Het Brugsch dagblad

957 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Octobre. Het Brugsch dagblad. Accès à 12 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4746q1t393/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

BEHEER EN REDACTIE Coupurerei, 9, Brugg Dkukkerij Cam. Moeyaek Coupurerei, 10 Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per regel Blijvende annonce, bij zonder akkoord Kleine aankond., 50 c. per rege (niinimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr Prijs per nummer : 10 eentiemen. Woensdag 23 Oetober 1918. — Ie jaargang. — Nr 19. Verschijnt dagelijks. De Belgische Krijgsgevangenen in DuItschland Over de behandeling van de Belgische krijgsgevangenen in Duitscliland zal de Belgische regeering een uitvoerig verslag van de commissie laten ver-schijnen, die indertijd ingesteld werd om een onder-zoek in te stellen naar de toepassing van het volken-reclit in België. Deze behandeling is in sommige karnpen en in sommige tijdperken ailes behalve menschelijk ge-weest en weinig geschikt oin, wanneer later de voile waarheid daaromtrent zal bekend zijn, toe-nadering te brengen tusschen de volken. Bij het verslag van bovengenoemde commissie zijn belang-rijke getuigenissen gevoegd van personen, die het lijden in die karnpen hebben meegemaakt en waar-onder die van den heer de Zuirim, advocaat bij het beroepshof te Brussel en van Ridder Ernest de Laurinne, bnitengewoon rijk zijn aan nauwkeurige gegevens. Het, verslag stelt vas»t, dat in -de«« karnpen ver-schillende schendingen gepleegd werden van liet règlement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te lande, waarbij het lot der krijgsgevangenen bepaald wordt. In de eerste plaats wijst het op overtredingen van artikel 6 van dit règlement. Dit règlement schrijft voor, dat de staat de krijgsgevangenen mag gebruiken als arbeiders, elk volgens zijn graad en geschiktheid, maar dat de werken, waartoe zij gebrufkt worden, noch te zwaar mogen wezen, noch betrekking mogen hebben met het oorlogsbedrijf. Nu is het bewezen, dat men Belgische soldaten aan het werk zette in de zout-mijnen, en dat velen daar bezweken zijn ; dat men ze, o.m. te Oberhode en te Cassebrûck gebruikte tôt het droogleggen van de moerassen, bij welk ongezond werk h un noch voldoende kleedij, noch voldoende voedsel verschaft werd. Met dergelijken dwangarbeid werden ook de Belgische gemobili-seerden belast, die nooit andere werktnigen dan boeken in de handen hadden. Het blijkt eveneens uit een groot aantal verkla-ringen, die daarin aile met elkaar overeenstemmen, dat Belgische gevangenen werk moesten verrichten, in verband met de oorlogsoperatiën : o. m. in een wagenfabriek te Elze, waar raderen voor kanonnen en mitrailleurs werden vervaardigd ; in de werhui-zen van Krupp te Essen ; in de munitiel'abriek te Diilmen en te Niederwijl bij Kassel, in een dyna-mietwerkhuis te Reimsdorf, in de scheepstimmer-werven te Eniswarden, waar ongeveer 300 gevangenen schepen moesten helpen bouwen, en zelfs in de scheepstimmerwerf te Wilhelmshaven, waar Belgen de herstellingen moesten aanbrengen aan de schepen, die gehavend uit den slag van het Skager-rak kwamen. Om de gevangenen tôt dergelijk werk te dwingen gebruikte men middelen, waar van het verslag zegt, dat zij de meest verfijnde wreedheden uit de geschie-denis weder in het geheugen roepen. Niet alleen werden zij, die weigerden in de oorlogsnijverheid te arbeiden, gestraft met een gevangenzitting die ging tôt vier en balve maand ; zij werden soms opgesloten in een hok, waarin de luchtgesteltenis tôt een hoog punt werd opgedreven ; men liet ze drie dagen hongeren en liet ze dan rondom een tafel wandelen rijkelijk met voedsel bedekt ; te Gôttingen had men de straf van de «Unterseeboot»: de gevangene, die niet uit werken wilde, werd ge-dwongen twee dagen en twee nachten, gevoed met water en brood, recht te staan in een hok vervaardigd uit prikkeldraad. Er worden nog meer straf-fen van dien aard bekend gemaakt : o. a. de be^ kende straf van het naakt vastbinden aan een paal. En opdat men er niet aan zou twij t'elen dat pe be-stonden, haalt men de straffen aan uitgevaardigd tegen de weigerachtigen, door een proclamatie van den oppergeneraal, gouverneur van de provincie Hannover, en omgezet in een kamporder in het kamp te Steinborst in Juli 1916 : bij de eerste wei-gering, opsluiting en drie dagen zonder voedsel ; bij de tweede, opsluiting gedurende 14 dagen op water en « paardenbrood », en om de 4 dagen een gewoon maal ; bij verdere weigering, slagen met den geweerkolf : en helpt dit ailes niet, fusilleering zonder vonnis. Het règlement toegevoegd aan de eerste conventie van Den Haag bevat in art. 4 : « De krijgsgevangenen moeten met mensehlievendheid behandeld worden. » Het verslag der Belgische onderzoeks-commissie bevat bladzijden vol getuigenissen van behandelingen, die zeker niet mensclilievend kun-nen genoemd worden. Hoe deze feiten niet lang al in hun géheelen om-vang gekend zijn? Er werden wel bezoeken afgelegd in de karnpen door de Spaansche afgevaardigden en de gevangenen mochten hun klachten inzenden bij de Spaansche legatie. Dock telkens als de afgevaardigden hun bezoek aa.i de kampoverheden aan-kondigden, werd het" kamp opgépoetst en kregem de gevangenen een slot op den mond. Ook schriftelijk mochten zij niet klagen, zonder een zekere straf op te loopen. Dit moclit zelfs M. Max, de burgemeester van Brussel, ondervinden. Hij bevond zich in het kamp te Celle, en werd naar Hildescheim overge-bracht en er voorloopig in hechtenis gesteld, omdat hij klachten had geuit, in volstrekt correcte termen opgesteld, in een brief den 30 November 1915 ge-stuurd aan de Spaansche legatie. De Regeering en het Leger De ministerraad vergaderde donderdag laatst te St Adresse onder voorzitterschap yan M. Carton de Wiart, minister van rechtswezen, m vervanging van M. Cooreman, die zich aan 't front bevindt. Na kennis genomen te hebben van den militairen en politieken toestand, en om het leger bewijs te geven van zijne erkentelijkheid, heeft de ministerraad onmiddellijk een ontwerp ter studie gelegd, voor doel hebbende in ruime mate de militaire ver-goedingen te verhoogen voor de families der soldaten. De voeding ônzer bevolking M. Hoover, de amerikaansche gezant, heeft aan-gekondigd dat het Nationaal Voedingscomiteit in Belgie 20 millioen rantsoenen zou ontvangen voor de burgerlijke bevolking van het bevrijde gebied. Belgisch Legerbericht van au uctooer. De offensive van het belgisch leger, onder bevel van Z. M. den Koning, werd voortgezet den 20 Oct. Na gepoogd te hebben zich te verzetten tegen ons op den westelijken oever der Leie en der vaart van Brugge naar Eecloo aan de Hollandsche grens, hebben de Duitschers moeten aehteruitwijken op gansch het front. Het Belgisch leger ligt langs de vaart, zijn lin-kervleugel tegen de Hollandsche grens, na de groote gemeenten Knesselaere, Aalter, Adegem, Delen en Ursel bezet te hebben. Het Fransch leger in Belgie heeft niet alleen de vijàndelijke achterhoede over de Leie geworpen, maar het is ook, niettegenstaande de overstroo-ming, door den vijand veroorzaakt, die ri vier over-getrokken en 2 bruggenlioofden gemaakt, het eene te Grammene en Peteghem, het andere te Oyghem. Het tweede Engelsche leger, den geweldigen tegenstand van den vijand overmeesterende, is de Leie op gansch zijn front overgetrokken. Op zijne rechterzijde heeft het Pecq bereikt, westwaarts, in de Scheldevallei. Zijn front ligt op de lijn westelijk Pecq, gren's Dottenys, Oostelijk Rolleghem, Vickfce, Wielsbeke. Het heeft, sedert den 14n Oetober, 6509 gevangenen gemaakt en 169 kanons buit gemaakt. Uit het ENGELSCH BERICHT. Onze voorposten zijn op min dan twee mijlen van Doornijk en reeds in voeling met den vijand ten oosten van de lijn Denain-Bois des Eclusettes-Landas-Monchin en Marquain. AMERIKAANSCH BERICHT Westelijk van de Maas hebben onze troepen hun-ne drukking op den vijand voortgezet. Ten Oosten van Banthéville hebben zij in plaatselijke schermut-selingen in het bosch van Rappes meer dan honderd Duitschers krijgsgevangen genomen. Op gansch het front te noorden van Verdun zwaar geschutvuur en mitrailleuzen. Te noorden van Verdun, in den harden strijd van verleden week, hebben wij den vijand gedwon-gen andere deelen van zijn westelijk front weg te halen, een steeds grooter wordend aantal divisies, die voet voor voet met de grootste hardnekkigheid hun terrein verdedigen, om den terugtocht van het Duitsche leger te verzekeren, wiens toestand door de aanvallen langs het Zuiden en het Westen be-dreigd is. 15.000 DUITSCHE SOLDATEN OVER DE GRENS GEVLUCHT Uit Amsterdam. — Van de Hollandsche grens, 20 Oetober. — 15.000 Duitsche soldaten zijn de grens overgekomen en gevangen gemaakt, die kwamen uit de richting van Eecloo. De Duitsche bezetting van Eecloo, 6000 man, maakt deel uit van die gevangen genomen krijgs-benden.Eene Teheko-SMsche regeering Een nationale Tcheko-Slovaksche raad is thans te Parijs gevormd en door de regeeringen van de Entente-landen als voorloopige Tcheko-Slovaksche regeering erkend. De ministeries zijn gevormd en hebben besloten gevolmachtigden aan te stellen bij de regeeringen der verbonden landen. De zaakgelastigde te Parijs is reeds door het fransch gouvernement erkend. Zoo verbrokkelt reeds het Oostenrijksch-Hon-gaarsch keizerrijk. Opgelet Op bevel der militaire overheid : Alwie elektrieke draden afsnijdt, ten dienste van het leger, kan zonder verder onderzoek doodge-schoten worden. Die de schuilplaats kent van duitsche soldaten of spioenen, moet zulks aanstonds bekend maken aan de militaire of burgerlijke overheid. Twee stadsgenooten gevallen Wij vernemen met diep leedwezen dat twee geneesheeren onzer stad, de heeren Drs. Six en Schram, over veertien dagen op het veld van eer gevallen zijn, op 't oogenblik dat zij onder een regen van kogels op 't strijdveld rondliepen om hunne kostbare hulp te brengen aan hunne ge-kwetste landgenooten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Brugsch dagblad appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brugge du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes