zoeken, is deze oestand opmerkelijk gewijzigd. Op vele ilaatsen zijn de bewoonde omtrekken om oo te zeggen de eene aan de andere astgehecht en als men in onze groote teden omwandelt, of als men onze nij- verneidsstreken (loortrekt, Komi rnem van de eene in de andere meest altijd zonder het gewaar te worden. Anderzijds, en wellicht is dat een ge-volg der uitbreiding welke de stedelijke centra genomen hebben, is de werkkring der gemeenteibesturen aanzienlijk wijder geworden ; zonder aan iets te verzaken. van het gebied, waarin hunne werkzaam-heid tôt hiertoe werd uitgeoefend, zijn zij voortdurend geneigd nieuwe diensten op zich te nemen, welke vroeger aan de bijzondere voorhandneming of nijverheid werden overgelaten. Maar om goed ingericht en met voor-deel uitgebaat te worden, vereischen. deze diensten meest altijd uitgaven of inrichtingen, welke de hulpmiddelen of de behoeften der gemeente die ze in-richt, te boven gaan. Vandaar de bezorgdheid om die diensten uit te breiden tôt buiten haar grondgebied of inbreuk te maken op dat van naburige gemeenten ; en deze bezorgdheid is niet alleen te wijten aan de foekommering voor de besparing welke, voor de eene als voor de andere, kan voortspruiten uit de gemeenzame uitba-ting van zekere regiën, zooals die van het water, de gas of de electriciteit, maar ook omdat zekere diensten niet meer kunnen beantwoorden ag.n de heden-daagsche behoeften indien zij beperkfi worden binnen de grenzen van ééne gemeente, zooals de policie, de gezond-heidsvoorzorg, het vervoer en meer an--dere.Het is ongetwijfeld deze bezorgdheid die de voorstanders van het grooter Brussel aandrijft en zij schijnt eene, in zekeren zin, officieele bekrachtiging be-komen te heibben in het koninklijk be-sluit van 20 december 1907, dat eene commissie instelt waarin, onder andere, dei afgevaa,«*digdefr vam 19 gemeenten voorkomen, om, in de meest verscheidene opzichten, de inrichting van den Ant-werpschen omtrek te bestudeeren. Men zou denken dat de gemeente did, eeuwenlang, na het huisgezin, om zoo te zeggen de grondeenheid was, waarop onze maatschappelijke inrichting berust-te, een te enge grondslag is geworden voor de hedendtwgsche behoeften en dfifc men ze wil vervangen door eene andere, beter passend voor de vereischten van den dag. En het is wel toegelaten te gelooven, dat deze strekkingen niet vreemd zijn aan de geschillen, welke onlangs zijn op-gerezen, aangaande de wettelijke waar-de, ten opzichte der grondbeginsels welke tôt nu toe ons bestuurlijk recht hebben beheerd, van overeenkomsten door zekere gemeenten met hare naburen go-sloten met het oog op het uitbaten van nieuwe regiën. Deze geschillen, waarin iedereen, onder verschillende oogpunten, bewijsre-dens deed gelden waarvan de waardo niet kan miskend worden, zouden van> aard zijn te doen gelooven aan het be-staan eener leemte in ons 'bestuurlijfc recht; het zou scbijnen dat er eene in-stelling ontbreekt, die aan de aaneenge-bouwde gemeenten de samentrekking van zekere diensten zou toelaten, zonder dat telkens de tusschenkomst der wet~ gevende macht noodig zij om ze te stich-ten.Eene dergelijke instelling, wel ver vaa te schaden aan het bestaan der gemeenten, zou er, integendeel, de beste waar-borg Van zijn, aangezien zij haar zou toelaten te voorzien in de behoeftem welke zij gemeen heblben, zonder harei toevlucht te moeten nemen tôt het e«iig ; middel waarover zij onder het tegen}- 11 Feuilleton der GazetU tu Orai. GEHEIMEI Naar het Duitsch. »♦» Door de verloving van Adelheid r-den de Geraldi's opnieuw hefc praatje, n de stad. De familie was zeer ifcevr<n in et deze schitteirende partij ; dat n verleden winter zoovee] gepraat liad ;r Repnin zijn lichtainnig «leven, Klaarn gcheen niemand1 meer te denken, eveiin als aan dit letven zelf. De boosaardigç,-mei-king van een van Repnin zijn i; kers, dat zijn moeder tôt dit liuw^ met een meisje hare toestemming d gegeven, alleen om haar zoon met df> zen ketenen van het huwelijk te kln. rep, deedl wel fluisterend de ronde, Hr mien waagde het toch niet daarvan cr Juid te reppen. In elk geval benijdden. len Adelheid het rijke huwelijk da jj deed. A*leUie,id >Geraldi wist Vlifc.j droeg het hoofd des te hooger, nu zij iti genoeg was om het oordeel der we j over haar verloofde te raden. De gebruikelijke bezoeken werden" gelegd, de eene familiepartij volgde p de andere, want het gold hier niet ail : den jong verloofden een feest aan te den, maar ook Max von Hunnensteiû^ zijn vriend Using voor het eerst te ad. digen. Er waren vele families, waar dacht, dat deze beiden nu juist oplc) rechten leeftijd waren om aan baron R ilin zijn verloving een voorbeeld te 1 : men. * — Gij gaat er toch heen? vroeg'r vrouw Geraldi haar zoon, die juist w een uitnoodiging met den post ontving — Stellig, moeder. Al zou ik hefc alleen maar doen om niet voor een zonderling te worden gehouden, zegde Max, en rol-de zijn moeder met haar stoel naar de open tuiildeur. Max zag haar tevreden en opgeruimd in het gelaat ; zij hield innig veel van hem en schonk hem al de hartelijke lief. de,welke zij al dis bittere jarën had weg-gelegd in haar hart.Deze liefde was voor hem de zonnestraal,die de bevrozen plant ontdooit en koestert, en zij zelve verjon-de ej- zichtbaar door. — Gij begint er elken dag beter uit te zien, Max, zegde zij vergenoegd. — Dat heeft mij mijn dokter wej voor-speld, het tropische klimaat doet een mensch sneller verslijten dan de zwaar-ste arbeid ; ik heb een gevoel als word ik hoe langer hoe frisscher en levenslus-tiger. En hoe zou het ook anders ? Heb ik thans niet ailes wat ik verlang? Max had zijn stoel naast die van zijn moeder geplaatst ; hij bleef echter op de leuning geleund staan en keek met tevreden blik naar den Septemberhemed, die zicli doorschijnend en blauw over de aarde welfde. Ook hij was niet weinig veran-derd. Het korte buis, de gemakkelijke kleeding van den landjonker, stond hem beter dan de stijve stadsldeeding, zijne bewegingen waren vrijer, gemakkelijker en veerkrachtiger. Zijne moeder had dit al lang gezien en voelde, zeer goed dat hij nu eest recht in zijn element was. Het "moeten" had plaats gemaakt voor het " wille.n". — Kon ik nu maar bij u blijven ! zucht-te zij, en hij riep verschrikt : "Gij denkt er immers nog niet aan naar de stad terug te keeren, marna!" • — Ja zeker, beste jongen, antwoordde zij op haar hartelijken, vriendelijken toon, dien hij nooit anders gekend had • en die toch zoo hemelsbreed verschild'e van hare bittere stemming in de laatste jaren, mij dunkt, ik moest nu naar huis ni gaan, want ik heb geen enkelen redelij- di ken grond om langer te blijven. Uw ra huishoudster is boven verwachting flink en ervaren.Gij zijt nu bezorgd,het gelaat m u goed. d< — En waaraan hebben dan de anderen m gebrek? Tante Emilie is even geschikt ve tôt gezelschap voor de twee geliaven m als... • zi — Dafc is nu wel waar, Max, viel zij re hem in de rede en kleurde' even, maar h< — ik moet toch bekennen — papa heeft nu al zoo lang geduld met mij gehad. Ik M zie dit nu in en ik ben hem ook dankbaar m dat hiji ailes doet wat hij kan, om het u sh naar den zin te maken. Mijnerzijds mag k ik toch ook wel... ; Max von Hunnenstein haalde even de -'d schouders op. Het lag hem op de lippen li om te zeggen : Gij ziet ailes wat hij doet/ o: door een vergrootglas ; maar hij verge/* o noegde zich enkel met tegen te werpen): n O, dokter Geraldi doet het genoege/i, dat u dei buitenlucht zoo goed doet ; nlij b zal zelf niet wenschen, dat gij u opoffeift. n — De kleine lise verlangt ook zoo naîar mij, Max ! j d — Dat is waar, zegde hij lachend / — A het gezelschap van het bruidspaar sclïijnt e Jjaar schoon te verveleii. Dat heb ik wel ï meer gehoord. p — En bovenclien maakt Use, naar zij n mij in het geheirn vertelde, zich zeer on- h gerust, als zij ziet welk een sombei , on u vriendelijk gezicht Adelheid hoe la nger zoo meer, aan Repnin toont ! / n — Dat zal Repnin haar wel aflejeren, d als hij maar eerst haar man is ! h — Maar houdt zij dan niefc van hem, d Max. 1 — Wat! riep hij op scherpen toon Het c is niets als overmoed, waarop die jongo dame zoo trotsch is ! I — We^t gij, ik begrijp mij eigenlijk et, wat zij toch voor beminnelijks aan en Repnin vindt ! zegde mevrouw Ge-■1 di, Max aanziende. Max Had genoegen in haar naïveteit, aar zijne stem kJonk hard, toen hij zeg-!>: H# is een oppervlakkig, zelfbewust enscly, met weinig verstand, die in de irste/verte zijn meisje niet waardig is, aar 'hij is officier, baron en schatrijk ; i hejeft veel te veel verstand en is te be-kond om' dit niefc vooruifc overlegd te ■biben ! Gij spreekt daar van waardig zijn, f.ixl Hefc doefc mij genoegen, dat ik erk dat gij haar naar waarde weefc te ■hatten. Ik wilde maar dat gij het blij-en liet)... •— Verschooning, moeder, uwe stief-Dchfcer is mij persoonlijk zoo onverschil-g mogelijk — een trotsch, verwaand, tivrouwelijk kind — en wat is een meisje sk waard, dat zich zoo gemakkelijk laat emen 1 viel hij haar driftig in de reden. -— Ik sta geheel hulpeloos tusschen u eiden ; en ik zou gaarne ailes verzoc-en ! —Wat ik u bidden mag, moeder, laat at blijven. Ik weefc juist, hoe juffer delhe,id over mij denkt ; wij hebben Ikaar op dit punfc niefcs te verwijten. [aar voet betreed niet eens mijn drem-el ! Is zij wel een enkele maal geko-îen om eens naar u te kijken? De ge-eele familie kwam hier, ja, men maakte waarlijk het hof ! — Ja, dat is waar, lachte de oude da-îe, maar ik ben zoo ijdel niet, om e ejgenlijke reden niet te doorzien ! Ik eib jaren lang net zoo afgezonderd on-er de familie geleefd, als ik verkoos ! 'hans vond men het eensklaps hoog noo-ig mij gezelschap te komen houden. •— Nu goed, alleen zij is niet gekomen! topnin bracht mij niet slechts zijn wel- komstbezoek,' maar gij weet, moeder hoe vaak hij hier op zijne rijtoerfcjes eens aanwipte ; zij echter heeft... •— Ja, maar, gij moet ook bedenken dat ik zoo vaak naar stad reed ! En ik betuig u, dat Adelheid nog nooit zoo hartelijk en lief voor mij geweest is, als nu, Het is of zij een voorbeeld aan Use neemt ! — Dat ware te wenschen ! De blonde Use is inderdaad) een allerliefst bekoor-lijk meisje ! — Max ! riep zijne moeder met een van vreugde stralend gelaat Max lachte weer, maar zoo> onbevan-gen en spottend, dat zij niet wist, hoe zij hefc met hem had. — Mis geschoten, moedertje lief! Kom mij om 's hemels wil met die dingen niet aan; ik denk er niet om! Wat die slim-me vrouwtjes toch blind kunnen zijn! — Using? Bedoelt gij Using? vroeg zij verrast. — Wel, natuurlijk ! Hij schijnt echtei zelf nog niet te weten wat er met hem gebeurt ! — Hebt gij dan in hefc geheel- niet ge-merkfc, dat hij onze kleine Use elken dag met nog meer verrukking aankijkt? -— Neen nooit! Ik heb ook in het gc heel aan zoo iets niet ged&cht ; juffei Brandt maakte er laatst wel een toe-speling op. Zij dacht. Use had... — O stil, moeder, laat het lieve kint haar eerste1 geheim! Laten wij net doen of we niets gezien, niets vermoed had den, verzocht hij dringend. — Zoo spreekt alleen iemand, die dezt dingen bij eigeai ervaring kent. — Waarlijk moeder. Ik heb dikwijl: hersenschimmen nagejaagd : verder !is het nooit gekomen ! zegde Max. Zoo bleven zij nog een poosje voort-kccivelen. Tegen den avond Avandelde Max met zijne moeder de landen eem '■■■■■■m—g—» door, waar zij den rentmeesfcer bij de knechten vonden, die het zaad in de.n akker wierpen. — Ik moet naar huis, Max ! zegde zijns moeder op zekeren avond. Men bewijsfc mij zoo veel liefde en gij hebfc mij zoo gelukkig gemaakt, dafc ik daarvan aajL de anderen moet mededeelen, en ik heb zoo een voorgevoel, dat Adelheid mij noodig heeft. Om dezen tijd heeft zij bit-teir weinig aan haar vader. En gij weet, Robert komt met de vacantie thuis ! — Uw lieveling, moeder. Ik ben even blij als gij, dat ik spoedig mijn broeder zal zien ; zijn brief heeft mijn hart reed« gestolen. Hoe of hij er uit ziet? Ik zîe hem steeds nog in zijn blauw fluweelen pakje ! Dien avond tikte Use aan de deur van juffer Brandt en stak dadelijk daarop haar blond kopje naar binnen. Het liep naar tien ure. Juffer Brandt zat aan een klein tafeltje een brief te schrijven. Blijkbaar schrikte schrikte zij van Use haar komste. Met onverklaarbare angsfc bedekte zij met beide handen hefc g»-schrevene, toen bezon zij zich sloeg de schrijfmappe dicht en keek het j'onge meisje verward aan, terwijl zij de. tafcl opnam er# weg zette. —• Mag ik binnenkomen? had Use gevraagd, en daar de huishoudster in haar verwarring geen woorden kon vinden, maar zwijgend kniite,riep de jonge dame, plagend : Juffer Brande, dat wordt stellig een minnebrief ! — Loop heen ! Een kookrecept ! Ik wil i zeggen, ik schrijf er om, zegde juffer Brandt op zulk een barschen toon, iù/tà i Use nog nooit van haar gehoord had. fl — Dan zal ik maar heengaan, zeg^B het jonge meisje, zich naar de deur beg^B vendiei. jH (Wordt voortgezet.fl ^fl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes