Gazette van Gent

759 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Octobre. Gazette van Gent. Accès à 11 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3r0pr7qx1f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I 247e JAABo — W 242. - B. 5 OENTIEMEN DINSDAG, 6 OCTOBER 1914 GAZETTE VAN GENT IIÎSCHBIJVI1ÎGSPBIJ8 : VOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE Î Een jaar ...... fr. 12-00 Een jaar fr. '®"®9 6 maanden ..... » 6-50 6 maanden » ï-75 8 maanden » 3-50 3 maander » 4-00 Voor Rolland : 5 franl: per maanden. Voor de andere Ictndcn : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 BESTUUtî EST KKS>A(TI15 i VELDSTRAAT, 60, GENÏ ' TELEFOON Nr710 De bureelen zijn open van 7 ure 's iiiorc/evds tôt 5 ure s avonds-De inschrijvers buiten de stad Gor.t moeten liun abonnement nemen tien postkantoore hunner «voonplaats. DE EUROPEESCHE OORLOG DE 0FFIC1EELE HEHEDEELIHGEI1 De Toestand in Oost-Pruisen MEER SLACHTOFFERS DAN IN 1870 BOND DE STELL1NS VAS ANTWERPEIT (OFFICIEELE MEDEDEELINGEN). Sn Beigie Antwerpen, 5 october, 11 u. 26. (Officieel.) Een zeer geweldig gevecht heeft plaats ge> had op heel de fortlijn. De toestand blijft onveranderd. Sn Frankrijk DE MUS ÛEH M De verbondenen r.emen loopgrachten in de streek van Soissons De Franschen rukkesi vooruit in de Woeyrestneek De officieele mededeeling uit Parijs, zondag evond, 11 ure, luidt als volgt : Het gevecht is volop aan gang in de streek van Arras, zonder dat eenige beslissing beko= men werd. Het optreden was minder geweldig tusschen het bovendeel der Ancre en der Somme en der Oise. De verbondenen zijn vooruitgekomen in de streek van Soissons, waar vijandelijke loop= graven werden genomen. Op bijna geheel het overige van het front blijït de toestand dezellde. In de Woevrestreek hebben de verbondenen eenigen vooruitgang gedaan tusschen Aspremont op de Maas en Rupt-de-Mad. Mededeeling van maandag, 3 ure (vertraagd). Op den linkervleugel, ten Noorden der Oise, duurt het gevecht zeer geweidig voort. De verbondenen hebben op verscheidene punten terrein moeten ontruimen. Op het overige van het front, geene wijzi= ging. OP DE FORTLIJN De Duitschers blijven tôt nu toe vooir de Nethe steken. Overal staan onze kanonnen op dezelfde plaatsen als bij het begin van den aanval. Te Duffel schotan onze kanonnen gedurig ; twee Duitsche batterij en werden getroffen en eeme derde is ge vlucht. In de loopgrachten wachten o-nze mannen ; •wij denken dat ze nog al eenigen tijd zullen moeten wachten op de Duitschers, die door de kanonnen op een grooten afstand gohouden worden. Op geheel de vechtlijn van den derden sec-tor, bleef de vechtlijn dezelfde als 6 dagen ge-leden.De algemeene staf izond «hs de volgende mededeeling over den toestand te Antwerpen : Wij hebben eenige versterking van Engelschen ontvangen. De moed onzer troepen is er door aangevuurd, maar het publiek moet weten dai het lot van het land en diensvolgens dat van Antwerpen thans beslist wordt aan de Aisne en dat in deze voorwaarden de verbondenen hunne strijdmachten in Frankrijk niet mogen verminderen. Het garnizoen van Antwerpen is overigens zeer sterk, de manschappen zijn opgewekt en zij zullen op de hoogte zijn van de taak hun door het land opgelegd. Volgens ©en telegram van "Vaz Diaz", zou het Duiitsche blad " Aften Posten" zeggen, dat reeds eenige forten der eerste lijn gevallen zijn en dat de tweede lijn het niet lang kan uit-houden.De Duitsche artillerie zou dan voorbij de eerste lijn opge&teld worden en over de forten der tweede lijn de stad Anjtwerpen beschieten. Het blad denkt dat de vijandelijkheden in iBelgie zullen ophouden, zoodra heel de eerste fort lijn veroverd is. Duitschland zal dan over drie of vier legerkorpsen rneer beschikken Na den val van Antwerpen, besluit het blad, zal het ontschepen van Engelsche troepen op het vasteland onmogelijk zijn De veriiezen cter Duitschers 1870=1914. Een Fransch blad stelt vast dat de Duitsche veriiezen in Frankrijk van heden reeds aanzien lijker zijn dan tijdens heel den oorlog van 1S70. In 1870 hadden het volgende aantal Duitschers de Fransche grenzen overschreden : 33,101 officieren van ail en graad en onderoffi-cieren, alsook 1,113,251 soldaten. Van dit aantal werden er 116,821 gekwetst en 17,255 gedood, op het slagveld. Het aantal officieren en soldaten, die over-leden ten gevolge der bekomene kwet&uren, beliep 11,023 en het aantal verdwenenen, of aan ziekte gestorven soldaten was 14,904. In het geheel had men dus in 1870, langs Duitschen kant, 43,182 dooden of verdwenenen en 116,821 gekwietsten, hetgeen een totaal maakt van 160,003 man, Wat de oorlog van 1914 aangaat, de 39 eerste lijsten, door de Pruisische dagbladen opgege-ven, geven een totaal van 90,000 dooden, ge-kwetsten en verdwenenen. M&n verzekert dat de veriiezen der soldaten van Baden, Beieren,, Saksen en Wurtemburg, minstens 70,000 man bedragen, hetgeen du® sa-men meer dan 160,000 man bedraagt. Men ziet dus dat van dit oogenblik af de Duitsche veriiezen reeds zeer groot zijn, op Fl'ansch grondgebied. IN BRABANT. De verwoesting van Leuven. Uit Parijs wordt gemeld, dat de Duit&che majooir von Manteuffel, de officier die verant-woordelijk is voor de verwoesting van Leuven, door de Franschen gevangen genomen werd. Volgens een ander bericht zou hij afgesteld zijn. TE ANTWERPEN. Minister Churchill te Antwerpen Churchill, de Engelsche minister van marine, is te Antwerpen aangekonien, vergezeld van enkele officieren. Men zegt dat hij zich nauw-keurig op de hoogte komt stellen van den toestand der Scheldestad. De aanwezigheid van den heer Churchill te Antwerpen is eveneens een geruststellend teeken. Irs Oost-Vlasnderen IN DE DENDERSTREEK. (Van onzen bijzonderen verslaggever.) De Duitschers hebben getracht de spoorweg-brug op het grondgebied Denderleeuw te doen springen ; zij zijn er niet in gelukt. Te Ste-Ma-ria-Lierde werd nochtans de overzetbrug aan splintens gedynamiteerd ; de excentrieken en spoorwagfcruisingen der statiën Idegem en Ni-nove zijn vornield, alsook de telegraaf- en tele-foontoestellen in laatstgenoemde plaats. De hall der koopwaren van Ninove is totaal ge-plunderd ; al de balen werden opengesneden, de kassen en koffers opengekapt en de' inhoud medegenoinen. De brandkast der statie heeft weerstaan. Bijna aile nachten brengt de buorttram Brussel-Ninove eenige honderden Duitschers van de hoofdstad aan ; dezen trekken op naar Aalst en verder, om hulp te brengen aan de kolom van het Duitsche leger, welke de eer&te buitenversterking der forten van Antwerpen bombardeert. Deze buurttram blijft ten dienste enkelijk voor den vijand ; de Belgen mogen er geen gebruik van maken . Ninove heeft geene aansluiting meer, noch per trein, per tram, per telegraaf of per tele-foon.Een Zeppelin. Geen enkele dag gaat voorbij zonder dat er verscheidene "Tauben" de streek overvliegen. Verleden nacht, voor de tweede maal, heeft een Zeppelin bommen over onze streek laten vallen ; men heeft er eene gevonden in den mesthoop der weduwe De Roo, te Ledebergh-Pamel ; het vernielingstuig is niet ontploft ; een tweede bom viel tegen de brug van Denderleeuw, zonder scbade aan te richten ; men heeft deze laatste in den hof van den heer bur-gemeester begraven. Een spioen aangehouden. Een brigadier-lansier, op verkenning te X., heeft met zijne mannen een Duitschen bespie-der, oud officier der Huza<ren. kunnen aan-houden. Hij was in burgerkleedij en droeig een pak in zwairt katoen gewikkeld, waarin eene kostuum verborgen was van Belgischen lan-sier, waarvan hij den oorsprong niet kon uit-leggen, noch de bestemming. Men heeft dade-l|k den kerel op een paard gebonden en in ze-kierheid gebracht, ten einde hem binnen wei-nige dagen vôor den militairen raad te doen verschijnen. Langs de Schelde De gevecluten op de oevers der Schelde duur-den gisteren nog voort : te Schoonaarde, Wichelen, Appels, enz. De bevolking van Berlare heeft op aan-dringen der militaire overheid het dorp en oontrek vei'laten. Het is uiterst gevaarlijk tusschen Dender-monde en Berlare te dicht bij den linker-oever der Schelde te naderen. De Duitschers die zich langs den overkant bevinden schieten zoowel op de burgers als op soldaten. Gansch Atadegem is ook door de bevolking verlaten. De Duitschers verblijven in de ge-meente. Het vuur der Belgische artillerie doet hunne vele veriiezen lijden. Hier ook staan talrijke huizen en hofsteden in brand. De bevolking van Zele blijft kalm. Hier gaat ailes zijn gewonen gaan, alhoe-wel het grootste gevaar de gemeente bedreigt. De gtemeenjteov&rheden tblijven op ihunn,cn post en steunen de noodlijdenden. Hevig gevecht te Appels. Te Appels was de Belgische en Duitsche artillerie in voile werking. Shrapnells en houwitsers vielen tôt in de onmiddellijke nabijheid van Donck. Onze troepen hadden verscheidene ge-kwetsten en de ambulanciers zijn uit Gent ge-vraagd.Ook de Duitschers leden groote veriiezen. De Belgen streden met bewonderenwaardi gen moed. Het gevecht hernam bij het aanbreken van den dag. De Duitschers schijnen voor doel te hebben, langs den linker oever der Schelde zooveel stoff'elijke schade mogelijk te maken. Om 3 ure nainiddag kwamen nog altijd vluch-telingen uit de richting van Appels en Berlare. TE SCHOONAARDE=BERLARE. Maandag morgend, rond 5 nre poogden de Duitschers de brug te herstellen van Schoonaarde naar Berlare en wilden er met geweld over zijn. Tôt drie maal toe werden zij door uo Belgische kanonen achteruit geslagen. De Duitschers schoten .met hunne kanonnen van uit de fabriek van scheikundige voortbreng-selen, toebehoorende aan eene Duitsche firma. Zij hadden er kanonnen in opgesteld in een deel dezer fabriek welke nog niet was afge-brand.De Duitschers beschoten Berlare. Vier schoo-ne pachthoeven werden in brand geschoten, op de wijk Dal. Gansch de Paleizenstraat stond in brand. ROND OUDENAARDE. Maandag had te Oudenaarde de plechtige begrafenis plaats der twee Belgen, gevallen voor het vaderland te Edelare en te Neder-Eename.(Maandag morgend, om 10 ure, had eene schiermutseling plaats te Segelsem, tusschen Belgen en Pruisen. Twee Duitsche autos, 's nac'hts te Meilegem toegekomen, werden door onze soldaten op ge weerschoten ontvangen. Zij vertrokken in de richting van Sottegem. 15 Duitschers trokken door Gavere naar Syngem toe. Door onvooirzichtige burgers in-gelicht over de tegenwoordig!heid der Belgische soldaten, namen ze de vlucht. Onze buitenlieden. Belgische wielrijders en lansiers hebben gisteren te Lede de Duitschers op de vlucht ge-jaagd. Zij hielden daarna eene herbergiersier aan, die hun verzekerd had, dat er geen enkele Duitsch&r in den omtrek Vas. Men vond in het bezit der vrouw brieven, bewijzende dat zij met den vijand in betrek-ikâng sitond; zij had zelfs eene lijst der jonge-lingen van de lichtdng van 1914 ! Haar eigen zoon, die zich bij de Belgische wielrijders bevond, was zoo woedend, dat hij haar een kolfslag met zijn geweer toebracht. De vrouw werd aangehouden. Duitsche verk«nner geknipt te Oorabergen Zondag namiddag is alhier een Duitsche sol-daat, die per motorrijwiel de gemeente door-kruiste, door de gendarmen geknipt. Hij was in uniform en gewapend, doch had eene lederen vest boven zijne krijgskleederen. De kerel bood geen tegerustand en liet zich gemakkelijk gevangen nemen. IN WEST-VLAANDEREN. TE BRUGGE. Duitscbe gekwetsten. Er is zondag een gansche trein Duitsche ge-kwet&te soldaten te Brugge toegekomen, on-geveër 130. Zij waren begeleid door eene compagnie der burgerwacht van Antwerpen, en vergezeld van ambulanciers, wereiairjKen en geestelijken. Gansch de Starieplaats was afgezet, om de overbrenging der gewonden, waaronder drie officieren, te vergemakkelijken. De meesten werden per tram vervoerd. Een dertigtal zwaar gekwetsten werden in draagberriën over gebracht, de eene naar de ambulancie der Nor-maalschool ,de andere naar het krijgshospi-taal.De Duitschers te Meenen. Wij melden gisteren in ons blad dat de 500 Duitschers te Moeskroen voorb&jgeitrokken, naar Meenen gingen Zij werden daar rond 12 ure op Beckemsche Kalseide aangemeld. De voorhoede trok langs de kanten van Busbeke, wijl de anderen de richting van Halewijn in-sloegen.'s Namiddags om 3 ure kwam aan de Barak-ken eene patroelje van 12 man aan. IN HENEGOUWEN. De Duitschers te Doornijk Dertig gijzelaars in vrijheid. Na den doortocht van Duitsche troepen, za-terdag avond, had de Duitsche staf, dertig gijzelaars geëischt, als waarborg voor de Duitsche soldaten, tegen een gebeurlijken aanval van wege de bevolking. Daar ailes tôt zondag middag kalm was, werden de gijzelaars 's middags losgelaten. De ruiterij heeft anderhalf uur de stad Doornijk doortrokken. De Duitsche officieren hebben daarenboven honderd gespannen opge-ëischt; de overheden gaven de verzekering dat gespannen en hunne geleiders 's avonds zouden terugkeeren. De statie van Doornijk is gesloten en het verkeer der trams is geschorst. IN LIMBURG. Lanaken beschoten. De Duitschers hebben te Lanaken verscheidene huizen in brand geschoten ; de kerk werd door drie granaten beschadigd. Verscheidene g'èkwetste personen zijn te Maastricht aange-koimen.Breghem werd insgelijks beschoten. De Duitschers waren met 3000, de Belgen met 50 ; zij zijn in de bos&chen afgetrokken. (Vaz Dias). TE LUIK. Luik in staat van verdediging. Leinand die eenige dagen geleden uit Luik is gekomen, zegt dat de stad kalm is en dat ailes er zijn normalen loopt volgt. De bevolking wacht met gelatenheid. De Duitschers leggen eene groote werkdadig-heid aan den dag om Luik weer in staat van verdediging te herstellen, maar hunne pogin-gen slaan grootelijks tegen. Tôt tweemaal toe hebben zij gepoogd het fuit van Pontisse weer op te bouwen ; maar tôt tweemaal toe is het ingestort. Bij de eerste instorting verloren 18 personen het leven ; bij de tweede 25 : Onder deze laatsten was een opper-officier, die met grooten luister begraven werd. De Dujitschers geluktten niet beter bij de herstelling van het fort van Liers ; zij bepa-lwi er zich bij rond de oude forten loopgrachten te graven. 6UÏTENLAND. IN HOLLAND. De Tweede Kamer zal heden vergaderen ter bespreiking van de marinebegrooting voor 1914-1915. Te Rotterdam is het bakken van wit brood verb ôden. 11 Feuilleton der GAZETTE VAN GENT. DE LICHTE8DË SïâÏÏ ROMAN UIT DE KAAP. Eén ding begreep ik niet recht: wat Um-misi hiermede te maken had. Dat Castello en hij doodsvijanden waren, was ontwijfelbaar Keker .Maar om welke reden 1 Eerst later heb ik begrepen, dat er drie mededingers naar Marion haar hand waren, en dat Castello meer van Ummisi wist dan ik. Voorloopig stelde ik mij tevreden met de meest voor «e hand liggende oorzaak. Wij haten altijd den rnpn, flàen wij i)eiumri sledht behandeid hebben, evenals wij geneigd zijn, goeds te denken van iemand, wien wij een weldaad hebben bewezen. Ik had den sleutel tôt het raadsel nog niet gevonden. Wat de stad in de Kàlahari betrof, en de daar v&rborgen schatten, — dat verhaal vond ik heel aardig, doch het maakte weinig in-druk op mij. Charlie had zeker ailes trouw ov^rgebracht, en Castello was onjget.wijïeld overtuigd van de waai'heid van de geschie-denis. Maa<r ik had immers reeds door een groot deel van de woestijn gezworven, met allerlei inboorlingen gepraat ik was doorge-drongen in distridten waar nog nooit een blanke gezien was, en toch had ik nimmer iets van Ummisi zijn stad en schat gehoord. Ik moest nog leeren dat "Nefert de Schoo-ne" geen droom was. Wel, oom, zegde Charlie, mij uit mijn gepeins wekkend, wat zult gij niu doen ? Ik had juist naald en draad neergelegd, en den kop op de hoorns in evenwicht gezet. Qharlie keek mij angstig aan. — Doen? zegde ik, opspringend en hem een duw gevend, dat hij languit op den grond viel) wel, ik ga natuurlijk eens kijken, of er nog koffie is. Met een teleurgesteld gezicht stond hij op. — Oom, fluisterde hij, laat mij meegaan, als gij ergens heen gaat.Ik heb scherpe oogen en schiet tamelijk goed. Wat dunkt gij 1 — Best, Charlie, antwoordde ik, hem met één greep op mijn schouder zettend ; gij zijt een prachtige lijfwacht — maar jongen, wie zou een knaap als ik durven aanraken? VI. Toen wij het tuinhek binnen kwamen, za-gen wij onverwacht een alleraardigst tafe-reeltje.De tuin was wei'kelijk sdhoon. De paden waren omzoomd met winter- en vroege voor-'jaarsbloermen. Hier' er» daar stonden enkele witte stamrozen en uitgezochte chrysanthemen ofsohoon deze laatste meest in den tuin aan de rivier te vinden waren. En witte lelies stonden in vollen bloei. In den zomer was dat plekje grond achter het huis prachtig om te zien. Het beloonde de zorgen die e'raan, besteed werden. .Ze'Jfs nu, ofschoon de jonge populieren en blean-ders en wilgen nog schraal in het blad zaten, en de vruchtboomen nog geheel kaal waren, zag de tuin er aardig uit. Dat was de lijst — nu de schilderij. De herder had van het veld een aantal half vervrozen geitjes medegebracht — geit-jes in den nacht geboren, die allen dadelijk verzorgd moesten worden. Dit geschiedde. Marion, in haar bruin linnen boezelaar ge-huld, in den warmen zonnesohijn op de stoep zittend, had de zorg voor hen op zich genomen. Een klein, hulpeloos diertje, te zwak om te staan, lag op haar schoot. Een ander zoog met groote teugen melk uit een flesch, die zij (v-aatbield. Een paar anderen wachten droe-vig blattend op hun beurt. En een ouiefer geitje, reeds vroeger door* haar verpleegd, was op zijn eigen gelegenheid gekomen en blijkbaar verontwaardigd, dat nu een ander zijn plaats bij Marion innam. Het duwde tegen haar schouder met de kracht en de drift van zijn veertien dagen. — O, gij schelm ! zegde zij tegen het lastig diertje, maakt dat gij wegkoint. Mijn schouder doet er pijn van. Dat was een harde stoot ! Opeens week zij een beetje terzijde, zoodat het geitje zijn stoot miste, en de stoep af-tuimelde in het karrespoor, onder het lachen van Marion en Charlie. — Och, mijnheer Retief, zegde zij, toen zij ons zag, wat ik heb ik het vanmorgen druk ! Ik weet niet, wat ik het eerste zal aanpakken. — Neen, maar, zegde Charlie, lachend zijn oogen afvegend, wat een grap was dat! Over zijn kop in de modder ! Kijk zijn snoet eens Volzitten. Neen, laat staan! Vooruit! Blijf Ehet dien morsigen kop van mijn lijf ! En Charlie pakte het geitje op en bracht het den tuin uit. — Kijk dat lieve beestje eens ! zegde Marion, het geitje streelend dat op haar schoot lag. Wat is het schoon en wit! En die schoone zU-verglans in de plooien van zijn halsje .En dat roze neusje en die vreemde, heldere oogjes. Och, wat zijt gij schoon ! Zij sloot het diertje in haar armen. — Wat doet gij als zij groot worden î vroeg ik. Gaan zij niet erg veel van u houden, en gij van hen 1 Dat kan immers niet anders. — Ja, zeker, antwoordde zij ; later raak ik ze kwijt. Na eenigen tijd worden zij te sterk, en stooten zij te hard. Zij loopen mij soms na in de eetzaal, en steken hun neus overal in ! Dan moeten zij natuurlijk weg. Maar ik houd heel veel van hen. Ik wilde, dat zij altijd klein bleven. Hei wat ! Gij klein, egoïst ding — gij hebt de heele flesch leeggedronken, en nu wildt gij mijn schort er nog bij, niet waar? Zij stak de armen uit en trok ze allen liefko-zend naar zich toe, alsof het kinderen waren. —Mary ! Mary ! riep Charlie uit den tuin, daar komt een wagen aan. Wij luisterden, en hoorden duidelijk hoefsla-gen op den weg, en het ratelen van wielen tegen de losse steenen, totdat de paarden aan de andere zij de van het huis bleven stilstaan. Op Marion haar gelaat vertoonde zich een grappige uitdrukking, en zij keek mij ondeu-gend aan. — Ik geloof wel dat ik weet, wie het is, zegde zij. Mijnheer Retief, dat geeft vanmorgen een pretje. Eer zij nog uitgesproken had, kwam Sanna, haar dien&tmeisje, met aile teekenen van inge-houden vroolijkheid den tuin in. Op de manier van de inboorlingen hield zij de handen voor den mond, en barstte in lachen uit. Eindelijk bracht zij fluisterend uit : Daar is mijnheer Van Blerk, Missie, en zijn zuster. Daarop liep zij zoo hard zij kon naar de keu-ken.De voordeur was aan den anderen kant van het huis en kwam op den weg uit; de bezoe-kers werden dus naar de eetzaal, en de paarden naar den stal gebracht, terwijl Marion,een beetje wrevelig over de storing, zich gereed maakte om Sanna te volgen. — Die malle meid lacht altijd om mijnheer Van Blerck, zegde zij. Hij is toch een beste man, al wat iemand kan begeeren. Komaan, kleintje, opstaan ! Zij zette het geitje op de stoep, en trachtte het zijn pootjes te doen gebruiken, maar daar dat niet ging, nam zij het in haar armen en droeg het naar de keuken, waarheen de geheele truep blatend meeliep. Bij de deur keerde zij zich even om, altijd met die grappige uitdrukking op haar gezicht. — Mijnheer Retief, zegde zij, als gij een on-seliuldige afleiding verlangt, ga dan naar de eetzaal. Ik kan u wel geen schitterende ge-sp-ekken beloven, maar misschien wel eenige sp ankels van eenvoud en gezond verstand. Toen voegde zij er opeens op geheel anderen Loon bij : Maar daaraan geef ik toch in ieder gcval de voorkeur boven het vernis, dat een ruw karakter bedekt j ohaimes Van Blerk en zijn zuster zaten naast elkander tegen den muur, en de heer Atherstone lag achterover in zijn armstoel, met een stapel boeken vôor zich op tafel, en keek vreeslijk knorrig. Hij was daar blijkbaar alloen omdat hij niet anders kon. De jonge Hollander deed al zijn best om op zijn gemak te schijnen, en wreef over zijn knieën en zijn hoofd, terwijl zijn zuster druk praatte over zieke kuikens. Toen ik mij vertoonde, eindigde het gesprek, en de bezoekers stonden onbeholpen op om mij de hand te drukken. Van Blerk was een groote, flink gebouwde man, blijkbaar niet recht thuis in de Zondag-sche jas en broek, die hij aan had, en die aan een vorig geslacht hadden toebehoord. Boven zijn bruin gelaat verrees een massa van zeer weerspanige haren, afgeknipt volgens de methode bij de Doppers in gebruik. On-danks olie, kam en borstel, bleven zij reeht overeind staan. Een lichter gekleurde baard, die meer voor rede vatbaar scheen te zijn, ver-sierde zijn kin. Zijn groote handen waren nat van zweet, en bij onze begrooting vloog het bloed hem naar het hoofd. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes