Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

1122 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Janvrier. Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren. Accès à 16 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ms3jw87q8t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 2ûs,e laargang flr. 18 10 Gentlemen l)ct nummer van 6 Madzijden • Abonnement : Fr. 3.* 17 îanuari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. - Hoofdopsteller : Aug. MONET. "ssszo/crie " IDIE beukelaer - PROEFT nminsrs Mevrouw Helena en Mejuffer Margaretha BERTRIJN Het programam voor den feestavond van Mevr. Bertrijn is uiterst intéressant. Ook zal er geen plaatsje meer open-blijven, Donderdag. Mevr. Bertrijn zal •weer eens optreden als «Salomé» een roi waarin zij zeker wel een der hoogste en origineelste uitingen geeft van haar kostbaar talent. De eerste maal trad zij als «Salomé- op, in Decem-ber IÇ07- Alleen het volgend seizoen werd ' het stuk nog hernomen. On der de leiding van den heer Van der Horst is het thans geheel op nieuw ingestudeerd en de heer Laroche speelt « Herodes ». De feestavond van Mevr. Bertriijn zal ook de feestavond van haar dochter zijn. die in Bietj^. in David Copperfield en in Houten Clara van een wondere be gaafdheid voor het tooneel blijken heeft gegeven. Mej. Bertrijn zal nu De Kleine Lord spelen, die steeds een der bekoorlijkste figuurtjes van haar mama geweest is. Wij mogen dus wel het publiek opeen alleraangenaamsten avond voorbereiden. PARSIFAL De eerste opvoering van Parsifal in de Vlaamsche Opéra is voorloopig vastsgesteld op Zaterdag 14 Maart. De repetities, onder de leiding van den heer Ernest Van Dyck, zijnvolop aangang. De heer Van Dyck staat er voor in, dat met de artisten en het materiaal, waarover hij hier beschikt, de Vlaamsche Parsifal-uitvoe-ringen mede van de schoontste van Europa zullen zijn : verre die van Brussel en Parijs zullen overtreffen. Hij bezit een klavier-partituur waarin tôt de àllerkleinste toe, al de « tradities » van Bayreuth zijn opgeteekend, zooals Wagner-zéll die gewild heeft. Aile zullen hier met de grootste nauwgezetheid worden toegepast. De schermen, waarin Parsifal hier gespeeld zal worden, zijn diegene welke bestemd waren voor het Théâtre des Champs Elysées te Parijs, waar, zooals men weet, Parsifal in hetDuitschmoest geKevenworden. doch welke schouwburg tenonder is gegaan. Deze dekors zijn zoo trouw mogelijke kopijen van die van Bayreuth. Zij zijn verzon-den en zullen dezer dagen in de Vlaamsche Opéra aankomen. Er is besloten dat, evenals dat ook te Bayreuth wordt gedaan, het onzichtbaar knapenkoor in het gewelfvandengraal-tempel gezongen zal worden door vrouwen. De heer Tokkie, die steeds en vôôr ailes een ware kunstenaar blijft,heeft met aandrang gedongen naar de eer om aan de eerste Vlaamsche opvoering van Parsifal te mogen meewerken, en zich aangeboden om al ware het ook het minstbeduidend ridder-rolletje te zingen. De heer Fontaine heeft hem de partij van « Titurel » toebedeeld, die niet groot is.maar op 't laatste toch een zeer groot effekt gemaakt. Het is van nù af zoo goed als zeker dat Parsifal hier den eersten keer gezongen zal worden door den heer Laurent Swolfs. Slechts de vierde ofde vijfde maal zal de heer Van Dyck erin optreden. Er zijn, zooals wij reeds gezegd hebben, tien voorstellingen van Parsifal voorzien. Deze zullen gegeven worden tôt einde April ; en evenals men te Brussel heeft gedaan, zal de lokatie lang tevoren worden opengesteld. In de Vlaamsche Opéra De Walkure — Chabert en De Lustige Boer — Campagnola Dat was dus een leelijk geval, Zaterdag. De heele zaal verhuurd en een altemeene epidemie onder de « Siegmund's » ! De Vos ziek, Swolfs ziek, en tôt overmaat van ongeluk Reichenbach die algemeene repe-titie h ad ! Die grap ging aan den heer Fontaine voor zijn minst 1000 frank kosten. . . . zoo dacht hij. Hij had te weinig gerekend op den Vliegenden Hollavd.tr. met een zoo glansrijke bezetting, als dit stuk er heeft van'tjaar. De menschen kwamen, niettegenstaande ze door de avondbladen nog tijdig van de verandering verwittigd waren en... ze blèven Wij gelooven niet dat er 200 frank teruggegeven werd. En voor deze prachtige zaal — een der allerschoonste van het seizoen — werd het bij dat ailes tenslotte nog een heerlijke avond. Mevr. Faniëlla en heeren Butter, Collignon en Mertens, deden al wat ze maar konden om het publiek zijn teleurstelling te doen vergeten en hun succès was dan ook grooter dan het ooit in den « Hollander » geweest kan zijn. Na het tweede bedrijf werden zij vijtmaal teruggeroepen ! Voor Mevr. Faniëlla werd het een toer van belang om, twintig uren na « Senta » reeds « Rosine » in Graaf Chabert te zingen. Dàt was heelemaal niet voorzien op het weekprogramma. Maar Mevr. Faniëlla is een dappere, en in het geweldige werk van Von Walters-hausen heeft zij dan ook geen spoor van vermoeienis laten merken. De heer Butter kan natuurlijk wel twee zulke rollen op twee dagen baas, maar aan den heer Mertens was het wel te hooren dat hij een beetje te veel gevraagd had van zijn krachten. Voor 't eerst had zijn « Erik >) in den Vliegenden Hollander in voile stem gezongen. daags tevoren, en in Chabert had hij nu wel wat last in de hoogte. Tochisdaarom de bijval voor hem niet minder geweest. Met Mevr. Faniëlla en de neeren Butter en Daman werd hij, na elk bedrijf, hartelijk mêe tôt viermaal teruggeroepen.■î-W Na Chabert ging de Lustige Boer. Wij hadden den * Boer » niet meer gezien sedert het debuut daarin van den heer Aghten... GckI hftîj.be zijn ziel. Nu zijn we ervoor ge-bleven en... 't is ons meegevallen. De heer Mastenbroeck is er lang zoo kwaad niet in, als we vreesden. Vooreerst spt elt hij zijn « Stephandler » al zeer behoorlijk ; in het laatste bedrijf zelis met onloochenbare elegancie. En dan schijnt hij dat onverdraaglijke bibberen in zijn stem stilaan kwijt te geraken. Alleen schreeuwt nog te hard. Hoe het ook zij : het is zeker dat het publiek Zondag zijn koepletten in den laatsten akt gebisseerd heeft. En dan zijn er nog twee nieuwgekomenen in den Lustigen Boer, voor wie billijker-wijze wat goeds te schrijven is : Voor Mejuffer Fabre, die nu « Rooie Lize » zingt en voor den heer Derickx junior die waa -lijk bijzonder aardig de roi van het « offi cierken » in het laatste bedrijf doet. Haar steeds fransch-getinte uitspraak klinkt zeer niet aangenaam, maar toch mag wel eens van Mejuffer Fabre gezegd, dat er weinig zangeressen zijn, die steeds zôôveel werk van de kleinste rolletjes maken en zôô sterk steeds meêleven in de handeling. Haar « Rooie Lize « is in dat opzicht bijzonder de aandacht waard. Hetnieuwe « Heinerle » speelt wel goed, maar het moet luider zingen en luider klappen. Maar de heele Lustige Boer rust toch op het trio « Matheus Annemirl-Lindoberer» en, als het succès van het stuk nog maar niet afneemt, dan ligt dat wel hiéraan, dat dit trio thans even goed is als dat van het eerste jaar van den « Boer ». Steurbaut is « Martheus » gebleven en schijnt nog iederen dag wat méér uit deze roi te halen, en een frisscher en opge-ruimder « Annemirl » dan Mejufier Belloy laat zich niet voorstellen. Denk daarbij aan den «Lindoberer» van Tokkie, die eenmodel is van steeds verrassend gezond liumor en verwonder er u dan maar niet over, dat hun marschen van den « Infanterist " en de « Boeren, boeren, boeren », steeds even stormachtig worden toegjuicht en terugge-vraagd.En dan heelt Mej. Belloy met den heer Van Roey nog dit voor op hun voorgan-gers in deze rollen, dat ze ook de duetjes van « Annemirl » en « Vincenzl » bij open doek doen toejuichen. De zaal had het maximum harer lading. Geen vierkante centimeter roode peluche te zien. Ook hij die nooit een Opéra in Keulen, in Frankfurt, in Miinchen of in een andere Mevr. Bertrijn als « Salomé » Duitsche stad van eersten rang zag, moet ihans wel de overtuiging hebben, dat wij hier dit jaar De Walkure gekregen hebben in voorwaarden, die in deze steden met ôvertroffen worden. Het bewijs wordt geleverd door de « Siegmund's » die Mûnchen en Keulen ons gezonden hebben. Geén van beiden is hier uuiten of boven zijn omgeving gekomen. De heer Knote, van Mùnchen, die een der hoogste gekwoteerde Duitsche ténors is, paste netjes in onze lijst ; deheer Menzinsky, .lien we Dinsdag hoorden, en die deze roi te Keulen zingt, was, voor wat zijn spel en zijn stem betreft, wel de minste van de hootdvertolkers hier. Alleen door zijn diktie wint hij het op al onze artisten, den heer Collignon nog alléén uitgezonderd. Dat ligt hem nu misschien wel hiéraan, dat hij een Rutheen is : — De Slaven zingen in het alge-meen veel duidelijker het Duitsch dan de Duitschers zèlven. Het orgaan van dezen ténor is van een helder metaal. schoon niet zeer uitgebreid van boven. Hij kwam maar juist toé voor « Siegmund », die een zeer laag geschreven roi is. En dan klonk op sommlge noten zijn stem wel zoo heelemaal zonder vibratie, als voor kerkzang. Maar bij, dat ailes is hij toch een artist, die op een groot tooneel gezien mag worden. In haar geheel als in al haar détails was de vertooning even verzorgd als den eersten avond. De triomf dien we voor Mejuffer Meissner verwachtten, den eersten keer dat zij voor het gewoon publiek van onze Opéra zingen zou, is niet uitgebleven. Reeds na haar eersten roep was er een beweging merkbaar in de zaal, die duidelijk bewees, dat zij voile eer gedaan had aan de groote reputatie, die zij reeds bij haar eerste optreden hier heeft gewonnen. En ook de heer Butter was weer prachtig. Van den aanvang tôt het einde heeft hij ziin kolossale roi voorgedragen zonder teeken van verzwakking. zonder te pooteren of zich te sparen.Het was werkelijk grandioos. Ook was, na het laatste bedrijf, zijn GROOT E MA G A ZIoJS EN VAN NI EL WIGHEDEN ft | I 1 H 1 & I if I Ë| 1 MEIRPLAATS, 33 ANTWERPEN. h i innuw a i 1uivi Tentoonstelling van Witgoed, Linnen en Uitzetten. « Il ■■ ■ w M ■ ^ Vraag onzen bijzonderen cataloog voor deze reklaam.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Antwerpen du 1895 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes