Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

1263 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 22 Fevrier. Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b27pn8z65v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Het Kortrijksche Volk Katholiek Volksgezind Weekblad Tiende jaargang. — J\f 8 Zondag lla Februari IXSCKRIJVIXG t in stad, 2.50 fr. 1 \ in stad, 1.50 fr. VOOR EEN JAAR , , . , „ , \ VOOR EEN HALF JAAR .... , , 1 7, f / buiten stad, 3 fr. ! ' buiten stad, 1.75 fr. Prtys per mininier : 5 cent. BOEK- & STEENDRUKKERIJ Gewone en Praehtuitgaven J.VERMAUT, drukker-uitgever Langesteenstraat, 28, Kortrijk. — Tel. 204 Gewone aankondigingen : 30 cent, de reke. Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke. Groote en langdarende aankondigingen volgens overeenkomst. Voor de aankondigingen buiten de twee Vlaanders, zich wenden tôt Agence Havas, Mart£»i;iîircnia;ifc ft Rmcçpl — RfMirsnlaats 8 Pariis—■ Cheanside. 113. Londen BERNADETTE SOUBIROUS BERNADETTE SOUBIROUS Op 11 Februari vierde de H. Kerk — met een jaarlijksch feest — de gedachtenis aan de verschij-ningen van 0. L. Vrouw te Lourdes. Achtien malen, van 11 Februari tôt 16 Juli 1858, verscheen de Moeder-Maagd aan de veertienjarige Bernadette Soubirous in de grotte der Massabielle-rots, langs de Gave te Lourdes. Na de laatste verschijning op 16 Juli 1858, kwam Bernadette nog honderde en honderde malen terug naar de geheiligde plaats. Zij ging te zelfdertijd op school bij de Zusters van Nevers en bleef er tôt aan 22 jaar, alswanneer zij naar het Moederhuis te Nevers vertrok om aldaar kloosterzustrr te worden onder de naam van Zuster Marie-Bernard. Het was op 21 Mei 1866 dat Bernadette voor de laatste maal in 't openbaar verscheen te Lourdes, op den dag van de inhuldiging der crypte van de basi-liek welke men ging oprichten op de Massabielle-rots.Op 24 Juni vertrok zij naar Nevers om als oot-inoedige kloosterzuster aldaar verdoken te leven en te sterven. Bernadette stierî te Nevers den 16 April 1879. Op haar sterfbed in 't bijzijn der Algemeene Overste en van de vertegenwoordigers van de bisschoppen her-haalde zij een laatste maal... « Ja, ik heb Haar gezien. Ja, ik heb Haar gehoord. » ♦ * * Die gebeurtenissen mogen we wel als christenen, dezer dagen indachtig zijn. DE WONINGSNOOD IN BELGIË. DE WONINGSNOOD Een nieuw wetsvoorstel ligt thans in bespre-king in onze Kamers. Door de regeering is een nieuw wetsvoorstel ingediend. Er zou een nationale maatschappij worden ingericht, aan wie de Nationale Bank groote voorschotten doen zou. Die Nationale maatschappij zou dan goedkoope en gezonde wo-ningen verhuren aan de arbeiders-gezinnen. Naar ons oordeel is die wet van groot sociaal belang, en 't is onze vurigste wensch dat die wet aan vele werkliedengezinnen vele deugd mocht doen. Want de woïlingnood in België is verschrik-kelijk. Daarover zullen we eenige feiten geven. Te Lande en in Stad kennen we allen die kroten waar menschen moeten in wonen. Is er een gemeente die de kotjes niet kent, waar zelfs geen vloer ligt, waar in huis ter nau-wernood de man kan recht in staan; waar in één plaats allen moeten slapen? Gebeurt het nog niet dat het heele huis een soort van arke van Noë is. De geitenstal komt in 't huis, de konijnen worden soms al eens in huis gekweekt en daarin en tusschen nog een poes of een hond. ) Van lucht en verlichting komt er al niet veel maar de menschen te lande genieten toch nog de gezonde lucht als ze buiten komen. Maar dan hebt ge de koeren of cités, of poor-tjes; — geen stad of ze heeft van die koeren, die de ellende voortdurend herbergen. De menschen die erwonen worden er gewoon aan, ze groeien er naar; wie er niet geroepen is, of geen zaken heeft, blijft er instinctmatig buiten. De doktor en de priester weten best hoe het er gaat. Zij weten langs welke halsbrekersladders ge naar den zol-der moet waar de zieken liggen. Zij weten wat de inboedel is van zulke gezinnen. Zij weten hoe het gaat op de koerkens waar aile vuiligheid wordt gegooid, waar al de jongens opspelen, waar de wasch te droogen hangt, waar t over-strooming is, van zoohaast het regent, en 't water met al de onreinheden van de koer de huize-kens binnenstroomt. We leggen geen kleuren op die tafereelen, we beschrijven, heel gezapig de feiten. Want er is nog slechter. We hebben immers nog onze lichtsteden, de steden van groot en geweldig leven, van veel ge-schitter en praal. De bezoeker ziet er kunstgebou-wen, paleizen, hôtels waar honderden en honder-den in en uitgaan, cafés waar t s avonds één gewemel is van licht en volk, waar 't altijd mu-ziek is en feest; de bezoeker ziet er groote win-kels, reusachtige bazaars. Ailes is rijk en schoon! Pracht en weelde. Ja! dat is t vernis! Maar in die zelfde steden zijn er honderden en duizenden die nog tevreden zouden zijn wan-neer ze in onze cités of koerkens mochten wonen. n Duizenden te Parijs en te Brussel, honderden j- in de groote steden hebben voor aile verblijf, voor woon- en eet- en slaapplaats één kamer. 3, De Marollenstraat, de Blaes-, de Spiegelstraat ;e en andere meer te Brussel kennen die huizen die î- ons als Babel-torens voorkomen. Op het tweede, op het derde, op het vierde... tôt op de zolder T1 toe in « mansarde » wonen gezinnen. g En voor die ééne kamer betaalt t gezin 5 fr. per week, t Is verschrikkelijk om na te gaan hoe n die menschen daar huis houden op een derde of lj vierde verdieping. lr Voor zeven of acht personen zijn er soms ;r twee bedden! En daartusschen in leven eten, komt er een wieg of een kist! Onmenschelijk. 'e Moeder mag daar nog niet water gieten op P de plancher, of de vrouw die beneden woont komt klagen dat het regent in haar huis. Menschenstallen! Pestholen, waar de kiem van longtering tiert, de kiem van alcoholisme en ruwe zedenloosheid. n Wat 'n menschen-leven! Daarom moest ons landvolk uit den buiteft naar de stad gedreven P worden. 11 Zoo spreken de feiten! De maatschappij en voor 't bouwen van 'n « Eigen Huis » kunnen hier bitter weinig voor-deel doen, of niets. Die kunnen een fatsoenlijke familie verder helpen, maar een behoeftige fa-milie niet. De gemeentebesturen!... die zorgen veelal voor het verfraaien van stad of gemeente, ze | dekken, ze ommuren de kroten, koeren en ste-w gen, maar laten die toch bestaan. De bezoeker, de vreemdeling vindt ze niet, hij vindt het nieu-we, het rijke, het schoone. 'k Zou eens willen weten, wat in de groote steden, de socialisten hebben gedaan, die noch-,] tans in al die gemeenteraden sterk vertegen-jj woordigd zijn. k De afwezigheid van heel de socialistische ka-e merfractie, den eersten dag dat dit nieuw wets-voorstel besproken wordt is beteekenisvol. Want schijnen de socialisten aan den eenen J kant hevige voorstaanders te zijn van sommige verbeteringen, aan een anderen kant weten ze !t wel, dat die erbarmelijke woningnood de arme stumperds in hun rangen drijft. 't Is alleszins een feit dat dââr waar zij het î. machtigst zijn de woning-ellende grootst is; en e er is niemand die er aan twijfelt dat in de stee-gen, koeren, en in die Babel-torens het socialism t, welig tiert. i- Dat is echter bijzaak. n De groote kwestie is wel ; Ter bevordering g van het huiselijk leven, van de openbare zede-n lijkheid, van de volksgezondheid en de matig-n heid, met een woord, tôt opbeuring van onze n werklieden, in groote maat als 't zijn kan, een einde te stellen aan den woningnood, die een si bron is van stoffelijke en zedelijke ellende. [e ^ Mannen, Jongelingen, ié Vrouwen, Meisjes. :n Vastenavond geeft aanleiding tôt schandige :n ongeregeldheden. Gedenkt uwe waardigheid als mensch. :n Weg met de bçestige vermaken! :n Onteert u zelven niet door onzedelijke ge-sprekken of gezangen. at Ontucht verlaagt den mensch beneden het dier. n' Ontucht vult de gasthuizen met walgelijke r" ziekten. er Ontucht brengt de huisgezinnen in druk. e- Dronkenschap en ontucht spannen samen om n' den mensch te verbeesten. Dronkenschap en ontucht laten niets na dan schande, armoede en verdriet. ie Eerbare vreugde versterkt den mensch. u~ Schandige vermaken putten hem uit naar ziel r" en lichaam. Socialistische onnoozelheden. 't Roode voddebladje van de streek wordt van Zondag tôt Zondag flauwer. Doorgaans is 't waarlijk te onnoozel om voor de kiekens te brokkelen. Nu echter hebben de Socialistisehe lijders (!) iets fijns uitgevonden, om het wat op te knappen. Elken Zondag geven ze nu een prentje, dat dienen moet om d» • nbedachte werklieden tegen de rijke op te hit-sen. Den eenen Zondag stelt het voor een rijken vraat, die zijn pense opvult, terwijl daarnevens uit-gemergelde werklieden van honger vergaan !!... Een anderen keer is 't een dikbuikige patroor; die arme schamele werkslaven met de zweep opjaagt !.. Een volgende keer gaat de rijke heer op wandel en (0 wat hoog gedacht hebben de sossen van de werklieden !) al de werkmenschen op zijnen door-tocht buigen voor hem tôt in het stof !!... Zie ! dat is de geniale vondste waarmee de Socialistische opstellers hun Valschrecht meenen te kunnen opknap-pen ! ! Onnoozele menschen toch en onnoozele doening !!. Weten die roode heeren nu waarlijk nog niet, dat de werklieden over 't algemeen zoo onbedacht onnoozel niet meer zijn, lijk het vroeger misschien wel met eenigen 't geval was ?... De groote massa werklieden weet voortaan heel goed, dat groote woorden en vooral ophitsingen geen aarde aan den dijk brengen. Ze verkiezen daden !... Deze daden bebben ze aan de Socialistische red-ders gevraagd ; doch in plaats van daden hebben deze hun woordenblaai, of nog erger, misschien ver-raad gegeven ! De socialistische algemeene (?) werk-staking is nog niet vergeten. De vervolging der christene werklieden te Antwerpen aan de dokken, te Brussel in de rijtuig-en de hoedenmakerij, is nog niet vergeten. Evenmin, dat, tijdens de staking in de Leiestreek, de Socialisten niet te zien waren terwijl de christene sijndikaten er in de twintig duizend franken uitdeelden en hunne knapste leiders ter beschikking stelden, Evenmin is 't vergeten en nooit zal het vergeten geraken dat de Socialisten te Ingel-munster de werklieden verraadden, en ook te Rous-selare met de patroons samen spanden, terwijl nog-eensde christene sijndikaten er twee honderd duizend franken ten beste gaven !... En nu, zouden de roode dompers met eenige onnoozele prentjes, de werklieden weer willen vast lijmen !?! Moet ge daarvoor onnoozel zijn !! Te meer is die hunne doening onnoozel, daar ge elkeen dier plaatjes op de Socialisten zelf kunt toe-passenl... Rijke, vette, goelevende heeren!!... Maar de Socialistischepartij ziten vol van !... Bebel de Duitsche voorman die onlangs dood is, was een arme werkman, als hij begon ; maar, toen hij stierf, was hij... in dienst van 't socialisme, omtrent mil-lioenair geworden !... Vandeivelde, Anseele, Ter-wagne, Destrée, Brunet, Hallet, Furnémont (!), Bertrand en al de beste gekende Socialistische leiders zijn ze niet allen groot, schatrijke, breedlevende rijken?En wat verder de uitbuiting der werklieden betreft: maar de socialisten zelf bezitten reeds een massa fabrieken : broodbakkerijen, drukkerijen, weverijen, spinnerijen, enz. enz !... Gaat het hier beter dan in i vele bijzondere inrichtingen ? Gaat de winst hier i naar de werklieden alléén ?... Wel ! wel ! duizenden franken verdwijnen in den zak der leiders en in de ■ propagandakassen van de partij ; doch de arme werklieden krijgen niet meer dan loonen, loonen die niet beter zijn, die dikwijls nog slechter zijn dan elders !.,. Verleden week over nog, werd de Socialistische vlasspinnerij te Gent veroordeeld, omdat ze e kinderen van 13 jaar, die volgens de wet maar 6 uren per dag in dat ongezonde werk mogen gebezigd worden, den geheelen dag, van 's morgens tôt 's avonds, aan 't werk hield. En zoo, duwt en gruwt " de uitbuiting in de Socialistiche werkhuizen zelf ! * * * t Dus is het besluit, ten eerste : als de socialisten zoo met ophitsende woorden of prentjes afkomen : dat woorden geen oorden zijn ; maar wel dat daden beter zijn dan woorden, daden hebben de werklieden van de Socialisten niet gekregen ; wel integendeel vervolging, verraad. Gelukkig van nu voort kunnen ze de socialistische hulp missen ; hunne eigene macht, hunne eigene christene volksinrichtingen, kan hen helpen, en doet het. Ten tweede telkens we zulk een plaatje zien staan, passen we't eenvoudig toe op de socialistische heeren en inrichtingen zelf. En doorgaans, past het er wonder wel op !... - Frans Van Cauwelaert. Wie was tôt heden de beste verdediger der Mis-sionarissen ? Dr Frans Van Cauwelaert. • Wie stond het best op beginselen, zonder aanzien n van personen, zelfs zonder aanzien van den minis-k ter ? Dr Frans Van Cauwelaert. Wie verdient hier dus weerom de grootste hulde ts en dank van 't Katholieke België ? Dr Frans Van ,n Cauwelaert. Achter welken aanvoerder rukt het Vlaamsche jt Katholieke Volk het best ten strijde voor zijne ,n rechten ? Achter Dr Frans Van Cauwelaert. t_ Boven verdachtmaking en woeste, politieke driften en listen staan de daden. En dat is juist Van Cau-je welaert : een Katholiek van de daad. Ga voort, en wees overtuigd dat het beste deel der troepen U >n volgt ; geen huurlingen staan in hun rangen. God je schenke aan U, Van Cauwelaert, nog vele jaren r kracht om ons voor te gaan, en ons moed en macht at om U te volgen ! ie Ailes voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Kristus. LEEST l op de vierde bladzijde de volgende belangrijke je bijdragen : el DE KANKER DER VOLKEREN. et VLASKRONIEK : NOG DE CRISIS. 'T VERBOND DER CHRISTENE TEXTIEL-BEWERKERS.7. • V OLKSKRACHT. ^ ^ ,n Raadpleegt ons kalander der Openbare Verkoo-r. pingen. k- ————gg ix Buitenlandsch overzicht ^ Nakianken van twee oorlogen. ln In de buitenlandsche politieke wereld ronk-r" ten dezer dagen nog nakianken uit de twee laat-'d ste oorlogen in Tripoli en in de Balkans. _r Wanneer de vrede gesloten werd tusschen ^ Turkije en de Balkanlanden, stond in het ver-drag van Londen uitdrukkelijk bepaald dat de s zes Europeesche mogendheden zouden beslissen. ^ 1 ) over het inrichten van het koninkrijk Al-' banië; 2) over de toekomst der Egeische eilanden aan Turkije ontnomen door Griekenland. Het koninkrijk Albanië is toevertrouwd aan ^ den prins von Wied die binnen kort zijn ko-^ ningsambt zal beginnen Maar de zaak der Egeische eilanden was blij-ven hangen. Nu is die zaak ook effen. De mo-,n gendheden hebben aan den Turk laten weten j dat zij beslist hadden dat drie van die eilanden j aan Turkije en dat al de andere aan Grieken- land zouden toebehooren. r Maar die beslissing valt in den smaak niet van rs den Turk. Drie eilanden behouden en al de an-j_ dere verliezen, dat kan de Turk niet slikken. Al-hoewel Turkije geen enkel zijner eilanden heeft f . weten te verdedigen en in den oorlog ze allen >a verloren heeft, toch is zij niet tevreden met drie i eilanden. 1 » In Turkije heeft (înmiddelijk verzet geteekend

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Kortrijk du 1905 au 1936.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes