Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1365 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 14 Mars. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Accès à 31 janvrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jh3cz33485/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

JLECOMTE-ROEiS Egmontstraat 39, Zuid î 3ELGISCHE HUISKOLEN f Anthraciet & Machienkolen ALLERBESTE KWALITEIT , aan M AT I G E prijzen j Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aan bevolen Grove Huiskolen 80 " o gewaarborgd. , M |M|| ■ ■■■■■■ ■■!■■■. i GEILLUSTREERDE 8 c-"— 2 ONDA® S GAZJ5.T b a MB—^18—glWW—lllll'l " IblnMBIMa—a«l IWIIIIII ■■■■■■■■■ ni IMII 'HtKTTSJIWsgWBftWiBgBgB H BUREEL ■ LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Papierhandel m BOUGHERIJ = 22 = HOPLflND, Antwerpen DRU KWERK BOEKBINDERIJ Godsdienstige Voorwerpen 1. Zicht te Corbion 2. De gespleten Rots DE BOORDEN DER DEMOIS Wij deelen liierbij een viertal platen mede van een der schoonste streken van ons land, namelijk van de boorden der-Semois en de Ardennen. Onze eerste plaat is een zich genomen op de heogte van Corbion. De tweede plaat stelt een zicht voor genomen tijdens een watertochtje van Chin'y tôt La Cuisine. De groote rots, de Pinco rots, de gespleten rots en aile andere grilligheden der natuur,vormen eene aaneenschakelingvan woest-wilde streken, die niet dan te water te genaken zijn... Op de derde plaat ziet men de rots van den gehangene op den binnenweg van Bouillon naar Corbion. De vierde plaat stelt de oude brug voor op den weg van Vresse naar Vresse-Laforet. iif nannaiiELLEii Zoo noemt men de sterk gewapende Turksche forten, die aan weerszijden van de Hellespont (straat der Dardanellen) paarsgewijs tegen over elkander liggen en de zeeëngte tusschen de Egeïsche Zee en de Marmora-zee bestrij-ken. De naam is ontleend aan de aloude stad Dardanos, op het gebied van Troas gelegen en bekend door den vrede, tusschen Sulla en Mithridates gesloten (84 j. vôor Christus). De zeeëngte der Dardanellen is een smalle zeearm, welke Europa van Azië scheidt, zoodat Europa op den rechteroever ligt en Azië op den linker. Zij vvordt ook de zeeëngte van Gallipoli geheeten, en is de oude Hellespont der Qrieken, de Bari Sefid Boglwzi, de « zeeëngte der witte zee » der Turken. Xerxes deed er bij Kaap Naghara eene brug over bouwen voor zijn leger en Alexander de Groote schreedt-er over oui naar Azië te trekken. De Straat der Dardanellen is bij de 70 kilometers lang en begint nabij Oallipoli, daar waar de Marmora-zee reeds veel versmald is en tôt eenen zouten en geweldigen stroom is verminderd. Rechts op den Europeeschen oever heeft men het schiereiland van Oallipoli, dat 90 kilometer lang is, met naakte bergen bedekt, en zich uitstrekt tusschen de Marmora-zee, de Dardanellen en de golf van Saros. De zeeëngte heeft vier nauwe plaatsen. Bij de eerste naderen de oevers der beide werelddeelen tôt elkander tôt op een afstand van 4250 niefers ; bij de tweede tusschen Kepes-Burnu en Koem-Burnu, tôt op een afstand van 2800 meters ; bij de derde en smalste, nabij Sjanak-Kalessi, tôt op een afstand van 1000 meters, terwiil de vierde bij Kaap Naghara is gelegen. 3. De Rots van den Gehangene ■i. 4 De oude Brug te Vresse Eene les van Sppaakleer — Uit hoeveel letters bestaat het alphabet ? ■—■ Wat zijn werkwoordeh ? — Uit acht. _ Timmerman, smid, schoenmaker, enz. — Noem die aile acht. — Wat is een onregelmatig. werkwoord ? — A. L. P. H. A. B. E. T. — Een werkman met een stuk in zijn kraag. — Wat zijn klinkers ? — Wat zijn lijdende werkwoorden ? — Stukken van 20, van xo en 5 franks. — Dichters en gazetschrijvers. — Wat zijn medeklinkers ? — Wat is een hulpwerkwoord ? — Stukken van 10, 5 en 2 centiemen, tôt — Geld. zelfs die van I centiem. • — Wat zijn deelwoorden ? — Noem eenigezelfstandigenaamwoorden. — Erfenissen, ministerieele porte-feu il les, — Weduwenaar, jonkman, rentenier, enz. 1 enz. — Wat zijn koppelwoorden ? — Wat zijn voorzetsels ? — HuwelijL-, verbintenis, genootschap, enz. — Paarden-, tamboer-majoors, enz. — Wat zijn bijvoegelijke naamwoorden. — Wat is de tegenwoordige tijd ? — Bruidschat, titels, enz. — Verduiveld slecht voor alleman. — Wat zijn voornaamwoorden ? j —Wat is de toekomende tijd ? — Sus, Piet, Jef, Gust, Jan, enz. — Dat vveet God. Oude verdedigingswerken, herstelde forten, nieuwe werken, batterijen onderzeesche torpédos verdedigen den doorgang en vele nieuwe versterkin gen zijn Iangs de beide oevers gebouwd. Van de zestien hedendaagsch bijzondere forten staan er maar zes op den Aziatischen oever. Deze is leven diger en meer afgewisseld dan den Europeeschen oever ; zijne heuvel klimmen tôt 1770 m. aan den berg Ida. De rivier Mendereh stort zich in d Egeïsche zee aan den monding van de Dardanellen. De Straat der Dardanellen heeft hier en daar ondiepe plaatsen, alsmed eenen sterken stroom van 43 tôt 130 meters diepte, welke voor zeilschepen die hem bij tegenwind willen ovérwinnen, zeer lastig is. Bij zijne mondin hadden in 1499 en 1657 zeeslagen plaats tusschen de Venelianen en d Turken, in welke deze de nederlaag leden. Aan den zuidwestelijken ingang zijn de forten Sedil Balir ten noorden e Koem-Kalé ten zuiden gelegen ; zij werden in 1659 door Mohamed IV ge bouwd en in 1881 en 1882 en later nog vernieuwd en versterkt ; vier mijle verder, nabij het nauwste gedeelte der zeeëngte, heeft men de forten Kilic Bahr en Tsjanak-Kalessi (Kaleh-Sultaniek), door Mahomed II na de verove ring van Constantinopel opgericht. Voorts heeft men er de groote en kleine forten Eski Hissarlik, Est Tsjannik, Paleo Castro, Degirman-Burnu, Sjam-Burnu, Boghassy, Kephe Burnu, Hamidieh, Medsjidieh en Nagara. Aan den noord-oostelijken mond der Straat ligt de stad Gallipoli, waar Iangs de Turken in 1356 in Europa drongen. Tweemaal gelukte het aan vijandelijke vloten de Straat der Dardanellen t< doorvaren. In 1770 zeilde een Russisch eskader van 3 linieschepen en ' fregatten onder de leiding van admiraal Elphinstone de eerste forten voorbij In 1807 stevende de Britsche admiraal Duckwarth met 8 linieschepen, < fregatten enz., zonder moeite door de Dardanellen en kwam den 20" Februar in hpt 7Îrht van C.nnsfpntînnnpl BVIOED e Er wo-rdt in dezen tijd veel gesproken en geschreven over - moed en moedige personen. Een staaltje ervan wil ik hier-s onder mededeelen. Over eenige jaren moesten er matrozen aangemonsterd e worden voor een schip dat besfemd was om eene reis naar den zuidpool te doen. De kapitein met de aanwervinggelast wilde geene andere matrozen « monsteren » dan die welke e blijken van groo!en moed hadden gegeven. , Op zeke-ien dag bood zich een oud zeeman, den hoed a op een oor en den baardbrander in den mond, aan. De = kapitein wilde onmiddellijk den moed van den kandidaat op e de proef stellen. Hij plaatste den man tegen den wand, nam een revolver en schoot achtereenvolgens door dezes hoed en frak. Het aangezicht van den sukkelaar had geene 11 verandering ondergaan en de kapitein, verzekerd d«t hij - een moedig man had aangetroffen, wenschte hem geluk n en verklaarde dat hij de reis mocht medemaken. Hij gaf den zeeman twee vijffrankstukken, zeggende : - Ik heb ~ uwen hoed en uwen frak doorboord en wil U daarvoor - schadeloos stellen. » De man nam stilzwijgend de twee geldstukken aan maar maakte geen komaf om te vertrek-ken. De kapitein hierover verwonderd vroeg : « Waarom i blijft gij nog wachten ? Ik gaf u nochtans viif franks voor , de schade aan uwen hoed en evenveel voor die aan uwen 5 frak ! » Nu kreeg de matroos de spraak terug en verklaarde dat hij niets ontvangen had voor de schade in de - broek. De kapitein verstond welhaast wat er gebeurd was en begreep dat « schijn bedriegt ». i zwaiitejf. ree

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes