Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

596 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6688g8g136/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 17. MET T0ELAT1XG DER MILITAIRE OVERHEID Januari 1918, HERENZHALS Uiorôt uerspreit) en verzooden a&n ad d<? 5ûfôaten u&d Bef h&nbn IREJIElISBfiiÙS èMefkin dDrea QDoeuen ûoor ûp EJtSMIMIS ^[mœzenier'Jnuafiedeate S^Ôreôse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier, D 15, 2e Bat. 1918 Het nieuwe jaar is daar !... begonnen in den zwaarwegenden ernst uit de gebe.urtenissen. Het drochtige mettloers-omhulde spook wijst ons den weg voor de donkere gaanderij der toekomst. Elke gebeurtenis, wee en blijheid zal uit zijn gesloten vuist ontvallen. Voor liel gebiedend gebaar zullen we bukken, het ont-vallene aaneigenen en terug dragën. 1918, trekt op nu, en sîijpt zijn trage dagen langs de levenswegen, nieniand kan het nog tegenbouden ; 1918, de lastig deinende dagen zijn toe geko-men, en nu staan we voor de schijn - onafmeet-bare tijdruimte van twaalf maanden en meer dan drie honderd zestig dagen; 1918, het gewichtigste jaar van ons leven en uit de groote wereld - gescbiedenis, jaar zonder gelijke, waarin de toekomst van België, onze vrijheid, met de rechten der menSehheid zullen beslisl worden. 1918, het bulde jaar met zijn feestelijk zege-vieren en plechtige intrede van Koning Albert, de regeering en het roemrijke leger te Brussel ; met onze blijde intrede te Herenthals onder het gewelf der juichkreten met het bingelend beiaardslied boven onze met lainveren ge-kroonde hoofden en met eereteekens versierde borsten ; 1918, het wederkeeren bij de onze geliëfden, het streelend-juichen op moedersborst, het ge-lukki g zijn in de armen onzer echtgenoote, het vreugde -weenen op het lieve trouwe liart onzer verloofde, het biezebijzen van de kleinsten die we niet of maar amperkes kennen, het genot in den schoot der familie. 1918, bel lang betrachte jaar dat onze ban-nelingen, vluchtelingen weder aan hun eigen haard zal doen aanzilten,dat onze krijgsgevan-genen en ontvoerden uit de slavernij zal ver-lossen, dat onze verdrukten in het bezette va-derland, hun zuehten en klagen zal doen sla-ken, dat onze verscheurde familiën in fëest rond den disch zal vereenigen. 1918, het herbeg'innen van de nieuwe reeks van vroegere, gelukkige jaren ; dat we weder onze handen zullen vullen met ons gereedsehap, met onze boeken, dat we ijveren voor handel en huisgezin, en voorgoed, geweer, bajonet en kanon, in den donkeren vergeethoek zullen schuiven ; 1918, het bede vaart-jaar tôt vereering der graven van onze helden, het puik van ons mannenvolk, onze heldhaftige jongens, waardi-ge opvolgers van onze jongens uit den bel jaar dat we biddend, weenend onze dankbaarheid aan onze rustende verlossers zullen betuigen, de helden van Luik, Haelen,... Nethe en Yzerboorden ; 1918, het samensnoeren van aile vlaamsche en waalsche krachten, die onder de eeuwige trouwe leuze « Eendraeht baart Macht » ; die lia de uitgeweende smart over ptiinen en bal-dadigheid, vri j van aile vreemde bemoeiïng, met ijzeren wil en stalen vuisten in onvermoeibare naarstigheid zullen opstaan, om het lieve, duurbare Yaderland uit zijn vérwoesting reclit te brengen. Tôt de verwezenlijking van die sehoone toekomst moeten we medewerken. Onze Yzer-helden met gewapende hand en moed ; onze werkers met noeste arbeid en geduld ; allen door het gebed. 1918, weze welkom en geve ons de zcgepraal

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes