Het morgenblad: volksdagblad

408 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Mai. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 04 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3b5w66b65s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

7e Jaargang. N° 135 jlaandac* 18 iViei 1914 « ccnïiemen nei nuïrcmer HET MORGENBLAD ftarakondigingen s t 4= bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 | Financiëele, » » » » 1.00 S Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 p Reclamen, » » » » 1.001 Begraienisbericht, » 5.00 | VQL.KSDAGBLAD Aile mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Autwerpen Meu schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefoon : OPSTELRAAD : 93*?. — AANKONDIGINGEN : 3314 (Alsonnementen s | Een jaar, S ir. — 9 maanden, 8 fr. | 3 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 tr. | BUITENLAND, het port te buiten. 1 Aanhondigingen worden ook cntcangen âoor M. J. LE BEGUE et C°, «Office de Pu» oiicitë, 35, Ntçuwtraat, te Brussel. Onge wenschten | <Het figt 3a de mode dat liberalen e ■ eocialistea ailes den katholieken aai: K .wrijven, v«oral ais de dag der kiozin, ■ sadert. De lezers zijn dat overigsn?, gewoor I Wanneer îij, die een liberaal of socia Htistisch blad lezen, aclit dag eu voor d ■ kiezrng tourne gazst openslaan. om e ■ eene rubriek in te vinden die zij ge ■ wooniijk volgen, roepen zij uit . - Bah B men ziei het wel, men liegt gelijk ket H Reeds dertig jaren sehreeuwan de te ■ genstravers over huis en dak dat dn ks ■jtholiekên het land ten onder brengen H dat liedje is oud en versleten. I Reeds zooveel jaren beweren de teger ■ etrevers dat de katholieken de armoed B in hrf land veroorzaken, en België' ■vooruitgang neemt gedurig toe ! lie m., gie's voorspoed wordt door aile lande: I bewonderd. ■ Ncg een zaagsken : De katholieke: Haulto al het geld aan de kloosters ge I Icze pil moet door de liberalen e: ■socialisten geslikt worden, ineens bin r.fnea, zonder een teug water er bij. Zi ■moet er binnen gelijk klokspijs ! I Doeh, als gij liegt, doet het ten minsl Hk3 klein beetje aanneemlijk, iets o£ wa ■ iatsoenlijk ? ■ Elkeen weet dat de kloosterlingen zul Bleu betaald worden ais ze school doen Bals zij zieken oppassen ; als zij wee ■ ten opvoeden. Of mogen zij, zooals an I l 1ère menschen, niet betaald worden ? I De katholieken, voegen de tegenstre ■vers er bij, willen van aile Belgen pa gaters en nonnen rncion. Pakt dat vast ! 0£ neemt een stoel ei t ; rust t Dift leugen is ean paardenleugec 1^-ïte iatàolieken zouden dat immers nie Mkunnen doen, indien zij dat wilden ! I In de volkstaal wordt gezegd : "Moi Hlegge eens de hand op het hooîd en me Hzie wie er onder staat. " K De tegenstrevers moesten ons eigen Blijk eens vertellen hetgeen zij aanvan ■ gen zouden, indien zij 's Lands bestuu Bbemachtigùen. I Zij mogen over de katholieken sprs ■ken, dooh zij moeten over hun eige Hciet zwijgen. I Waarom verkiezen zij den mond dicî ■ >te houden ? I Wanneer men een stond die vraa fîlcverdenkt, zal men besluiten dat hunr , « À a handelwijze begrijpelijk is. Om hun plan uit te leggen, dat ware 5 nogal moeiiijk. Zij staan met twee par-tijen, de liberalen willen niet dat de .. socialist-en den neus in hun huishouden steken en wederkeerig. a Kookt dan-maar vette soep ! r De liberalen behoeven den steun van - de socialisten, De eerste plicht is noch-, tans, zich t' aeeoord te stellen, en be- - kend te maken wat zij uitrichten zul-lenHier komt de kat op de choor en... zwijgen is het ordewoord. ; " Eerst er geraken, zou hee? Braun roepen, dan zuilen wij zien ! " De socialisten hebben een programma; a do liberalen beweren er een te bezitten, s maar zij... slepen het . Programma der socialisten : Heer a Smeets zegde den 19en Rovember 1894, in den Provincieraad van Luik : " De i eigendom moet verdwijnen ; de eerste, - die zich als bezitter uitgaf, heeft een diefstal begaan. " î Heer Smeets aapte slechts Proudhove - na, een socialistisch kopstuk, die van j gevoelen wae, dat " eigendom een diefstal uitmaakte ". e Volgens de socialisten zijn allen, die t iets bezitten, bijgevolg oneeriijke lieden. Di socialistische Staat zou er kort spel - mede maken en ailes zou Staatseigen-; dom worden. Heeft Anseele op het socialistisch con-gres, gehouden te Gent, op 27 Decem-ber, 1S94, niet gezegd : " Iïi de socia- - listische samenleving mag niemand iets - bezitten. " En hij werd niet rifod tôt achter zij -i ne ooren, hij klopte niet op zijne borst; . maar tnwendip zal hij gsdacht hebbeni t " Uitgenomon ik ! " Hij, Anseele, kan 't best weten Tîoe i klein zijn bezit is in de socialiatische n samenleving ! Met zulke gedacbten, met zulke per- - sonon, heulen de liberalen, zij willen - met de socialisten als breeders ( ! ) op-r treden tegen aile genmtigde Belgen, te- gen al wie den vrede en den vooruit-i- gang /voorstaat ! a Het mank gaan van de taktielc der tegenstrevers springt zcer geweldig in de it oogen^ van al wie den toestand een oogenblik ernstig overweegt. S CARLO. I e OP DE BAAN Draadlooze télégraphié I Volgens de "Temps", tellen Neieriand •; w zijne coionien, 137 dra.adloioize tele-^œrafisclio statien, waaronder zoiowel die fte land als die aan boord vain Néder-■landBche schepen begiepen zijn. I Nederland komt, wat het aantal be-l .'fc'eft, op de zesde plaais voor. Het Biit-»ohe rijk staat met 1727 bovenaan.Daar-^ wlgen de Ver-Staten, Duifcsohiand, ■Prani-rijk en Italie. Parlementaire vergoeding De ki&zing is aanstaaruie, eai de strijd I fc aaiog^gaan tusechen een aantal can-^P»da.tea, die weasohen het vaderland te Haîf1*?1' ij- 's jaars, en vrije ■ûoorloop op meest al de lijnen van ona ■«poorwegTiet. i Geringie vooïdeelen, die ev-enwel aan ^ meereodeel der Emopeesche Kamer-itea©n oobekend zijn, — behalve in Fi-ank-b^k. w-aar de vertegenwooxdiigiers deir «mn2? n f€'ven hebben geaeg©nd met a ^i ekens en een vrij verkeer op ■ nf* r^anscil0 spoorweglijnen. V. Ctostennjlasche voltevertegenwoor-ï"8 Ji'ekken 21 fr. per dag, enkel Wh?!!; ? ^ zitti-id ; m Denemiarken oeftWn de afgevaardigden 12,50 fr. per oag, ged-urende den zittijd, en het kos-°P d€ spowwegen ; in »^ne, 20 fr. per dag, gedurende den Enitechland 3750 fr.'s jaars. en yrq yerkeer op de spoorwegen ; in rruwen 18,75 fr. per dag, gedurende den attija ; m Griekenland 1800 fr. 's jaars ® vrq vervoer ; jn Ralië geene ver-igoeaing,nmar vrij verkeer op het &poo<r ■ » Holiand 4150 fr. 's jaars; in Noor-Jegen 16,25 fr. per dag,gedurende den zit-mgeneeskundige zcwgen en... kostelooze rgravmg ; m Zweden 1650 fr. per jaar, p eene enkele kostelooze reis; in Zwit' 20 fr- par dag, gedurende don Ll? Engeland genieten de Kametrleden 8 en enkel voorrecht noch vergoeding, LÇrv, 611 ^rcidom tegen rechterlijlce fcf®' de VereenigdeWen Binl ? afgeyaarcligden eene vergoe-| Si m evenresJigtreid met den àuwrvan' i den zittijd, en ook verplaataingskosten, berekend naar het getal tedoorloopen mijlen. AU es te zamen gerekend kan soins 2.5.000 fr. bereiken. —m nnrmwiinn»—■ i Mexico en de Ver-Staten " ■" «ww «vas Te Washington is men zeer ongerust over het lot van den onderconsul Silli-man, die in weerwil der beloften van Huerta nog steeds niet op vrije voeten is gelaten. De vreee, dat hij te Saltillo is doodg'eschoten, en dat de marinesol-daat Parles te Tejeria hetzelfde lot heeft ondergaan, wint veld. Naar het heet zuilen de Vereenigde Staten alsnog weigeren aan de bemidde-lingsconferentie te Niagara Falls deel te nemen. tenzij opheldering wordt gegeven over hefi verblijf van beide Amenkaan-sche onderdanen. Uit de Mexicaaneche hoofdstad komen berichten over muïterij onder de troepen van het garnizoen. De oproerige bewe-ging begon Donderdag in de Piedad ka-zerne, waar de soldaten verscheddene of-fiçieren, die hen op hun plicht wezen, moeten hebben neergeschoten. Toen later een afdeeling trouw gebleven soldaten, met machinegeweren, op de kazerne aan-ru-kte, om de miuiters tôt rede te brengen, waren die gaan vluchten. Men denkt dat zij naar Zapata zijn overgeloopen. De aanvoerder der oj>standelingen in het Zuidcn staat met 5000 marn bij Topile-jo, 10 mijjen ten Zuiden van d^ hoofdstad. Hij moet daar in een gevecht ge-wikkeM zijn met de voorposten der re-geeringstroepen. | i In rîa Amerikaansche pers vinden wij weer berichten over een dreigenden op-stand in de Mexicaansche hoofdstad. " Huerta loopt steeds grooter gevaar vermoord te worden", zegt een New-Yorksch blad. De vuurtoren op het eiland Lobos is door de Amerikanen, die hem haddenbe-zet, teruggegeven, en wordt nu weer door Mexicaansche lichtwa-chters bediend. * * * De Mexicaansche minister van buiten-Iandsche zaken heeft een gestreng onder-zoek naar de verdwijning van den Ame-rikaap^chcn marin-Cisoldaat Parks toege- Eene bende vaischmunters achter sioî en grende Als bekroning van een onderzoek, d; nist minder -dan vijt maanden heeit g( duurd, in verschiliende departementen e te Parijs, is mon er in gesla&gd d hand te leggen op eene bende valscl munters die, in een paar maanden t^jcls voor meer dan lionderd duizend tran valsche vijf-franlcstukken had uitgegi von. Den lâen September 1013, hield de pt licie van Amiens in deze stad, op he( terdaad van uitgiiie van valsche mun stukken, een genaamde Gabriel Moiea aan. Geieid naar het parket te Amien en ondervraagd door heer Bien, ondej zoeksrechter, verklaai-de Moreau dat h: de stukken had ontvan.gen van iemam wiens naam hij niet kende en die h voor de eerste maal te Parijs, in h< kwartier La Vilette, had ontmeet. Deze kerel, de aanhouding van M< reau hebbonde vernomen, had Aiaien verlaten. Men vatto dan een ijverig g< voerd onderzoek aan om de medeplicl tigen van Moreau te ontdekken. In de loop der ondervragingen, welke Morea onderging, vernam men dat de kere over wien hij had gesproken, tôt een bende valschmunters behoorde,eene mael feige vereeniging, tellende zoowat vii'fti reden, mannen en vrouwen.- De lede van deze bende doorUepen den buite van Parijs en de provincie, en ii^.eo paar maanden tijds, zooals hooger g< zegd, werden er verscheidene tiendu zendtallen valsche vijf-frankstukken ui gegéven. Op mandaat van den heer onderzoeks rechter Bien, werden de voornaamste le den van deze bende achter slot en grei del gézet. Buiten Gabriel Moreau, reed van over vijf maanden op het droo^ werden bij de lurven gevat de genaan den Célestin Grizard, gezegd "Tintin ' de beide broeders Léonard en Emil de Saint-Aubin; André Colombo, Heoto Delpueeh, beter gekend als " Geschore Miel ", Gaston Néant, bijgenaamd "Noi chard ", de vrouw Gabrielle Manabritî of " Gaby ", Henri Seindre, of " Mémé' Eugène Chapus, of " Eugène van Pi rijs , Henri Venetor, Jeanne Demarlt Marie-Louise Ponat, Henri Perret, Gaoi ges Debuisson, Camille Montagne, Su zanne Robert, Marie Solibbac, " Marie: te de Belleville ", Paul Poiret. Het meerendeel van deze kerels zij zeer gevaarlijke oud-veroordeelden, vei scheidene malen reeds aangehouden we gens uitgifte van valsche munten. Zi zuilen worden geoordeeW in eenbijzon der en zittijd van het Assisenhof, Maar dag. De rede van von Jagow Uit Sint Pctersburg ; i De geheele Russische pers, beantwoord de rede van von Jagow, met de bewerin dat de pennistrijd met de Duitsche per; in Duitschland begonnen is. Het "Nowoje Wremja", doet moeite on zijn ophitserijen te verklaren als eei verweer tegen de al-Duitsche beweging Het blad zegt verder zich te verbazen da von Jagow zich erover ergert, als mei in het buitenland de ongemanierde ge dragtngen der Duitsche politiek aan "di kaak stelt.Blijkbaar wil von Jagow po litiemaatregelen tegen de Russische péri uitlokken, maar dat zal hem door ziji looze bedreigingen niet gelukken. — —iHMi Dq misdaatl van Klad. Caillau; De procureur der republiek heeft dei onderzoeksrechter het dossier der zaal van Mad. Caillaux teruggezonden en ge last dat zij voor het hof van assisen za terechtstaan onder beschuldiging vai moord met voorbedachlen rade. Opzienbarende zaak in Italië Naar de "Tribuna" uit N&pels ver neemt, zijn een zestig inenschen gevan gen genomen, verdacht van oplichterij Door het voorwenden van verwondingei or het opzettelijk toebrengen daarvan on werklieden .ongesekikt te maken voor ar beid, zijn ongevallenpremies tôt een be drag van drie millioen lire onwettig ver kregen. Oïider de verdachten bevindei zich advocaten en geneesheeren. Het nieuwe Duitsche luchischif Z. 3 Een hoogterecord Het nieuwe militaire luchtsehip L 3 heef Zaterdag morgen om zes ure een hoog tevlucht, die 3 1/2 ure heeft geduurd, vol bracht en is tôt 3125 meter een record roogte, gestegen. De bemanning bestonc ait 17 personen, onder wie de leden de] ieuxingscojnmissie vt>u de marin» IJSEilJk TREORSFEL 0 | Een ijselijk treurspel is Zaterdag morgen gebeurd, in een voorgeborchte van •t Hul'l. Een rekenplichtige, met name Jo- :- zef Thompson, 30 jaar oud, heeft zijne E n vrouw en zijne twee kinderen, onder-e scheidelijk 1 en 2 jaar oud, afgemaakt i- en dan gepoogd zich te zelfmoorden. De moordenaar was sede^t lange jaren k bediende in een handelshuis van Zuid- .- Afrika. Van tijd tôt tijd kreeg hij ver- si lof en hij rcisde dari naar Engeland. Nu bevond hij zich reeds vier maanden te d< Hull, waar hij Dinsdag moest inschepen S1 l om zijn post te^ug te gaan bekleeden. df Men veronderstelt'dat het gedachtweer je te moeten scheiden van zijne vrouw en k< .. zijne kinderen, die hij -zielslief had, zijn 'i; verstand op hol bracht en dat het in een n< } oogenblik van waanzin was dat hij zijne drievoudige moord volt^ok. e< ^ Zaterdag morgen, na zijne meid onder a: !l een voorvvendscl te hebben weggest-uurd, sc wapende hij zich met zijn revolver en, ; na zijne vrouw in haar bed te hebben te s | uit het le'ven geholpen, daalde hij met m : zijne twee kinderen naar de keuken, al-i- waar hij hen op hunne beart vermoord-. S; n de. Dan terug naar zij ne kamer klim- d( u mende op het eerste verdiep, loste hij df 1, zich een kogel in het hooîd. Toen de e policie ter plaatse verscheen, was hij nog i- niet dood Men hoopt zelfs hem te red- e£ gjden. Hij is opgesloten. Q —* - — - l De Etna is nog s'eeds volop w in wçrkiiig Z Berichten uit Rome meîden, dat de Et- 7,1 na nog steeds volop lava braakt. Zulks ^ i- gaat gepaard met hev-ige inwendige aard- 1 i- bevingen. Deskundigen beweren,dat men zich eerstdaags aan eene overvloedige s braking mag verwàcbten. jj, ; De rgis vas in konlitg E m ëe van Ssnemâiken * n De koning en de Koningin van Denemar- l" ken zijn, uit Londen komende, om kwaart ^ over tien ure, Zaterdag te Kales aange- ' ' komen. Zij werden verwelkomd a'oor ? ■" de burgerlijke en militaire overheidsper- 0 '' sonen en door de menigte toegejuicht. j;i Om drie ure van den namiddag, kwa- p( " men zij te Parijs aan, hartelijk toege- v. " juicht door de menigte. sc Président Poincaré et de ministers heb- (jj a ben de hooge gasten ontvangen. (j( Het Deensch koninklijk echtpaar is met w ; président en mevrouw Poincaré naar het 1 stadhuis gereden en daar plechtig ont- _ " vangen. De voorzitter van den gemeen- y " teraad en de prefect van de Seine hebben woorden van welkom gesprokon.die de koning lioffelijk en hartelijk heeft ee beantwoord. te De koning heeft om half zeven, het diplomatieke korps ontvangen en zich d* ' mmzaam met aile diplomaten onderhou- S den. lii - Des avonds hebben aan het galamaal, te in het Eljrsée, 200 genoodigden aange- 1 zeten. 3 Aan tafel heefj président Poincaré in J1 ■ eene toespraak 'verldaard dat het ko- U i ninklijk bezoek een nieuw bewijs is 1 van de oprechte en sedert eeuwen be-• proefde vriendschap tusschen Densmar- ' ken en Frankrijk. Frankrijk zal ailes ip - doen om die nog heohter te maken. jG 1 De koning dankte in zijn antwoord, i voor de sohitterende ontvangst en zeg- or de te hopen dat het bezoek zal w'orden rp opgevat als de uiting van zijn wensch m . om de goede betrekkingen ttisschen bei- j de landen steeds innlger te maken. 0.( 1 Een bezoek der Deensche vorsten oi in 1862 I Ter gelegenheid der komst van den , koning en de koningin van Denemar-ken. herinnert men aan een vorig verblijf van de Deensche vorsten in België.In 1862 bracht de koninklijke familie da van Denemarken eenige weken over te bi, Oostende. De vorstelijke gasten lcwamen W er toe den 17en Oogst en vertoefden er tôt einde September. ne Zij betrokken een ruim huis in de Vfj Kapellestraat. Den 4en September gin- es gen zij den dag naar Brussel over- st; brengen. Den 7en September ontvingen zij het de bezoek va.n den prins van Walis, later de Edward VII, die naar Oostende kwam 1111 uit Dover, aan boord van het schip ee | " Osborne ". Bij zijne aankomst werd hij aan boord begroet door den konink- -I lijken prins van Denemarken, en zijnen ,vc zoon Oliristiaan Frederik. a De prins van ffallis begaf zich alsdan, i in de Belgische hofrijtuigen, te zijner a, hesohikking gesteld, naar het verblijf n£J van den prins van Denemarken, waar een ontbijt plaats had. Na dit bezoek begaf zich prins Ed- ]le' ■ ward per biizonderen trein naar Brus- se AseL waar hij eenige dagen verbleet s moord op d'en katewasiiier naisij St-Sesiis (Pas°sîs) r is een medeplich tige. Eene wraaknemhsg Het onderzoek door de policie gedaan hijnt te doen va-ststellen dat heer Foul-in, de ongelukkige kabienwachter, het achtofter werd eener wraakneming, Er is bepaaldelijk vastgesteld gewpx-■n dat de moordenaar een medeplichii-s moet gobad hebben. Het traliewerk i<t langs de baan achter het wa-chthiiis-staat is op twee pi&atsen doorgebro-in; overigens ontdèkte men op de hel-ig van de spoorlijn sporen van sehoe-;n, die versenilden vaa afmetingen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat da ine schurk de wacht hield terwijl df idere den ongelukkige waobteir neder-iloot.Anderzijds bewijzen verschitlende fcd-n op onbetwistbaie wijze dat de iuooi'd et voorbedachtheid is gepleegd: in de idere nachten worden de wegen van tint-Denis en Epinay onophoudeiijk >orkruist door landlicden die zich iusaj ; niarkten begeven der uaaetgelegen lo-iliteiten.De Donderdag is om zoo te zeggen de ™ge dag dat er geene markt gehourien ordt. Voor het oogenblik is de veronàerstel-3g dat heer Poullain uit wraak gedood erd onbestrwijfeibaar. Het vait efehter einig waarschijnlijk dat de moordenaaic :ne treinbotsing hebben willen veroor-iken- lîadde dit hun doel geweest, dan mderi zij zich met geen vuursenot \iea~-iden hebben. Be weduwe Poullain beloond Het bestutir der Noorderspoorweger >mt aan den minister van Arbeid eene ujvraag te zenden, om aan Mad. Poul-in, wier heldhaftig gcdrag men kent, ;t eeremctaal toe te keanen, ingesite'd ior het decreet van 13 Oogst 1913, tèn tnste van de agenten der epoorw'eïeii'. et eomiteit heeft aan de ongelukkdge •ouw onmiddellijk eene som van 1,000 ank doen overhandigen. Er zal haar rerigens eene aanzienlijke vergoeding egekend worden. De spoorv.-egmaat.schappij heeft aaD :er Mouton, bestuurder der rechterlijke )licie, laten weten dat zij eene som tn twee duizend frank te zijner be-, :hikkiiig houdt, om diegene te beioonen e inlichtingen zouden versebaffen waar->or de daders zouden kunnen onidekt orden. 8 kloGstermvolili» in Freukrifk Zaterdag morgen werdon te Rijsel snige kloosterlingen welke zich in een evluohtshuis bevonden, uitgedreven. Rond de 100 policieraannen en gen» irmen waren daartoe opgeroepen. Eoni-e personen, die zich met do klooster-îgen opgesloten hadden, boden hsvjgen genstand. Buiten hadden ook nog woe-;e beioogingeh plaais. s n!i]nramp vaa Stfény-Ofsquigniss Men zal volstrelct den kooiput van rieu-Kaisin tôt op den bodem moefeu ligen om de lijken terug te vindon. Een ingenieur is in den put gedaald . heeft bestatigd dat verscheidene ijze-n staven uiigetrokkon waren, zoodat 3ii veronderstelt dat de slachtoffers uit n bak zijn gevallen en in het &!ijk izakt. Het slijk zal du3 geheel moetiî» igohaald worden. Een drama in ds gevan^enis te Genî In den nacht van Vrijdng op Zater g, is een drama voorgevallec, in de jgevoegde gevangenis van de Nieuw» indelmg, van Gent. [•-.en bev. aker dead om middernacht ïij gewone ronde. Hij trad m de eei ■n een opgeslotene. Deze, gebuuwd als-n reus, gewapend met eene ijsysroi i iaf, wterp zieh 0p hem. De bewaker riep om hulp en vesschei ne zijner eollega's snelden toe.Zij had n een hardnekkigen strijd te ievciiT, ît den opgeslotene, dien zi. slechte na aigen tijd meester werden. Men diènile m het dwanghemd aan te trekken. Je kerel, die Maandàg morgen rnoefi rschijnen voor de derde correotJoneeii mer van het Beroepshof, was a! mot is krankzinnig geworden en hjtd g*. ndeld in een over val van heete koort-îaterdag morgen werd hij overgevotn fr het gesticht Guielain. In de» loop der worsteling, werdei !r bewakers gekwetet, waarvan tw^e sl erg. Zij moesten naar huis worden leiu, na ter plaatse geneeskuJ!cBge zot-ï te hebben ontvangen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes