Het morgenblad: volksdagblad

485 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 14 Juin. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 07 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gf0ms3m64p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

7eJaargang. FP 160 Zonriag 14 Juni 15)14 ^ uciuioiiàëii utîv nuiîMiief HET MORGENBLAD ^aniccnsSigingen a 4e biadzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » » » » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 Reclamen, » » » » 1.00 Begrafenisbericbt, » 5.00 ' VOL.KSDAGBLAD Allô mededeelingen te zenden aan M.' J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Autw.erp,^-Meu schrijft in op het bureel Tan het blad en op aile Postkantoreo iïelefoon: OPSTELRAAD : 967.- AANK0NDÏG1NGEN ; 3314 Àbosïneanezrôen i Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 6 fr. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr» BUITENLAND, het port te buiten. ■■■■BBMMmaarJiiflBiw cgara—■rg—cca—— Aankondigingen worden ook ontvangen.. door U. J. LEBEGOE et C". «Office de Pus blicite, 35, toemotraat, te Brussel. Voorzichtigheid .«riemami zal nog loochenen dat het getai stemmen, door de katholieke partij in de laatste Weigevende Kie-zingen verloren, aan de volgende oorzaak toe te schrijven is : de Le-gerwet eu de S eh oo 1 ver p 1 i oh tin g. Vele katholieke bladen spoorden Ministerie en katholieke meerderheid aan voorziçhtig te wezen, op te passeni voor de hervormingen die men wil invoeren. Le Bien Public, sehreef zelîs dat de a.lgemeene legerdienst nier, noodigi is tôt het vrijwaren van 'siands onafhankelijkheid; dat de jchoolverplichting niet noodig is tôt i verbetermg van het onderwijs; dat de verplichting in zake sociale ver-zekeringen niet- noodig is tôt opbeu-fing van den werkenden stand. Le Journal de Bruxel-1 e s, kon die verraaning niet krop-pen en dit officieuse blad van het Mmisterie liet het volgende klokje fcooren : "■ De gedane hervormingeD waren onvermijdelijk. Zij hebben kwestiën opgelost, die sedert jaren ges;teld waren, die drukfen op de werkzaam-heid van onze partij, en die bij elke kiezing de pijnbank uitmaak-ten op welke men onze eandidaton zètte. " Ach, over de legerktwestie gespro-fcen, wel heeft men ons gezegd dat de verandering noodig was, >eh wie heel't daa:~ an het bewi;s gô-leverd r -Te goeder trouw namen wi;' de me-dedeeling aan, mogen wij ons niet bedrogen hebben ! Nopens de schoolverphchting, wil-len wij hier de beschouwingen af-kondigen van onzen confrater Het Fondsenblad : "Wij hebben, meldt het blad, den sehooldwang afgekeurd, verder de Schoolwet niet bekampt, terwille van het goede dat zij in hare andere deelen bevat. Dat die sehooldwang noodzakelijk is, betwisten wij ten stelligsle; ove-rigens, waartoe zal het. dienen dat hij in d8 wet staat geschreven, als bij niet toegepast wordt ? En toegepast zal hi; niet worden, noeh door een katholiek, nooh door een liberaal, noch door een socia-listisch, noch door welkdandg ministerie.Het gouvernement dat den sehooldwang, zooals hij in de wet staat, zal willen toepassen, zal bij de eerst-volgende kiezitog vallen. De sehooldwang tôt 14 jaar, zal niet alleen verzet ontmoeten op den buiten, maar ook in de stad en bij. de nijverheidsbevolking. De sehooldwang berooft de nijver-Iieid in het algemeen van 200.000 kinderen; als men elle kind ma.ar op 1/4 vaai eenen werkman sehat — maar het is meer — dan onttrekt men aan de nijverheid 50 duizend werklieden, welke men op geenerlei wijze kan vervangon. Noch de ouders, noch de nijverheid kunnen zulk verlies dragen. " De sohoolverplichting zal inder-daad nog druk besproken worden en moeilijkheden teweegbrengen Als de schoolverplicht'ng geen uit-werksel heeft, vragen wij oris af, waartoe het dienen kan dat hij m de wet geschreven is. Of is 't om het pleizier te hebben, te kunnen zeggen : "Het ver-plichtend onderwiis is inl lielgiëip-gevoerd ? Men kan toch geen verbintenis aan-gaan eene hervorming aan te pre-d'ikeHi waarvan de aanvaardiiig on-mogftlijk voorkomt. ' Ooii v cmfcm-eii'ù ou ,lo 0. - • nen, kennen door de laatste verkie-zingen afdoende de gemoedsgestelte-nis van het volk. Wij staan voor eenl feit, en het ware dom het te verbergen. Het blijft verstalan dat elkeenzijne kinderen naar de school zendt zoo-lang hij kan, doch ook dat er moet nagegaan worden of een volk den opgelegden last dragen kan, zonder ernstig in zijee belangen sohade te-rokkend te worden. Het frouvernement en de giekoze-nen, zullen,— er is geen oogenblik twijfel, — de vereisehte les trekken uit de ondervinding. Cario. OP DE BAAN Veel geld voor een paard Er zullen heden en Zondag aanzien- j lijke sommon worden aaaigeboden voor j éle be.troonde dieren in dan -wodstri.id voor fokpaarden, gohouden in 't Jubel- 't jaarpark, te Brussel. Dez-o pnjzen stijgen sedert eene iialve eeuw. Zoo men in 1S40 voor een prach-tigen Brabantschen hengst niet meer dan < 503 firank betaaldé, klom deze siom reeds I tôt 1200 frank in 1860 en bles£ bo-ieden -de 2000 frank lot 1880 Dan gebeurde de groote prawentelinig en werden hoogere prijzen besteed.Nooh- < 'ams gaat de vermaarde hengst " Jupi- -ter" in 1889 aan 6000 frank van de , hand, docli de wereldkampioen " Rêve ] i'OT". te Parijs bekroond in 1900,vindt , kooper aan 40.000 frank. Sinds' betaalde men gewillig 100.000 frank voor do echoonste dieren in de wedstrijden, te Brussel bekroond. Qedenkt de schoolbus De maand van het H. Hart komt ons roor als liet gunstigste tijdperk om de iinderen te gedenkeri, die door dat aan- j biddelijk Hart toch zoo beniind werden. Als wij deelachtig willen worden van do liefdevlammen, welke dat Hart ontsnappen, 1 beginnen wij zelven liefde en belang te 1 tuigen jegens degenen die door onze ' milddadighcid den grooten Kindervriend tnoeten leeren kennen en beminnen. Elkeen koope een nummer bij de ver- ' koopers der "Gnzet van Antwerpen" aan ' 12 centiem per stuk. Abonnementsprijs : tr. S.^5, Montignystraat, 74, Antwerpen. Voor de jonge Wachten Het is te Doornik dat op 4, 5 en 6 ( Juli de Federatie der Jonge Katholieke i Wachten hun jaarlijksch congres znllen ' touden. De Wachten aan welke de uit-noodiging vcor het congres niet zou i toegekomen zijn, gclieven te schrijven aan den heer Secretaris der Jonge Iiath. j Wacht-Tan Doornik. Zw^rtzusteiretr. 10. De lord-mayor te Brussel De lord-major van Lomden en zijn ge-volg va/a 26 personen, znllen den 20 Juli aanstaande, te Brussel aankoanen. Dien dag heeft er een diner plaats in l" het stadbuis, en 's anderdaags is ei" een ï feestraaal in de gothieke zaal Men spreekt ook van een diner, aangeboden ■" door den koning in het paJeis. e Een ioteling van luttel gewîcht i- • De kleinste Ioteling van Frankrijk is a dit jaar, zekore Tlheo Maieplate, woinet.id.o s te Bizus. Hij is 93 centhneter lang, en q weegt 21 kilogram. Het Schoolschlp = Het bericht is toegekomen dat het '* Schoolschip "L'Avenir" de haven van Falmouth verlaten heeft, in bestemming e naar Le Havre. De belanghebbenden e kunnen hunne brieven riehten aan het ' volgend adres : Heer X..., à bord du Navire-Ecole "L'Avenir", aux soins do MM. Vairon, Schwenn et Cie, Le Havre (France.) Telegraphisch adres : "Concor-s dia-Hâvre." ;■ Koninklilke Vlaamssiis Academis 2 De plechtige openbare zitting heeft ^ plaats, op Zondag, 28 Juni 1914, ten 11 c ure, in de Groote Feestzaal der Acade-e m'e, te Gent. d De d.igorde is opgemaakt als volgt : 1. Opening der vorgadering door den . bestuurder Almaat Joos : Het opvoe-i dend vermogen van de moedertaal,en een . vreemde taal vergelekcn. 2. ^'oordracht door Dr Hugo Verriest, werkend lid : Wie en wat ben ik ? 3. Afkondiging door den heer Edw. 3 Gaillard, bestendig secretaris, van den e uitslag van de Academische wedstrijden i voor het jaar 1914. 4. Uitslag der verkiezing van 1914, i voor het lidmaatschap der Academie i 5. Hulde aan de afgestorvene leden, . gebracht door heer Edm. Gaillard 6. Danlcred© door-den-fce&tuurdiS*r» Protest tegen den militairen paardenri' De dierenbeschermers en al dezen, di< tegen zulkdanige wreedheid zijn, hebbei met vertmtwacirdiging vernomen, dat ei or spraak is in Augustus een nieuwen we ia. diîrlandschen militairen paardenrit in ti js_ riehten. Wij zijn nog allen onder den pijnlij ken indmk von den bloedigen rit, welki ol" eenige jaren geleden tusschen Brussel ei at, Oostende gereden werd- 17 paarden ble st- ven dood onderweg. De maatschappij te gen de wreedheid jegens de dieren lukti ,al er in den tweed en 'paardenrit te doei verbieden. ,®.n Wij verhopen dat de voetstappen, welki oy* -zij nu zullen aanwenden, om den rit vai Augustus te beletten, met goeden uitslag er- zullen bekroond worden. 00 De wet straft olke daad, welke de die 0_ ren doet lijden, foltert of voor doel heef " van hen meer te verkrijgen dan zij ge ~ ven kunnen ; ze straft elk spel, dat dooi 'kt 0f verminking van dieren ka i teweegbren nd gen, ze straft aile mishand-5fingen,welki ■lei voortepruiten uit rechtstreek&ehe dader van geweld of woestheid of ait aile an er_ dere willekeurige handelwijzen van d< ,i schuldigen, als deze daden voor gevol; hebben de dieren te doen lijdçn, zonde: er" dat de noodzakelijkheid zulks wettigt [en vonnisseo van 22 Oogst 185" <^n 18 Oogs 1858). Deze artikels der wet zijn toepasselijl af op de paardenxitten', wreede en nutteloo ' ze spelen, door dewelke men depaardei 1 tôt het uiterste afrijdt, totdat ze er bi, dood vallen. eb- Die spelen oefenen op de bevolking dei er- noodlottigsten invloed uit. iP. Wij verhopen dan ook, dat de bevoeg de ministers bijtijds zullen tusschenko men ; de minister van oorlog voor de ee in" van ons leger, de minister van binnen re" landsciré zcken voor de goede orde ii Ml- ons land, de minister van jueticie voo: de eerbiediging onzer wettiîri ie Eene faniiîie vergiftigd te lte" P®s-sie»OaSaâs het De varier aangehoucSeti In het dorpje Saughen, gelegen o; ne meer dan 20 kilometer van Boulogne xi- woont het huisgezin Butor-Playe, be oe(. staande uit vader, moeder en zes kinde |gnJ ren. De oudste is acht en de jongste 2 1 /; 1er -iaar- 1 Verleden Woensdag vond Mad. Butoi G" op haren dorpel eene taart staan met eei briefken waarop zij las : " Ik zend u eeni ze- taart, ee'{ ze op, zij is goed." lik In den namiddag, onvoorzichtig ge noeg, at zij er van, met drie harer kin deren en onmiddellijk werd het vierta door brakingen en lichaamskrampen over vallen. Een inderhaast bijgeroepen doc tor kwam nog juist bijtijds om de 2 1/: nn* jarige, in de hevigste pijnen, den laatstei '1 adem te zien uitblazen. De moeder en d> ge- twee kinderen die overvloedig gespogei 20 hadden, konden gered. en. Over drie weken werd de familie O] in eene andere wijze beproefd. îân Er ontstond brand en uit de opgedan len bevindingen blijkt het onbetwistbaar da len de brand er in gesteken werd. Het parket dat ter plaats verscheen . deed de taart aanslaan. Volgens de ontleding die er van ge 18 daan werd, bevatte de taart een groo 100 doel arsenic. Het is zelfs doordien de do en sis tamelijk groot was dat de vrouw ei de twee kinderen gespaard bleven. p Het bijgevoegd schnft van het briei het ken werd insgelijks' nauwkeurig nagegaa ,-aQ en zulks leidde tôt de aanhouding va j,nf, den vader, die ter beschikliing. van ht parket werd ge&teld. Zijn vrouw beschu! jjet digt, nocht verdedigt hem. Zij weigei eenigen. uitleg te verstrekken nopens lie ^re_ leven aan den heerd. Het is echter geweten dat de aange t houdene betrekkingen met eene ander vroinv onderhield. Ondertusschen is h< or enkel het schrift, dat hem beechuldigd. t VbRMOORD i!S8 Gisteren a vond is eene misdaad ont jeft dekt te- Kamonville-Saint-Agne, eene ge meente gelegen op negen ^ilometers af de- stand van Toulouse. De vrouw Maria Tilbran, oud 51 jaar . herbergierster, is vermooid gevonden lén Eet slachtoffer had vele slagen en mes oe- stekën bekomen. De moerdenaar, ha< îen 6en groot mes, diep in de keel der on gelukkige gestoeten. jst, Het parket van Toulouse is ter plaafc afgeatapt. i-vy. De plichtige is nog onbskend. len '•— —i| — ien Groote brand 14, Een saelsehrift meldt dit in de ge meente Lipowitz (Oostelik Pruisen) en, een brand is uitgeborsten ©n het vuji: 32 eigendonamen in aseh legde.Hondor '.den per&'-onen- zijn- zoirder--woonst. MIJNRAMPEN [ m oe mijn l'etersioacn bjj Altenkir-lchen ié gisteren een ophaalbak naar be-' neden gevallen, doordien het tegenge-\ wieht losgeraakte. Vier mijnwerkers wer-: den op den slag gedood. ' >—In een mijngang, te Courrières, is ' een bruggetje in gewapend béton inge-stort, tengevolgie eener verzakking, ver-' oarzaakt door de hevige regiens j Acht werklieden, die zioh op dit brug-getje, dat 20 meter boven den gjrond lag, bevonden, vielen in de diepte. , Een hMtiner bleef op de plaats dood; i twee werden zeer zwaaa- en de vijf overigen, licht gekwetst. : Verpl&iterd Zekere Eiotel Verbeola, spoorwegbe-■ diende, oud 33 jaar, is gisteren namid-' dag in de statie van la Villette (Fr.) " verrast door den trein 818,rijd©nde naar ' Parijs. De dood wae oogenblikkelijk. De ongelukkige is gehuwd en huisva-! der. Hij was nog înaar Eicht dagien, iD ' dienst getreden. I Ontploffing ' Te Graudenz (Duitsehland), ontplofte [ eene ton tarpontijngcefit in een hangar der militaire vliegafdeeling. Een orader-; officier en twee soldaten werden gedood ; . vijf zijn zwaar verwond geworden. i - m- ■— — MooJweer in Engeland I Een hevig ouweer heeft zitîh gistersi ontlast o^er de Mlidlands en het Noorder ' van Engeland. Op sommige plaatsen la= 'r de hagel zes voet hoog. ; Te Dudley werd een 39-iange man dooi j den bliksem getroffen, terwijl hij ijzeroei . bijeenveegde nabij een der mijnen. Een boerenjongen werd te Lathom na bij Ormsfcirk door den blilcsem getroffea terwijl hij aan het ploegen was. Hei paard, dat voor den ploeg liep, werd eveneens dood geslagen. Tengevolge van den hevigen regenva] zijn de rivieren Swale, Yore en Wiske , buiten hunne oevers getreden. In de Ry< verdronk een knaapje. ' In verschillende dorpen van Hertfords hire is de fruitoogst gedeeltelijk vernield > In de weilanden werd veel vee, voor al veel schapen door den bliksem ge , dood. > Uit een boom gevaHen Te Caster (W.-Vl.) was de elf jarige scho- . lier Gentil Verschoore in eenen boom ge- [ klauterd om vogelnesten te rooven. Toer . hij bijna in den lop was, brak de tak . waarop hij stond en de onvoorzichtig* j knaap stuikte van 9 meter hoogte tei , gronde. . De sehedel was gekloven en de dood i moet oogenblikkelijk geweest zijn. > Een zinneiooze pleegt ; moordpoging te Even Gisteren morgen was een huis ùej , Weidestraat, het tooneel van eenen aan slag —, de geiukkiglijk mislukte — op he - leven eener vrouw. t Over twee jaar werd een Blanken - berghschen kleermakef, Jules De Buy i ser, 51 jaar oud, uit het zinneloozenge sticht van Evere losgelaten. In plaati - van terug te keeren naar de plaats vai a zijn verblijf, wist hij zich bij landbou II wer De B., als hoevelcnecht te verhu ren, Dat was nu al twee jaar geleden en de huisgenooten hadden de grootsti reden om tevreden te zijn over zijn ge drag. Sinds een tijd echter, was de arm man zenuwachtig geworden en ongerusl ! en het was klaar te zien dat hij v/ee: onder den invloed zijner oude plaag ver keerde. Gisteren morgen, terwijl hij met zijn moesteres alleen was gebleven, deed di hersenszieke de deuren op slot, en be " gon hij zieh heel vreemd tegenover di " vrouw uit te laten. Toen de aangespro " kene hem aanmaande te zwijgen, losti hij een re vol vers chot in de richting de: > vrouw, die, geiukkiglijk, niet getroffex • werd. Meer dan een half uur worstclde di 1 vx'ouw tegen den zinneiooze, tôt haa] " hulpgeroep de aandacht der buren gaan de miek. Daar al de deuren geslotei > waren, moesten zij den hofmuur over voor zij konden tusschenkomen. Toei de ongelukkige zag dat hij zou gegre pen worden, spoedde hij zich lieen, zijj „ revolver, nog met 5 kogels geladon, il den brand latende. Mad. De 'B., draagt de sporen van he , geweld, door den gevluehte op haar ge : pleegd. Hoe neerstig de policie dezei - laatste ook opzocht, is zij - es niet • ii gelukt - hem- -te- ontdekken. ioordpoging te Doornik Gisteren morgen werden de bewoneri van de Cité Carbonelle, te Glauram, bij Doornik, uit den slaap gewekt door hulp-en smartkreten, welke uit een der woniti. gen der rij opstegen. In het huis, waar iedereen nu kwam naartoe gesneld, verblijft de vrouw vai» Flor. Oarpentier, een schaliedekker vaa 46 jaar. Zij ie er 44 en heeft hare zes« jarige dochter bij zich, sinds zij de oen-telijke woning heeft verlaten. De man,die haar van onirouw besenut digde, verliet haar, om te Roumieroix U gaan verblijven. Vrijdag dus, om 6 ure, bood hij zich bij zij ne gade aan en vroeg of hij-tous mocht keeren. Toen de vrouw hem ten antwoord gat dat zij over zijn voorstel moest naden-ken, werd hij eensklaps door woede aan-gegrepen. Hij wierp zich op de ongelukkige en begon met zijn dekkershamea: op haar lioofd te slaan. De 6-jarige Bertha was getuige van deze brutale aaitranding. Zij liep den huize uit en vertelde de buren, die voor de deur stonden samenge-schoold, dat vader moeder aan het ver-moorden was. Toen de buren het huis biniiendrongea, vonden zij de vrouw met ve^brij zelden sehedel in een bloedplas neergezonken.Da dader was gevlucht. De veldwachter ©n de doeter werden verwittigd. Deze laatste bfiwees de vrouw aile mogelijke zorgen, iBSar gaf te verstaan dat zij het bester-ven zou. Tôt hiertoe heeft zij het be-wustzijn niet terug gekregen. Men trof Carpentier in , ee-n korenveld, op het grondgebied van Antoing aan.Hij we^d in het gevang van Doornik achtet slot gebracht. Het parket kwam in deo ; nanoen ter plaats. BPÏTBNI.ANP FB*araks'ï|k Le uestuurder van het krankzinnigenge-sticht van Villejuif, Dr Marie, heeft io " La Eevue Médical e ", va n Psrijs, een stu-die medegedeeld over de zenuwziekten in 1 verband met de stielen. De werklieden die meest onderhevig z'iju ' aan zenuwziekten, zijn de steenbewerkers ■ Hij trof er 492 gevallen aan op 20,012 arbeidexs. Bij de arbeiders in scheikun-dige stoffen, vooral deze die met kwik-zilver omgaan, vond hij 649 personen op 63,220 personen. Bij de dagbladver-koopers — en in _'t algemeen deze, die op de straat arbeiden — vond hij '072 gevallen op 37,398 personen. Ook de vrije beroepen en den handel goven omtrent dezelfde verhouding. Min groot is het getal in de houinijverheid ol i bij de voedingsnij verheid. , Dr Marie schrijft het grootste getal toe aan het alcoholgebrt'.ik. Zwakke personen lijden vooral aan tref-fende gebeurtenissen, als werkeloosheid, werkstaking, enz. Deze geraken ^eniakkft. lijk in een toestand van geestesstoornis, en vandaar onder den invloed van de» drank. ' Hisifss&lasîd Sociale opvoedlng der patroons Te Gladbaoh zal door de zorgen van t het "Volksverein", van 8 tôt 12 Februari aanstaande, een nieuwe sociale cursus in» • gericht worden voor ambachtsbazen. Deze cursus zal geheel gericht wordan • naar de zelfhulp d-oor de organisatie. ! Dit is de zevonde cursus van dez=>n i aard, welke te Gladbach gegeven wordt» Wannecr volgt België ? Û£9s'!esfirij}lc i Oneerlijke concurentie Te Budapest werd dezer dagen een con. gres gehouden van de midden-Europee s sche economische vereenigingen. De b& , strijding van de oneerlijke concurrenti* c kwam er ter spraak. Door Dr Kahn, uit - Munchen, werd voorgcsteld, dat de oneerlijke concurrentie niet alleen zou ver- s plichten tôt schadeloosstelling, maar dat ) het volstrrkt noodig is eene wet te doea - stemmen, die tegen de oneerlijke concus» ) rentie ingaat. italsô i : în het Vatscaan i Z. H. Paus Pius X komt de volgenda benoemingen te doen : Mgr Scaretti, tôt s bijzitter van het Heilig Officie; Mgr Oa- • petosii, tôt secretaris van do Congregati« - der Sacramenten ; Mgr Turcho, tot secre-l taris vani de Congregatie der kloosterg#. , meenten. > SmeiHika J Panamakanaal i De Senaat der Ver. Staten heeft nu ook met 50 togen 35 stemmen het weta-t ontwerp aangenomen, waarbij de bevoor-. reohting van de Amerikaansche kust-, vaarders die door het PanamakanftÇkl^agt i- .ren,, wordt ingetrokken,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes