Het Brugsch dagblad

404 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Octobre. Het Brugsch dagblad. Accès à 28 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nk36110736/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

het Brugsch dagblad V beheer en redactxe Coupurerei, 9, Brugge DRUKKERÏ.T CAM. MOEYAEin Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per reg( Blijvende annonce, bijzonder«akkoord Kleine aankond., 50 c. per regf (rninimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . 5 fr Priis per nummer : 7 centiemen. Zaterdag 12 October 1918. — Ie jaargan^ - Nr 9. Versehijnt dagelijks. RaShia '« fnalfnmei Enkelé dagen geleden gaf het groot Amsterdam sclie blad De Standaard, het orgaan van Dr JKuyper destijds eerste minister in Holland, onder dei titel Belgie's Toekomst een artikel, waaruit wi liet volgende knippen : « Het doet ons telkens opnieuw zoo pijnlijk aan als het Belgisch geding weer naar voren word geschoven ; en de oorzaak van Bekië'c lijden, ni reeds deze vier jaren lang, is voor niemand eei geheim. Op uiterst bedenkelijke wijze heeft de Belgiscln Regeering, niet pas toen de oorlog uitbrak, maai reeds 't vierde eener eeuw, haar sympathiëen steedi naar den Franschen kant gekeerd, en nimmer lieb ben we verheeld, dat Nederland hiervan in d< periode van 1815 tôt 1830 de oorzaak is geweest, In de korte periode, waarin het Nederlandscl Gouvernement ook voor het bewind over Belgie de verantwoordelijkheid droeg, heeft 't niet van zicl: kunnen verkrijgen, om het Roomsch-Katholieke karakter van lïet Belgische volk tôt zijn recht t< doen komen. Ilierop is toen van Frankrijks zijde gespeculeerd, om België van de Oranjes te ver-vreemden, en het te Parijs zijn heil te doen zoeken, Dit sloeg toen in, en de Vlamingen uit die dager misten nog het besef van eigen herkomst en zelf-standigheid, om aan deze omzetting van de Belgi sche politiek weerstand te bieden. De Belgische politiek is dientengevolge op en top Fransch ge-worden. Parijs heeft van 1830 af in elk opzicht de Belgische Staatslieden belieerscht. Dientengevolge kon het ook niet anders, of toer in Juli 1914 de oorlog uitbrak, moest deze abnor-maie verhouding tôt een uiterst bedenklijke stoofcin<: leiden. Zoo liep het dan ook, en sinds is de vijande lijke gezindheid van de beide elementen in Belgie derwijs overlieerschend geworden, dat van overleg en saamspreking geen sprake meer kan zijn ». Dat er wrijving bestaat tusschen de twee rassen, in Belgie levende, niemand kan het looehenen, maai de toekomst zien wij toch zoo zwart niet in, als hel gezaghebbend liollandsch blad het doet. Overleg en saamspreking is ons inziens nog we' mogelijk. Een reclitgeaarde Waal kan den Vlaming zijne rechten niet misgunnen, zooals geen Vlaming hel recht van den Waal miskent. Kan een Belg iets beters wenschen ? Elk zijn recht en Pietje zijn knikkers. Eooelandende en de Vlamingen —g %3 De Belgischer Kurier geeft een artikel over de verhoudingen van Engèland tôt Ylaanderen. « Dat Engeland zicli voor Ylaanderen interres-seert, schrijft het Duitsche blad, is duidelijk ge-bleken uit de besprekingen die rondom het mémorandum Van Canwelaert aan de Engelsche regeering gevoerd zijn geworden. Deze belangstelling van Engeland is aan de wereld bekend geworden wellicht wat al te vroeg naar hel oordeel van Engeland zelf, dat liever zijne belangstelling in de Vlaamsche beweging nog eenigen tijd liad verdoken geliouden. De redenen om dewelke de Engelschen zich nu om de Vlaamsche beweging beginnen te bekomme-ren worden uiteengezet door iemand die zeer goed de Engelschen kent namelijk door den Zuid-Afri-kaanschen prof. Bodenstein die in de Toorts onder meer het volgende schrijft : Engeland kan niet toe-laten dat de Vlamingen hun recht bekomen alleen door toedoen van de Duitschers. Wanneer dit vraagstuk op de vredesconferenti komt, zal Engeland ten slotte bij draaien. Wanneer Engeland voor de Vlaamsche bewegin opkomt, zal het dit slechts doen om door eenc ver sterking van het Vlaamsche element den Belgiseliei î Staat een nieuw evenwicht te verleenen, want eei ' verder ccntraliseerend bestuurde Staat Belgie za Engeland dadelijk tôt een verbond met Frankrij] , en met Nederland als zeemaclit voor Noordzee ei t Kanaal weten samen te sluiten. i Onze doeleinden bij de ondersteuning- van d t Vlamingen, besluit het Duitsche blad, zijn natuur lijk heel anders. Engeland zal zich kunnen en moe s ten t'akkoord verklaren, met eene regeling van d Belgische rassenkwestie in den zin die door on i gewenscht is. Daarvoor ecliter is het noodig dat de Vlaamsch s kwestie buiten aile gevoelskwesties en overdrijvin gen om, worde beschouwd als liebbende eene buiten i gewoon groote poiitieke beteekenis, en dat zij, al : een uitstekend middel voor eenen vrede door ver gelijk met Engeland, ook in Duitscliland zou ge waardeerd worden vooral als de politiek met beleii wordt doorgevoerd. » Wat gewordt van de Vlamingen uit dit gekibbe tusschen de mogendheden zal de toekomst on leeren. En die toekomst is nakend, want wij gaai met rasse sclireden naar den vrede. AMERIKA'S ANTW00RD OORDEEL DER DUITSCHE PERS. Berliner Lokalaanzeiger is van oordeol dat he besluit, door de regeeringsmannen van Duitsclilam te nemen ten gevolge van Amerika's antwoord, lie gewiclitigste is, dat ooit de regeering sedert het be staan van 't Duitsche ftijk te nemen had. ■ * * * Norddeutsche Allgemeine Zeitung, officieus dagblad, deelt me dat de Regeering van meening is, dat Amerika's antwoord de deu openlaat voor verdere onderhandelingen. * * * i De socialistische pers drukt de overtuiging uit dat het eind van den oorlog nadert. De Socialistische Korresponden^ : Wij t wijfelen geen oogenbli! dat een eervolle vrede tôt stand kome. De Vorwârts heeft dezelfde hoejp. Intusschen : in 't binnenlam : moeten wij onze zware plicht met aile kracht vervullen voor he stichten der vrede, maar die te krijgsvelde moeten hard doorvech ten tôt op het oogenblik der verlossing. * * * Kôlnische Zeitung, half officieus blad, schrijft : het oogenblil is zoo ernstig dat wij ons van aile beschouwingen onthouden. Ii aile rust en vastberadenheid zal de openbare meening, wij zijn e: ze*er van, het verder verloop der aangeknoopte onderhandelingei en de beslissing afwachten. * , * * Leip^iger Tageblatt : Er is geen twijfel dat de toon van Wilson : Nota anders zou geluid hebben, waren geen grondige hervormin gen in 't binnenland vooraf gebeurd Hamburger Fremdenblatt : Ofschoon de nota de hoogste belan gen van 't vaderland aanraakt, moet zij toch met gerust gemoed ei zonder drift overwogen worden. Vossische Zeitung : De toon is korrekt en zaakrijk van beide zijden. Na de wilde gebaren der vijandelijke drukpers werkt ds degelijkheid van het Amerikaansch antwoord als eene vroolijkf verrassing. * * * Uit de ENTENTE-Pers : Het engelsch blad, Manchester Guardian, vraagt : Staan achtei het ministerie van prins von Baden de oude bestuurders of heefi de keizer zijne macht aan den Rijksdag afgestaan ? * * * De Zweedsche socialist Branting schrijft : Er is niet een« kwestie Elzas Lotharingen, maar er bestaat nog eene van Noord-Schlesswig, die niet vergeten mag worden. Generaal Ludendorff te Berlijn De eerste generaal kwartiermeester is Woensdag te Berlijn aangekomen. 3 « HET BRI/GSCH DAGBLAD » versehijnt teci morgen ZONDAG. Wij kwamen op ons eerste besluit terug, op het 1 aandringen van de talrijke mensehen. î ———— ! Als de oorlog voortduurt i De militaire medewerker van de Nieawe Roiter damsche Courant is van oordeel : als het vrede 3 voorstel afgewezen wordt, gaat men naar een onge-nadig op leven of dood tusschen Duitscliland er de Bondgenooten. Wee in dit geval het Noorder 3 van Frankrijk en Belgie. Wat nog rechtgeblever 3 was, zou in de verbitterde gevechten gansch ver nield worden. Laatste Legerbericht Groot Hoofdkwartier, 11 October 1918. î ... Zuidwestelijk van Douai viel de vijand den Trm- quige-seklor zuidelijk der Scarpe aan. Kanadeeselie 1 regimenten die over Sailly trachtten voort te ruk-3 ken, werden onder zware verliezen terug geworpen, 1 Op het slagfront oostlijk van Cambrai en St Quentin zijn sterke aanvallen des vijands tegen onze nieuwe = stellingen en tegen de in 't voorveld staande troeper mislukt. De vijand stond 's avonds daaromtrent in de linie: Naves-St Vaast op de hoogten westlijk van Solesmes en LeCateau, westlijk der linie St Souplet-Vaux-Andigny-Aisonville en op den westoever dei t Oise tusschen Origny en La Fère. Gedeeltelijks 1 aanvallen des vijands bij Berry-au-Bac aan de Aisne, aan de Suippes en de Arnes werden afgewezen. Tusschen St-Etienne en de Aisne hebben wij onze troepen in rugwaarts liggende linies beiderzijds vau Grandpré op den noordoever der Aisne planmatig ê en ongestoord van den vijand teruggenomen. Op r den westelijken Maasoever ging de vijand te ver-geefs op nieuw tôt sterke aanvallen beider zijds der straat Charpentry-Roçaagne over. Op den ooste-3 lijken Maasoever vielen de Amerikanen den dag door met sterke krachten tusschcn Sivry en het c woud van Haumont aan. Brandenburgsche en Sak-l sische regimenten sloegen in hevigen kamp aile t vijandelijke aanvallen af. Het Oostenrijksch-Hon-gaarsch infanterie regiment n° 5, onder zijnen kom-mandant oberluitenant Popellca, onderscheidde zich hier bijzonder. In September werden aan het Westfront 773 î vijandelijke vliegtuigen, waarvan 124 door afweer-t kanonnen, en 96 kabelballons vernietigd. Hiervan zijn 450 vliegtuigen in ons bezit. De overige zijn achter de vijandelijke linies nedergestort. Niet-j tegenstaande het d kwijls overwegende getal vijandelijke vliegtuigen hebben wij in gevechten slechts 1.07 vliegtuigen verloren. Die succesvolle kamp in de lueht hielp mede tôt het krachtdadig ingrippen onzer vliegers bij den kamp op het land. Door erkenningen bij dag en bij nacht, door bommenaanvallen tegen gewichtige militaire doelen in het vijandelijk gebied, en door aanvallen op het slagveld met' macliienegeweren en handgranaten, hebben zij de infanterie en arlillerie werkzaam ondersteund. Trots hardnekkige aanvallen des vijands op onze kabelballons, waarvan wij er 103 verloren, kon liij onze geen gevaar vree-zende waarnemers in hunne gevolgrijke werkzaam-lieid niet hinderen. ZUIDOOSTELIJK FRONT. Nieuw aangekomene troepen staan in de streek zuidlijk van Nisch in gevechtsvoeling met Serviers en Franschen. De eerste generaal-kwartiermeester, Ludendorff,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Brugsch dagblad appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brugge du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes