Het Belgisch volk

479 0
31 decembre 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 31 Decembre. Het Belgisch volk. Accès à 06 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g73707z158/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HetBelgisch Volk BESTUURDER A.. Francois-Fol Appelmarkt, 3, Veuj'ne. Vefsehijnende dën Dinsdtg, Dondefdag en Zatefdag van iedepe week. «Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden» Generaal Léman Ganeraal Léman, de koene verde-diger van Luik, is een man vol wils-kracht en energie, hard voor zijn zelven en hard voor zijn volk. Hij is ervaren in aile wetenschap-pen : alzoo dorst hij zijne soldaten van de ,, compagnie universitaire " ondervragen elk in zijn vak. Als de oorlog uitbrak, voerde hij, sedert eenige maanden het bevel over de forteres en over de 3de legeraf-deeling.Wcinig tijd is er noodig geweest aandcn behendigen Generaal, om den goeden en flauwen kant der versterkte plaats te kennen, en in ailes te voor-zien, en eene maand was voldoede om van de 3^e legerafdeeling eene der beste te maken van het leger. Niets heeft Generaal Léman ver-waarloosd om van Luik eene uitmun-tende verdedigingsplaats te maken. Al de kredieten,die hij daartoe r.oodig had, zijn hem door den ministeç. van oorlog teistond verleend geweest. De week vôôr deri âanval, wërî'tën 20,000 werklieden aan de verdedi-gingswerken. Van af Luik tôt aan de Duitsche grenzen werden al de brug-gen, de tunnels en de wegen ge- 1 mineerd, en huizen en villa's, die het gcschut belemmerden, werden neder-gehakt. Al het graan en het vee werd tien uren in het ronde opgeëischt, opdat de Pruis niets meer zou te stelen vinden. Eenige hoopgeplaatste personen van Luik dorsten deze doenwijze be-knibbelen en beweerden dat de oorlog nooit zou uitbersten. Dan antwoordde Generaal Léman hen het volgende : Als gij gelijk hebt, en dat de oorlog niet uitberst, dan moogt gij mijne galons aftrekken, maar indien hij uitberst, dan zult gij mij bedanken op beide knieën. In den nacht van 2a tôt 3n Augusti, werden al de bruggen gesprongen en niemand meer kon nog Luik bereiken, noch de Pruissische parlamentairen, die aan Generaal Léman een onder-houd gevraagd hadden, noch M. Von Schœn, Duitsche ambassadeur van Parijs, die eerst van zin was iangs Luik naar Keulen te vertrekken, en van wien Generaal gezeid had : « Hij zal niet passeeren ». M. Von Schcen moest langs Holland terugkeeren. * * * Den 4 Augusti,rond n uren 's mor-gens, waren de Duitsche troepen de grenzen overgeschreden te Gemme* nich, en een bataillon van het 12e li" nie had de vijandelijke voorposten met groote verliezen achteruitgesla-gen. Officieele Mededeelingen. •» i Tusschen de zee en de Leie een dag van kalmte, met, bij tusschen-poozen, kanonvuur. Niets in het bijzonder te vermelden tusschen de Leie en de Oise. Iti het Aisnedal en in Champagne artilleriegevecht. In de streek van Perthrs heeft de vijand, na een hevig geschutvuur, op de door hem verloren loopgraven een tegenaanval beproefd, die terstond is afgeweerd door het vjaur van onze artillerie en van ons voetvolk. In Argonne een weinig vooruitgang. Ten Zuiden van Sint-Hubert heeft een compagnie van 100 tôt 200 meteis terrein gewonnen. Tusschen Maas en Moezel, ten Oosten van Saint-Mihiel, zijn twee aanvallen der Duitschers afgeweerd. Een bestuurbaren ballon heeft een tiental bomir.en gewoîpen boven Nancy, midden in de stad en zonder een enkele reden van militsiren aard. In den Boven-Elzas hebben orze troepen op nieuw vorderingen gemaakt en daar eenige aanvallen afgeslagen. 's Anderendaags deden de Duitschers in groote massa, den eersten aanval die mislukte. Gansche Pruissische; regimenten vallen, doch andere regimenten wor-den op de lijnen voortgestuwd, ter. wijl de officieren uitroepen : Ein, zwei, drei, Deutschland uber ailes. Vermoeid en aangevallen door een-en vijand tienmaal grooter in getal, moesten onze troepen zich achteruit trekken. Den 7 Augusti ging Generaal Léman, uitgeput van vermoeienis en bevende van de koorts, in het fort van Loncin, gevolgd van zijnen Etat-Major.De forten vitlen het eene na het andere, onder het geweldig geschut der kanonnen 28 en 42. Generaal Léman was immer daar om zijne mannen aan te moedigen. Doch den 16 Augusti moest 00k het fort van Loncin begeven en wanneer de Duitsche pionniers naderden, om de dooden en gekwetsten op te ra-pen, hoorden zij de stervenden bid-den met luide stem. Eenige hadden nog kracht genoeg om, bij het zien der Duitsche soldaten, hun geweerte vatten en te schieten al roepende : «Leve de Koning ! Leve Belgie ». Ambulanciers vonden Generaal Le-. man half dood en bijna verstikt. Een Duitsche Generaal bood hem de hand zeggende:«Generaal,hetgeen gij gedaan hebt, is roemrijk.» Zonder Léman en zijne moedige soldaten zouden de Duitschers reeds op 8 Augusti de Fransche grens be-reikt hebben. Leve Léman, Leve de 3e legerafdeeling.De Turken trelrKen onophoudend achteruit Pêtrograd. — Officieele mede- 1 j deeling van den général en staf van ; het léger uit den Caucasus. Hetgevecht breict zich uit in : de streek van Oltinsk. In deze van ; Van, zijn de Turken na een hevig gevecht, met bloedigre en groote verliezen tôt op de lijn Serai-Anourlié teruggeslagen. In I*olen DUITSCHE LEGERMACHTEN VERDELGD Pêtrograd. — Men roemt den moed der Siberische scherpschut-ters, die gedurende drie achtereen-volgende nachten, van den 19 tôt 21 December, de Duitschers bloe-dige verliezen hebben berokkend. Den eersten nacht, hebben de Russen 7 bataljons der Wurtem-bergsche divisies gansch verdelgd. Den 2011 December ondergin-gen twee vijandelijke compagnies, welke de rivier Piny wilden over-trekken, hetzelfde lot. In den nacht van 21 December lieten de Duitschers orgeveer 1200 dooden achter. Gevangen Duitsche officieren verklaren dat zij zich nooit hadden ingebeeld dat de Russische troepen zoo moedig waren. Langs de kant der Russen Votrdeelige toestand der Russen in Galiete (Oostenrijk) Men seint uit Rome. — De militaire Pronijkschrijver aan de «Nouvelle Presse Libre» bestatgt dat de Russen er ^n gelukt zijn aanvallend op te treden op een front \an 5oo kilometers. Zij hebben dit offensief te danken aan de versterkingen welke zij uit het binnenlardhebbenontvargen. De briefwisse1aar besluit dat de toestand der Russen zeer voor-deelig is in Galicie. flanvalle- afgeslagen ! Pêtrograd — Mededeeling van den Grooten Generalen Staf. Geene veiandering op gansch het front op den linkercever der Weichsel en in Galicie. In den nacht van 23 tôt 24 December hebben de Duitschers ver-scheidene aanvallen beproefd in de streek van Sochaczew en Bolimow. Al deze aanvallen zijn mislukt en de vijand heeft groote verliezen in manschsppen ondergaan. Het gevecht op de Pilitza duurt voort. In de Carpathen hebben twee onzer regimenten onzer linietroe-pen zich moedig onderscheiden. Dank hun heldhaftig optreden hebben zij de Oosteniijkers, die zeer vertterkt waren» met de ba-jonet uitecngejaagden verscheiden honderden gevangen genomen. De Russen doen wëderom hunne intrede in Hongarië Men bekent te Weenen dat de Russische legers wederom de dis-trikten van Jasloen-Krosno bezet hebben en dat nitu-we détaehe-menten er in ge'ukt zijn hunne intrede te doen in Hongarië. Op de rivier de Dukla hebben de Russen zich meester gemaakt van acht caissons en zij hebben acht duizend krijgsgevangen genomen.De lïusseii wiiiiieii op ganseh liet front I Volgens de Ergelsche gazet I « Morning Post » hebl en de Duitschers Zaterdag en Zondag op een enkel punt 7,000 mannen verloren, toen zij de rivier Bzoura wilden overochrijden. Het grootste deel der bataillors die verdelgd zijn, behooren tôt de Wurtembergsche regimenten, die onlangs van het Fransche front vertrokken waren. 's Anderendaags verloren zij nog eens 2,000 mannen op dezelfde plaats. Dinsd?g was de strijd voor-deelig aan de Russen op gansch het front, hun u succès " vias bijzonder groot in Galicie en in de Carpathen, waar zij tegen de Oostenrijkers te doen hebben. De Russen namen daar een Nr 2. 5 Centiëmen Donderdag 31 December 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Belgisch volk appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Veurne du 1914 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes