Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven

640314 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Fevrier. Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6h4cn6zg4j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 13. M HT TOELÀTING DHM MILITAIHÉOVERHEIÎ) Februari 1918. KEZ REIDERCDEMKEN jWORCrô VERSPREIfcffl UERZA17fcÉI7 ÂfW ftL ÛE SQL&ASEI7 ÛER K/Sf75Af?S BRE£f2£ ErTnûûLiiSK^5Ë.r2 door Kommandant Graaf de KEXHSSE. Adresveranderingen en niededeétingen te zenden aan F. BEL'LLEKENS, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Groede Vrienden. Aan al mîjn bekende en onbekendë Kèm-pische makkers, die de goedheid gehad heb-ben, mij te scbrijven, 0111 de beste heilwenschen voor l jaar 1918, over te maken, zeg ik nit 't diepste mijns harlen : Dank ! Ter oorzake van mijn overvloedig werk is bel mij onmogelijk aan ieder afzonderlijk te antwoorden, gelijkik gaarne had willen doen ; niettemin l>en ikzeer getroffen geweest door n\v gemoedelijk aan-denken. Uw brieven zijn mij oprechi aange-naam geweest, want daardoor bel) ik liet ge-voelen van n eeniggenoegen versebaft le hebben door bet uitgeven van « Het Heidebloemken », dat n regelmatig wat nieuws aanbrengt van de lieve streek, waarvan ieder zoolang reeds van verwijderd is. Steeds ben ik bereid, n in de maat van het mogelijke le helpen, tôt op den gezegenden dag, dat (iod ons den zoo vtirig verlangden Wede zal scbenken, die ons zai toelaten van naar den buiselijken haard, in onze scboone duurbare Kempen, weer te kee-ren, dewelke ons nog nauwer aan 't ha rte zal liggen dan voor den oorlog. Alsdan znllen wij samen onze gesneuvelde Helden kunnen verheerlijkcn, opdat hunne na-men voor onze kinderen, een les van plieht, liefde en opoffering moge wezen ! Aan allen zeg ik nogmaals dank en zend u, mijn vurigste heilwenschen voor 't jaar 1918. Commandant Graaf de Renesse Mission Belge au G. Q. G. Britannique. Tierinnering. Daar staat cou houtiîn krnis gepjant Daar liggen doode helden... Telkens mij deze sehilderachlige en pakkende verzen van onzen jongen Antwerpschen dich-ler i'rits Francken in den g'eest koinen, denk ik met altijd innige ontroering terug aan de plaats waar wij een dooden, onbekenden held begroeven. 't Was in Haeebt, waar onze jongens weer een glorierijke bladzijde volsehrèven in onze geschiedenis, en met stroomen bloeds op den vaderlandschen bodem drukten : «Vijand, hier is 'l ons land, 't is hier geen weg». 0, dat wild en krielend heldenspel ! De leeuwenmoed van onze jongens ! 's Morgens vroeg begon de strijd, en ailes liet vermoeden, dat liet weer een van die gevechten zou zijn, die in rood -gouden letters vlammen zullen in de oogen van het jonge geslacht. Een volk streed liier weer voor eer en recht. De strijd woedde als een laaiend vuur, met gehuil en gekraak en geknetter. — Niet voor 't onbeilspellend ge-ratel der snelvuurgeweren, Jioch voor 't ijzing-wekkend geluid en 't krakend openspetteren der shrapnels, maar alleen voor overmacht wilden onze helden wijken ; en duur moest de vijand het inbezitnemen van het dorp betalen. Met een paar vrienden viel ik in de handen der Duitschers. Na een nacht ellendig" zwf i ven werden wij naar bet klooster gebracht, om de gewonde krijgsgevangenen te verzorgen, en om andere gekwetsten op te zoeken. Zoo von-den wij den tweeden dag een lijk in een aard-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection