Het morgenblad: volksdagblad

310 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 24 Mai. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2b8v980p6m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

7e Jaargang. N° I4ù Zondaç 24 iei 1914 2 Gentlemen m nommer, HET MORCENBLAD jUssikondigingen s | 4« bladzijde. —• per kleinen regel fr. 0.301 Financieele, » » » » 1.001 Stsdsniêuws, peî grooten regel » 2.00 1 Reclamen, » » » » 1.001 BegrafenisbericM, » 5-00j VOLKSDAGBIAD Aile Boededeolicgen te zenden aan M.1 J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpon Men schrijft in op het bureel van het fclad en op aile Postkantorea Teîefoon: OPSTELRAAD : BOT. — AANK0NDIG1NGEN : &£!<& S ^^om^menfaîs : I | Een jaar, S fr. — 9 maanden, S fr. I 16 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. I | BUITENLANP, het port te baiten. | Aanhondigingen icorden ook ontvangen. door M. J. LEBEGUE et C°. «Office de Publicité, 35, Nteuictraat, te Brussel. SCHERPE DOORNEN Twee zaken hinderen tegonwoordig in de hoogste mate onze tegenstre-vers, namelijk : de roode algerr.ee-uithoœgering van 1913, die steeds lare noodiottige gevolgen doet ge-. voeka, en het feit dat de Schoolwet nu toch gestemd werd, ondanks hran-nen razenden en onvadcrlandschon godsdliensthaat. Zoo-a/ls wij in een vorig artikel bewezen, heeft die roode voiksbedrie-gerij, waaraan de liberale partij, eenivoudig uit haat tegen de katfoo--lieken, een krachtigen stoot heeft ge-gfven, aan handel en werkman reeds rreer dan 340 millioen doon verlie-7^11. Het groot Londensoh dagblad The Times, schatte toen het al-geheel verlies d o or het uithonge-ringswerk der À'igemeene Werksta-kifng verwekt, op een mfflïâard. iieit is onbetwistbaa r, dat sedeirt de Algemeene Werkstaking, handel en nijverheid nog steeds een crisis door-staan, en dat de wesrkman daarvan het eerste siaohtoffer is. Dat zal nu wel geen enkel socialist of libe-raail loochenen, aoch zij meenen zioh ait den slag te trekken met een. ieu-genachtigeii' onrweg : De crisis, zeg-gen zij, treft niet alleen ons land, maar ook nofg andere land «ni, en zii Rras trouwens voorzien van af 1912. Het eerste is gedeelteiijk onwaar,en aet tweede geheel en gansch on-waar.Aangenoraen dat Duitsohland b. f. ook onder de crisis iijdt, dan zal biemand toch durveii of kunnen be-twisten dat België in oneindig ster-kere mate getroffen is. Dat de orisis vanaf 1912 te voorzien was, is effenaf onwaar. Dit olijkt uit de markfcprijzen der nijverheid van dieu tijd : Vanaf Juni 1912 — godent w aar digen datuim der fameuze klopping — tôt schier op het einde van 1912, doet het staal-ijzer -niets dam stlijgen. D'oeil 1913 breekt aan en maakt ons de heillooze ontwerpen der so-Bialisten, gesteund door de liberalen, bekend. De Algemeene Vferksfcaking zal en moet er komen. En het. ge-volg ervan is dat de vreemde laai-ien ons geene besteliingen meer iurven doen, uit vrees dat zij niet zuilen bediend worden, en de ijzer-markt b. v. gaat voort-clixrend aan het dalen. • Dezelfde vrees bezielt zelf» onze inlandsche nijveraars, die zicih in den vreemde gaan voorzien. Hoe-ve-!e klanten bij hunne nieuwe ieve-ranciers zijn gebleven, kunnen wij ] natuurlijk niet opmaken. Doch ie-dereen weet dat vele fabrieken het getal hunner werkiieden hebben ver-minderd, dat sommigen zelfs geheel moesten sluiten. Dat is een feit dat niet kau worden wegigeeijfetrd en dat als eene wraakroepende straf op den rug der socialisten en liberalen drulct. ♦ * si: De tw^ede doorn, die gewel- dig steekt, is, dat de Schoolwet dan toch eindelijk gestemd is. Gedurende de kiesperiode van 1912 sehreef L'Etoile Belge: "De inzet van den strijd is dus de Schoolwet... Het land zal uitspraak doen. n En het land deed uitspraak, met op 2 Juni 1912 eene over-groote katholieke meerderheid naa-r Kamer en Senaat te sturen.Dat had-den zij niet verwacht. Immers, op 7 Juni 1911, zegde de logebroader Mechelynck in overeenstemming met Hymans en Vandervelde : " ¥ij vra-gen niet de Schoolwet voorgoed in te trekken, maar eenvoudig ze te verdagen tôt wanneer de kiezers hun gedacht zullen gezegd hebben. " En de kiezers zegden him gedacht. Zoo zeker waren trouwens de ka-tholieken van de meening van het land dat, enkeie dagen vôôr den fameuzen 2den Juni 1912, heer de Broqueville te Brussel op een meeting in de zaal "Patria" zegde : " Wij gaan tôt de kiezers met het seshoolpiTogram in d'hand ! " D'aarom ook. is het» dat gedurende de lange bespreking der Schoolwet, ondanks de leugens en de op-hitsingen der oppositie, het land niet uit zijne rust te brengen was. En daarom zijn rooden en blau-wen nu zoo kwaad, omdat zij ver-slagen zijn en wel verzekerd dat de verkiezingen van 24 Mei een paar zetels kan verptaatsen, maar de godsdienisithaterfi, de ondermdjners van handel en nijverheid, de bedrie-gers van den werkman geen stap . nader bij hun noodlotti'g doel brengen zal ! Imicers, ons volk wil de gerùst- ' heid, de vrijheid en den voorspoed; ' en het heeft ondervonden, vooral gedurende deze twee laatste jaren.dat alleen de katholieke partij hun dat j bezorgen kan, daar socialisten en I liberalen hebben bewezen dat zij, om tôt hun doel te geraken, 's lands ( voorspoed durven ondermijnen en de ] persoonlijke vrijheid van den huis- i vader willen verkrachten. i W. ! ©F BB BâAI Edel vcorbeeîd De gro.othertogin van Luxemburg.mct hare zuster, woonde de "Processie der Octaaf" bij, waaria het mirakuleusbeeld van Onze Lieve Vrouw door de beylag-ie straten der lioofdstad van Luxemburg gedragen wordt. Het is de eerste maal, sedert de Eevo-lutie, 't is te zeggôn 120 jaar geleden, dat een Luxemburgsch vorst te voet deze proiiessie volgt, die meer dan twee uren duurde en waaraan 15,000 perso-nen declnamen. Voorwaar, de vorstin gaf daar een itichtend voorbeeld. De bus I Medeburgers, al is de nieuwe Kehool-wet er door, 't is geene reden om de wekelijksehe aalrnoes ten voordeele der katîîoHeke scholen af te schaffen. Gelijk wij het reeds meermaals uit-legden, het Comiteit der Vrije fcjcholen zal de giften der milddadige katholieken meer dan ooit kunnen gebruiken ; Avant, worden de toelagen van don Staat iet-wat Verhoogd, ze gaan heclemaal op aan 't verbeteren van den toestand der onder,wij zers. Van den anderen kant, het Comiteit zal welhaast verplicht zijn nieuwe scholen bij te bouwen, en om aan zi.in verpliehtingen jegens de wet te voldoen, zal het over veel aanzien-lijker middelen meeten beschikken din te voren. Dus, ieder l)lijve zijnen plicht kwij-ten, en doe liever iets meer d»" Blinder. Bezoek J Prins en prinses Karel von Hohenzol- ( lern zijn' Z-aterdag midd&g te Brussel ■ toegekomen. De Koning wachtte ze aan ( de statie af. De hofrijtui-gen braohten . Hunne Hoogheden naar het Paleis van -Brussel.Nieuwe postzegels en geldstukken \ Den 14 Juni aanstaande, verjaardag ' der groothertogin Maria-Adelheid, zullen ' de nieuwe postzegels met de becîtenis der jonge vorstin in omloop gebracht wor- ' den ; dien dag ook worden de nieuwe 1 muntstukken van 2 en 1 fr. en 0,50 fr. ' en de nikk'els van 0,25 fr. uitgegeven. 1 Die nieuwe geldstukken, met do beeite- ' nis der groothertogin, worden uitgege- l veu in verhouding eener weerde van 10 l fr. voor olken inwoner. w — 1 Een Siandbeaid aan Dcîtî Bosco ! Na eelie hevige bespreking heeft de gemeenteraad van rI'urino een crediot \-an 20.000 frank gestemd voor de op-l'iehting van een standbeeld aan Doxn 'i^osco, den Apostel der Salesiauen. De burgemeester verklaarde dat Dom Bosco een der grooiste mannen van Italie was in de verledene eouw. Men moet, voeg-de bij er bij, veel in Amerika en in Afrika gereisd hebben, om het groot nut ! van het orde der Saiesianea te bestati-gen. , Het geval is zeîdzaam, en daarom aan ■ te stippen, dat eene hedendaagsche Zîer , volkrijko stad een standbeeld opricht aan : een heiligen kloosterling. Belooging ter eere van iinisîer Pouilet W'ij vernemen dat de katholieken van Leuven besloten hebben eene huldebetoo-giog in te ricliten, om de twee bijzon-dere hoofdmannen en dappere strijders voor de zogepraal der nieuwe schoolwet, ministers Pouilet en Scsholiaert, te vieren en erkentelijkheid te betoonen, Voorwaar, een heerlijk gedacht, een wel verdiend voornemen ! Immers, de twee Leuvensche gekoze-nen en sjrmpathieke ministers, zijn de oaversehrokken en onvermoeibare kam-pioenen geweest, om aan het openbaar onderwijs eene oplos&ing te geven, die voor langen tijd de eeboolkwestic /,al hebben geregeld en bijdragen zal tôt den vrede, de verstandelijke ontwikkeling, en uit haar, tôt de welvaart vaU ons volk. Niet alleen hebben zij zich tevreden ge-houden met het s'.oot aandurven die moei-lijke kwestie voor 't land te brengen, maar zij hebben tevens blijven voort-airijdcn iot de zegepraal werd veroverd, niettegenstaande al de tegenkanitingen, de obstruotie onzer vereenigde antiolerica-len.Leve Scbollaert ! Leve Pouilet ! Zij halen de eer weg, ons land van eene moeilijke kwestie voor langen tijd verlost t© hebben ! Het arrondissement Leuven is daar fier over, omdat de hee-ren Pouilet en Schollaert het arrondissement er mede vereerd hebben. Het is dus maar natuurlij.k dat de katholieken van Leuven hunne bijzondere werkers voor 's lands welzijn huldigen en vieren, nu vooral, ter gelegenheid van der eindzegepraal van de nieuwe sdhoolwet. B'innenkort geven wij meer over de ontworpeue huldebetooging. Bezoek der Desnsche Verstsn Een efa^orde De volgende dagorde is gezonden ge-worden door heer mimster de Broqueville, aan de krijgsoverheden, de gendarmerie inbesloten : " Z. M. de Koning heeft me de eesr jedaani mij het volgende sehrijven toe te richten, naar aanleiding van de "revue" sn het "défilé" van den 20 dezer : " Z. M. Koning Christian heeft mij zijn ^oeden indruk meegedeeld, die de "revue" 3n het "défilé" van de troepen der 6e yersterkte legerafdeeling en van de a£-leeling ruiterij op hem gemaalcti heeft ; " Ik verzoek deze vleiende bëoordee-ing over te maken aan de offieieren,on-lerofficieren en soldaten, en er de uit-h'ukking mijner persoonlijke voldoening jij te voegen". faioo en È Ver.-Staten De vraag of Huerta bereid is af te reden, speelt in de berichten over do )emiddeling,te Niagara Falls, begonnon, groota^ roi. De Amcrikaansche pers s op dat punt, trots herhaalde togen-spraak, zeer optimistiseh. Zoo seint de bijzondere correspondent lor " New-York Herald " aan zijn blad, lot de kansen op welslagen der bemid-leling zeer gunstig st«aan. De vertegen-yoordigers van Argentinië, Brazilië en lîiili, hebben hun plan aan de .afge--aardigden van de Vereenigde Staten on ran Mexico ontvouwd, en eerstgenoem-len hebben er een gunstig verslag over ;ezonden, aan de regeering, te Washing-on, terwijl de Mexicanen het reeds in ieginsel zouden hebben aanvaard. Ofschoon het plan wordt geheim ge-louden, weet de correspondent ook me-!e te deelen dat het inhoudt : Huerta reedt af ; er wordt een voorloopig be-vind, bestaande uit vertegenwoordigers 1er voornaamste partij en in Mexico, in-;esteld in afwaehting van de verkiezingen voor eene bepaalde regeering. Generaal 'Villa heeft zijne bescherm-îeeren te Washington, die hem daar in lunne kaart speelt, gaarne willen doen loorgaan voor een eerlijk krijgsm-an, îone leeîijke kool ge3toofd door bij Sal* ;illo, generaal Ozorno en 32 offieieren ran het regeeringslçger, te laten dood-schioten.» ... Eli 0MEUK Vrijdag namiddag is te Hoboken (New-Jersey) . op het oogenblik dat do Scan-iinaafsche paicetboot "Frédéric VS11" ging /erlrelcken, een erg ongeluk gebeurd. Eene overgangsbrug brak en vijfiig per-sonen, mannen, vrouwen en kinderen, rielen in het water. Men snelde 7e onr niddellijk ter hulp en allen werden ge-recl, uitgenomen drie. Twintig tussehen lien hebben min oî neer erza verwond'ingen bekomon. DE " L-EIBSR " De "Figaro" schrijft : ' " Het is twaalf uur op het ministerie van binnenlandsche zaken. De ministerraad, die op het Elysée ge-houden wordt, is nog niet afgeloopen. Vergezeld van Geccaldi stapt Caillaux op het Beau-plein uit zijn auto. Hïj gaat het ministerie binnen, alsof liij minister-president was ; de deurwaarders groe-ten hem zeer beleefd. Kortaf nauwelijks hun groet beant-woordend, vraagt Caillaux ; —i Is de mi nis ter op zijn kabinet ? —iNog niet, mijnheer de président, hij is in den ministerraad en de zitting is nog niet afgeloopen. —i Goed, waarschuw hem, dat ik hier ben, zoodra hij komt. Zonder een antwoord af te wachten, gaat Caillaux nog altijd van Ceccaldi vergezeld, het kabinet van den minister van binnenlandsche zaken binnen. Hij gaat aan het bureel van den minister zitten en Ceccaldi tegenover hem in "een zetel. De radicale lieoren babbelen wat. Malvy, de minister van binnenlandsche zaken, komt ten slotte aan. — Excellentie, mijnheer Caillaux wacht u in uw kabinet, waarschuwt de portier. De minister van binnenlandsche zaken spoedt zich zoo gauw mogelijk naar den oud-minister. En terwijl de deur dicht gaat, hoort roen de stem van Caillaux : — Kom binnen, waarde vriend, kom binnen... Allen, die van dit tooneel getuigen waren, de deurwaarders en de journalisten, staan verbluft. Men kijkt- elkander aan, alsof men vragen wil : regeert Caillaux, de voor-zitter van het comité uit de rue de Valois, wiens vrouw beschuldigd is van doodslag, dan nog steeds Frankrijlc ? En het wordt iemand zonderling te moe-de, wanneer liij bedenkt, dat op het ministerie van buitenlandsche zaken en fi-nanciën een even onbeeehaaimd tooneel zich iederen dag weer afspeelt. De ge-wetenloosheid en brutaliteit van Caillaux hebben geen andere grenzen dan de zwakheid van de ministers van het bloc". Dt Malieks pers In Sraz lië In de "AUg. Eundscliau" schrijft Pedro R. da Bocha een belangwekkead op-stel over de katholieke persbeweging in Brazilië. Sedert vier jaren bezit Brazilië, zoo echnijft hij, een "Liga" en een "Centro da boa iniprensa", of Katholieke per^-vereeniging, die zeer belangrijke cijfers heeft afgekondigd' over den groei der be-weging en den toestand in 1913'. In het stichtingsjaar 1910 telde de ver-eenijging 50 plaatselijke afdeelingen; in 1913 reeds 152; de oplage van het ver-eenigingsorgaan, de " Resposta ", steeg vam 1000 in 1910, op 4000 in 1913; het aantal uitgeleende boeken van 465 op 3290. Het aantal bladen, dat artikelen, terechtwijzingen, enz., opnam, steeg in denzelfden tijd van 30 op 48. Kort na dei oprichting, gaf de "Centro da bôa imprenea" een "Correspondeneia" uit, die op ongeregelde tjijden verscheen en in-lic/htingen, weerleggingen, berichten, enz. bevatte. Deze "Correspondeneia", hoofd-zakelijk voor redacties bestemd, is nu een weekblad geworden. Al schijnen deze getallen, met het oog op de uitgestrektheid van Brazilië, niet groot, dan zal ieder kenner van de toe-standen inzien, wat voor nioeiten en te-leurstellingen achter deze getallen ver-borgen zijn, maar ook moeten toegeven, dat de bereikte uitslage» tôt groote voldoening aanleiding geven. De "Centro" en "Liga da bôa impren-sa", zijn op weg een katholieke groot-niacht in Brazilië te word>en. Het goed dat deze vereeniging reeds gestioht heeft, door het ondersteunen van volksbiblio-theken, verspreiding van goedo lectuur, ondersteuning van katholieke bladen, en vooral door de oprichting der "Resposta" en "Correspondeneia", is onbereken-baar.De "Resposta" is een maanuelijksch let-, terkundig org'aan, maar bestrijdt en we-derlegt tevens de beweringen en îaeter van de onzijdige en antikatholieke pers en tracht zooveél mogelijk abonnenten te winnen voor de katholieke bladen. De "Correspondeneia" zal voortaan, ter plaatse ingewonnen inlichtingen, omirent "schandalen" en "zaakjes", door de lo-gebladen verzonnen of opgewarmd. ver-strekken aan de kleinere bladen in het binnenland. Het desideratum van de vereeniging is de uitgave van een katholiek dagblad, dat op één lijn gesteld kan worden met de groote logebladen. De vereeniging siaat onder de bescher-ming van Mgr Benassi, bieschop van Nicthoroy. j.,i ; ^ — ' ii i»u.m*uu-.._a.ii '■ i. .«i> Met onweder Verlederi nacbt heeft een erg on.-wede< gewoed boven Duinkcrke en Kales. Ver. scheidene hoeven en woningen zijn ijj asch gelegd. De kerk_ van Grand-Fort> Philippe is ook vernield. De rukwind, die er heerschte, heeft op het veld aan. zienlijke schade veroorzaakt. BUITENLAND Hollami Sociale Week De aehtste sociale week zal dit jaa* gehouden worden te Enschedé, van S tôt 15 November aanstaande, onder voorsât-terschap van heer H. Baron van Wijne bergen. Het programma is zeer belang-rijk. De volgende lessen zullen, onder meer, gegeven worden ; Katholieke kerk en volkswelvaart. Ar* beidersvraagstuk. Arbeidscontract, Ar» beidsloon en sociale verzekering. Colleo tief arbeidscontract. Vakbeweging. Mid-den3tandsvraagstuk. Middenstand en coo« peratie. Arbeidsstand en cooperatie, Klas-senstrijd. Vrouwenvraagstuk. Bevolkings-vraagstuk, enz. Tering Dank aan eene' stelselmatige bestrij* ding gaat het sterftecijfer der tering in Pruisen gestadig achteruit. In 1913 was het getal 56.583, zij 3328 rninder dan in 1912. Gp 10.000 levende® had men in 1912 14.85 sterften door tering ; in 1913 was het nog 13,59j Over twintig jaar was dit cijfer meer dan het dubbel. Essggeland Een groot werk Lord Kitchener, die binuenkort' aft Egypte naar Engeland over komt, zaj naar de Standard meedeelt, de regeering een ontwerp voorleggen oie in den Wit» ten N'ijl, ongeveer 37 mijl boven Char-toenï, een waterkeerende dam te leggen, ten einde een millioen acres voor Uatoen» bouw geschikt land te kunnen bevloeien. 'Do kosten van het werk, waarvan de uitvoering drie jaar zal duren, zijn op 20 millioen geraamd. Vlootbezoek De Engelsohe admiraUteit uaakt b»> kend, dat het tweede slagsc.hepea-eskader bestaande uit vier slagschepen en drie kruisers, van 23 tôt 30 Juni een be* zoek zal brengen aan Kiel. Het eerste slagscliepen-eskader, bestaande uit vie* gepantserde kruisers en twee kieine kruisers zal den I7den Juni Reval, den 22sten Juni Kronstadt en den 30sten Juni*Riga bezoeken. Het tweede kruiser-eskader zal van 15 Juni tôt 1 Juli in Troirdjem en Bergen en het derde kruiser-eskader, uit dria schepen bestaande, van 15 tôt 23 -Juni in Christiania verblijven. Een schip zal ook Christiansund aandoen. Dan zullen aile schepen Kopenhageo bezoeken. « Trade-Unions » " Board of Tirade " deelt mede dat e* op einde 1912, bestonden 1134 "trade. unions" tegen 1193 in 1911. Doch het ledental groeit gedurig aan. Op einde 1912 was het ledental 3.281.003 of 8.8 % meei dan in 1911. In dit laatste^ jaar steeg het ledental tooh ook met 23.4 %. De mijnwerkers zijn het sterkste, (757.128) alleen de bouwvakken gingeii achteruit. In 1903 had men hier 238.659> leden en in 1912, nog 203.751. De vloot De Russische minister van marine heef» in de Doema een geheim weteontwerp, aanhangig gemaakt, waar.bij 100 millioen roebel wordt gevraagd voor de verstex» king van de Zwarte Zeevloot. Asïierika Het proces-Becker j Bij de behandeling in hooger bercep van het procès tegen den ex-politia-luite-nant Becker, beschuldigd van mede-plichtigheid bij de mcord op den -speler Rosenthal, is Becker door de jury schai-dig verklaard. In het eerste geding was, zooals mon weet, een algemeen verspreide omkooperij onder de i>olitie van New-York aan het licht ge'ïoroen. Bandieten Te Taffan, in den s-taat New York, hebben gemaslcerde bandieten, die de brandkast in het station wilden jjlunde-ren, een spoorwegtelegrafist doodgescho-ten, toen hij ondanks hun bedreiging met geladen revolvers, doorging met l.un aanwezigheid aan het naaste station to seinen. Zijn zelfopoffering heeft de dieven vn* ■hinderd htm slag te, stean..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes