Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

909 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Août. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 28 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/901zc7s85x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 24. MET .TOELATING DER MILITAIRE O VER H El I) ugustus 1918. HEREAZHALS T 'tmmmrnm ^ ni» vv;.;;..'n • : ; -—y #<■ - nwir- IfJoràl uenspreic) en uerzooDen aao aJ t)e sotôeden u&n fret'hanton REMEUSBifisKS ôi<? nijn^oôreô QDoeuen ûoor t)p EJn!.M(Bâl3 fîrmoezenier*JnuaIieden.te S^Dreôse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenikk, Z .'516, 2e liât. Ons Vlaamsch Ideaal. We hadden het geluk een volksvergadering bij le woneii waarop volksvertegenwoordigers Yan der Perre en Van O.auwelaert handeiden over : « De oorlog en het Yiaamsehe programma. » 'l Was opbeurend en Iroostend. De plaats ontbreekt ons om een uitgebreid verslag te geven der redevoeringën onzer vlaamsche lei-ders.Hun programma — en 't is het programma van al de Kempische mastetoppen — is klaar. België is ons vaderland en in dat vaderland moeten Vlamingen en Walen als broeders leven, met gelijke plichlen en gelijke rechten. Die plichten zullen wij, Vlamingen, veryullen, en die rechten moeten wij bekomen, niet uit de handen onzer lafïe verdrukkers, maar uit de handen onzer regeering. De Duitschers wil-len nu het Vlaamsche volk, met hulp van enkele vérraders, met ijdele beloften paaien. Wij, Ivempenzonen, willen niets van onze beulen : er kleeft te veel bloed aan hunne handen : we vergeten nooit dat die lafaards onze dorp'ën en steden hebben verbrand, onze on-sclnildige burgers hebben vermoord, en nu nog zes millioen Belgen als slaven behandelen. Eerst de Duitsch ons land uit, en dan zullen ; wij ons recht eiscbèn buiten de tusschenkomst yan elken vreemden invloèd. ■ En die eischen zijn in 't geheel niet gericht tegen onze broeders de Walen. \ye willen zelfs dat zij oojc ons recht erkennen, opdat we sampn vrij leven in 't vrije België ! Wat vragen de Vlamingen ? Dat waarop elk volk recht heeft : Vlaamsch in '[ onderwijs, in 'I lager zoowel aïs in 't hooger ; Vlaamsch vakonderwijs, opdat onze Vlamingen ook,hooger loon zouden verdienen en in onze fabrieken de beste ])laatsen niet meer zouden toegegeven zien aan vreemden, opdat zij ook zouden opklimmen lot specialis-ten die hun stiel kennen, en niet meer zouden aanzien en behandeld worden als « zakken-dragers » ! Vlaamsch in de lamilie ! De tijd moet uit zijn dat in de hoogere burgerij het Vlaamsch met minachting aanzien wordt en als de taal van de knechten en de keuken-meid ! Vlaamsch in 't gereeht ! Vlaamsch in 't léger, CENSUUR Ivempenzonen, de toekomst is aan ons ! geene macht ter wereld kan ons beletten dit heerlijk programma le verwezentlijken, maar eerst de Duitsch aan de deur ! We zijn groot en sterk genoeg om zelven ons recht te bekomen ! Eerst het vaderland vrij ! We mogen rekenen op onze leiders ! Eens, wanneer we zegevierend naar 't Vaderland weerkeeren, dan zullen we zingen van : « De leeuwen dansen... en van : dan zi jn we weer in Vlaanderen thuis.» Mag ik, alvorens le 'eindigen, u lierinneren dat rechten gepaard gaan met plichten ! Willen wij waardig zijn ons voile taalrecht le bekomen moelen wij ons eigen zelven en ook

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes