Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

359 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 30 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z60bv7bt25/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 1/ MET TOELATING DE H MILITAIRE OYEKIJEII) Januari 1918. HEREAZHALS UJordt uerspreic) en werzooôen aan ôJ <De 5ô(ô&ier> \jqj) Bet" h&nton REHEHSBifillJS) t}i<? fkio oûces QDoeuen ûoor t)p EJrtMIBiOllS ^rrooezenien XnuafiGdent<? SnQrPSSC? en E. II. EYCKMANS, Aai.moezenier, D 15, 2e Bat. 1918 Het nieuwe jaar is daar !... beg'onûen in den ïwaarwegenden ernst nit de gebeurtenissen. Elet droehtige metlloers-onihulde spook wijst mis den weg voor de donkere gaanderij der toekomst. Elke gebeurtenis, wee en blijheid zal uit zijn gesloten vuist ontvallen. Voor liel gebiedend gebaar zullen we bnkken, het ont-vallene aaneigenen en terug dragen. 1918, trekt op nu, en slijpt zijn trage dagen langs de levenswegen, niemand kan het nog tegenbouden ; 1918, de lastigdeinende dagen zijn loe geko-men, en nu staan we voor de schijn - onafmeet-bare tijdruimte van twaalf maanclen en meer dan d lie honderd zestig dagen; 1918, het gewichtigste jaar van «ns leven en uit de groote wereld - geschiedenis, jaar zonder gelijke, waarin de toekomst van België, onze vrijbeid, met de rechten der mcnschheid zullen beslist worden. 1918, het hulde,jaar met zijn feestelijk zege-vieren en pleehlige intrede van Ivoning Albert, de regeering en het roemrijke leger te Brussel ; met onze blijde intrede te Herenthals onder het gewelf der juichkreten met het bingelend beiaardslied boven onze met lauweren ge-kroonde hoofden en met eereteekens versierde borsten ; 1918, het wederkeeren bij de onze geliefden, het streelend-juichen op moedersborst, het ge-lukkig zijn in de armen onzer eehtgeuoote, het vreugde - weenen op het lieve trôuwe hart onzer verloofde, het biezebijzen van de kleinsten die we niet of maar ampèrkes kennen, het f genot in den schoot der familie. 1918, het lang betrachte jaar dat onze ban-nelingeri, vluchtelingen weder aan hun eigen liaard zal doen aanzitten,dat onze krijgsgevan-genen en ontvoerden uit de slavernij z;il ver-lossen, dat onze verdrukten in het bezelte va-derland, hun zuchten en klagen zal doen sta-ken, dat onze verscheurde familiën in feest rond den discli zal vereenigen. 1918, het herbeginneii van de nieuwe reeks van vroegere, gelukkige jaren ; dat we weder onze lumden zullen vullen met ons gereedsehap, met onze boeken, dat we ijveren voor handel en huisgezin, en voorgoed, geweer, bajonet en kanon, in den donkeren vergeethoek zullen schuiven ; 1918, het bedevaart-jaar tôt vereering der graven van onze lielden, het puik van ons mannenvolk, onze heldhaftige jongens, waardi-ge ojîvolgers van onze jongens uit den het jaar dat we biddend, weenend onze dankbaarheid aan onze rustende verlossers zullen betuigen, de lielden van Luik, Haelen,... Nethe en Yzerboorden ; 1918, het samensnoeren van aile vlaamsche en waalsche krachten, die onder de eeuwige trouwe leuze « Eendracht baart Macht» ; die lia de uitgeweende smart over puinen en bal-dadigheid, vri j van aile vreemde bemoeiïng, met ijzeren wil en stalen vuisten in onvermoeibare naarstigheid zullen opstaan, om het lieve, duurbare Vaderland uit zi jn verwoesting recht le hrengen. Tôt de verwezenlijking van die sehoone toekomst moeten we medewerken. Onze Yzer-helden met gewapende liand en moed ; onze werkers met nooste arbeid en geduld ; allen door het gebed. 1918, weze welkom en geve ons de zegepraal

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes