Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

622 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 30 Mai. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Accès à 31 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q52f76785z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lees : | Papierhandel fss F— — ■GEILLUSTREERDE._lsi=_. i' ii' *'a!! is dag- a ^i boekbinderij bladwinkels en bij de ver- m M ■■ i^'W?iaWmg«aWBBEam^MMigiÉ8aBMMMtiit|^yiW*JMliJUMWÉIiEHI^HB——M ■ g ■ koo te verkrijgen ^ BUREEL : LANQE QANG fi, ANTWERPEN ; O P EN OAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 uren. ^ I Godsdierstige ■ aan O centiemen 143 S Voorwerpen PIETER PAUWEL RUBENS 275e Verjaringsdag zijner dood Heden Zondag, 30 Mei, zal liet 275 ja; geleden zijn dat de wereldberoemde kuns scW/der P. P. Rubens in onze stad overleec in den ouderdom van 64 jaar. Zijn stoffelijk overblijfsel werd begraven i Si. jacobskerk onzer stad, juist achter h groot altaar, waar de familie een kapel dec boven oprichten en talrijke leden der famil begraven werden. De « Rubenskapel » wordt door de afstan melingen van Rubens, allen adellijke personei îvaaronder zijn deVan de Werve's, de de Born Icens, de délia Faille's, de de Bergeyck's enz verzorgd, die ook de twaalf zielmissen bijw< ntn welke jaariijks geiezen worden ter ziell; fenis van den onsterfelijken meester. Het alfaarstuk : de H. Maagd met h Kind Jezus, waarvoor de H. Bonaventni nederknielt, is van Rubens' hand. Redits o de schilderij staai St. Joiis, met de banier in d hand, den draak verpletterend ; Rubens hee den ridderlijken heilige zijn eigen portret gege [en. Dit altaarstuk is slechts ontbloot op c iagen waarop de zielmissen geiezen worden. I Langen tijd had over de geboorteplaats va Rubens een penr.estrijd plaats, tôt eindelij wijlen Max Rooses, de geleerde conservatc van het Plantijn-Museum, die een deel va zijn letterarbeid aan Rubens gewijd heeft, das over het volgende schreef. P. P. Rubens werd toevailig geboren I Siegen, een kiein stadje van het Hertogdoi Nassau, in Duitschland, van Antwerpsch ouders. Zijn vader |an Rubens, werd te Antwerpe geboren in 1530, een achtbaar en geleer burger, die zijne studiën voleind had aan d Universiteit van Padou. In 1561 huwde h een Antwerpsch meisje, Maria Pypelinck> Jan Rubens veroverde zijn diploom van adve kaat en werd zelfs gemeenteraadsheer van An werpen. In 1566 werd hij verdacht lutheraan te zijn de hertog van Alva, die, al wien dien een dienst beleed met den dood bedreigde, was ci oorzaak dat de ouders van Rubens na< Duitschland de vlucht namen. XXX Vooraleer de groote Rubens ter werel kwani had er met zijnen vader een nog i n'romantiek geval plaats. Te Keulen verbleef ît dien tijde Anna van Saksen, dochter van de :d Vorst Maurice van Saksen, en echtgenoote va ie den grooten Willem van Oranje. Deze prinsi was leelijk en misvormd van lichaam, w; i- toch niet belette dat zij vader Rubens aan ha; i, Huis hechtte : eerst als advokaat en raadgevi en nadien zich zôô vertrouwelijk aan he: ., hechtte, dat de tongen los gingen en er « zaal )- jes » verteld werden die voor beiden ni i- eervol waren. Terwijl Willem van Oranje he Duitschland afliep om partijgenooten te.winnei ;t ten einde de Nederlanden van het dwangjt, a van Spanje en zijn bloedliond Alva te verlo: p sen, maakte zijne vrouw Anna van Saksen e e advokaat Rubens misbruik van die geiegenhei ft|enwanneer de geboorte .van een stervelin kwam bevestigen wat men sinds lang vermoei e de en vertelde, werd de al de intieme raadg< ver in 't gevang opgesloteri. En zeker ware h n gedood geworden, liadde zijne brave en k verstandige vrouw, hem niet door smeeken bij r den beleedigden Prins van Oranje en door het n betalen van 6000 thalers vrij gekregen. r Ailes kwam nadien weer goed en vier jaar nadien op 28 Juni 1577 schonk Moeder e Rubens aan haren man, in het huis 17 der n Burgstraat te Siegen, een zoon die door de e kunst zijn naam zou vereeuwigen. Vader Rubens, die eerst in 1583 van hooger n aangehaald avontuurtje gelieel vrijgesteld was, d stierf op 1 Maart 1587 te Keulen. Moeder e Rubens keerde met hare kinderen naar Ant-ij werpen terug. x r. x t- Te Antwerpen vatte P. P. Rubens, die geen groote neiging tôt studeeren van letteren en ; wetenschappen betoonde, eene voorliefde tôt de schilderkunst, waaraan zijne achtingswaar-e dige moeder toegaf. :r Wij zouden hier nu de geschiedenis van den wereldbefaamden meester moeten aanhalen, hetgeen ons ecliter te ver zou leiden. Het leven en streven van Pieter Pauwel Rubens is daaren-d boven door de Antwerpenaars genoegzaam il gekend, dat wij ons bij het bovengehaalde e kunnen beperken. n Wij geven hier nogmaals de afbeelding n weder van de twee vermaarde schilderijen De 'S Kruisverheffing en De Afdoening van 7 Kruis, welke O.-L.-Vrouwekerk versierden en vôôr ir de beschieting van Antwerpen in verzekerde :r bewaring werden gebracbt. n ît el Lang wachten. '> De geneeslieer tôt de zieken in zijne wacht-kamer.— Wie van u wacht het langst ? 11 — Ik, Mijnheer de dokter.antwoordt een kleer-^ maker. 't Is reeds twee jaar, dat ik u een kostuum S leverde. 1- # . De Kruisverheffing Antwerpen's Lever Kunstconcert « De Guidon Spoor Wij liebben verleden Zondag een aan^ naam kunstfeest bijgewoond in de « Beetï venzaal », De Bomstraat II. Het was vooree op touw gezet voor het zeer aanbevelei waardig liefdadig werk « Het Kind van d Soldaat », voor hetwelk het een goed so metje zal algeworpen hebben. Dan was 1 programma aldus samengesteld dat de fii proevers van toonkunst, sinds den oorl zeker zulke uitgezochte nummers niet me ten gehoore kregen. De inrichtende veree: ging had de leiding opgedragen aan den he H. Van Praag, die bewijs gaf dat men zi in zijne kunstopvatting en bekwaamhe niet bedrogen had. Overigens zijn composi « Heimwee », een lied met begeleiding v viool, en de bewerking voor gemengd ko van twee Noorsche volksliederen, getuigd van zijn toonkundig talent. Als uitvoerders traden op buiten het koo Mej.E. Rijckoord.zangeres, Mej. Van Pra: pianiste ; heeren Alf. De Vocht, ténor, Selens, dekiamator, en L. Van den Broec piaiiist. Allen volvoerden hunne taak rr zorg en waarde. Hoe zelden valt het voor zulk kunstger te genieten. Mej. Marie Belpaire en de ht Frans Olaes, die de hooge bescherming v het kunstkoncert hadden aangenomen.mog trotsch zijn over het feest. XXX Kon. Fanfare « De Broederband Verleden Zondag had het 2de concert v deze kunstlievende Kon. Muziekmaatschs pij, waarvan de heer J. De Vos, burgemeest eere-voorzitter en de heer Dulcino, voorziti is, plaats in de zaal van het lokaal Kc Kunstkring, Arembergstraat. Het Conci was ingericht voor de liefdadigheidswerke « Ons Invaliedenhuis », en « Het Kind v den Soldaat » en ging door met de medew< king van Mevr. Delhaye, uitmuntende zanf res ; Mevr. De Backer-Snieders, harpi: van de VI. Opéra ; MM. Van Kuyck, baryte Van de Vyver, viool, N. Distelmans, altvio* leeraars aan het Conservatorium ; Jos. V Autrive, Huit, en Cluytens, pianist. De uitvoeringen volgden elkaar op m veel bijval. Wanneer ten slotte de artist gezamentlijk « Ons Vaderland » van J Blockx, uitvoerden, stegen geestdriltige te juichingen op. Een apothéose verbeeldende : het dan | bare Antwerpen aan zijne weldoeners < beschermers: « Amerika, Nederland en Spa ' je » meesterlijk gegroepeerd, sloot het wi ; gelukte feest, dat zekerlijk veel zal opg j bracht hebben voor beide bovengenoem1 werken. X < X i Kring Minckelers In de groote zaal « Eldorado », var.Wese bekestraat, had Zondag namiddag het eers feest plaats, dat door dezen kring, samen; I I steld uit de gazbedienden die gelast zijn de compteurs te lichten, ingericht werd. De ^ zaal was bomvol. Een smakelijk en vermake-lijk programma, uitgevoerd door uitgekozen e_ artisten als Mej. Ransonnet, Mej. Van den 10_ Evnde, Mevr. Dierckx, heer Alb. Janssens, -st H. Van Camp, Joli. Zwijsen, Gust. Wouters, ls. Van den Eynde, en De Grave. en Eene luimige schets van Joh. Zwijsen, ge- m_ titeld c De Erfenis van Nonkel Charel » iet sloot het feest, hetwelk ten voordeele van ne « Ons Invaliedenhuis » en « Het Kind van 0„ den Soldaat » gegeven werd. er Luc. er ^ OVER ALLES. — Te Londen werd dezer dagen door de or « Iryscli Players *, van Dublin, de Comedie en « The Playboy of the Western World » gegeven, een tooneelwerk van Synge, en dat hier r : te Antwerpen op de « Théâtre des Variétés » voor de Engeische Colonie werd vertolkt met .[/ overgroot succès. iCt — De Intercommunale Commissie heeft een ot bijzonder comiteit benoemd, dat gelast is de er vragen, waarbij de middenstand betrokken is, ^ te bestudeeren en advies uit te brengen. — De Stad Antwerpen heeft dezer dagen 23 duizend frank moeten aftellen als schade- » vergoeding voor het stuk slaan van woningen den dag dat de oorlog werd verklaard. fr Aanstaanden Zondag 6 Juni zal in onze "er Stad de H. Sacramentprocessie niet uitgaan. ;rt "" Op Maandag 14 Juni zal het Assisenhof n ; der provincie Antwerpen andermaal geopend an worden en wederom onder voorzitterschap îr" van den heer Maffei, raadsheer bij het Beroeps-hof van Brussel. Er staan twee zaken op de in roi, waarbij de kindermoord der Egmontstraat. — De geschiedkundige Prijskamp door de « Antwerpsche Tijdingen » ingericht bekomt et alom een overgrooten bijval, hetgeen niet te sn verwonderen is. Hij is belangwekkend en 111 leerrijk, zonder daarom moeilijk te wezen, en e" heeft nog dit voordeel, hetwelk in dezen tijd niet te versmaden is, dat er veel geld mede te ;n verdienen. valt. n- Zooals men weet verschijnt elken dag in de ;1" Antwerpsche Tijdingen de levensbeschrijvingîp ®e van eenen beroemden veldheer, met "de bij-voeging van eenen uitknipbon met zijnen naam, totdat er 30 zullen zijn. Uit die 30 moeten nu de lezers er de tien bijzonderste uitkiezen, ze n_ op een bulletijn plakken dat in het blad zal ite verschijnen en naar het bureel zenden. En dat ;e- is al ! Oemakkelijker kan het niet. Wie nog wil mededoen, moet zich haasten Reeds 15 uitknipbons zijn verschenen waarvai nog enkele beschikbaar zijn voor de lie! Iiebbers. — De woekerhandel met zilver- en nikke munt zal te Antwerpen ook te keer gegaai worden. De heer Burgemeester heeft het noo dig geoordeeld energieke maatregelen te neme: om dit soort trafiek te keer te gaan. Speculatie van bovengenoemden aard in koffiehuizen e: herbergen zullen streng beteugeld worden. — Bij eene rechterlijke openbare veilinj van titels, door rçptaris Verhelst, bijgestaa: door den heer Van Cutsem, wisselagent.welk op het Justitiepaleis plaats had, gingen dez de volgende prijzen : De Cedulas 6 0/0 der Banco Hypothecarf Nacional Argentina werden aan 95 3 16 ver ! kocht ; de 5 O/'O Argentina Interna van 1905 i aan 87 ; de 5 0 0 Bonos or aan 93 3/4 - en 94 ; de 4 1/2 stad Buenos-Ayres aan 86 à 86 1/2 ; de 5 0/0 Japan aan 94 3/4 à 95 ; de 4 0 0 Rusland Nicolas aan 83 3/8 à 83 1/2 ; de 5 0/0 Rusland aan 102 1/4 ; de gewone aandeelen Petroles de Grosnyi aan 2500 ; de bevoorrechte aandeelen Hypothe- ] caire du Canada aan 980 ; de kap. aandeelen 3 Electrique Anversoise aan 370 à 375 en de 1 genotaandeelen aan 280 à 287 ; de aandeelen Liebig aan 115 voor bevoorreehte en 1800 ^ voor gewone. i — De kon. maatschappij «De Vrije Kunst» î geeft Zondag 30 Mei, in de zaal Van We*en-; beke,Van Wesenbekestraat, een liefdadigheids-concert en vertooning ten voordeele van « Ons 3 Invaliedenhuis », om 6 uur 's avonds (Belg. - uur).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes