Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1138 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Juillet. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 21 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1v5bc3tf53/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 11. 'Met toelating der militaire overheid. Juli 1917. HEREAZHALS tviorôt uerspreiD en verzorx)en aan ai De sofô&ten u&n Fief h&nton fiEKEJlSBiBLfl ùiejôun &c)n?£> opoeuen ôoor De EJH.M0Û1S ftfrnoezenier JnuafiecterUe S^Oreôse en E.IHL EV£Hf1nnS onDoezenier 6e Linie-Reoim<?nl\ iy (5on ftpfaisrb ! po?r Deftigheid. Amav ! Gc moet 's komen. Precies of dat de mannen van Herenthals niet deftig waren... Uzewèèéêê, pakt vast ! Niet muilen, jongens ! Gijlie, zijt deftig. Maar rond u, bij u, met u, zijn die allemaal fatsoenlijk ! Zoudt ge geen handje willen mée uitsteken voor de eer en de goede naam van de'' Kempische jongens ? Wij zijn van goede huize. Onze opvoeding, het veorbeelc'van onze ouders brachten ons tôt eene deftighe i die zekere makkers, ongelitk-kiglijk niet hebben. Zijn wij niet in geweten verplicht die lot bel goede op te leidenV Is het ter eere van bel Belgiseh unifofm, wanneer het hangend, besmorst, stronipelend, wiggelend, wag'gelend zwierend gelijk vier mo-lenwieken door een luidkeelende keielover eene beele straatlengte zijlings afkapt. 'I Ge-heurt nog aan 't front, op rust, meest in de leg'erploegen in Frankrijk. Is 't niet ? Tegen \vie zegde 't ! 't Akkoord, daar kunt ge niet aan doen, dat een ander niet deugt. Maar luister cens mijn brave, blonde, gezonde dikke vriend. Zondt ge niet beter doen met al zijn knren niet te laclîen. Naar zijn zeverij-en niet te luisteren. Zijn àanhang te vermijden. Bij gelegenheid, in vriendscbap, 't onvoegelijke van zijn gedrag doen inzien, en hem eens kort en goed de waarheid te zeggen. Eenvondig', hartelijk, braedeiiijk. Wc klagen en we zouden wel een stuiverke meer willen op zak hebben oni al een toemaatje te koopen. Maar als 'l weinige sehietkruid zoo baldadig verbrast wortlt, vraagt dan ook maar meer... ge zult ne ganggaan... nitschui-wen pardaf ! W at zegt n ? Sehietgebedekens en bijwoorden, soms met milliards ze dpnderen, als 't nietg'aat naar hun goeste, om hemel en aarde te doen beven, en de lucht doen in le va lié®. Vraagt het hun eens beleefd of ze gemakkelijk dulden dat er van vader, moeder, verloofde kwaad gezegd, gewenscht wordt. Onze Lieve Heer heeft lien niets in den weg' g'elegd. En of ze dat ooit hoorden l)ij welopgevoede mensehen... en waar hunne waardighéid blijft, of bestaat God maar alleen om gevloekt, verdoemd en ver-wenseht te worden ? Yergeet er niet bij te voegen, dat liij Meester is van leveii, gezond-heid en geluk. Jongens, ja k er moet een liedje gezongen worden, klinkend, donderend. Laat de blauw-voet vliegen, laat het stormen op zee, Zingt mijn lief Kempeland, 't Yergeet mij nietje. Zingt, g'alint het ni t, dat g'een liedje kent van Raas, van Meulemans, van Benoit, van Andel-hof... vlaamsche, deugdige, smakelijke kost. Maar om de liefde Ciotls wringt uwe zappige mond niet in hoekige, Ianmielige « bouche en cœur » voor al dat gezannik van amours, toujours ; femme, flamme ; maitresse, ivresse. Hewel Herenthals ! Ivempische mereltjes,zoudt ge dat wuftige, vrouw- verleidelijke, onechle, met geen zedelijken vlaamscb deuntje kunnen vervangen? Ja 'k! er niet op uitkomen opdrin-gend, maar natuurlijk spontaan. L it die slechte liedekens volgen altijd onkuische gedachten en zoutelooze minnepraat. Verderf der harten. Woorden wekken, \rooi l)eelden Irekken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes