Het Brugsch dagblad

370 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Octobre. Het Brugsch dagblad. Accès à 25 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2f7jq0tc7h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I BEHEER EN REDACTIE Coupures^, 9, Brugge Drukkerij Cam. Moeyaert Coiipurerei, 10 Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per regel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50"c. per rege '■ninimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr • Prijs per nummer : 7 centiemen. Donderdag 17 Octobeii 1918. — Ie jaargang. — Nr 14. Verschijnt dagelijks. Uit de oude Doos De lieer Aug. Vermeylen, de bekende Vlaamsclie schrijver, een onzer beste Vlaamsche denkers uit den jongsten tijd, schreef reeds in 1895, in zijn boek Verzamelde Opstellen : « Ik beken volgaarne dat hij (de rassenhaat) min-der veraehtelijk is dan die « vaderlandsliefde », die inen gebruikt om door oorlogen de belangen van den handel voor te staan ; ik beken nog dat hij soms moeilijk ontweken wordt als men de Vlamin-gen gevoel van zelfstandigheid wil inboezemen, en onvermijdelijk was in het romantisehe tijdperk der Beweging. De vraag is, of we nog lang dien weg opmoeten. Of we elkaar nog lang lielden van vroe-gere eenwen naar het hoofd moeten werpen ; of de aehtbare Coremans nog lang in de Kamer zal uit-roepen dat onze geschiedenis veel scliooner is dan die der Walen, en de aehtbare Hoyois hem arglistig antwoorden dat de inwoners van Doornik vôôr Godfried van Bouillon in Jerusalem getreden zijn. Of we nog lang, zoo kleingeestig mogelijk, andere volken zullen minachten om te bewijzen dat wij altiid grooter geweest zijn. Verwerpen we stelselinatige aftakeling en ophe-meling. Wij zijn sterk genoeg om aile werking van buiten te laten werken, en ons al het eehte tôt vleesch en bloed te maken. Vreest ge dat we te zwak zijn, vat dan de taak positief aan, maakt het volk groot en kernachtig en vrij genoeg, zonder het daarom af te zonderen van 't schoone rijke leven dat van 't Zuiden komt. Yerstandelijk hebben we on-eindig veel te danken aan Frankrijk, en wij willen er in geestelijke aanraking meê zijn zoowel als met Engeland of welk ander volk ook. Laten we ons huis openstellen naar àlle zijden, dat is nog het beste middel om ons-zelf te blijven. Door haat in te boezemen tegen een groot volk zullen we 't onze niet grooter maken. » BIJZONOERE WAARBORGEN Sommige engelsche en fransche bladen drukken de overtuiging uit dat Wilson en de bondgenooten geen wapenstilstand zullen toestaan zonder bijzon-dere waarborgen in handen, te hebben. En als bij-zondere waarborgen bevelen zij de volgende inaat-regels aan : De bezetting der forteres van Metz, der bruggen op den Rhijn, de ontwupening der Duitsche vloot, de overgave van de gezamentlijke onderzeebooten, de verzaking aan de kolonien, enz. Wat de Oemocratie nog bereiken wil Dat toont ons de volgende brok uit eene redevoe-ring van den duitschen socialistischen afgevaardig-de Huë : Nu staan wij aan het keerpunt.De stortvloed gaat verder. Het gelijke stemreclit komt in Pruisen. Het zwartgele koningdom kraakt in al zijne voegen, wijl men het niet Verstaan heeft, ten recliten tijde voor het zelfbestemmingsreeht der volkeren te buigen. Deze beweging gaat nu ook over tôt :n Japan, waar ook de Staatsinstellingen volksclier worden. Met het algemeen stemrecht in Pruisen komt noodwen-dig eene hervorming in het bestuur. Wij moeten opruimen met de Jonkerlijke Landraden en Opper-presidenten, of hoe zij ook heeten mogen. Daarbij komt de volstrekt noodwendige demoeratiseering van het gomeentekiesrecht. Daar bestaat nog het drie-klassen-kiesrecht.Weg daarmeê ! En dan komt de demoeratiseering der kanton- en der provincie-raden. Mets mag daarvan overblijven,en het gevolg der verledene gebeurtenissen is, dat wij op de grondvesten van den Pruisischen Staat zôô die V démocratie inriehten, dat lïen zeggen kan : Pruisen en Duitschland zijn de Yiijste Staten der wereld. En dat brengen wij toi stand ! Het pruisisohe en duitsche volk zal reedi bekwaam zijn zieh zelf te regeeren. Allen die vaiigoeden wil zijn en aan voorrechten verzaken, zijhons welkom in den ge-meenzamen arbeid. Wij djnken er niet aan eene nieuwe klassenheerscliappi op te richten of de democratisclie grondbegiisels te verlooehenen. Geen geweld tegen de miijlerheden, geene uitzon-deringswetten en geene utzonderingshandelingen zijn nog mogelijk. Zeker is het dat de demokratie geene geestesonderdrukkiij; beproeven wil. Aile menschen, gelijk geboren, z'n een adellijk geslacht. Dat sehrijven wij op de Vaggen van den nieuwen duitschen, van den nieuwe#pruisischen staat. VOLKERENBOND Onlangs is in de pers miding gemaakt van een adres, dat door het «Duitsee Comité van Vrouwen voor Duurzamen Vrede » geicht was aan den Duitschen Rijkskanselier. Nade is bekend geworden, dat dit adres mode oixde^cund werd * dooi de « Deutsche Friedensgesellfci'a'ft », het « Ver ban d fur Internationale Verstâbigung », den « Bund N'eues Vaterland » en de èntralstelle « Volker-recht ». De tekstvan dit adres luidals volgt: « Gedurende de laatste maanden is de internationale belangstel-ling voor de instelling van <}n Volkerenbond weer op den voorgrond getreden. Breede volkskringen, parlementsleden en regeeriijen van verschillende volkeren zien in de instellinaran een Volkerenbond den zekersten waarborg voe de voorbereiding van verregaande toenadering tsschen de volkeren en voor vermijding van oorlogq in de toekomst. In Frankrijk hebben de ârijsche socialisten de regeèring verzocht stappente doen om te komen tôt de praktische verwezen:jking van dezen eisch ; in Oostenrijk geschiedde heSelfde van de zijde van den arbeidersraad te Weenet. In Nederland hebben zichministers en volksver-tegenwoordigers voor het onkbeeld uitgesproken en pacifisten zijn bezig metaet uitwerken van een ontwerp. In Zwitserland heeft de Jondspresident het on-derzoek van de beginselen ran een Volkerenbond en het uitbrengen van een vrslag liierover aan den Bondsraad aan een rechtsgœerde opgedragen. In Engeland heeft LordSrey de vraag weer op den voorgrond gebracht dot1 een onlangs versche-nen brochure, waarin hij zij standpunt in deze uit-voerig uiteçpzet. . % In Amerikâ sprak Wilsomch herhaaldelijk voor een Volkerenbond uit en hc vraagstuk wordt in de dagbladpers voortdurend buandeld. De Tinks De Tag bevat een artikel an de hand van kolonel Immanuel over de tanks i de gevechten aan het westelijk front, waaraan wijl et volgende ontleenen: De gepantserde auto's van en tegenwoordigen tijd hebben een vôôrgeschiedeis, die teruggaat tôt de grijze ondheid. Wij denka aan de Homerische helden, die op hun strijdvtgen stonden en daar-ir.ede door de vijandelijke jelederen braken. Ook in den lateren Helleenschu tijd werd van derge-lijke wagens gebruik gemakt, gedeeltelijk ter ver-vanging van de ruiterij. D> Oostersche volken, de Perzen, bezaten sikkelwages, bespannen met paar-den in harnassen, bestuu?'' door een gepantserd man.Deze wagens werden i gesloten colonnes van 50 en meer, tôt vlak voor |n vijand gereden, om in de gelederen schrik en oyleltenis te verwekken. In de middeleeuwen m.Xten de Hussieten en Vlamingen gebruik van strijdwagens, die in hoofd-zaak in Frankrijk gemaakt werden. De Engelschen zijn de uitvinders van de moderne tanks. Deze naam heeft niets te maken met het Engelsche woord tank « vergaarbak », de machine is genoemd naar den ingenieur Thomas Tank-Barrel uit Northfolk in Engeland, wien de grootste'ver-dienste toegeschreven wordt aan den bouw van de Engelsche pantserauto's. De Engelschen maakten voor de eerste keer van gepantserde wagens gebruik tijdens den Boeren-oorlog. Zij pantserden toen locomotieven en spoor-wegrijtuigen, die bewapend werden met machine-geweren en kleine kanonnen. Veel succès hebben zij daarmede echter niet gehad, omdat de wagens vaak ontriggelden. N'a den Boerenoorlog werden in Engeland, België en vooral in Amerika de proeven voortgezet., doch eerst in het vierde jaar van den wereldoorlog was men zoover, dat men eenigzins bruikbare wagens in het slagveld kon brengen. De eerste Engelsche gepantserde wagens, die in groot aantal in de gevechten bij den Chemin de Dames en aan het front van Kamerijk in gebruik werden gensjjtenj waren buitengewoon /.waar, en hadden een jP^vinge bewegelijkheid, zoodat zij een goed doelwit waren voor de vijandelijke artillerie. Alleen in den slag bij Kamerijk in 1917 werden meer dan 100 Engelsche tanks vernield. Deze slechte ervaring bracht de Entente er toe, lichtere wagens te maken, die de Franschen storm-wagens noemen. Men gebruikt ze nu in hoofdzaak om den vijand te overrompelen. Men verbergt ze door een kunstmatigen nevel of rook, ^aaruit zij plotseling te voorschijn komen in een gesloten front, vaak in diepe gelederen. Het is duidelijk, dat geweldige eischen worden gesteld aan de bediening van zulk een wagen, eischen, die niet kleiner zijn dan die voor de be~ manning van een dnikboot. Het voornaamste wapen tôt bestrijding van deze tanks is het tank-afweerkanon. De infanterie heeft echter ook eigen wapens om de tanks de i»&as te worden, in den vorm van daarvoor specxaal ge-bouwde machinegeweren, handgranaten en lichte mijnwerpers. Ùver Duitschland's antwoord aan Wilson - Het volgende treffen wij aan in duitsche bladen : De Magdenburgische Zeitung schrijft : Wij zijn het schuldig aan de politieke en militaire leiders te verzekeren dat wij er niet aan twijfelen of zij hebben hunne be-slissing met voile kennis van den zakentoestand en met het voile bewustzijn huoner verantwoordelijkheid tegen over het duitsche volk genomen, en dat zij ons niet hoeven te verzekeren dat zij die beslissing met geuepen hart hebben laten vallen. Hebben zij echter na gewetensvol onderzoek van al de omstandigheden bevon-den dat de genomene beslissing de eenige goede is, zoo zullen wij die noodiakelijkheid als onvermijdelijk aannemen Daarmede nochtans schijnt ons ook opgelegd wat nu plicht van echte vaderlandsliefde is : Onder afstand van cigene gedachten, achter de regeering te staan. Het Hamburger Fremdenblatt schrijjt : Na vier oorlogsjaren, die geweldige zegepralen, maar ook geweldige offers gebracht hebben, het duitsche Rijk tôt zulke toe-gevingen gedwongen te zien, zal elken Duitscher als het grootste ongeluk voor het vaderland beschouwen. Zich tegen die toe-gevingen te kanten, kan bij ons in het gedacht niet komen; de opperste legerleiding heeft geene verbetering in den krijgstoestand kunnen toezeggen. Het geldt nu de eer van het Rijk door bewijzen van volkstucht te bewaren. Slechts de gedachte aan den heropbouw van ons staatkundig bestaan op zijne wankelende grondslagen, is den Duitscher waardig. Het Leip^iger Tageblatt zegt : De nieuwe duitsche nota is zoo eenvoudig en zoo uitdrukkelijk dat uit den vorm alleen blijkt dat zij den stempel der openhartig-heid en van den vasten wil draagt. Van achterhoudenheid kan niemand de duitsche regeering beschuldigen. Daar komt het er in dezen oogenblik voor ailes op aan ; de Regeering heeft geene achterdeur opengelaten. Zij heeft, van haren kant vastbesloten de bruggen achte r zich doen springen. Zoo mag men werkelijk in aile in 't algemeen leidende duitsche krmgen met het oog op die nota zeggen : Président Wilson, wij hebben het onze gfedaan, doe Gij het uwe I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Brugsch dagblad appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brugge du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes