Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

693796 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 02 Janvrier. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5t3fx74r5m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 2 Januari 1916 5 CBITTIEMEIT Tweede Jaargang Nr 7 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAND 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. het Jaar F -A. IMI I L I E B L jA 3D ▼ 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Finaneieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit immmer bestaat iiitlES BLADZUDEN ^ ■«■MiwMi—ra—■■ BERICHT Van verschillende kanten ontvingen wij ,-lachten over het duurder verkoopen van de Geillustreerde Zondagsgâzeî. De prijs van e"< nummer, wat ook het aantal bladzijden is waaruit het bestaat, was steeds enisnog 5 Centiemen Oosblad mag in geen enkel geval en onder •eene voorwaarde aan duurderen prijs ver-închtworden, dan dien welke boven aan de terstebladzijden GEÛRUKT staat. Wij verzoeken de personen, die nog zouden iedrogen worden, ons te willen vervvittigen, jpdat wij maatregelen kunnen nemen om de herhaling ervan^mmogelijk te maken g*- DADES1 ERS ZAKEI3 i. Nieuwjaar 1916 Het is de tweede maal dat wij tijdens den we'reldkrijg een nieuw jaar ingaan. Wat zullen wij in de huidige omstandighe: den aan familie en vrienden in voile rechtzin-vigheii. wenschen ? Onze voorouders" drukten ailes wat zij wilden wensehen in deze woorden uit : « een ulig en gelukkig nieuwjaar ! » Nu nog is die bewoording bij de meesten in gebruik bij het wisselen van den zoen en J:n welgemeenden handdruk. Ligt daarin ook niet ailes besloten wat men itrhopen kan ? Indien het mogelijk ware zouden wij over dien wensch in het breede willen uitweiden, ;.,)dat ieder lezer en lezeres van De Zondags-ùizet zijne gading er in vinden zou. Maar is hët wel gepast op dezen dag som-mige wenschen aan te halen, welke de harten un ouders en naastbestaanden, treurig zou-den stemmen in plaats van er zoete hoôp en toit in te bvengon ? De Nieuwjaarsdag, in welke omstandigheid «fl| zal in aile familiekringen tooh altijd den verlangcfen dag blijven, om het oude, maar 00 teeàeïe gebruik van innige wederzijdsche feeciitiieid en trouwe vriendschap te betui-fen, invoege te houden. In elk huisgezin zal het gaan zooals het illijd den eersten dag van het jaar ging : ïoév het morgenmaal zullen de jongsten den îibruikelijken nieuwjaarsbrief voorlezen, win zij de hoop uitdrukken dat hunne tuders lang en gelukkig mog'en voortleven. Vider en moeder zullen, weenende van aan-donâxtg, de lieve kleinen omhelzen en hen geschenken aanbieden. Dan is het de beurt aan de ouderen, die met den nieuwjaarszoen moeder en vader ge-schenken overhandigen. Hoe dikwijls zijn wij van zulke tooneelen getuige geweest én als kind én als ouder ; Je herinnering er aan doet ons nog goed aan M harte. Maar in vele huiskringen zal het thans zôô tielmeer zijn op Nieuwjaarsdag ; de kleinen, ?< (lie zijn er nog, om moeder en vader « een itlukkig en zalig nieuwjaar » te wensehen, œaar van velen ontbreekt thans den grooten Ml... Het Vaderland heeft hem opgeeiseht ; hij leeft aan de eereplicht beantwoord en staat mmaanden en maanden aan 't front... De brave ouders voelen zeer diep die af-wzigheid, wooral op dezen dag ; en, alhoewel lier over het moedig gedrag van hun zoon, ioet het hun toch pijn, zijn nieuwjaarszoen liet.te kunnen ontvangeft, zooals dien van de "idere kinderen. Een oogenblik dwalen hunne gedaehten wr het ooriogsveld ; zij ontwaren hun jon-m tusschen zooveel anderen ; hij laoht zijne «ders toe en zendt een groet met de hand, » het schijnt dat hij hen toeroept : « Geluk-ig Nieuwjaar ! Moed. Tôt weerziens ! Waar? ............. Goede lezers en lezeressen, het Bestuur en Opstellers van De Zondagsgazet wenschen ook een zalig en gelukkig nieilwjaar, een leven gesteund door moed en hoop ! Onze betreurde jonge vriend Lode Mariant eindigde een zijner dieppakkende op-Mlen met volgende woorden : - « Waarom treuren om deze sombere da-'(jj? Zal weldra de Lente niet aanbreken ? » Hoe hoopvol, en hoe moedig gezegd ! " ij wenschen én voor ons Vaderland én ons volk dat die Lente hen toekome en olledig geluk en duurzame voorspoed be-»rge.j Wees gegroet 1916 ! II. Schandelijk Misbruik at al misbruiken hebben wij aange- ■Jgd, welke door een deel onzer bevolking P'eegd worden tôt nadeel van het alge-aeen ! Zij hebben reeds zulke groote uitbreiding | omen dat eene brigade politie niet volât) 6 meer 's om ze °P 'e sporen en de ',e!'s en medeplichtigen te betrappen. aereen komt, even als wij, aile dagen 1 "°P®P tegen die klagen omdat zij niet voile m eXensmWdelen kunnen bekomen in mgazijrren van het Nationale Voedings-Het is een litanie van klachten, dag op dag verhaald en herhaald in koffiehuizen en op den openbaren weg. Die klachten zijn over het algemeen onge-grond. Vele personen willen maar niet begrij-pen het Verschil van normalen én ab-norma-len tijd, en beseffen dan ook niet dat in laatst-bedoelden tijd de omstandigheden niet toela-ten te doen wat men wil, maar wel wat men kan. Van dit onomstootbaar standpunt uitgaande moet iedereen begrijpen, dat ailes niet op rol-lekens loopen ka.n zooals meij het zou willen en men als verstandig mensch moet doen wat het spreekwoord zegt : water bij den wijn schenken, wanneer er van den laatsten drank niet genoeg is. Maar daar ligt de knoop der kwestie niet gebo.nden : de meeste klagers zoeken de oor-zaak van hun geklaag hierin : dat zij niet zooveel wareri kunnen bekomen als zij wel wenschen, niet voor het gebruik van hun huisgezin, maar om ze te kunnen... verkoopen en er natuurlijk geld aan te verdienen. Want ziehier wat gebeurt. Wij verhalen hier een feit, zooals het voorgevallen is. Over eenige dagen werd door de politie, 's avonds rond 10 uur, bij een groot kruide-nier, een persoon betrapt, die daar een zak rijst bracht. De kruidenier en de brenger werden naar het politiebureel gevoerd en de zak rijst aangeslagen. Uit het onderzoek is gebleken dat de zak voortkwam van opvol-gende aankoopen per 1/2 kilo en per kilo ge-daan, in verscheidene winkels van het Natio-naal Voedingscomiteit. De rijst werd daar ge-kocht aan den prijs van 0,60 fr. den kilo, de kruidenier betaalde fr. 1,20, en wilde den rijst voortverkoopen aan den prijs van den dag fr. 2,40 ! Er is vastgesteld dat zulke feiten dage-lijlis gebeuren, en zekere handelaars en win-keliers er personen op na houden, die aile magazijnen van het N. Voedingscomiteit af-loopen, om er waren te koopen. En dan wordt er geklaagd dat er in de winkels van het N. V. geen levensmiddelen te bekomen zijn, wanneer, zooals men ziet, ze ledig geplunderd worden door woekeraars, door slechte menschen. Het gerecht zal, het is te hopen, streng zijn voor zulke deugenieterij. Op de kaart afgele-verd aan de families voor het aankoopen van levensmiddelen in de winkels van het N. V., staat het volgende gedrukt : — « Wie zich leent tôt voortverkoop of voor » anderen koopt in de verkoopplaatsen van » het « Nationaal Comiteit voor Hulp en Voe-» ding » en de « Commission for Relief in » Belgium » stelt zich bloot wegens ajirugge-» larij gestraft te worden. Hetzelfde geldt voor » wie valsche aangifte doet betreffende het » aantal personen van zijn huisgezin, of die » zijn kaart leent of geeft om den voortver-» koop te vergemakkelijken of op eenige an-» dere wijze bedrog pleegt. » Al wie waren koopen gaat is dus verwit-tigd geweest strafbaar te zijn voor aftrugge-larij, indien hij deze voortverkoopt. De win-kelier welke ze afkoopt is voor het zelfde feit strafbaar. Die vervolging steunt op recht, alsook op eerlijkheid en menschlievendheid. III. Laster gestraft In de jongstleden zitting van den gemeente-raad heeft de achtbare advokaat heer Baelde, een brochuur aangeklaagd die te Antwerpen verspreid is en waarin gehandeld werd over de eerste dagen na het uitbreken van den oorlog. Het achtbaar gemeenteraadslid heeft met reden de lage beschuldigingen welke tegen de houding der bevolking en van het ge-meentebestuur in het pamphlet voorkomen streng gelaakt. Tenslotte legde de heer Baelde, het volgende voortstel neder : « De gemeenteraad overwegende dat er lasterlijke verhalen geschreven en verspreid worden jegens de bevolking van Antwerpen, drukt daarover zijne verontwaardiging uit ; machtigt het College van Burgemeester en Schepenen de verantwoordelijke personen in rechte te vervolgen. » De heer burgemeester zegde daarop het volgende : « De" lasterlijke aantijgingen tegen de Stad, waarvan de heer Baelde gewag maakt, zijn doodeenvoudig schandelijke verzinsels. Elk-een weet dat, bij het uitbreken van den oorlog hier, evenals elders, eenige opstootjes hebben plaats gehad. Zeer Krachtige en beteuge-lende maatregelen zijn echter dadelijk getrof-fen. Maar, van de ergerlijke feiten waarvan kwestie, van doodgeschoten Duitschers, van Iijken in de straten, enz., is geen woord waar. ' Lasterlijke libellen, zooals die waarvan de heer Baelde gewag maakt, dienen energiek te worden gelogenstraft, en ik leg dus het voor-stel van den heer Baelde ter stemming. » Het voorstel werd met algemeenheid van stemmen aangenomen. Ieder vaderlandslievend medeburger zal deze stemming beamen. L. M. ze; 5NTWERPEN IN OORLOGSTMD £ XXVI. Allerliefste rokkendraag-sters, allerbeste broraberen of pantoffélhelden. groote of kleine menschen ontvangt en leest, de welgemeende wenschen van Lari. Hy wenscht u al wat wenschelyk is. geen bochel die ordentelijk is, maar voorspoed en geluk en. bevrijding van den druk, waar heel de mensch-heid onder lijdt. Ik hoop dat het volgend jaar weer een vette gans de gasten rond uw disch zal doen kwaken en niemand meer zal moeten zuchten, wat ig het toch een droeve tiid ! ^Ook hoop ik nog dat ge vast niet zult vergeten zijn het woord, dat ik dezer dagen meer dan eens hoorde : — « We zijn dees jaar wel bevrijd van de vele kaarten en kaartjes p. f. ; ook van de keil-wenschen met de eene hand, om te ontvangen met de andere, ook van fakteur, straatkeerder, vuilnis-kar en nachtwaker, maar we gaven toch maar liever het dubbele van vroeger, als 't maar gedaan was » —. — « Gedaan is het nog niet en wie we?t wanneer ? »— is ook al een dagelijksch gesproken woord, doch het heeft mij op een gedacht gebracht. 'k Weet niet of het u in uw lev-en wel eens is opgevallen met aandacht de gazetten t« lezen en pjr over ailes in den breede na te denken, wat erte lezen staat en hoe dit in verhoudmg staat met de geestelijke gestellenis, zùoweî vanray i csera a la- van de menschheid in het algemeen. 'k Weet zeker dat ge zoo diep niet hebt nage-dacht. Wat gij echter wel hebt gedaan, is met veel II belangstelling de aankondigingen doorzien, ja soms jjll nôg eens herlezen en gij hebt er in gevonden : — Na] « Uw lot staat in de sterren beschreven, deze man verbaast allen, die hun leven door hem lieten lezen r enz. »» of — « stuur onderstaande woorden door u overgeschreven, vo^g er bij geboorte, naam adres enz. « of. Madame Mira, beroemde kaart- legster, voorspelt enz.... In groote wereldsteden tieren de toekomstprofe- [ ten het weligst, omdat de groote massa er het wispelturigst leeft ; doch ook in andere steden, ja zelfs dorpen en in gehuchten gedijen voorspellers en kaartlegsters, ziektenbeleesters en koffiedik-kijksters.In onze Scheldestad, wonen er ook ; de gelegen-heid ontbreekt hen thans om keukenmeiden en andere ganskens die van Amor bezeten zijn, tôt zich te lokken. Toch was ik er achter gekomen dat er enkelen van de « Madame-de-Thebes » soort het nog al druk hadden, omdat er veel goed geloovige zielen in de huidige omstandigheden verlangend zijn te weten of « hij » nog leeft Van een dezer waarzegsters, met een drukke praktijk, had ik hooren zeggen dat ze de menschen moed en hoop gaf, geen loon verlangde en al meer dan een» de waarheid had gezegd. Gezien ik zelf Gall. Lavater, hand, kaarten, karakter en meerdere vakken der zwarte magie heb bestudeerd, is het voor mij geen kunst meer om de toekomst te voorspellen. Ik mag echter met mijn eigen wijsheid niet te koop loopen, dus besloot ik 1916 door Madame Jule te doen voorspellen. 'k Ging er op een Maandag namiddag heen. Een ^ jong meisje dat ik aanzag voor een médium, gaf i mij voor Dinsdag avond besch^id. (Eerste truuk waardoor Mme Jule mij natuurlijk in het wacht- da< kamertje al had opgenomen, wat betreft kleeding, haï bewegingen, gelaat en woorden), Mê Dinsdag avond juist op het verzochte uur schelde we ik aan, werd binnen gelaten, werd verzocht — omdat ailes zoo duur was en er geen licht brandde, n^€ de leuning te vatten — die dik was — (2de truuk, ^ er was een afdrukpapier om) en de vijf treden op te La gaan en dan even te wachten. Toen kwam het hc meisje weer met een kaars en bracht mij in de nu achterkamer. — « Madame zou seffens komen... en br< daar zat ik alleen, 't was stik donker, want't meisje was er met de bougie van onder getrokken aft (weer 'n truuk). ec] Wachten is vervelend en in een huis van 'n waar-zegster moet het indruk maken (wat dus weer 'n ^ truuk is, doch nu volgen de anderen). 'k .Was heel ,ie nieuwsgierig voor de dingen die komen zouden. de Er knaagde een muis . toen was het of ik katten- in oogen zag ilikkeren,.... en daar, waarachtig nu zat ko ik in de cinéma, dààrvoor me, was het.... neen da werkelijk het was zoo, recht tegen- <55^*^ over me kwam een lichtere vlek in rej de duisternis ; de vlek werd nevelach-tig en toen.... toen zag ik een kabou-termannetje ; 't was of het dwergje — sprak.... vreemde geluiden.. die door hun ruischen uw gedaehten tôt spre- \ ken dwingen of ... benevelen. Lang-zamerhand vernevelde het kabouter- j|H0-ke, de lichtende vlek in de duisternis ||||| werd grooter, werd witter, er kwa- /vK men lynen en zwarte vlekken in, die vormen aannamen. al beter en Mî duidelijker tôt dat... Maaj Sapristi ! '^ een schoon winterlandschap met.... wat!... daar krast een raaf... de raaf op den voorgrond. Prach-tig, de moderne wetenschap in dienst gesteld van bedrog en de wetenschap. i Want hier gold het een wetenschappelijk mensch^ door het vernuft van veel weten tôt dupe en geloo-ver aan de kunst van Mme Jule te maken ; wat echter niet gelukte. Toch, ik beken het, was de inwerkingstelling dezer tooverlantaarn vernuftig bedacht, want ziet, het landschap versmelt, de raaf wordt vormloos, neen veranderd van gedaante en ik herken.... mijn eigen hand, aan de kromme ink en de lijnen. Met spanning 2it ik er op le turen en bijna onraerk-L haar zie ik weer de g vkkverwisseling plaats Sfgrijpen... Wat zal het nu zijn... hé! ziet 't ? Iijken dominosleenen.. neen... ha., kaarten !.. de hand met de klaver aas er boven, slechts ? eên schoppen en daar-à omheen de harten.. 0, 3 'k weet wat dit zeggen wil. . en ik denk aan mijn vele donjuanstre-ken van vroeger jaren. Doch hier overpein-zend heb ik niet be-^ merkt dat het weer duister is... 'k hoor g gerucht... eindelijk... • daar kwam Madame & Jule. Een kaars op 'n . llesch verlichtte het ZJ sluwe en intelligente îlaat van een bejaarde vrouw. g Zij verontschuldigde zich ove)' licht en wachten ^ 'k Sloeg er geen acht op, maar beschouwde aan- g; chtig haar gezicht en wezenstrekken, alsook haar nden en bewegingen. Toen vraagde ik op eens : Zl adame zeg mij eens wat ge denkt over 191 G. En set u wat haar antwoord was ? — u Wat u weet, d: weet u wat haar antwoor weet ik ; wat u niet wil zeggen, zeg ik ook niet. Laat ons daarom maar hepen in de toekomst, nu dit'jaar de Vrede zal brengen. * — En daarmee kon ik aftrekken, wat mij i echter niet belette haar ! te bedanken, voor haar kinemaspel. Buiten was het ook spel, het regen- j de, 'k zag 'n juffer in de nieuwe mode en zag in mijn geest, het toe-komstkostuum voor dame:, in 1W6. Het beschut hen voor regen on... vrijers. Voor het Kind van den Soldaat Gestort op het bureel der « Zondagsgazet » Mevr. en Mr. Adriaensens, aan hunne familie,vrienden en kennissen, hunne beste wenschen Fr. 5.— Ma Jeannette 1.— KINEMA-ZOOLOGIE Publiekc Yertooningen met iuzick Zondag 2 Januari om 4 en om 8 torenuur en Maandag 3 Januari om 8 l]2 (torenuur) PROGRAMMA : 1. Plechtige Marsch voor groot orgel J. Callaerts 2. De Apen, (natuurkundige film) 3. De Ziel der Viool (tooneelspel) 4. La Vie de Bohème, G. Puccini (fantazie op het zangspel) 5. Hetgeheim der gebroeders Jeantier(tooneelspel) 6. Beroemd Menuet G. Boccherini 7. Het Kind en de Hond (tooneelspel in 2 deelen) S. La Reine deSaba (ballet uit de opéra) Ch. Gounod 9. La Balle noire (groot drama in 3 deelen) 10. La Mascotte G. Audra* (openingatuk uit de operette) U. Zijne Excellente ! (tooneelspel in 2 bedrijven) 's Avonds : Poos van 10 minuten tusschen num-mers 6 en 7 ; deMarmeren wandelzaal, de W inter-buin en het « Café » zijn toegankelijk. ZONDAG 9 Jan. : Middag- en Avondvertooning. MAANDAG 10 Jan. ; Avondvertooning om 8 i|2 (torenuur). Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingen Dptreedt, bestaat uit : De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo; Pieter Saenen. le viool ; Emile Dingemans, le viool ; Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceulemanv 3ello-soio ; Flor Gilleir, basviool ; Willem De Latin, îrgelist en pianist ; Alfons Cluytens,- pianist. UIT BORGERHÛUT Sinds korten tijd is in Borgerhout weer waft leven gekomen op tooneelgebied. Het « Kattenhof » is inge-richt geworden tôt volksschouwburg eir een Arit-werpsch tooneelgezelschap voert er een paar malen per week met bij val dramas op als De Goudboer, AlorriGE Janus, Het Gebed der Schipbreukelingen, De onbeke.NDii Vrouw, enz., die wel juist niet de beste stukken van het Vlaamsch repertorium uitinaken, doch evenmin tôt de eigenlijke « draken » behooren. Ook in d« cinemazaal « Olympia », staan blijspeleri en verscheidenheden op het programma en een rond-reizende troep gaf met de Kerstdagen vertooningen in het lokaal « Mozart ». 't Is wel niet veel, maar 't is toch reeds iets en daarmee kunnen de Borgerhoutsche tooneelminnaars van tijd tôt tijd hun hert eens ophalen zonder ge-noodzaakt te zijn zich naar Antwerpen te begeven. xxx De tuinbouwmaatschappij « Linnœu» » heeft door heel on^e gemeento berichten doen aanplakken om de behoeftigen, die over ledige jjrondeh tôt teling van veldvruchten in 1916 willen nëschikken, uit te noodigen ten gepasten tijde daartoe hunne aanvraag te doen. Men weet — en het bestuur van « Linnoeus » ro»emt er met grond op — dat de proef in !9lo genonieri met het herscheppen van ledige terreinen tôt akkergrond, een zeer gunstigen uitslag gehad heeft in Borgerhout. Een VIJTtlerrtal- hektar«n zijn alzoo dit jaai* bewerkt geworden en menig behoeftig gezin heeit zelf heel zijn noodigen voorraad aardappelen en groenten kunnen winnéfc. 't Is te hopen dat de proef-neming toekomend jaar niet min der goed zal geluk-ken.Toekomend jaar ? De rampspoedige wei'eldkrijg.die ons reeds in 1914 en 1915 teisterde, zal dus ook m 1916 op ons drukkent? Met deze treurigstemmende overweging verwijdert menigeen zich van den plak-brief van «Linnoeus». xxx Voor eenige wekaiï vroegen wij te dezer plaatse dat men Carnot's standbeeld op liet Laar wat zou heropknappen. Niet ongehinderd toch heeft de beroemde man jaa,r in jaar uit de guurheden des weders doorstaan. De gemeenteoverheid schijnt ook van moening geweest te zijn dat Borgerhout's « redder » er wat be-tamelijker behoort voor te staan. Sinds eenige dagen is eene stelling rondom het beeld geplaatst en wordt er gewerkt om Cariiot in een nieuw kleed te steken. xxx De Borgerhoutenaars. hebben tôt heden toe ruim-schoots hun deel gehad van de ongemakken welke de oorlog met zich sleept. Wij bedoelen voorname-lijk het uren-, neen dagen lang wachten voor zekere bureelen' en magazijnen om zich eenzelvigheids-bewijzen, paspoorten, eetwaren, enz. aan te schaffen of om aan allerlei re.rordeningen te> gehoorzamen. Gelukkig wie, na alzoo een ganschen dag in de bran-dende zon, in den plassenden regen of in koû en wind te hebben moeten stampvoeten, 's avonds nog niet onverrichterzake moest huiswaarts keeren ! Stel-lig is dit ailes ook in andere gemeenten gebéurd en zoo wij er over schrijven, is het niet om den schijn aan te nemen alsof onze gemeentenaren meer dienen beklaag-d te worden dan de inwoners van Antwerpen, Berchem, Deurne of Hoboken, maar wel om onze voldoening uit te drukken omdat er eindelijk een afdoend middel is gevonden geworden —-namelijk de genummerde gezinskaarten — ten einde volkstoeloopen voor het gemeentelijk eetwarenma-gazijn, Appelstraat, te verhinderen. Nu onze bevolking zeker is zich op gestelde dagen en uren de noodige voedingsmiddelen te kunnen aanschaffen, gaat ailes veel rustiger en ordelijker toe en zullen zekere betreurenswaardige opstooten van vroeger zich niet meer voordoen. xxx In eene onzer vorige kronijken maakten wij mel-ding van een bezoek onlangs in de boekerij van het « Davidsfonds » en den « Katholieken Werkman?-kring » afgelegd en drukten den wensch uit er wa; meer orde en stilte te zien heerschen op de dagen van publieken toegang. Verleden week mochten wij met voldoening besta-tigen dat er een gunstige wending in den aange-klaagden toestand gekomen is. Maatregelen zijn ge-nomen geworden opdat volwassen menschen, die boeken komen ontleenen, niet meer gehinderd worden door het gedrang en gesïîater der woelzieke jeugd. Dien ten gevolge hebben de werkzaamheden een geregeld verloop tôt meerder baat en tevreden-heid van het publiek en van het bestuur. Van boeken sprekende kunnen wij aanstippen dat ook de « Liberale Wacht » in haar lokaal « Au Câ-veau », Turnhoutsche Baan, een welvoorziene bi-bliotheek ten dienste der Borgerhoutsche bevolking stelt, die er dan ook een gepast gebruik van weet te maken. Arno. ovehTalles — Mr. en Mevr. Willy Van de Velde hadden een gezellig feestje ingericht in het lokaal van Hulp en Voeding, Schuttershofstraat, aàngeboden aan de kinderen van de soldaten. Na een komediestukje, aîlerliefst gespeeld door kinderen, kwam de trekking van een rijk beladen kerstboom aan de beurt. Onder de aanwezigen bemerkten wij den heer burgemeester De Vos, den heer senator en Mevr. Van der Molen, de heeren Soetens en Verrept, gemeen-teraadsleden, en anderen. De geschenken werden uitgedeeld door Mevr. Willj Van de Velde die voor elk kind een lief woord je overhad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection