Het morgenblad: volksdagblad

1846 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Octobre. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 07 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2nc2t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

T Jaaraana N° 263 Vrijdag 2 October 1914 ^C£iuieiiïiîî», het uuhimer HET MORGEMBLAD jâasskosaïSagïngesa s S 4e bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 | Financiëele, » » » » 1.00 1 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 § Reclamen, » » ». » I.OOg Begrafenisbericht, » 5.00 f 'VOX-.ssrssp.A.ca-^x-.^gk.Tsn» iàe mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpes Men schrijft in op het bureel van het blad en op a!le Postkantorec elefoon : OPSTELRAAD : ©OT5. — AANKONDIGINGEN : I&isonnentenfen s g Een jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. S ô maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. S BU1TENLAND, het port te buiten. 1 .—uni!) Aanhondigingen worden ook ontvanaen dooy Jlfm J* LEBk G UE C°, uOfïiC€ de Pu* bhcite% 55, JSieuictraai, te Brus&eL - ' ■■ ■ ■■»— H.. —I...... ! __ ~ îeMsÉe icieele léiési Geen wijziging in den toestand. — Vergeef* sche aanvaHen der Duitschers. — Kanon M am M 4> y% /Si && Wl ^ s* Antwerpen, 1 October, 22 ure. — Geene j»vijziging heeft zich voorge-daan, sinds gisteren, in het Zuider cter Versterkte Omheining. Een hevig artillerieduel heeft gansch den dag gewoed. Du-itsche batterijen die zich te dicht bij de fortenlijn waagden, werden ontredderd of moesten in eene haas-tige vlucht .hun heil zoeken. In den Sector Schelde-Zenne werd «een enkele ernstige aanval door het H,, "î f cr a trAûfirAÏlr Vin n -r» r\ r\f/-J Tusschen de Zenne en de Neth heeft de vijand, na een lang ge sehutsvuur, bij het invallen van dei avond beproefd, vooruit te rukken ir de richting van Ste-Kathelijne Waver De duis ternis heeft spoedig eei einde gesteld aan deze verrichtingen Elders, geen enkel mejdenswaardig voorval. De toestand is dus dezelfde ah gisteren avond. Inliclftingen uit de beste bron verkregen, — doch waarover wij voor iiet oogenbiik hiet mogen uitweiden — laten 011s toe te mel-den dat tusschen dit en een paar dagen, de toestand, zoo in België ais in Frankrijk, eene gansche verandering zal ondergaan, ailes ten voordeeie van de Verbondenen. Men zegt ons, — doch wij deelen het onder voorbehoud mede—dat de Fransche generaal Brugère zichthans te Gent bevindt. Oe OiitsÉirs vragen een wapensîiistand Tenjgevolgc van de gevechten geleverd rond het fort van Sint Kathelijne-Wayer, hebben de Duitschers zeer zware verlie^en geleden. Zij hebben een wononc[ilc:f'inii O o >1 ri'nvi'Q a nrrl nm h 11 n rfi'AAf n-n f q 1 rïr» .-1 a -> -fr*» Kin-nn irnn ©f groote front Os Fiiiisciie zelten den opmarsch voori Parijs, i Oet. — Mededeeling van 15 ure : De toestand, in 't algemeen is onveranderd. Noehfans zijn wij nog vooruilgekomen op onzen linkervleuge ton xNoorden van de Somme en op onzen rechtervieugel in Zui> Wap v i'P Be Japaneezen willen krote metten maken View ■&£>. vay Jrti fty go V£5>- V-Xi- MJBLJBk il J&k Uit Peking meldt men ; De Japaneezen hebben de hevige aanvallen der Duitscher afgeslagen en schijnen van hun eerste gedacht traag tôt een belegering over te gaan, le hebben afgezien. Dit uit hoofde va de verzwakking der Duitsche positie in Europa. De samenwerking tusschen China en Japan is niet waar schijnlijk, daar het Chjneesch Gouvernement eene gematigd houding heeft aangenomen op al wat met den oorlog in verban staat. Husp voor de Belgen Uit Londen, den len October. Het " Reuteragentschap " bericht, < het Engelsch Gouvernement het kisMc veïvoer aanbiedt van België naar Mî gâte, van het eerste contingent Belj sche gekwetste soldaten. D'eze soldat zullen deze week iia Engeland aanl-men.Er is eene som van 10,000 pond st< ling noodig om de uitgave voor gaatvi heid dezer mannen te dekken. Tôt hi( loe zijn reedslOOO pond sterling ontva gen voor het Engelscn Eood krtiis. — De "Pressbureau" deelt mede dat vertegenwoordiger van het Australis Gouvernement te Lcnden, het volgen bericht: Het comitoit der handclaars v Sydney zendt 12,000 bevrozen schap eene hoeveelheid doo^en conserv /In Tlnlrm-n Voor de Beigische schamele at noGdlijdsnden in Engelai os Londen, 1 October. — Een kosthi r- voor opname van 50 Beigische kim 1_ ren is gereed te /Ideburgh Suffolk >n zal bossuurd worden door Ursuliinut Het is vooral ing&richt voor kinder der middenklas, zonen of dochters v r- professors of koopliedon die zonder m •i" delen van bestaan zijn en zich niet di r" ven wenden tôt de openbare liefdadi heid. Ailes is volstrekt kosteloos, kc, huis, lcleeding en opvoeding, voorloop 'e voor een jaar. Schrijven aan Mrs 11 ger, Belgian Childrons Home, Aldebur. 1° Suffolk. Volyens agentie Wolff zou België zijtis eigene onzijdig-heid geschonden hebben, ------- — - Het nieuws is eene formidabe'e kwakke . Mededeelina van de Leeatie vai î" Franbrijk : " Heer Delcassé telegrafieert aai ™ den minister van Frankrijk t 0n Antwerpen : n. » Bordeaux, 4 October 1914 lg » ik hen verwittigd dat de agen j tie Wolff meldt dat Frankrijk Engeiand en België in April 191 eene militaire overeenkomst zou den hebben gesloten, zoodat Bel gië zijne eigene onzijdigheid zoi hebben geschonden en dat d< documenten zouden worden open ... baar gemaakt. !•' » Dit nieuws is een zuiver uit • I vindsel en als er documenlei ^ worden openbaar gemaakt, dar 3 zijn het er valsche. » (gel.) Delcassé.» t- Grooîe beïooghig te Rome vooi heî Belgisch Consuîaat dUit Rome v; It: g-saagî^ aar ttI.o Ma tin" : Het vaderlandsch feeït van XXci September gaf dit jaar g.elegenheid tôt bc toogingen, tijdens déwelke het volksge 3- voel zich openbaarde met eene hevighei-i die bijwijlcn de tusschenkomst der open bare macht noodzaakte. Te Kome en el ders was het bij d« kreten van : Levi Italie ! Wog met Oostenrijk ! Levé he Italiaansche Trente en 'i'riest ! dat d( betoogers bij duizenden door de stratei SH stapten. Prins Colcanna, de Syndic dei hoofdstad, s;5rak eene vlamniende rede I voering uit, die hij besloot bij de herin nering aan het onmetelijk Europeescl conflikt, dat Ita-lie ten plicht heeft me: te leveii. De dag dat het noodig is. zal er geen versehil van meening, var gedachfce of van kerk nog bestaan tus schen de Italianen. Italie zal maar één< ziel meer hebben, eene sterlce en vast keslotene ziel. Eindelooze toejuichingen begroelten dez< woorden. Viervolgsns begaven zich d( ^ betoogers, van eene overgroote menigte d gevolgd, naar de Niazza dei Essquai'lino waar zich het consuîaat van België bevindt. Daar nam de betooging een waax grootseh karakter aan. Men hechtte eei der medegedragen vlaggen aan de ven st^re van het consuîaat en de gezant var Bolgie, heer Dubois, deed met g.epast< woorden uitschijnen hoe kiesch zijn toe stand was ten aanzien van Italië's neu tralitieit. ITet vlag werd dus neergehaald maar heer lyubois zelf verscheen in he g venster en zulks was het teeken van eei | cindeloce gejubel. De afvaardiging ver S. nieuwde hier den wensch van bewonde ring voor het heldhaftige Belgisch volt en drukte den wensch uit dat het der 'S vijand verpletteren mocht. p Toen de stoet weer aan den gang echoot, was het een aanhoudend , geroei n van: "Viva 1'Italia ! Viva el Bc-lgio ! " De straat waar het consuîaat van Oos> tenrijk gelogen is, werd door sfcerke po licieposten afgcsloten. d Ooor de Ssrviërs verslayen, zijr de Gosienrijkers gedemora^ liseerd. De Oostenrykcrs zijn gansch gedemorali ,fî seerd door de laatste neerlaag die zy ii " Servie hebbeu opgeloopen. ■ De Oostenrijlu'rs besçauldigen hunn( offleieren van onb'èkwaamheid. 6" In Bosnie rukken de Servische-Monte >n negrijùsch» colonnen stéeds vooruiS. m Esn koienschip op esne t mijn geloopen en gezonker r- Londen, 1 Oct. — Men zogt dat he kolenschip "Aumbays" met eene ladinj g van 3000 ton kolen, op weg van Shi"ld naar Antwerpèn, v«rledsn nacht op eeni .jj mijn liep en zonk. Do benianning kon de sloepen berei ken, word door een \ isschersboot opg>3 pikt en dezen morgen naar Lowestof — srebracht rr< 1 ? m i r~> De Oorlog in 't Land , De Duitschers schijnen wel het toppunt hunner roerigheid bereikt te hebben verleden Dinsdag. Wij hebben gezien hoe ten slotte al hun groot ;el lawaai op heel weinig uitgedraaid is. m I Donderdag middag luidde eene offi-eieele iûlichting. In den aigeioopen nacht werd een jfl goweidig» bombardement u'itegevoerd +g over geheel de uitgestrektheid onzer maeht tegen dewolbb de vijand zijne „ aanvallen riohttn. Ons léger hee t aan de Duitschers bewezen dat al de verdedigiïîgswer-U- ken onzer forten onaangetnst zijn k, gebleven. i /j. Ons kanongeschut droeg zeer ^uist ' en een regeu van schrapnels viel op het kantonneinent des vijands, het-geen hem zeer onaangenaam verrast )U heeft. |e Die onaarigenamen verrassing moet zich vooral doen voelen hebben in den nacht van Woensdag op Donderdag. lleel den nacht straks regende het t- houwitsers en schrapnells op de vijan-;n delijke posities, waarover wij bewon-q derensweerdig ingelicht waren. De Duilschers konden niet eens van de duisternissen gebruik maken om van stellingen te veranderen. Yan in den vroegen morgen, Don-" derdag, hervatte het artillerie duel met groote vinnigheid en t waren niet onze kanonnen welker vuur het a- eersô siabliakte. Ook waar het vijan-311 delijke voetvolk zich waagde kwam g_" het van eene kale reis thuis. id De Duitschers hebben verschrikke-n- lijke verliezea geleden. »1- e Rond Dufîel en Linth et 'e (Van onzen bijzonderen berichtgever.) ;n Duffel, waar men Dinsdag nog betrek-3r kelijk weinig van do projectielen der e" Duttschcrs te lijden had, is Woens-îjj dag aanmerkelijk meer onder hun ge-^ schut gelcomen, zoodanig dat die plaats nu zoo goed als verlaten is. Van in den ^ vroegen morgen hernam de vlucht der g_ inwoners, en in den namiddag schijnen ,0 de laatsten te zijn afgetrokken. Het bombardement duurde onafgebro-ken voort gedurende den nacht van se Dinsdag op Woensdag, en was op zijn le hevigst tusschen 1 en 2 ure. tG Rond Woensdag middag was de toe-0j stand aldus, dat de treinen niet meer o' doorreden tôt Duffel en te Oontich-Ka-lr zernen stopten. . Toen ik daar Dinsdag langs de spoor-a- baan voorbijkwam, stopte er plotseling m oen gepantserde trein, waarop een groot te verdragend kanon, het ailes machtig ge-e- blindeerd. u" Eenige stonden, na hait gemaakt te d, hebben, was het kanon gepointeerd en et dreunend klonken vijf tôt zes schoten în over de vlakte, waarna de trein snel 1_ achteruit reed en verdween. e" Te Contich-Kazernen was het verkeer ' Woensdag zeer druk. Veel vluchtelingen, nu weder vermeeirderd door het volk n van Duffel en Lier. De vijand schoot goweldig op onzen vastliggenden ballon. Iedermaal deze = luchtbaj zijne waarnemingen doet, du-rende zoowat een half uur, beschoot het Duitsche geschut dezelve onafgebroken, gewoonlijk met 4 schrapnels tegelijk, die n dan aclitereenvolgens met een korten *' knal ontptoften. I)e ballon, buiten schot zijnde, werd niet geraakt. 1" Een vlia°rmaohien dat Woensdag morgen over de Duitsche lijnen vloog.werd ook druk beschoten door de Duitschers, doch bekwam geen letsel. [i- To Li?r werd de beschicting van het in fort onafgebroken voortgezet. Te Linth is de drukte groot, bijzon-le der op den steenweg naar Duffel. Sora-migen hebben ailes gereed, geladen op karren, om op he* eorste nîana weg te kunnesî. Df goçst onzer soldaten is uitnemend goerl. si Prachtig werk onzer forten et Yan een onzer oorlogstorresnondemen : 'S De forten van Ste-Katdijne-Waver,1 Wael-ds hen en Duffel wsrken onophoudeud. 3e In de gemeente Duffel vielen talrijke DuitS'he schrapnells, die over de forten si- heenvlogon. Zoo ziin cr vprsehillonde e- sehrapnelis tereelit gekomen op het kloo^-ift ter der Ecrw. Zuster6 van Duffel, ter-wijl deze bezig waren hun zinneloozen naar den trein h bren,?.«n. on V 7v,vp et met al liet personeel, dit ailes e;n îu to personen, naar Antwerpen te vluchten. ,n Om 9 ly2 ure kwam een Dnitseh vlieg-. machien uit de richting van Lier, over Duffel, en vioog naar Contich toe. Rtet 5* was zeer hoog. i- Van uit Contich werd er met een uii-railieuse op geschoten. Tevens was eea n Belgisch vlieger daar teegekomen. Uit 1{j beide vliegtoesteilen werd er gevmird, >r maar niemand werd getroffen. De Duitsche vlieger koos echter al gauw het 16 hazenpad. Te Contich lag eveneens een vasllig. '3 gende Beigische ballon. r- De Duitschers sclioten er op.ma'ar ble-n ven er ver af. In Duffel zijn verschillende huizen hast schadigd. Al de inwoners hebben de ge-p meente verlaten. j. De drie fabrieken op de boorden dei . Nethe werden door brand geteisterd. D« ' jjzerenwegbrug van de linie Antwerpen-Zuid naar Mechelen ligt gebroken. Het 3t gemeentehuis en de kerk van Duffel hebben u nogal geleden. Onze troepen bezetten aan de Nethe stel-lingen waaruit het niet gemakkelijk za! vallen hen te verdrijven. 1- Van uit de richting van Mechelen en i. boven Puers is het een gedonder zonder op-houden op St-Kathelijne-Waver, Duffel en Waelhem. le Het fort van Waelhem was Donderdag n morgen in voile aotie. De Duitsche projectielen lijn vooral op de loopgraven vaq 't voetvolk gericht. 5 Te Breendonck ît Een nieuwe stoutmoedige poging van 1- Duitsche linietroepen om onze stellingeu r, te naderen, is hun maar slecht gelukt. Da Hunnenwerdeu met bebloede koppen te-ruggeslagen. Onze artilleurs en de scherp-)- schutters van onze linietroepen maaiden hen letterlijk weg. ; De Duitschers beschieten het | fort van Broechem " Donderdag avond hebben de Duitschers het fort van Broechem beschoten. Het fort heeft op 't antwoord niet laten 3 wachten. n Op het oogenbiik dat wij deze regelen r schrijven, wordt er hevig kanongebulde# n gehoord. î," Langs de kanten van Boom, Liezeie, Willebroek r Het fort van Liezeie houdt zich prachtig, de Duitschers hebben in den aigeioopen nacht aan den lijve ondervonden wat ons •- geschut waard is. g Donderdag in den voormiddag was hef ,t een gebulder dat hooren en zien verging. y. Het regende houwitsers. Wiilebroeck had te li,jden van het Duitscht vuur. Het gemeentehuis onder andere e werd getroffen. Ook do maalderij Reypens, n bij de brug van Klein Wiilebroeck, werd n grootendeels vernield, >1 Te Boom doodden dé schrapnells drie menschen. r Bij Rumpst werd gedurende twee uren 1, een verwoed gevecht geleverd. De l)uit-k schers leden vreeselijke verliezen en mnejr ten in wanorde at'trekken. n 6 Te Lier >t 1, Lier heeft een pijnlijken nacht beleefd. e Deze openei stad werd nogmaals door n de Duitscjiers gebombandeerd. De angst »t der bevolking werd rond 2 ure nog ver-hoogd door het geronk van een Zeppe-!in welke evenwel geen kwaad gesticht d heeft. '• Het bombardement van den vijand wesd goed door oaze forten beantWoord .ven het gedonder der zware kanonnen was straks geen oogenbiik uit de lucht. L" In de Booinlaerstraat vielen twee houwit sers, een op een vo-gen grond sraar ■' slecht*) een groote put geslagen werd, »n a het gaanpa/1 beushadîgd, ée tweed» , een achtprhuis do4 werd. Ailes bepaalde zS-cî» ■âaasf bij stoffelijke schade. Een andere houwitser ls cp h«* &ax-gerlijk gasihuis terecht gekomen, de apotheek verwoeèt werd. Het " rue&-fend gasthuis " lead eveneens scliado. Dezon morgen duurde het bombas^®-ment altijd maar voort. Op de Statte-c plaats, werd een soldaat docr (=en schrap--1 nel gek'wetst. Verscheidece huizen wer-■. den getroffen, onder andere dat van oiyj-n burgemeester he°r Van Cauwenb©rgîi tm- ' (.'m

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes