Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

652733 0
10 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 10 Janvrier. Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren. Accès à 23 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8g8ff3mz13/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 208,< laargang iîr. 17 10 Gentlemen l)et nummer van 6 bladzljden ■ Abonnement : Fr. $.■ 10 îanuari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. — Hoofdopsteller : Aug. MONET. " DES BETJKBLABR, - FIR/OïGIFTr ZEDŒDUSTS Julius SGHREY iVa de kapitale lieropvoering van de « Walkure » verleden Maandag, past wel een bijsonder woord van hulde aan den kapelmeesier Julius Schrey, die in al de recensies over deze onvergetenlijke vertooning, de groote bewer-ker van dezen triomf wordt genoemd. Voor 't volgend Jaar. Mejuffer Lisbeth Meissner heeft bij haar eerste verschijning op ons Lyrisch Tooneel een geweldige impressie gemaakt. Zooals we het reeds in ons verslag over deze onvergetelijke vertooning gezegd hebben, heeft ze letterlijk allés voor : Ze ziet er prachtig uit, haar stem is een instrument met gouden snaren, en dan heelt ze al dadelijk van den meest verstandigen en smaakvollen zin voor het tooneel blijken gegeven. En wèlk een diktie ! Daar kunnen langs den kant der dames, alleen Mej. Belloy, Mej. Van Dyk, en langs den kant der heeren alleen de heeren Collignon en Steurbaut bij. Nog zegt ze, zooals de meeste Hol-landsche artisten doen, etn v voor een w, maar dat moet af te leeren zijn. Mejuffer Meissner is het levende bewijs dat men om schoon te kunnen zingen vol-strekt geen letter van zijn tekst opofferen moet gelijk in welke taal het ook zij. Een zoo kostbare kunstenares mag de heer Fontaine niet uit zijn handen laten glippen, en zeker niet als hij bij zijn voor-nemen blijft om het volgend jaar den hee-len « Ring » weer te spelen. Schoonere Brunhilde vindt hij niet meer, tenminste niet als hij er eene wil, die behoorlijk in onze taal zingt. En ook den heer Butter moet hij hou-den. Wij zien nergens een bariton, in staat om in het Nederlandsch zôô den Wotan te zingen, als de heer Butter Maandag ge-daan heeft. Of 't zou zekere heer Groenen moeten zijn — eveneens een Hollander — die op dit oogenblik aan het Stadttheater van Mainz verbonden is, en van wie ge-meld wordt dat hij zeer schitterend de Amforlas-partij in « Parsifal » heeft gezon-gen.En dan zal in dit seizoen nog wel vast uitgewezen worden, in hoever we nog op den heer Devos voor de heldentenor-par-tijen mogen rekenen, Zou de heer Devos vervangen moeten worden en ware er werkelijk geen helden-tenor te vinden in ons land of in Holland, dan zouden wij, in de plaats van'den heer Fontaine, niet aarzelen om er eenen te gaan zoeken in Duitschland. Voor een ténor als den heer Reichen-bach b. v. moet het toch niet moeilijker zijn om in het Vlaamsch te leeren zingen dan het voor Mev. Arens-Callemien, voor den heer Wauquier en voor Mev. Feltesse geweest is. die alleen fransch kenden en voor Mej. Rodanne die een Poolsche was Als we toch zien, dat « Monnaie » zich heeft moeten wenden tôt den Duitschen ténor Hensel om « Parsifal » te zingen. Karel VAN RYN Dat de feestavond van den Heer Karel Van Ryn volkomen geslaagd is, zal wel voor nie-mand een nieuws zijn. Ook niet voor lien die dezen avohd niet hebben bijgewoond. Dat is toch immers ieder jaar het geval ! De heer Van Ryn kiest steeds stukken, waarin hij zijn talent in het gunstigst licht kan zetten, en zijn zaal is altijd te klein. Dit jaar trad hij op in 1 Mijn Papa 'tKamerlid». Er kan van hem enkel worden gezegd dat zijn uitbeelding nog in ieder opzicht bijgewonnen heeft. De heer Verstraete had de roi van « Oscar » gekregen, die steeds een der allerbeste van Jan Dillis is geweest. Hij was er bijzonder geestig in. Met het grootste genoegen ver-der de super-deftige « Mev. Andersen » van Mev. Ruys-broek teruggezien, de guitige «Stephanie» van Mv. Bertrijn, de beminnelijke « Sophie Pet-zoldt » van Mev. Magda Jans-sens en den leuken « Dokter Gehring» van den heer Bertrijn dieweer heelemaal zijn jeugdig vuur herwonnen heeft- Vôôr « 't Kamerlid » had had de held van den avond nog sens zijn « Brand in de Jonge Jan » gespeeld, waarin hij niet minder virtuoziteit aan den dag legt dan Henri De Vries zelf, en waarin de heer Verstraete meesterlijk natuurlijk den on-derzoekenden kommissaris doet. Na ieder bedrijf werd de heer Van Rijn overvloedig met bloemen vereerd. dan behoeven wij hier volstrekt niet zoo kieskeurig te zijn voor wat de nationaliteit onzer artisten betreft. De eerste en bovenste vereischte is, dat die artisten goéd zijn : al spreekt het natuurlijk vanzelf dat, bij gelijke verdiens-ten en eischen, de voorkeur aan een Ne-derlander, dàn aan een Vlaming, dàn aan een Antwerpenaar, dàn aan een leerling van Vlaamsch Conservatorium dient gegeven te worden. Mejufler Meissner houden, dat zal zeker geld kosten, maar vooreerst zijn er langs een anderen kant heel wat bezuini-gingen op het personeel te doen, en dan zal de heer Fontaine er nu wel overtuigd van zijn, dat alleen door veel te wàgen veel te winnen is in zijn zaak. Er zijn er velen die meenen zelfs onder de getrouwen van de Vlaamsche Opéra, dat er dit jaar zooveel volk komt, omdat de troep in 't Fransch theater niet deugt. En die dan ook vreezen, dat al deze nieuwe klanten zullen wègblijven, wanneer de heer Coryn weer een behoorlijk gezel-schap zal hebben samengesteld. En die-zelfde nersonen zien dan ook reeds een groot gevaar voor de Vlaamsche Opéra in den terugkeer van de zangeres Lina Dilson , en den ténor Geyre bij den heer Coryn. Wij deelen die vrees volstrekt niet. Wanneer er dit jaar zooveel volk naar onze Vlaamsche Opéra komt, dan is het omdat het er goed is, niét omdat het slecht is op een ander. , En, als de heer Fontaine, dien toeloop wil behouden, dan moet hij er maar voor zorgen, dat het goed bij hem blijft, en steeds beter wordt, waar dat nog wenschelijk is. i Zeker zal de heer Coryn, door de on- i iervinding geleerd, een groote krachtsin-spanning doen, het volgend jaar; maar, laat hem ook al een puik gezelschap bijeen kunnen brengen, dan zal hij toch nog altijd §én element moeten missen, dat in de Vlaamsche Opéra steeds het voornaamste is geweest : Wij bedoelen, het nieuwe, het anbekende, laat ons maar zeggen : het grootsche in zijn repertorium. Er komen voor het Fransch repertorium maar geen stukken meer voor den dag, die àànslaan. Al de nieuwigheden, die de heer Coryn opgevoerd heeft, zijn gevallen als baksteenen, zooals schier al de nieuwig-tieden — op een stuk of vier na — die in de laatste zes jaar in de Fransche Opéra voor het voetlicht kwamen. Wat men er ook beproeve, men moet daar blijven teren op Faust en Manon, 3p Mireille en Hamlet, op de Tosca en Mailavie Butterfly, omdat al de Fransche zangers deze dingen klaar hebben en er »een tijd overschiet om andere ernstige stukken, oude en nieuwe, die buiten het ■' répertoire courant » vallen, degelijk in te studeeren. Laat er dus te naaste jaar weer wat meer volk naar het Fransch theater gaan Dm Mev. Dilson voor de zooveelste maal ie «Variations de Proch » te hooren zingen, — hetwelk in den «Barbier- het oor-spronkelijke wijsje voor de zangles ver-/angt, dat wij zingen als « En zij heeft haar •vitte kousen aatigeda^n...»— dan zal er daar-3m niemand minder komen hooren naar îoo intéressante nieuwigheden voor ons publiek als « Onegin », « Graaf Chabert », - De Juweelen der Madonna » en zeker îiet naar voorstellingen van « Fidelio », ien « Vrijschutter •> " Oberon » « Tannhâu- ' GROOTE MA G A ZIul\ EN VAN NIE L IGHEDEN m g a | g| jg SB % a m m « g. MEIRPLAATS, 33 ANTWERPEN, AI INNlll/ATlllIvI SOLDEN VOOR INVE83TARIS - Zeer groote verminderingen H %m 11 M I M V M I IVI H Aanzienlijke occasien aan al de toonbanken zonder uitzondering.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Antwerpen du 1895 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection