Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1962 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 12 Decembre. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Accès à 30 novembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5x25b0053z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 12 December 1915 5 OBNTIBMBN Tweede Jaargang Nr 4 GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAND 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAD Aankondigingen : 4° bladz., don regel 0.30 Rsklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer bestaat uit ZES BLADZIJPEN DADEN EN ZAKEN I. De Cain's van 1914-15 Wanneer wij nagaan wat al middelen door zekere personen worden in 't werk gesteld om hunnen evennaaste te bedriegen en zoo doende hem het leven nog moeilijker te maken dan het al is, dan komt ons dikwijls volgende slotvers van een lied terug in het geheugen, dat wij in vroegere jaren dikwijls op concerten hoorden zingen : — « Zijn wij niet allen broeders, » Kinderen van denzelfden God ?» — Men mag hetzij gelijk welke overtuiging hebben, aan welken godsdienst toehooren, of welkdanig landsman zijn, iets is er dat ons allen bindt, dat voor aile redelijke schepsels een gebod is en bij aile beschaafde volkeren den grondsteen is van het maatschappelijk leven : « Bemin Uw evennaaste als U zelve. » Christus leerde ons die plicht in zijne volkspredikaties en door zijn leven en lijden ; aile eerediensten schreven het in hunne grondregels ; ook aile wetten, die het burger-lijk leven regelen, hebben tôt hoeksteen dit voorschrift : —• « Doe uw evennaaste niet wat gij niet wilt dat U zou gedaan worden. » Indien men nadenkt op hetgeen thans ge-beurt in kwestie van fabricatie en verkoop van eetwaren, welke aan den mensch nood-zakelijk zijn ; wanneer men de overtuiging dan opdoet dat men de levensmiddelen ver-valscht, en aldus het leven of ten minste de gezondheid van duizenden wezens in gevaar brengt ; dat anderen het nooddruftig voedsel der arme families : de aardappelen, opkoopen en bergen om het later ter markt te brengen aan onkoopbare prijzen voor de arbeidende klas ; wanneer men zulke woekeraehtige fei-ten ziet plegen door Belgen tegen Belgen, dan vraagt men zioh zelf af of de personen die zich aan zulke euveldaden plichtig maken en wraakroepend zondigen jegens de liefde tôt hunnen evenmensch, ja, jegens hunne landge-nooten, of die nog recht hebben op den naam van Belg. Wanneer Caïn zijn broeder Abel uit win-zucht dood sloeg, riep de kastijdende Heer hem toe : — « Caïn, wat hebt ge met Uw broeder gedaan ? » De broedermoorder werd met Godsvloek beladen.... De dag zal komen dat de Caïn's van 1915 voor het volksgerecht zullen geroepen worden dat hen vragen zal waarom zij het Belgische volk, hunne landgenooten en broeders, ver-giftigden en uithongerden uit woekerzucht ? De vloek des volks zal hen dan treffen ! Zij zullen de verdiende straf niet ontloopen. II. Tentoonstelling van Hoeven en Landelijke Woningen De inriehters van deze onderneming hebben hunne eerste pogingen reeds met een goed nieuws aangespoord gezien. Zij ontvingen over eenige dagen het volgende snelbericht. « Aan het Provinciaal Studiecomiteit voor het heropbouwen van Hoeven, Landelijke Woningen en Dorpen : » Adres : Heer A. de Bom, secretaris » te Antwerpen. » Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. » 'S Graveniiage, November 1915. » In antwoord op Uw schrijven dd. 20 Octo-» ber j. 1. litt. V. N° 95, hetwelk door bemid-» deling van mijn ambtgenoot van Buiten-» l&ndsche Zaken werd toegezonden, heb ik » de eer U te berichten, dat dezerzijds gaarne » tôt het welslagen van Uw plan zal worden » medegewerkt. » In verband hiermede heb ik den Directeur « van het « Instituut voor Landbouwwerkin-» gen en -gebouwen te Wageningen», gemach-» tigd, door eene inzending aan de door U te » houden tentoonstelling deel te nemen. » De Minister van Landbouw, Nijverheid » en Handel » Voor den Minister, » De Secretaris-Generaal. » Deze goede tijding brengt aldus voor deze tentoonstelling de goedkeuring van een nabu-rige regeering, welke sinds de oorlog op aile wijze ons hare sympathie en aanhoudende hulpvaardigheid betoond heeft en nu ook nog wil bijdragen aan de heropbouwing van ons land. Wij zullen thans voortgaan met de afkon-diging der beschrijving van de afdeelingen der Tentoonstelling, waarvan wij in ons vorig artikel de twee eersten vermeld hebben. PBOGBAMMA III Programma voor Hoeven van ongeveer 5 Hectaren of voor 5 tôt 8 koeien Het Woonhuis bevat gewoonlijk : Twee plaatsen waarvan de eene dienende als pronkkamer en de andere als keuken en woonplaats. Huime achterkeuken dienende als stalkeu-ken, ook moes genaamd, waarin watersteen met dubbele pomp, fornuis, enz. Plaats voor afroomer en botervat. Kleine kamer voor de stalwacht. Trap naar keuze, gemak en ruime kelder. Vier slaapplaatsen waarvan er een of twee boven de kelders mogen gevonden worden (opkamers), graan en zaadzolder, zolder voor het huishouden. De Hoeve bevat gewoonlijk : Stal voor 5 tôt 8 koeien ; 2 tôt 4 kalveren en 2 of 3 plaatsen voor jong vee, soms box voor 1 stier. Hooizolder boven de stal. Paardenstal voor 1 paard, soms met veulen (box). Verkenshok voor 4 verkens, waarbij een hok voor viggens. Voederplaats waar het gehaalde voeder kan geborgen worden en dranken bereid. Infirmerie voor ziek of nieuw aangekooht vee (van de stallen afgezonderd). Schuur met dorschvloer en afzonderlijke remise voor kârre, egge, wel, enz. Soms slaapplaats voor den knecht. Bakhuis en kiekenhok, liefst afzonderlijk gebouwen. Zijkput, overdekte mestput zooveel moge-lijk in de nabijheid van stal. Winterlegplaats voor aardappelen en andere veldvruchten. Waterput, regenbak, put voor drekstoffen. Opvatting. — De ontwerpen moeten een landelijk karakter hebben van den grootsten eenvoud. Voor het overige wordt volkomen vrijheid aan de ontwerpers gelaten. Beschrijving en kosten. — Bij de ontwerpen zal een kortbondige beschrijving met be-stek gevoegd worden. Teekeningen. —■ De ontwerpen zullen bevat-ten : plan van gelijkvloers en van verdiep. Voor-, zijgevel, achtergevel en doorsnede. Schaal en uitvoering der teekeningen naar lcP117P PROGRAMMA IV Programma voor Hoeve van meer dan 5 Hectaren Voor hoeve van meer dan 5 hectaren is het niet mogelijk een vast programma op te geven. De plaatsen vermeld in programma III zullen er al minstens moeten in voorkomen. Voor het woonhuis zal er rekening gehouden worden van den grooteren welstand van eige-naar of huurder en, voor de hoeven, van de natuur van den bewerkten grond. In zware gronden zal het getal paarden merkelijk grooter zijn dan in liehtere en zal de paardenstal in verhouding grooter gebouwd worden. Het-zelfde geldt voor werktuigen en bergplaatsen. Voor eene hoeve gelegen in eene streek waar veel nijverheidsplanten geteeld worden, heeft men gewoonlijk minder melkvee, integendeel meer jong vee en mestvee. De medewerkers kunnen zich dus naar keuze in de eene of in de andere veronder-stelling plaatsen. Voor opvatting, beschrijving en kosten, teekeningen, inlichtingen voor afmetingen, enz., wordt vsrwezen naar programma III. In de eenige nummers, welke nog voor de opening van de tentoonstelling — welke op Zaterdag 22° van toekomende maand plaats heeft — verschijnen, zullen wij onze lezers ter kennis brengen ailes wat « Om en Rond » de zoo veel belovende onderneming gebeurt, en gebeuren zal. L. M. ANTWERPEN IN OORLOGSTIJD XXIII. 't Is Zondag ochtend 5 December. 't Is nog stil in deze wintermorgenschemering wanneer ik myn woning verlaat. 'k Ga door de anders zoo levendige straten, nabij onze monumentale statie naar de Leien. 'k Ontmoet alleen kerk-gangsters, waartusschen de vroegmissers met een Diogeneslichtje te zoeken zijn, In de breede Gemeentestraat valt myn oog op een rern'elkte kleine gele Chrisantheem omwikkeld met een varenblaadje, een stukje zilverpapier en een draad wit garen. Dit weggeworpen bloemtuiltje geeft mij veel gedachten ; 'k heb daar in die buurt meer verloren ol verwelkte bloemen gezien. Metvluggen gang wandel ik voorbij de hofjes nabij het Atheneum en.... 'k zie nu geen roode en witte dalia's meer, maar kale boomen, waarvan de dorre takken door den eersten winterstormwind zijn afgerukt. Nu kom ik op de Handelslei Wat een twygen en gestorven takken, overal, achter me, voor me, zoover ik zie.Dat moet me nog al een wind geweest zijn van naeht ! 'k Heb er echter niets van gehoord. Gezonde menschen die weinig slapen, slapen vast en goed. Doch hoe hebben mijn duizenden spreeuwen, daar in die klimop tegen het houtstapelhuis op den hoek der van Boendaelestraat het van naeht wel gemaakt ? Zie. mijn sprotters zijn later dan gewoonlijk, om telkens, met een vlucht *van een 30 à 40 tal, het groene huisveil te verlaten ende stad uit tevliegen... Nu ga 'k weer verder en 'k bemerk afgewaaide muurbepleistering, een dakpan, glasstukken en een schalie. En 'k zie naar boven En 'k bemerk.... wat elkeen overal in Groot Antwerpen — vooral op binnen plaatsen en koeren aan achtergevels kan zien : dat honderden — neen, duizenden arbeiders werk zou-den hebben, wanneer achter-, en voor het straat publiek ongeziene gevels,zouden hersteld of opnieuw gepleisterd worden. Men hoort of leest, niettegenstaande dezen tijd, nog wel eens van wedstryden. Welnu lezers, wie kan mij het getal rechte of gave schoorsteenen hier terstede opgeven ? want... Zôô ! zien de schouwen er in onze Scheldestad uit (en 'k denk wel in andere steden ook). 't Is wel eigenaardig : dat de schouw van een huis 't meest verwaarloosd wordt ; dat de niannen het minst om hun hoofddeksels geven, en de hoeden van vrouwen zoo rap waardeloos zijn (in hun mode oogen). Niet lang spelen hoeden en rookpijpen de hoofd-rol in mijn overpeinzingen, de wereld is een sckouw-tooneel ; die er op komt krijgt zijn levensdeel, dat kinematiesch voortwentelt. Want ziet, we zijn achter den Vlaamschen Schouwburg, waar in de benedenlokalen sukkelaars hunnen dop afdoppen. 'k Zie al enkele van die kloeke mannen hun forsch lichaam, dat om vrachten te torschen vraagt, bij een cooks vuur, dat pas aangemaakt is, staan te warmen. En 'k denk : Wat moeten het stadsbestuur en bestuurlijke lichamen thans doen om nood te lenigen ! Wat moet er toch geld uitgegeven worden en van waar komt het van daan ? 'k Ga nog maar steeds verder, 'k loop door een stille straat. 'k zie het ontwaken al meer en meer der stadsbewoners en 'k hoor... kinderpret, 'k hoor op een hoorn trompetten. 't Is waar 't is een dag vervroegd. maar in dezen stormnacht heeft Sinter Klaas gereden. Wat een geluk en blijdschap en vreugde geven de kinderen niet in het ouderhart ! En dit hoornsignaal doet mij denken aan het reklaamsignaal van een witzandleurder, Lowieke. 't Is een tiep, een merkwaardig produkt in onze stadsbeweging 0 'k weet het, elk dorp, zelf gehucht, heeft een of meer buurttiepen doch 'n tiep gelijk « Rosse Zavel » moet men nog zoeken. Alleen de jeugd, de schoolgaande jongens kennen hun t.iepen, die ze kunnen uitlachen, plagen, treiteren of uit-schelden en steenigen. De jeugd is soms zoo wreed. Ja, en toch heb ik het te danken aan jongensplagerij dat ik <• Rosse Zavel » in de Provinciestraat even heb kunnen uitkrabbelen. Hij stond neven zijn zand-kar, was kwaad op de jongens en nu is hij vereeu-wigd. Spijtig dat hij zijn beide magere vierpooters niet meer heeft, de oorlog kon die lieve vuile magere menschenredders niet voeden. Ailes is zoo duur. De stedemensch heeft moeite en zorg om zich zijn voedsel te vergaren, en dan nog honden 't Is Zondag ; waaiende windenweer maar droog, en 'k kan 't er eens van nemen, om zoo eene eenige uren door den buiten, in de nu zoo kale van aile leven ontdane landouwen te dwalen. Mijn lichaam stelt eischen, die mij dikwijls tôt uren loopens dwingen, gelijk de zenuwén en spieren jonge katten, honden en kinderen tôt spelen, stoeien en ravotten dwingen. En ik marcheer, militairement naar Mortsel, Borsbeek. Ranst, Oeleghem,en dan met den stoom-tram terug. Pas ben ik 'n tien minuten voorbij Mortsel of een echt tiepiesch boertje met een knol voor zijn kar die me aan het iaar '30 doet denken. baalt me in. 'k Vraag om mee te rijden, Baas Ganzendonck is petatendoof.Toen toonde'k hem echter'n zinken 25er zoo waar, Jefke schraap bleef staan. Ik klauter bij hem in den wagen en weldra heb ik ons boerken aan het klappen. Wat Jefke Klagemans me alzoo vertelde, ja, dat zal ik nu maar voor me houden, veel er van is een publiek geheim, of hoort ge nog, of zijn « hooren zeggens » o£ zijn 's mans witwas-schingen van Jefke Schraapmannekens. Na een half uur meerijden ben ik weer blij van de kar te kunnen springen, een pint aan 't boerke te geven tôt afscheid en mijn eigen weg alleen af t€ trappen. En onderweg denk ik aan dure boter, melkwatei en niet te koop gestelde petaten vôôr Sua Geldzuchi het wilde, en 'k zeg Geld maakt recht wat krom is, Geld geeft macht aan hem die dom is. DURE LEVENSMIDDELEN AARDAPPELEN De duurte der levensmiddelen houdt aan, er was geen afslag in de afgeloopen week waar te nemen dan van de eiëren : men kon er vrijdag koopen aap ....13 centen het stuk ! Boter en aardappelen zijn nog niet koopbaar dan aan hooge prijzen ; de boterverkoopers willen hunne waar onder de 5,50 fr. per kilo niet meer afzet-ten. De maatregel door de Duitsche overheid geno-men, tegen het niet ter markt brengen der . aardappelen, waarbij de b^itengemeenten gedwongen worden een bepaald aantal aan de stad te leveren, zal de patatboeren verplichten hunne aardappelen aan ordentelijke prijzen hier te verkoopen. Te Gent heeft het gemeentebestuur een zeer groot aantal ton aardappelen aangekocht ; daar zal de stad dagelijks 60.000 k. kunnen verkooper* aan lage-re prijzen dan de boeren ze ter markt aan den man brengen. Daar aullen de noodlijdenden en burgers de aardappelen met kaarten kunnen komen aankoo-pen.Wij weten nog niet hoe het hier te Antwerpen gaan zal met den verkoop der aardappelen in de daartoe aangeduide magazijnen. Wij zull'en daar-over inlichtingen nemen en ze aan onze lezers en lezeressen mededeelen. XXX In den loop der maand November j. 1. werden op last van het Gemeentebestuur van Brussel bij tal-rijke winkeliers, bakkers, melkverkoopers en ver-koopers van eetwaren en dranken, door scheikundi-gen onderzocht, wat deze te koop stelden. Het ge-volg was dat verscheidene winkeliers werden aan-geklaagd bij het parket der hoofdstad De heer Pro-kureur des Konings heeft dadelijk de klachten in onderzoek gegeven en degenenv wier waren ver-valscht of nadeelig voor de gezondheid bevonden zijn, voor de boetstraffelijke rechtbank verzonden en veroordeeld werden met straffen verschillende van 8 dagen tôt 1 jaar gevangenis en van 25 tôt 300 frank boete. XXX De 17 gemeenten, welke met de stad Brussel het zoogenaamd « Groot Bruasel » uitmaken, zijn, ver-tegenwoordigd door hunne burgemeesters of afge-vaardiçden, beroepen op het stadhuis der hoofdstad, om maatregelen te nemen om den verkoop van aardappelen, waarvan er geene nxeer ter markt gebracht worden, te regelen, in 't belang van bevolKing en der landbouwers. Het is te hopen dat er eene over-eenkomst getroffen worde om een einde te stellen aan ean toestand die zeer nadeelig aou kunnen worden.[x x x Te Schaerbeek heeft het gemeentebestuur eene overgroote partij aardappelen opgekocht, welke ver-kocht worden in het Gemeenteslachthuis, op volgende wijze : De koopers moeten hunne « gezinskaart » toonen ; die met twee personen hebben recht op 10 kilo per week, met 3 of 4 personen 15 kilo ; met 5 personen 20 kilo ; met 6 en 7 personen krijgen 25 kilo ; de fa-milie die meer dan 7 personen t.elt, heeft recht op è kilo per dag. De aardappelen zijn van beste hoeda-nigheid en -worden verkocht aan fr. 0,1 S den Kilo. XXX Ten gevolge der opeischingen door den heer Po-litiecommissaris van St-Gilles-bij-Brussel bij de han-delaars, die de patatten in hunne kelders en zolder; bewaarden, om ze later aan duurdere prijzen te verkoopen, beloofden dezen en ande^ô hançlelaar? hunne aardappelen ter markt te brengen. En «ij hebben woord gehouden. Verleden Zondag en Maandag was het aantal aardappelen ter markt gebracht overgroot ; ook waren er zooveel koopers opgekomen, dat de politie de or-de er onder heeft moeten houden. De aardappelen werden aan 13 centiemen den kilo afgezet. Bravo ! dat is braaf van het bestuur en van de be-volking en van de patatverkoopers. Werk der Schoeisels voor Schamele Behoeftigen. Het bestuur van dit verdienstelijk werk zet on-vermoeid zijne bescheiden menschlievende werking voort. In een dertigtal koffiehuizen zijn roode hol-leblokken geplaatst om giften rn te zamelen. Omtrent een honderdtal liefdadige .Heeren, Dames en Juffers lieten zich als lid inschrijven. Het minimum is bepaald op 3 frank per jaar. Verscheidene leden schreven in voor 10, 20, tôt 50 frank toe. Brave zielen schonken aan het werk afgelaten bot-tienen en andere soort van schoenen, kazakken.enz. welke op verzoek ten huize afgehaald werden. Aan werklooze schoenmakers worden de geschon-ken schoeisels ter herstelling gegeven, die ze netjes verzorgen. Er bleef nu nog iets noodzakelijks te bekomen : een huis, waar de schamele behoeftigen zich kunnen aanbieden om schoenen ter herstelling te brengen, ofwel de herstelde schoenen aan te passen en zoo het zelfs mogelijk is, wat het bestuur verhoopt, hen nieuwe schoenen te bezorgen. Deze laatste zullen in de Antwerpsche Schoenmagazijnen beurte-lings aangekocht worden. Dit huis is gevonden. Dank aan de bemoeiing van een achtbaar lid der Antwerpsche Balie, is het huis N° 84 der Nijverheidslei kosteloos ter beschikking van het Werk gesteld, waar thans aile aanvragen kunnen gezonden worden, alsook de brieven en giften. Het bestuur zetelt daar aile werkdagen van 10 tôt 12 uur voormiddag en 's namiddags van 2 tôt 4 uur. . Voor ailes wat het werk aangaat kan men zich wenden tôt den zetel der Maatschappij « Café du Nouveau Palais de Justice », ho«k der Nijverheidslei en Kasteelplainstraat. EflNEfêlA-ZOOLOGaE PROGRAMMA : Zondag 12 December van 4 tôt 7 torenaur en van 8 tôt 11 torenuur 1. Toccata voor Groot Orgel J. 5. Bach 2. De Krokodillen 3. De Noodlottige afdruk (drama in 2 deelen) 4. Manon (fantazie op het zangspel) J. Massaiet 5. De Perel (blijspel in 3 deelen) met Mej. Hedda Vernon in de hoofdrol). Voor de lste maal i» België. 6. Extase L. Gtnne 7. De Jacht op de Millioenen (drama in 3 deelen) 8. Martha (openimgstuk) F. van Flotow 9. De Millioenen der Dienstmeid (klucht in 2 d«®len) 's Avonds : Poos van 10 minuten tusschen nummers 5 en 6 ; deMarmeren wandelzaal en het « Café » zijn toegankelijk. KERSTMIS : 3 groote buitengewone Vertoonin-gen met bijzonder prog^mma van Kinema enMuzièk op Zondag 26 December (van 4 tôt 7 en van 8 tot 11 torenuur), en op Maandag 27 December (van 8 tôt 11 torenuur). — Gewone tloegangsprijzen. Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingtn optreedt, bestaat uit : De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo; Pieter Saenen, le viool ; Emile Dingemans, le viool ; Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceuleraans, cello-soio ; Plor Gilleir, basviool ; Willem De Latin' orgelist en pianist ; Alfons Cluytens, pianist. JOHN COCKERILL COURAGE TO THE LA.ST ! Ter oorzake van het afsterven van den heer Adolf Greiner, algemeen bestuurder der groote Werkhui-zon van Seraing — Luik en Hobokcn — Antwerpen zal het niet ongepast zijn onze lezers de çeschiede-nis van John Cockerill, de sticliter van genoemd» wereldberoemd© werkhuizen, te verlialen. xx'x In het laatste kwaart der 18* «euw rerliet William Cockerill, een arm mekaniekkewerker, va der van een talrijk kroost, met zijne twee oudste zonen-, William en James, Engeland om in Zweden zijn geluk te beproeven, door het maken van macli%enen om wolstoffen te weven, waarvan Engekind het m«-nopool had. In Zweden msslukte bij e*i hij re.isde naar België. In 1799 kwamen Cockerill «n zijne zonen te Ver-viers aan en konden aan de twee jjrcotste lakenitt-brikanten de heeren Simonis en Biolley, hunne ma-chienen leveren. Al spoedig zetten zij zich ami werk en hadden het g'eluk een tamelijk groote so» geld te veizamelon. In 1802 deed William Cockenll eene rets naar Engeland en lceerde terug .van Ha^-lingden met zijne familie, waarbij zijn aoon John, slechts 2 jaar oud, die aan vreemde handen was toevertrouwd geweest. ' Niet lang daarna gaf William Cockeiill zijne aa-ken te Verviers over aan zijn landgenoet ïame» Hod^on, die later Nancy Cockerill huwde, en Cooke-rill ve&tigde zich te Luik waar hij een werkbuis voor het bouwen ran weefmachienen oprichtte. Daar werkte William Cockerill met zijne zonen ; de j'ong-ste, John, stond aan den molen, aan denwelkea zijn vader de machienstukken draaide. De bestellingen lieten zich niet wachtew, het werk-huis werd te klein ; »en grooter werd bij gebouwd, en alras bezigde Coekerill 150 man, wat zeer we: was voor dit tijdstip. Ailes ging zoo goed, dank vooral aan den jong-sten zoon John, die het bestuur der werkhuizen litfd, dat er maar altijd aan naar uifrbreiding voor werk-plaatsen moest uitgezien worden en de familie Cockerill in 1810 reeds eene aanzienlijke fortuin had. Twee jaar later huwden de zonen James en John de gezusters Pastor, van Aken ; toen gaf de va de*» de zaken over aan zijne zonen. \\%nneer nadien James zich ook uit de Nijverheid terftg trok verliet de gewezen arme Engelsche mekaniekbewerker ook Luik als m+illionair om met zijn zoon Jfaines en dezes vrouw het prachtig kasteel ven Behrensberg-bij-Aken te gaan bewonen. In 1810 stond Europa op tegen Napoléon en Belgié zou aan Nederland gehecht worden. In- l814 logeerde een Pruisisch ambtenaar, Beuth genaamd, te Luik bij Cockerill ; dank dezes bemoeiing «tichte John Cockerill in de hoofdstad ran PTuisen een werkhuis voor machienbouw en eene wolweverij. Joiin Cockerill vegtigde fcich te Berlijn om de werkhuizen zelf te besturen. Maar weldra kwamen de stoommachieien tôt stand en John Cockerill vroeg zich af of hij de nijverheid niet kon verlossen van de verplichting ohi de motors elders dan in Engeland aan te schaffen. Daarvoor hoefde hij kolen en g>eutijzer, alsook ver-standige werkliederi te hebben. Dii ailes vond hij rond Luik. John Cockerill keerde terug in België en vestigde zich te Seraing, waar hij de noodige grond-stoffen in overvloed vond, beuievens eene bre«de ri vier. Van IConing Willem I bekwamen James en John Cockerill op 25 Januari 1817 toelating om te Seraing te beginnen en zich het oud-kasteel en uitgestrekte goederen van de prins-Bisehoppon van Luik, aan te schaffen. In 1823 verliet James de onderneming en John zëtte alleen de zaketi vo^rt. Men weét welke uitbreiding ze namen onder het opvolgend bestuur van John Cockerill, Pastor-, baron Sadoine en Greiner, welke laatste nu g<ystorven i& : de werkhuizen Cockerill zijn wereldberoemd, duizenden mannen werken te Seraing en te Hoboken, en terwijl in de Kempen de kanonnen, die te Seraing gemaakt worden, tôt proef gromden, t'e Hoboken schepen van stapel loopen, op Maas en SchelSts zijne schepen stoomen, herdenken duizenden families den wakkeren self-mademan. John CockeriU, wiens zinspreuk was: « Courage tôt the last!» « Moed tôt het uiterste ! » en die hun het broôd rer-zekerde.John Cockerill stierf op 19 Juni 1840 te WarscHb.u, tijdens eene reis, welke hij deed te midden van een krisis, diè Europa teisterde en dreigde zijn reuz«n-werk te doen vallen. Gelukkig stond de ondernea ining op sterke grondvesten en al spoedig o'ntsnapte ze aan het gevaaD en werd eens ze» maehttg ea groot. Het Antwerpsche gemeentebeetuwr tleed d%stijde goed den naam van Cockerill te verleenen aan d« Kaai, waar vroeger, ten einde der Kloosterst^aat, nevens het verdwenen Arsenaal en Stfttfichielsabdij, Cockerill's scheepstimmerwerf in pryniHeve eenvou-digheid werkte. OVER ALLES -— Zondagdienst der Apothekers. Zondag 12 Dec. zijn de volgende apotheken den gan-schen dag open. Al de andere slechts tôt l uur. D. Van Nitsen, Korte DooriBkstraat, 6 ; Ern. Van de Weyer, Varkensmarki, 2 ; J. Royer, V«i Maerlantstraat, 76 ; J. Van den Broeck, Groen-plaats, 5 ; A. Quilliams, St. Jorispoortstrsat, 24 ; Ph. De Bruyne, St. Antoniusstr., 22 ; A. Boeck-steyns, Kerkstraat, 74; A. De Vroeg, Lange Dijkstraat, 36 ; H. Verhassel, Mechelschesteen-weg, 40 ; J. Breedenraedt, Charlottalei, 2 ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Antwerpen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes