Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven

384 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Mai. Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven. Accès à 06 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gx44q7rc3n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

\ nmni/»)' (\ Mei 1917 WÛRCrô VERSPREI&H7 VERZÛftDfi? mn F)L D.E Sûlfcff EF? D>ER KflfZ5ÛI?â BKE£f2£ El? rcQûk££Rft^Ë,ri D>IE mf? mR&S QP6EVEI?llftûQRl{flPi££l[] aERËf]£S^Ei'SE£)1f?lSCHE BEST^IBQ ^ADRESSE Beelden uit de Kempen. Hoe dikwijls gebeurt hct niet dal wij van uit de Veurne-Ambaehtsehe vlafctc met onze ver-beelding heenvaren naar onze goede Kempen. 'L Minste volstaat soms oui ons aan onze om-geving te onttrekken : de wind die over de velden schêert, met zijn eigenaardig geruisch, de zonnestraal van een opstaanden lénte-mor-gend voeren ons wèer naar onze geboorle-streek, en dan, o ja, dan komen de beeldenop als de gulpen opborrelend wate'r uit de rots-bron zoo frisch, zoo helder, zoo weldoende dat we wilden blijven droomen... Weest wel-kom blijde beelden uit de lieve streék, waar we gewonnen en geboren werden, waar we gelukkig en vrij door 't leven gingen ; weest welkom om nwe warme, opbeurende aandoe-ning, om uwe sterkende, aamnoedigende kracht ! 1. 't Is Paschen ! Vroeg zijn we naar ons oor-logskapeiletje gegaan en nu stappen we blijge-zind, omdat we ons van onzen grooten plicht hebben gekweten, naar ons Cantonnement wèer. 't Schoone voorjaarsweder verheft nog" onze inwendige feeststemming... We zien, als voor onze oogen, onze dorpsgenooten, die we met naam en toenaam kennen, uit de vroegmis komen, opgetooid lijk ze enkel op Paaschdag zijn. Wat zijn ze ons lief nu wezoo ver en zoo lang reeds van ginder zijn verwijderd ! Hoe graag zouden we met lien mêestappen, pra-tend over 't voor- en nadeel van 't weder; over de belangen van huis en hof. Aldra zitten ze rond de ontbijttafel geschaard, ieder in zijn familie, de paascheiëren worden opgedischt Mochten we lien welhaast vervoeeen !... Onder-tussehen zijn we in ons barakkement aange-komen, we zetl«_n ons uj> ons sirooilegcr necîer snijden-een boterham, die we met smaak weg steken... Zeker, we voelen ons gescheiden vai onze familie, maar tevens loch met haar ver-eenigd in gedaehten, 1111 vooral 1111 't Paschei is voor ons lijk voor lien. II. 't Is lente weêrom. Yergeten is nu de winterre-gen, die onze banen in modderpoelen veran-derde, vergeten de vorst met zijn bijtender noorderwind, vergeten de sneeuwvlagen die ons ijskil in 't gelaat sloegen. Als we naar de loopgraven of naar 't werk stappen zien we onze West-Vlaamsche boeren met liuii tw^e-span het vetblinkende lahd onïleggen en m 'i zaael doen, terwijl de zon met haar eerste stra len op veld en weide wêer kleur leg't en mere en vink Huit en slaat in de wilgestronken... Als van zelf vliëgen onze gedaehten huiswaarts. daar 00k is 't lente, we zien onze broeders en vrienden doende op 't velel of aan de werkta-fel, we zien onze eigen plaats open. O, we wilden ze iimemen... aanstonds, in verbeelding zien we ons reeds bezig met riek of ploeg. beitel of hamer. Hoe lief schijnt ons die stiel. onze stiel nu toe ! Gelukkig zij die er nooit aan onttrokken werden... Intusschen gaan we ge-stadig onzen oorlogsweg, inwendig fier noch-tans over onzen Yaderlandsehen plicht. Eens gaan we terug naar ons dorpken, in ons mèe-dragend de bewustheid iets meer te zijn dan 1 toen we 't verlieten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes