Het morgenblad: volksdagblad

471948 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Août. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 03 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qz22b8wq82/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

,7 Jaargang. M° 250 omsuag 4 ^ugustus 1914 2 centiemeu i»e uwnmr HET MORGENBLAD fiasstoâiaîïgïngen s ! 4e bîadrijde. — per kieinon ie^el is. 0.30 » î Financiceîe, • » » » 1.00!- | Stadsnieuws, pet groolen regel » 2.00 t 1 Reciamen. » » » » j.oo | | Begraienisbericbt, _ » 5.001 VOLKSDAG-BT , A "O Àîl® meàcaeeïingea te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestpaat, 54, Aja^ptëpga Men schrijft in op net bureel van het blad eu op aile Postkantoren Te le fG on. : OPSTELRAÀD : &S7>. — AANKONDIGINGEN : Aijo^nemeeBten s | Eenjaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. 8 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. 1 BUITENLAND, het port te buiten. I Aankondigingen worden ooh ontvangen èoor M. J. LE BEGUE et C\ «Oiïce de Pu» b licite, 35, Nieuwtraat, te Brussel. Het ultimatum van Duitschland HET ANTW00RD VIN BELGIE Ëen ®i®§g berichf iiif Wei^wiei^s Een Ultimatum van Duiîscbland aan lip1 Een waardig antwoord van Bslgis Uit Brussel komt volgende bericht : Gistei^en avond, om 7 ure, héeft de minister varx Duitschland le Brussel, namens zijn Gouvernement, aan de Beîgisclie Regeering een ultimatum overhandigd, haar berichfend dat Duitschland, ver-' nomen hebbende dat aanzlenlijke Fi'ansche troepenmachten zich gereedmaakten om op Givet en Nanîen op te rukken, Duitschland ; ^ich verplicht zag verdedigingsmaatregelen te nemen, en dat het bjjgevolg de Belgische Regeering verzocht bimien de 7 uren te laterx weten of Beigië geschïiu was de Duitsche naiilTaire verriclï-lingen te vergemakkelijken. De Belgische Regeering heeft geantwoord dat zij zeer verwon-derd was de troepenbeweging van het Fransche leger te hooren bevestigen, gezien de formeelste verzekering van Frankrijk dat het Eelgië's onzijdigheid niet zou schenden, en dat, bovendien Beigië overigens te veel besef bezat van zijne waardigheid en zij ne belangen, welke het zich sinds 1830 toelegde te waarborgen, om aan dergelijken eisch toe te geven ; dat Beigië dus beslist weigerde de Duitsche verrichtingen te Vergemakkelijken en protesteerdetegen elke schending van zijn grondgebied, en besloten was door al de middelen welke het iii zijne macht had, krachtdadig zijne onaf-hankelijkheid te verdedigen, die formeel gewaarborgd was door de tractaten, ennamelijk door Z. M. denKoning van Pruisen. Antwerpen in staat van be!eg Aan mijne leieloroerâ Hollandscli Limburg is door de t)uitsche troepen ingenomen. Het grootste gevaar bestaat voor Bolgië om een zelfde lot te ondergaan. Antwerpen is in staat van beleg Verklaard. Ik. doe den warmsten opi'oep tôt ffiijne medeburgers opdat elkeen kalm en bjjdrage lot de openbare orde. : Antwerpeu, don 2U Augustus 191-1. De Burgemeester, J. De Vos. * * * Waf isefeeiseiïf sie staat; wésEu beiesg 1 De staat van beleg heeft voor gevolg 61 de machten van liet bur-goïlijk gezag înzake het bohoud dor orde en inner-''iise politio te doen overgaan in haaden militaire overheid. De militaire over-' oeid verkrijgt dan, onder andere, het ï«cht bij nacht en bij dag, huiszoekin-8® te doen bij de burgers, schriftea en | Vol,gaderingen op te heffen, welke van tod zouden zijn wanorde te veroorza-! of te onderhoxiden. Een aiider gevolg van de uitroeping den staat van beleg is de bevoogd- ■ oe'd vaa de militaire rechtbanken uit te «reulen tôt de niet militairen : wegens Knsaaden en misdrijven tsgen de veilig-™d van den sirnt. tpsren do eron'lwt '°gen openbare orde en vrede, welke de hoedanigbeid zij van de bijzon-■ erste plegers ervan cf van huime me-«eplichtigen.B ** * . °® staaî sfiaa its'eg wjertJ gâs-îeren ,v.oniJ om 9 ure opgehewen. leraststelDle berieMea Naiïiens den Algemeenen staî es Legers wordt medegedeeld : 1. De Koning is niet te Antwer-erl ; 2. De Ministeries worden niet aar Antwerpen overgebi acht ; 3. Het Parlement komt te russel bij een; 4. In den omtrek van Luik zijn sen Duitsche troepen te bespeu-m ; 5° De Belgische vliegeniers zijn p verkenning geweest, en heb-en op Beigisch gi^ondgebied iets verdachts bemerkt ; De Algemeene Staf is naar Luik vergebracht. . » NAAR 7 FR0HT De Koning is, naar men in het linisterie van Oorlog verzekerde, aar het front van 't Belgische îger vertrokken. Ilij neemt bet bevel op zich an het leger te velde. Tôt 10 ure, dezen voormiddag, uurde de Ministerraad. Dan is de Koning vertx^okken. Leve de Koning ! Leve het onafhankelijke Beigië ! Belgische Minisferraad 3sj hoogdringendheid bijeengeroepen Ten overstaan van den ernst van de ^erichten, Zondag avond toegekomen j ^e Brussel, is de ministerraad om 10 ure 's avonds, ten Paleize des Konings bijeengeroepen. De ministeiraad werd voorgezeten loor dén Koning. Al de Staatsminis-;ers, oolt heer P. Hymans, pas mkele uren als dusdanig benoemd, ! ;varen aanwezig. Ilet personeel van de ninisteries van Oorlog cw van Buiten-andsc':e i.». ;.an 'î '^.'^k gehou- j len tijdens den ganschen nacht. -, ê Een beivogen nacht In den na,clit van Zon- op Maandag. e :oodra het ultimatum ontvangen werd, 1 >n de Koning op de hoogte was ge- ^ xracht, onderhamdelde de ministerraad s .'erscheidene uren lang ten Paleize, met f len overste en den onderoverste van.den c egerstaf, heàren ridder de Selliers en ba- i •on de Ryckel. j Het antwoord op het ultimatum werd oevertrouwd aan heer Jules Van den ïeuvel, staatsminister, en aan heer P. îymans. Het ontwerp ervan werd eenen îieuwen ministerraad voorgelegd, welke le Koning voorzat, de baraadslagingen luurden tôt vier ure. ] Eene Duiîscha mededeeling l Om 9 3/4 ure droeg heer baron Van ' lor Blst, algemeen secretaris van het lcpartement der Buitenlandsche Zaken, son brief, naar het Duitsch gezantsohap. n het deparSetîîSîii van Buitenîandschs Zaken ( i leerscht eene ongewone bedrijvigheid.Het s .s een gedurig komen van heeren en di- ] jlomaten. De autos komen en vertrek- .] ien op elk oogenblik. Het pubiiek volgt met de grootste jpanning dat komen en gaan, waarvan net 't belang begrijpt. De commentariën gaan voort i I ❖ « * In het krijgsdopartement is de bewe-^ing niet minder groot. t Estafetten vertrekken in aile richtin- i ?en. ' c De boy-scouts, op de koer van het 1 lotol van heer de Broequeville veree- < ligd, holpen de cyclist-soldaten. Een talrijk pubiiek staat voor het mi- | ^isterie. [n hsî oor'oosdeparfemenî M a a n d a g, 10 ure. — Eene af- , i^aardiging van soeialisten, samengesteld 3 lit Kamerleden Vandervelde, Bertrand. ; Roycr, Hubin, Brunei en Wauters, bood : îieh in het cabinet van heer de Bro- i iueville aan. Heer Wauters zegde ons : Wij komen het hoofd van het cabinet ;e onderliouden, nopens de kwestio der >etwaren. Wij vergenoegen ons eclitev do svertuiging uit te drukken dat de Bo- , ^ecring aile noodige maatregelen zal ne-nen.Op dat uur, voegde heer Bertrand er bij, is het onnoodig een enkelen miiruut s^an uwen kostelijken tijd te ontnemen. Daarop trok de afvaardiging terug weg. Het gouvernement bevestigt dat d3 puitschers niet in Beigië zijn gedrongen. Oezslfde logenstraffing is uit Den Haag gegeven befrekkelijk HoSiandsch-Limburg. den Mspfsterraad l^iaandag. Woorden van Hser Hellepuiie Maandag, 101/2 ure. —> Heer )l;eputte ontaoeite een journaiist ter-jl hij zich naar den ministerraad be-,f, door den Koaiing voorgezeten. Bij zegde hem : " Het uur dat komt te slaan is het nsttgste dat nog ovar Beigië is ge-■men, sinds zijne onafhankelijklieid uit-roepen werd. Wij hebben den gan-hen nacht gedelibereerd. De beslissin-n die wij zullen nemen, kunnen zeer g zijn. Wij rekenen op het patriotis-; vain aile Belgen. Dat ieder zijnen icht doe. " ' Wat DiiifssliH wsnsoht De vraag van den gezant van uitsehland, beoogde niets cninder m.... de for ten van Namen ter be-liikking van de Duitschers te stel-n ! Men zou onderiiaedelen Brusselscke avondbladen berichten it op de belgische nota als ant-oord op het ultimatum, eene Duit-:he nota is toegekomen aan het elgisch gouvernement. Onderbande-igen zouden aangeknoopt zijn en orden voortgezet. rankrijk biedt zich aan om onze onzijdigheid te verdedigen indien zij çeschonden wordt Frankrijk zou verklaard hebben, bereid wezen de verplich&ngen na te leven, slke opgelegd zijn aan de mogendbe-n, die de onzijdigheid van Beigië waar->rgen, ingevolge de tractaten van 1830 1870. elgië richî geen berosp tôt de mogendheden In den ministerraad, welke 's middags liep, is besloten dat er tihans geen be-ep op de waarborg der mogendheden 1 geschieden. Het Beigisch gouverne-3nt zal ingevolge de ometandigheden indelen. ["elegraaf- en teleîoondienst met Duitschland onderbroken Volgens eeno offieieele mededeeling van t telegraafbohoor te Brussel, zijn de legraphische eu telephoniscbe diensten ibeel onderbroken met Duitschland.Aile ededeetingen worden gewoigerd. De pri-iat telephonische dienst in de provin-?n Antwerpen, Luik en Limbu-rg is ot>-:scborst,als!nede de telegraphiseho dienst de provinciën Luik en Limburg. De iograiphische censuur oyer de provincie atwerpen in beslo.ten, De Kamers bij hoogdringendheid bijeengeroepen Plechtlge ziîiing onder voorzitterscbap des KoningS De ' ministerraad heeft besloten, par te-legraaf de Kamers bij een te roepen voor heden, Dinsdag voormiddag, om 10 ure Koning Albert zal de openingsvergade-ringi voorzitten en eene redevoering uiti-&t>rcken.Z. M. zal vergezeld zijn va» de Ko-ningin, van den hertog yan Brabant,van den graaf van Vlaanderen en van prin-ses Marie-José. Den 8 Augustus 1870, zat Leopold 11 insgeiijks de Kamerzitting voors tijdens den Fransch-Duitschen oorlog. Bruggen aan de Maas De Belgische génie heeft de bruggen van de Maas doen springen, wordt ui£ Luik gemeld Belgische opgeroepenen keeren uit Frankrijk Parijs is kalm en verlaten. Er bollen geen autobussen meer en nog amper en-kele trams. De rijtuigen en de taxi-autos zijn zeldzaam en worden gedurig aange-slagen en opgeëisaht. De' Nbordstatie wordt bezet. Om 6 uxe, wordt het pubiiek verwittigd, dat men geene kaarten meer afleverde. Enkel de Fransche en Belgische dienstplichtigen vertrekken nog.Aan de Noordstatie staan bij honderden lieden, mannen, vrouwen en kinderen, die wach-ten oin naar den vreemde te worden ver-voerd. De soldaten komen in massa aan do staties en stappen in de grootste orde hunne wagons bianen. Geen enkelo. kreet. Voor de statie, te midden de straat, staat eene groep Duitschers, mannen, vrouwen .en kindieren. Zij wachten dat een txein gevormd worde, die bon naar de Duitsche grens brengt. In de Beîgisclie legatie, door een piket vo et voue bewaakt, worden de dienstnemin-gen volop onderteekend. Eingaaneen Jxekken Belgische soldaten naar de Noorderstatie om naar BeJgië terug te keeren. Ailes verloopt in de grootste kalmte. De ijzerenweg van Parijs naar Brussel wordt bewaakt door ge wapende reservisten. Ook de wissellood sen worden bewaakt. Langs den lcant van Frankrijk word de grens bewaakt door Franseh voet volk, langs deu Zuid- en door Beigisch* ruiters lang? aazeii kant. Te Quevy, bij de statie, is eene 'oatierï geschut opgesteld. Langs de banen, oie de barceîen, îoep de massa, die aehter de afsluiting »taat bij het doorkomar. vaœ elk en itrain : vo Frankrijk !" Aan de Franjecho grens ic Fei{cai«a, weigert inen de jele^ranuntn «su to men. Men boweert aîtiaar dbt eca govecli tusseben Franech* «n Duitecb® wocpei te Obaujpigtiy in Mearth» ma Moseft plaats greep. De Fransche troepen zouden lici meoev ter gemaakt hebbon vivn een D-oitsche» trein.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection