Het morgenblad: volksdagblad

387 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 16 Juin. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 12 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6w96689p1f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

7eJaargang. r I6£ "Itlwuttkj )W iaili ,W . . HET MORGENBLAD & Ëattkondigingeit s 4e bladzijde. — per kieinen regel fr. 0.30| Finaticiëele, » * » » 1.001 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 | Reclamen, » » » 1.001 Begrafenisbericht, » 5.00 S VOLKSDA.G-BT . A tt, ^îie niededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwejpes Men schrijît in op "net bureel van het blad en op aile Postliantoren Telefoon : OPSTELRAAD : &G?>e — AANKONDIGINGEN : 3£1<£ S ftfeosïBiesîienfsn ï I | Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, S fr. | § 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. I | BUITENLAND, het port te buiten. I Aankoncligingen v: or den ook ontcangen goor M. J. LE BEGUE et Ç°, -Office dePu» blicite, 35, Nieuictraal, te Brussel. mmiiimn —!aweaiuiMii» iiihimimiiimW'Hit ■mu m—m De beteekenis der kiezing, of de sympathie voor het A. S. De socialistische gazetjes en zelfs eeni ge liberale bladen, houden nog steed: àan het klokzeel, dat door de kieziiii van 24 Mei 1.1., het land(!) zich geui heeft ten voordeele van het algemcci fctemrecht. Laat ons een weinig redeneeiren en on ze roode en blauwe cartelbluffers verzoe ken volgende beschouwingen te weerleg Iten. Eerst en vooral, is deze kiezing nie *»p bij z onder e wijze, en zelfs heel wei idg, geloopen over de kwestie van he A- S. Getuige daarvan de meetingen,pro pagandaschriften en dagbladen onzer te genstrevers, waarin zij weinig o£ geei gebruik hebben gemaakt van de kies rechtkwestie en zich vooral gehoudonheb ben met de iegerwet, schoolwet en d( nieuwe belastingen, te bekainpen. De kwestie van het A. S. heeft dezc kiezing hoegenaamd niet beheerscht, ei onze tegenstrevers zullen het voorzekei verwonderd Vinden, dat wij de bewijzei daarvan putten kunnen in de roode pers zelf. L/uistert maar, hoe "Le Peuple", daags na de keus, den uitslag beoordeelt: " Do klerikale regeering heeft eene ne' derlaag opgeloopen omdat zij de mili taire wet doorgedreven heeft, omdat ai; daarom hot budget van oorlog «met 5t millioen heeft verhoogd, omdat zi.i \iei verplichtend onderwiie invoerde tôt 1-1 ja ren; omdat zij geen frank pensioen pej dag aan de werklieden heeft geschonken enz.,... en eindelijk, aan 't staartje kom er iets over het A. S.: "oreda. heer d( Broqueville het A. S. naar eene commis pie verzonden heeft. " Due van A. S. bijna geen spraak, zelfs niet voor de keus, noch onmiddelîijk na de keus. Want, vôôr do lceus, hoorde men de socialistisclie bladen euikei don deren, tegen militaire-, school- ©n sociali wetten. Hoe kan men dan daaruit besluiten da het land, door zijne stemming van 24 Mei, zich over het A. S. zou hebben uit-gesproken ? Ten andere, de roode cartekaannen, die er thans zoozeer mede seliermen, zijn zelf innig overt-uigd van de leugen die ^ij verspreiden. Nieuw bewijs: Twéfe woken na de keus, stuurt de so-cialistisphe partij een manifest rond,waarin zij hare leden en aanhangers vurig aanspoort don strijd voor de herziening en het A. S. vo«ort te zetten. En zulks met het petitionnoment.: "Van nu af toi Novembre. dient heel het land bezoeht te .* worden. Honderdduizenden handteeken moeten worden gevoegd bij degenen di wij reeds hebben opgehaald, enz...." Wat ligt daarin ? Als er nu nog hoi derdduizenden handteekens moeten bijkc men, hoe zit het dan tôt hiertoe met h< fameus petilionnejnent of spipendienst Als er nu nog zooveel proletariërs moi ten toekonen, zeg, hoeveel hebben er da al geteekend ? Het moet maar een klei beestje zijn. Het petitionnement moet dan maar sti lekens gaan, nietèegenstaande den blui er rondom ggmaalit ? Maar, dat van kant gelaten, zeg . on 'ne lceer, overwinnaars met het A. S. Waarom uwe pogingen. voor het petitior nement verdubbeld; waarom noodig ui moeier-manifest om uwe partijmannen aa te sporen de jacht op de hanidteeken nog op braedere schaal voort te zetten waarom met nog honderdduizenden hant teekens willen betoogen dat de bevolkin het A. S. eischt, als zij, volgens w roepen en tieren, er uitspraak heeft ove gedaan, het reeds geëischt heeft door de uitslag der laatste kiezing ? » LegtR ons dat eens uit ? Een van de twee dus: als de uitsla der kiezing, de sympathie der kiezer voor het A. S. heeft bewezen, dam. i nw verder petitionnement overbodig; al dit laatste nog- noodig is en gij het va belang acht meerdere handteekens in t winnen, om uwen eisch van kracht t maken, dan heeft de laatste kiezing ' daaromtrent geene voldoening, geen vo: doende bewijzen gegeven. Wat er ook van zij, roode windhaner liegen doet ge voorzeker in eender wei geval, en uwe volgelingen en gansch d bcvolking crmee—eiislt-iéen- ost bedriegei gaat er mee gepaajd. En wat ook uwe hond ordduiz end e: handteekens, die ge zoudt inwinnen, me gen wezen, wat zouden ze, bijv. met à 400,000 betoogen, dat het land voo het A. S. is, wanneer er in België bijn. 1 1/2 millioen kiezers zijn, en uwe lijs ten handteekens bevatten van vrouwen e kinderen, in plaats van in grooten deel van mannelijke kiezers ? Ho3 onze roodjes zicli dfaaien en kee ren om het voile te doen gelooven da hot A. S. de algemeone sympathie weg draagt, met al hun 6chrijven en wrijvei bewijzen ze juist het tegendeel en heb beij ze eens te meer opnieuw den striji crover geopend, waarin de liberalen nog maals toonen dat er zelfs onder onz< tegienstrevers nog geen akkoord op een^ Konoolrln f^TTmnil WERELDOEBEURTENiSSEH De SersGha kwestie De erkenning van de nationalistische Homerule-vrijwilligers door Redmond en de Iersche partij baart den politiûkers veel zorgen. De unionisten verheugen er zich over, wijl de regeering nu moeiSijk verdere conccssies kan doen, de liberalen echter vreezen, dat de Iersche leider,die de onwettig-heden der Ulstermen steeds als wapen gebruikt heeft, in strijd za\. komen met het regeeringsbloc, nu hij de Jnwettiglieden van zijn "leger" zal moe-ien goedkeuren. De beweging der nationalensehijnt de jositie der regeering nog moeilijker te inaken, daar de conservatieven nu hun tischen weer met meer kracht stcllen. Over 't algemeen is men in het unionis-tissche kamp van meening dat de regeering het niet wagen zal de Homerulo-wet in te 'voercn. De lords hebben besloten, de Home-rule bill niet te behandelen, voor de aanvul-Iingen door het lagerhuis zijn aangeno-men. De regeering schijnt hicrin toege-stemd te hebben, zoodat mon de in'iening van het aanvullende wetsontwerp binnen-kort verwachten kan. De redenaars der oppositie en de con-Bervatieve pers drongen er op aan, dat men de regeering zal blijvon uitdagen.Zij hopen aldus niouwe verkiezinren te ver-krijgen, en verdeeldheid te zaaien tus-scheiV :1e regeeringspartijen, waardoor de regeering het onderspit zou do'iven. Men steunt hierbij op de veronders'elling dat de libérale ~ regeering geen uiterste tnaatregelen zal durven treffen, zelfs indien deze door de omstandigheden Keëischt worden. De tories zijn overtuigd dat de huidigo regoring geen vonkjo moed meer bezit, eri dat zij, nadat zij zich tôt aile cônéessies bereid verklaard h"eft, ook gemakkelijk van de ministe-rieele zetels zal laten verdxijven. Het feit, dat de regeering niet krachtig tegen Se suffragçtten durft optreden. beschou- wen de unionisten bij een eventue< nieuwe verkiezing, als een groot voord< voor hun partij. In liberale kringen heerscht groote c tevredenheid over de besluiteloosheid d regeering tegenover de Ulstermen ; men dringt er krachtig op aan, dat regeering haar wil door zâl zetten niet voor de eischen des oppositie ! V»nï TPn OP DE BAAN Telegraaf en telefooi Het bestuur van telegrafen komt zï vorslag op te maken voor de jaren 19 en 1913. In 1912 werden er 9.095.00 sn berichten overgeseind, tegen 8.996.000 1913, het jaar van het algemeen stei recht. De ontvangsten waren : 6.320.0 fr. in 1912, en 6.254.000 fr. in 1913. 1912 werden er 2.859.000 expresbriev verzonden, tegen 2.933.000 in 1913. ] ontvangsten dienaangaande beliepen ongeveer fr. 603.000 in 1912 en op 621.0 in 1913.De totale opbrengst der telegraf was 7.641.000 fr. voor 1912 en 7.0j7.0! fr. in 1913. Onze telefonen hebben opg bracht in 19>13 : plaatselijke dienst frai 12.065.000 ; dienst op grooten afstaiïd f 3.535.000 ; verschillende ontvangsten roi de 7.000 fr. Te zamen werd er dof>r d* telegraaf en don telefoon ontvangon i som van 21.332.631.03 fr. in 1912, ; millioen 61-1.654.07 in 1913. In de weefnijverheïd Sedert verscheidene maanden,onderga de v/eefnijverheid te Gent eene crisis, d zij tôt hiertoe nog nooit «kend heeft. de meeste fabrieken werkTSnen sj,ecli nog vijf dagen en in eenige nog slech vier dagen. Tôt over twee maanden bekwamen i werklieden gemakkelijk werk, doch i is het zoo niet meer. Twaalf honderd g touwen op de acht duizend liggen stil. Dat do werkeloosheid onder de Ger sche wevers nog niet grooter is, is hie aan toe te schrijven dat er vele boerc hunne getouwen voor het werk op h land verwisseld hebbo?v DE ZAAK WILMART 3e dag ! Maandag morgen, werdon voor de 9e ' Kamer, der rechtbank van Brussel, de debatten van dozo opschuddiugwekkende , zaak voortgezet. ° Minder ibelangsteilendon nog dan de verlodene week. Het woord wordt verleend aan don heer . expert FUSSEMS, hoofd van den dienst 4 in de Nationale Bank, door het parket i gclast met het onderzoek der titels van . Gent-Terneuzen. i Heer Fussems wijst op het verschil 3 van teekening in de verschillende uit-giften der titels. De expert heeft uitgemaakt dat men f do griffe van Léon Wilmart heeft mis-bru ikt. s 'Vervolgens legt de heer Fussems ver-: klaringen af over de handteekeningen,dio - met enkele uitzonderlngen gegravesrd * zijn Die met de gegraveerde handtee-3 kening van Léon Wilmart, zijn «venais 3 die van Dedeyn, na zijn dood namelijk ; don 5en Deeember 1900 uitgegeven. De-" maret hoeft 43,000 titels geteekend, Ithier 5 54.000. Dte expert heeft tôt 11 maal toe hetzelfde nummer gevonden. ' Dan wordt de expert Defosse gehoord. 3 belast met het uitbrengen van verschillende verslagen over de boekhouding. Wilmart gaf zelfs orders tôt het bestel-' Ion van titels, Kosquin evcnwol kende ! deze. Van den 16en Maart 1900 lot 12 j Ootober 1912," zijn ongeveer 60.000 titels j besteld, waardoor het geheel op 80-000 „ gebracht wordt. 3 De totale drukkosten moeten ongeveer j 25.000 frank bedragen hebben, terwijl in . de boeken slechts ongeveer 12.000 frank vermeld wordt. , Ondervraagd over de drukkosten der, c valsche obligaties moet Wilmart beken-3 nen dat hij 25.000 frank in rekening , bracht, wanueer de koflon sleahip 12 000 frank beliepen. i De VOOKZlTTER geeft lezing van \ ele - brioveu welke wantrouwen ultdrukken 5 voor do beurshandelingen van Ithier en r Nestor Wilmart, en welke geldvragen be-i helzen van den eerste aan den tweede. Heer DEFOSSE zegt dat Ithier meer i geld opstreek het jaar dat hij meer on-3 regeimatige titels teekende. 1 ITH1ÈR zegt dat het geld hem gege-" ven werd voor het blad " Sport Beige". ' DESKUXD1GE heeft in do papieren van Wilma<rt ook noticen betrek hebben-1 de op de titels Gent-Terneuzen, aange-" troffon. WILMART protesteert verontwaardigd. ; Die noticen, roept hij uit, zijn niet van ; mijno hand. Zij zijn niet geteekend. Ik ben sljDohte verantwoordelijk voor wat ik teekende. Heer DEFOSSE bevestigt de uitleggin-gen van heer Devos omirent de "verschillende geldoperatiën der verdachten. en zegt dat de tusschenpersonen, buiten weto van Wilmart 340.000 frank in den zak staken. Dit laatste schijnt Wilmart naar het hart te gaan. Hij beziet zijne medebe-tichten met een dreigend ocg. RASQU1N, ondervraagd, zegt dat hij aan de stichting geloofde van een syn-dicaat voor het uitdelgen der titels Gent-Terneuzen.Heer DEFOSSE zegt dat Rasquin dat onmogelijk kon gelooven. De VOO'RZ^TTER geeft lezing van brieven van Demaret, om geld te vra-gen.DEMARET zegt dat dit geld hem als honoraria toekwam. Heden, Dinsdag, voortzetting der debatten. i OlYMME MOER Eene verschrikkel ij ko misdaad heeft j de rustigo gemeénte Hyenville in op- ; Ejchtidt'ing gebraclit. Een droiakaard, ze- j kere Pieter Bertrand, spoorwegbediende, i maakte ergen twist tegen zijne vrouw ■ die, om zich aan mishandelinE;en,te ont- < trekken, bij goburen vluchtte.De woos- ■ taard greep daarop zijn driejarig doch- .1 teri.ie vast en sicog het kind met hot ] hoofd op oen blok ij zer, totdat het den : geest gaf. - ? ] De ontaarde vador is aansiehoudon. t Hij was in 1905 reeds opgesloten se- <_ weest in het zijmeloozengestickt van f Pont-l'Abbé-Picauville. j ~* ] Paniek in een cinéma < Gistoren ontstond brand tijdons oene c cinemavertooning te Déchy (Fr.) . Een < erge paniek volgde en de drie-honderd ^ aanv/ezigen vluchten naar de uitgangen. t Verscheidene kinderen werden onder de 1 voeten gelrappeld. Eeia bodieïudé, heer c Maryssael, heeft aan het aa,ugezioht !■ brandwonden belcomen. j ' ^ ^ ( Er dreigt een nieuwe Balkanoorlog Griekeniand en Turkije Zooals ministor Wenizelos Zaterdag in de Kamer heeft gesprokeia, plwgt oen minister te sprekeo, als het oogenblik dat hij een beroep op de wapenen zal doen, onmidâeliijk nabij is. " Ik veroorlcof mij, de Kamer mee te deeien, dat de situatie uitarsl, ei'nstig is, in naam der regeering verklaar ik voorts, dût zij dat, wat zij door vriend-schappelijke onderhaaideiiing niet heeft kunneh t>ereiken, "thans met geweld aal bereikeai". Zoo waren 's ministers wcor-den. Dreigendeir kan het mooilijk. Maar een Balkan-ministey drukt zich vaak wat sterker uit dan zijn Wester-sche aml>tgenooten, hetzij om zijn tegjen-stander schrik aan to jagen, hetzij om zich tegenover do opgewonden volks-stemming niet impopulair te maken Dat zijn een van de overwegingen, waarop zeer velen ook nu nog niet gelooven dat het tôt een oorlog komen zal. De-zen voeren voor hunne meesning aan, dat noch Griekeniand, nocli Turkije op het oogenblik voor o-orlogvoeren geld heoft en dat zij het zich ook nergens zouden kunnen verschaffen-Veeleer hebben beide landen aile kraohten noodig tôt heling van de wondei.door de vo-rige oorlogen goslagen en tôt herinxich-ting van loger en vfoot. Voor een oorlog zijn voorts twee partijen noodig, en te Gonstantinopel zal men, vooral omdat de reis van Talaat bei nas,r Bu-karest geen succès heeft geliad,wel al--les in het werk stellen, om met Griekeniand in vrede te blijven. Daartegenover siaait dat er op den Balkan geen oorlog is gevoerd, of van te voren zeide men aller,wege, dat de vijandige staten daartoe ,geen geld had-den. Verder is een gevaarlijke omstan-digheid, dat men te Athène, door het groote succès in de twee Balkanoorlo-gon, in niet geringe mate opgetolazen geworden is. Na de vexsterking van de Grieksebe vloot, laatstelijk door den aan-koop van de twee Amerikaansche linie-schepen, mee^t Griekeniand nu wel zoo-wat de pretenties van ©en groote mo-geûdheid te kunnen hebben \a de vorklaringen van Wenizelos,zoo meldt de Athesnsche cornespôndent van de Kolnische Zeitung, houdt men het bohoud van - den vraie slsohts dan voor mogelijk, als do vervolging van Grie-ken in Turkije terstond ophoudt, de vluchtelingen uit Klein-Azie ea ThraciS (ongeveer "éen 100.000) naar hunne vvoonplaatsen worden teruggebiracht, en weor in het bezit gesteld worden van hetgeen hun ontroofd is, terwijl denge-nen, die met teinugkeeien, een echa-devergoeding wordt uitgekeerd. Anders zijn het Grieksche volk en de regeering vast besloton, om opnieuw den oorlog tegen Tuurkije te beginnen,waar-van de uitslag, door de meerderheid van Griekeniand ter zee en den trouw van zijue bondgenooten, niet twijfolaoh-iig kan zijn. Aile maatregelen zijn ge-troffen, om de eer van de Grieksche □a-tie te handhaven. * ^ Aldus het bericht uit Athene aan het Keulsche blad. Die trouw aan de bond-jenooten of beter gezegd, de houding »an de andere Balkanstaten,is een punt sran groot gewicht. Daarvan zal het aî-langen of de oorlog uitsluitend ter zee >f ook te !and zal worden gevoerd. jriekenland en Turkije hebben,naar men iveet, geen gemeensohappelijke gronzen Door Bulgaarsch Thracië zal Grieken-and zijn leger niet sturen.om de Bul-»aren niet tôt aansluiting bij Turkije te lopen. Eene andere vraag is, of Bulgarie, waar de verbittering des volks egen de Grieken tegenwoordig zoer ;root is, in verband juist metdievolks->temming zich er wel ernstig tegen zou .'erzetten, dat eea l\u-ksch leger door Bulgarie heon op Salonica aanmarcheert. Tet gevaar is groot dat in dat geval lumenio, dat aan Talaat bei heeft te rennen gegeven geene verandering in len toestand te zullen. dnlden,zooals die loor het vrodesvcrclrag is geworden,tus-ichenbeide zou komen Die omstandig-îoid, zoo redieneert men, zal die Porte :ïch wel tweemaal laten l>edenken,alvo-■ens zij het met Griekeniand, op een lorlog aankomen laat. Aile teskenen wij zen er dan ook op lat do Porte, vo&rlooipig aliho.n,s don oorlog wil vermijden. Zij heeft overal, yaar de Grieken worden vervolgd,amb-enaren heengestuurd tôt ondorzoek van ranne klachten, en tôt kalmeering van e opgewonden OtUwiannen,volgens wel-e de Grieken in Turkije onverwijld daats hebbon te maken voor de uitMa--edOBiô ' Yerdreven moteniimisclanen, '--die ■—I II I «IMa— zich in Klein-Azië en Thracië willen m derzetten. De groote vTaag is nu maai kan de Porte de anti-Grieksche bew< ging, die haar geheel uit de hand g< sohoten îs, nog meester woinien ? Vo gens vo'.en, die met den toestand b« kend zijn,niet meer met de gewone midd< len. Soldaten zouden daartoe onder d wapenen moeten worden geroepen Of d Porte daartoe, als het ware op last va Griekeniand, zal besluiten, valt te bi twijfelen. De verklaring van de G rie! sche regeering, dat zij bmnenkort reed hot besluit zal' openbaaa: maken,waarb de eilanden Chios en Mytilène worde ingelijfd, zal in deze richtihg gewis gee goeden invloed hebben. De Oostenrijkscbe en de Russische g< zant te Constamtinopel hebben intut schen met den grootvizier over den to< stand beraadslaagd. Men zegt, dat z: de overtuiging hebben, dat de grootv zier er ernstig naar streeft, een eiu aan de vervolgingen te maken. Als de oorlog alleen ter zee gevoer wordt, kan Griekeniand niet ander doen, dan Turksche havens blokkeerei missel) ion troepen onischepen, en we licht voor de Dardanellen demonstre( ren. In dit verband vermeld en wij, dat d "Gaulois" uit bevoegde Grieksche bro vernomen heeft, dat de Grioksiche regee ring, om de Grioken in Klein-Azië f Uescliernien, van plan is een vlootd< monsiratie te houden ea zoo noodig d Dardanellen te blolikeeren. 'Dit zal echte niet gebeuren, voor aile diplomatiek middelen zijn uilgeput Dat laatste wordt van pile kanten ht vestigd. De Grieksche regeering z< eerst nog eenige diplomatLeke stappa doen. Het Lericht over een formeol ult matum blijkt voorbarig. Het is voorhanc nog bij een uiterst krachtige nota g« bleven. Van het antwoord.dat de Port op die nota zal geven, kan veel vao den loop van gebeurtenissen afhaîigei * s!e Naar uit diplomaiieke kringen te Côt staniinopel wordt niedegeâêeld, zou ee gemeenscha.ppelijke stap der mogendlit den zoowfl bij de Porte als in Atiienc worden voorbereid om oorlogsverwikk* lingen te voorkomen. Betreffende het besluit der Grieksch regeering om de heurs te Athène t sluiten, wordt nog gemeld, dat dez sluiting alleen ten doel heeft,te verhir deren, dat onder den indruk der b« riehten over den, stand der Grieksoî] Turksche betrekkingea een baisse zoi intreden, die met zwaxe verliezen voo financieele kringen en in het algemee: zou gepaard gaan. BWITEMIiABro Ëluitsohlssnil Dlefstai Dieven zijn in het kasteel van prin Schônaich-Carolath te Haseldorf ingebre ken en hebben veel kostelijks gestolen aa: goud en zilver en ook kleine kunstvooi werpen, die hun wedergade niet hebben onder meer is onder hun buit een tabaks doos ter waarde van 2000 frank, en eei kostbaar horloge, dat aan Maria Antôi nette heeft behoord. — - ; 56 Ourazzo aangevalien door k opstan^lifiyei Kolonei Thomson gedaud Uit Rome meldt men: De Italiaansche gezant te Duiazzo eeii Maandag morgen, 8 ure, aan zijne rege« ring, dat heden morgen, 4 ure, de Al baneesche opstandelingen van drie zijde: hebben aangevalien. In het gevecht dat ontstond, werd d Hollandische kolonei Thomson, bevelieb ber te Durazzo, gedood. Matrozen van de internationale vloo zijn aan land gezet, om het paleis ya: den vorst en de gezantschappein te be schermen. Eerst vreesde men dat Durazzo in hav. den der opstandelingen zou valkai; doc] er bestaat hoop de stad te kunnen behou den. Kolonei Thomson, die gedood werd, i oud-overs e van het Ilollandscise leger o' heeft deel gemaakt van de 'C^ e-ede Ko mer. De geiiaair.de T. R., \ador vain viei kinderen, woaende le Servies (Tarn) heeft gisteren avood, rond 9 ure, zijm \touw, terwijl zij het eetmaal boreidde met een keukenmes aangevalien en g® dood. De plichtige, die te Castres aan leger oefeningen heeft dcelgenomon.'fratl tijden« zijn verblijf in de kazerr.o, teekens vai zinsvcrbijstering gegeven. Hij is dota de gtirdainncrio van Vielinur as^iceiiou den.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes