Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

343 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Fevrier. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 01 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9g5gb1z44r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 18. mkt tmi-'i \ti\t, hki! mi [ itatr k ovkhhktt l^ihniori un: HERENZHALS F Mil IABiffi.1l ' " n '■ I : : 1 MTr-ll^WV^. -——y i ■ UJordt uerspreic) en werzorx)eo aan ôJ Oe 5û(ô&ten u&n Bet"hanton REMEHSB^ltS ûiê'Juio ac)rG£> aDoeuen ûoor ùe EU M 0Û II S fifmoez<?nier^InuaIieden.te S^dreôse en E. H. EYCKMANS, Aai,moi:/i:mi:h, D 1 j, 2e Hat. Aan onze Vrienden. Weer zijn de adressen veranderd Wij verzocken onze vrienden ons zoc spoedrg mogelijk hun nieuw adres l< laten geworden. Dan kunnen we regel malig HerentJmlsdo'en geworden en Vol doening geven aan lien die ons zoc dikwijls het eene of het andere adre: vragen, Vrienden, aanstonds aan '1 werk zooniel zoudt ge 't kunnen verge ten ! Eerstgedaan... en dan gedachl.,. Eens loch komt de l>li jcle, zalige dag dat de driekleur aan onze huizen zal wapperen, dat de béiaard het blijde triomflied over de juiehende Herenthalsenaren -en de binnenstrppmende soldaten zal heenzenden... Eens tocli komt de dag, de Iang verwachte dag dat we onze lieve stad intreden, bemorst met het slijk van den Yzer, maar liet hoofd gekroond met de roemrijke lauweren van den zegepraal. Eens komt de dag, vader, dat uwe lieve kleintjes zich om uwèn hais zullen werpen, dat ze door hunrie zoete streelingen n het lang en hange leed zullen doen vergeten, en dat gij zelf, vader, tranen znlt storten van zalig ge-not en innig geluk... Eens komt de dag, man eh echtgenoote, die gij nwe vrouw zult omarmen en eene heete kus znlt neerdrukken op haar die n zoolang met vasten trouw en onvermoeibaar gednld verwachtte... de dag dat ge de moeder van uwe kinderen aan het hart znlt drnkken... Eens komt de dag, zoon, de blijde dag, dat ge in uw dorpje vader en moeder znll weerzein, vader zal u zoo minnelijk toeroepen : dag zoon ! en moeder zal met den boord van den vooï-sehot een traan wegvagen, een Iraan van geluk en geen woorden vinden, om hiiren grooten lieveling, den soldaat van den Yzer-, le verwel-komraen ! Eens komt de dag, jongen, dat ge in uw stil dorpje weerkeert, en dat eene doehter uwe verloofde — met kloppend en jagend harte, ja, van hoop... van vrees... n zal verwachten ! Eens komt de dag jongen, dat ge op 'l onde kerkhoi'zult gaan neerknielen, op 'l onde kerk-hof van uw dorp. Vader zal u, met de tranen in d'oogen, het hoalen kruis wijzen waaronder moeder rnst... moeder die naar den hemel ging... zonder haar zoon... moeder wier laatste gedacht voor u was! o Eens komt de dag der verlossing... de dag van het blijde wederzien ! 0 zaligheid ! O, beste jongens, wilt ge dat dit heuchelijk oogenblik voor u volledig geluk, of volledigen troost meebrenge, wilt ge dat de blauwe hemel van uw heil door geen enkel wolkje worde be-vlekt... wilt ge uw hart voelen kloppen van on-begrensd heil en van zaliggenot... zonder wee... zonder wroeging!... Blijft dan steeds waardig van diegene die ge eens moet weervinden... tracht dan op dit oogenblik van het weerzien niet te moeten blozen over uw verledene... 't ware een wee dat uw geluk zou bederven ! Gij deedl uw plieht als dappere soldaat; mis-sehien prijkt oj) uwe borst bel eereteeken der dappèrèn... Maar volbraeht ge ook uwe plichten van vader, va h echtgenoote, van zoon, van christen ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes