Het nieuws van den dag

2090 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 27 Juin. Het nieuws van den dag. Accès à 25 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dn3zs2mg98/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Bert!§ste Jasrgang Kr 152 2 centîomen per nommer BrusseS, 2atordag 27 Juni 1Ô14 HET NIEUWS VAN DEN DAG Iabonnementen s fltaâtt' 4 franlt. ° Pbrjaae. 8 franS. IlSolland ' ». 11 — ,.. ds andere landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL" Zandstraat, 16, Brussel TBLEFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan HtnTG-HB BUREEL DER KLEEJE AAKKONDIGINGEN • Zandstraat, 6, Brussel . TBLEFOON A 7943 AANKONDIGINQEN 5 Gavrzatfda en aangebeden piaatsen. Gewone, per Uleiie regel... 39 s. u de week. . 60 e. 's Zondags. . 75 c. Id >s Zondags 40 e. voor 2 groote regels. ederen regel meer .- gc c. in de week; 2" bIadz" Mr regel. . 2 fr. en 3 fr. 40 c. 's Zondags. Rechterlij Le herstell.; pr regel 2 fr. ropagaecta * ©p den bulfcîi socialistisch blad slaakt een nood-omdat wij de katholieken aange-loôid hebben te xorgen* voor een leger tragandisten, die overal de valsche Bielsels der roode volksbedriegers zou-s /aan bekampen. Zonder hei te willen, Bgt het blad in kwesie ons hulde. Im-ers. ioot den geslaakten noodkreet be-ja de rooden dit zij overtuigd zijn van ■ai invloed bij de katholieke politieke fers, ota te kunnen doen tôt stand (igen wat wij vooruit zetfcen. Wij ook «daarvan bewust, omdat wij door onzen jealangen eerlijken, rechtschapeai ka.mp ci de "katholieke grondbeginsels en ge-icàten, msenen het recht te hebben nut-B wenken en raad'gevingen, voartsprui-ide ait dagelijksche orudervinding, te men vooruit zetten. Zulks in het belang lier dierbare katholieke partij, waaraan t het belang van enzen heiligen gods-east verbonden is. lot daar. Het socialistisch blad, Waar- I wij' spreken. na eerst gebluft te heb-ï ôat de roode gezellen de katholieke sjMMidisten niet vreezen, verklaart tiwcl dat zij op hunne hoede zullen i Hoo het eene met het andere same'n-iidt, zal niemand kunnen begrijpen. Ons ait dat het nogal aardig schijnt dat se zich op zijne hoede moet stelien tels iets of iemand die men niet vreezen «t. Maarteom, dey;.;elijken onzin zijn wij iroon in de roode bladen aan te treffen. si socialistisch druksel zegt ton slotte : Eea verwittigd man is er twee weerd ». il is voorzeker heel waar, want onze-M vlaamsche spreekwoorden liegeia oit; 't is wat zij voor hebben op de àlistische volksfoppers, die van lie-s«en stiel gemaakt hebben. Omdat onze nekffooiden altoos veel waarheid en gémi oorïeel inhouden, willen wij, van izea kant, ook de aandacht onzer katho-4e voormannen op het aangehaalde. ten, en dat tengevolgo van een besluit, ili pas genomen is door het Socialis-fch Verbond. » ïet algemeene stemmen hebben de Sevoerdigden bij dit Verbond besloten. t de socialistische propaganda op den ta moet uitgebreid worden. Dafc wil, aaders woorden zeggen : 1. dat onze fitengemeenten zullen overstroomd wor-» met social:sâsche gazetten, vlng-Èiftea en andere giftige druksels ; 2. dat !t !^er bezoldigde roode propagandis-iiîmh zondesr diulen ovex heer onzen bui-i ial verspreiden, om er eein bestendi-»i iardnekkigen strqd te voeren ten roteie van de socialistische gedach-De katholieken zijn dus verwittigd, 'ooeten bijgevolg ook dubbel in weerde Meiaen: aan hen doeltreffende maatre-fa te nemen om in te gaan tegen die Mooze, noodlottige propaganda. Oh! wij weten wel dat de roode iapostelem » zoo heel gemakkelijk ingang zul- II ràden op den buiten. Onze bœreai, ®srs, zijn niet vergpten dat zij». tôt Btoe, elkea dag op de hatelijksta wijze ■leedigd en belastexd wefden door die-™ sooialisten die hen nu siroop aan 11 "3ard willen strijken. Vergeten zijn [■"et dat die roode heersohappen onzea^ ta afsohilderen als eene wild&rnis, als ®ï woeste streek waar « de beschaving » ï iiet doorgedrongen is, en die bewoond p door « halve wilden die voor het ™te woord hunne messen trekken, er les kervon en moorden. » Ook weten e brave boeren rnaar al te wel dat zij het mikpunt zijn der spotternijen de roode gezellen, die geene gele-' e'd laten voorbij gaan om den buiten ilSn6 bewon^s op eerlooze wqze te Wden en te kleineeren. Vo«r al die ls zal het 'de socialistische leu-^ ® m lasteraars moeilijk, bitter moei-iJn i^gang te bekomem in onze ^iijke gemeenten. Doch brutaal en in-iwf'S a's die roode propagandisten . en band zijn, laten zij zich niet licht vooral daar zij voor hun werk , zlJn en rekenschap moeten geven t h^Q6 daden. bijgevolg niets onbeproefd la- ïftxi t e6n an<ieT ach- naaj. bimjejj ^ siuîpen, iets [ - UI1 ^ou kunnen gelukken op deze jfeenV tS, a^s katholieken, van ® ziin n^et °P l101111© hoede moes-1 1 ze^ eQn noddkreet te wil-ï de.11 ^prdeelen wg het toch noo-2itiek ^^-^kzaarnheid der kathodieke rj s leiders te trekken op den toe-(toepç ocf socialisten in het -leven kr v. j zegden het reeds vroegër: ®?en yne n ^ne aanwinst bij de kie-Nistm me^' overmoed der 5 isorm Kle^' sporten geklommon. P den hQ'UU Vaa n^3 anders dan van ^sliedf. te V€^overen, van al onze k"1 itat ^unne g'edachten te be-ïs z^n zy begonnen met de P 4rhf.;^° ■ ' ^'e steden ko- •l terri n' bewerken en op dat tei--«etaj aan- de rooden, ongelukkiglijk. e veel vrij spel gelaten bij ge- brek aan katholieke propagandisten. Dat moet nu gedaan zijn ; de voortvarenheid, de overmoed der socialisten moeten ge-stuit worden. De. katholieken mogen daai niet meer op slapen en nogmaals dringen wij aan d£t ér, zonder langer ver-wijl, overal bekwame propagandisten aan-gesteld worden. Die mannen zullen zich met hart en ziel, met al den gloed hun-ner diepingewortelde christene en katholieke overtuiging, op hunne schoonetaak toeleggen. Overal zullen zij den vijand op-■svaichten, hem voet voor voet, duim vooi duim het terrein betwisteii en hem tôt een schandigen en scliadelijken aftocht dwingen. Het ware eene schande voor de katholieken te moeten vernemen dat de socialisten hunne verderfelijke leer op den buiten zouden kunnen verspreiden, zonder ei iemand op hunnep weg te ontmoeten om hen te weerleggen. 't Zou eene uiterst laak-bare onbehendigheid en nalatigheid van wege de katholieken zijn, moeaten de socialisten op den^buiten hunne zieldoodend^ druksels kunnen verspreiden, zonder da.t er daar door de g^ede pers kon tegen ingegaan worden. Neen, zoover zal en mag het niet komen en daarom roepen de katholieken toe : steunt en verspreidt op de allerbreedste wijze de goede druk-pers ; richt zonder dralen een keurkorps knappe en kranige propagandisten in, en de toekohast is en blijft aan de katholieke partij ! " HIER EN DAAR Se koaing in 2!witserland. — Man weel dat de koniug den 7 juli aanstaande eeu bezoek z%l brengen aan den Bondsraad te Berne. Z, M. zal aan de statie o-ntvanger ; worden door ba,ron de Groote, gezant var België in Zwitserland, en in het BondspaJeiij door den liondsraad. De voorzitter en _ de oraderroorzitter van den zwitsBrschen Bonds-raa>i zullen den koning een tegenbezoek brengen in het belgiseh geza.ntsehap. 's Middags is er een diner, 's namiddags zal de koning de nationale tentoonstelling bezoeken er 's jejvonds keert hij terug naar Territet. Nietiwe gezant, — Graaf Mufcsu, gewe^en gezantschapsraadsheer te Londen, is door zijne rtïgeering benoetnd tôt gezant van .Tapan te Brussel. In ds gendarmerii. — Luitenant-gene-raal de Selliers de Moranville, die benoemd is tôt overste van den algemeenen legerstaf, zal als opperbevelhebber der gendarmerie ver-vangen worden door generaal-majoor Le-elereq, bevelhebber der 8e gemengde brigade en gewezen kolonel varf het 2e regiment gidsen. 339 bekentenis. — Sedert de kiezingen van 24 mei laatst werd e<r" door de liberale en socialistische rekenmeesters al wat met cijfers omgesprongen 1 Eerst beweerden zij dat de rooden en de blamven te zamen eene meerd&rheid hadden van 100,000 stemmen op de katholieken. Eenige dagen nadien daalden da cijferaars eenige sporten lager op hunne ladder, en verklaarden zij dat hunne meerder-heid 34,000 stemmen bedraagt. Weer wat later wea-d dat cijfer verminderd op 5,00C stemmen. Ten slotte kwam de opperste be-kentenis, en zij ging uit van de libérale « Etoile Belge », die nu zonder omwegen ver-klaart: « De parlementaire meerderheid dei regeering is eene wettige meerderheid. Dat is zoowaar, als twee en twee vier uitmaken. >: 't Moet de « Etoile » hard gerallen zij« die bekentenis te doen, maar, ailes wel be-, schouwd. kon zij toch niet langer meer zwijgen wat! iedereen zoo goed weet. Voor de uaciienden. — De regeering is vast, .,besloten zich weldfS, ernstig bezig te houden met het lot der be^ienden en dei verschillende handelsagenten, en wettielijke waarborgen te verleenen aan die belangwek-kende kategorie van burgers. De kwestie zal het voorwerp uitmaken eener grondige studie men zal zich gédeeltelijk steunen op hetgeen er op dat gebied reeds in den vreemde gedaan is. lîaar Congo. — De stoomboot- « Elisabeth ville » is vrijdag morgend, \ bij overprachtij weder, uit Antwerpen naar Congo vertrokken Er waren 113 passagiers: 64 van eerste, 4' van tweede klas en twee tussohendeki-eizigers Ondcr de vertrekkenden waren kolonel Slar chant, staatsopziener, bevelhebber der open bare macht in Congo, en zijne eqhtgenoote Prijs&amp van Homo. — Vrijda/z midda^ heett de jury uitspraak gedaan in den prijs kamp \ran Itome voor de bouwkunde. De prijs is toegekend aan M. Smolderen, var Borgerhouiti. Elr werd nooh tweede prijs, nocl eervolle melding verleend. Tsg'en den kanker. — Ter gelegenheic der opening eener ai'deeling voor kankerlijders. in heb Battersea-hospitaal te Londen, gaf dok-toor Bell eene voordraeht over eene kankerba-handeling, welke.door hem reeds van in l&Oc vooruit gezet werd. Die behandeling bestaat ir plaatselijke toepassing van zeer heete lucht, onder drak van eenige atmosfeeren. De kan^ kercel wordt vornietigd, telkenmale zij enkel< minuten blootgesteld wordt aan eene tem-peratuur van 115 tôt 120 graden Fahrenheit, onder 3 tôt 4 atmosfeeren diuk. Een afdoende uitslag wordt evenwel slechts bekomen alf de kwaal nog niet te ver gevorde d is. In de kankerafdeeling van gezegel hospitiial zijn, sedert octerber 1913. een aahtal lijde?s mel heete lucht behandeld, onder gelijktijdige toc-passing vjn bspaalde leefregels. X>o toor Beli stelde vast dat drie vaa de lijders als genezer mogen beschouwd wordén. na eene kuur die slechts eenige weken- geduui'd had. ilocht he1 de webenscliap toch gegund worden eene doeltreffende behandeling te vinden voor eene kwaal, "die zooveel verwoestingen aanrichtl Staatkimdig Overzicht fsmkrijk tlet^ bnreel der Kamer van volksverfaegei woerdigers heeft bevonden dait het offimogf I131Î is in het Balais Bourbon nieuwe vrij wmsten te vinden voor meuwe gebouwen, e dat de tegenwo'ordige toestond van de staati tes niet toelaat eene nieuwe zaal voor- d Kamerzittingen te bouwen. De bestaande i te klein geworden en beantwoordt niet aa de hedendaagsehe gezondheidsvoorschriften, Ei is nu spraiak dat een wetsontwerp zf neergeîegd worden, waarbij het aan de Kamc toegelatan wordt in 't paleis van Versajlle te gaant zetelen. Dit nie u ws heeft nogal wat opschuddin \ erwekt. Dionderdag heeft j\l. Desclianel, voo: zitter van de Kamer, verklaard dat het nieuw niet, crficieel is, dat men eerst de kwestyi moet onderzoeken en da,t, in aile geval, he slechts eene vcorioopige verplaatsing zou ziji — De oiKWbedienden der posterijen e telegrafen, 4000 in getaJ, vergaderden dor derdag avond in de Arbeidsbeurs te Pariji Xij keurden de kitichtdadige houding hunne makkers van het hoofdpostbureel goed, e verklaarden zich solidair en bereid voc aile werking- die hen door hunne syndikal mriohting zou opgelegd worden. Da,t is een onderduimsche bedreiging aan mintister Thon son. DèVe is do gevangene van het syndikî lism en zal, _ tôt nadeel van de lastenbetaler: moeten eindigen met fce buigen of te bejstei ENGELAND Donderdag, in het Lagerhuis, vroeg ee Eamerird-atm sir Edward Grey of. uit hoofd van de vcrantwoorlelijkheid ' door Engelan en d-e anderfe mogendheden genomen. voor d stichting van een koninkrijk in Albanie, d regeering, t'akkoord met deze mogendhedei niet kan tpsschen komen om een eindp t stellen aan de uitmooxding van de bevolkii gen^ in Zuid-Albanië. Sir Edward Grey antwoordde dat Albani altijd eene bron \'a.n bekommering voor d groote mogendlioden geweest is, en dat e: o-p dit oogenbiik, eene nieuwe raadplegin tusschen de mogendheden over dit woeli gewest aan den gang is. Sir Edward Grey voegde lerbîj dat Engelan in overeenstemming met de andere mogenc heden in het aJbaneesch vra^gstuk tusschei komt, do-c^i er volstrekt niet afin denkt een persoonlijke verantwooidelijklieid te nemei Engeland, zegde de minister verder, heei zrjne bqireding bij het t-raktlaat van Buct rest no^ ,niet afgekondigd, doeh zullis z: binnen kort geschiedien. DUITSCMLANIÏ Donderdag mamiddag is keizer Wilhelm t Kiel, aan boord gekomen van het engelsc adœiraalsciiip «George V », waar~hij ongevee eene uur lang gebleven is. GMIEKENLAND Het antwoord van de grieksche regeerin op de tweede turksche nota werd vrijda uit Athenen aan den gezant van Griekenlan t© Constantinopel gezonden. In vriendelijk bewoordingen opgesteld, zooals lhet de turt sche nota was, drukt- het antwoord de \o doening uit van het grieksch gouvernemen voor de maatregelen welke de turksche regec ring genomén heeft tengevolge van de laatst vervolgingen. De nota dringt aan op de or na.uwkeurige berichten door het turkse staatsbestuur ontvangen over den toestan van de musulmannen in Macedonië. 'De griel sehe regeering heeft getraeht, door aile mic delen hunne uitwijking te beletten of te b( perken,) zonder er aan te denken ' gewekL t gebruiken om jiit doel te bereiken. Na verklaard te hebben dat de grieksch regeering de uitwisselitig tusschen de grieli sche en musulmansohe uitwijkelingen aai neemt, op voorwaarde da.h deze landverhu: zers in hunne keus vrijgelaten worden, druli de nota, de hoop uit dat hot turksch gor vernement zijne beloften zal houden, opda niets meer, in de toekomst, de betrekkinge tusschen de twee landen zou komen stoorei ITALIE De italiaansehe Kamer heeft donderdag eeD zitting1 gelrouden van 10 ure 's morgends te 10 ure "s avonds, met eene lcorte opschoi -.sing op *t iniddaguur. Dd regeering wilc | het obstructionism der socialisten tegen h( ontwerp van financieele maatregelen, brelce : en had daarom aan de Kamer gevraagd da zij gansch den da^ aan de bespreking ovt heb wetso-ntwerp wijden zou. De zitting wa eene aaneenschakeling van hevige tooneelei Op 't oogenblik der stemming werd de sten bus door den republiekeinsehen volksvert» - genwoordiger Chiena, Eugene omgewoipen ; d: ! feit gâ.f aanleiding .tôt veciitpartijen. , Op voorstel van den voorzitter, aangenome door eene groote meerderheid, werd Cliies | tôt maandag aanstaande uit de Kamer g< sloten. Men denkt dat hij, voor zijne daad, reehtej lijk zal vervolgd worden. De italiaansehe dagbladschrijvers, om t protesteeren tegen de stok in 't wiel steker van de socialisten in de Kamer, * hebben b( sloten zeer korte Kamerverslogen te geve en alleen de namen van de sprekors te no< men. Alleen de verslaggevers van de socit listisohe organen « Avanti » en « Lavoro heb&en geweigerd zieh bij deze bealissing aa te sluiten. OOSTENRIJK-H0NGARIË Aartsheitog Erans-Eerdinand. la-ooDprir vlan Oosbenrijk en Kongarië, ii danderdag n iniddag te Badilidza ïn Hèzegowina, aang< komen. Evena.ls aan al de staties waar h voorbij kwam, werd de aartshertog door c bevolking geestdrifitg totegejuiej^t. TURKS JE ■— De turksche regeering heeft donderda avond aa.n* het grieksch patriarkaat, te Coi stantinopel, het antwoord gezonden op de bi slissing aangaande 't sluiten van de grioksc! kerken en scholeo genomen. Men verzekert dat de regeering van den Sultan den patriark aanbeve&lt de kerkén en de scholen te her-openen.t. — De gezanten van Rusland çn van Eu-menië hebben aan den groot*vizier verklaard e dat de sluiting van de. Da-rdanellen, in het n vooruitzicht van een turksch-griekschen oor-... log, aan den russisch-rrfmeenschen handel e groote verlieizen zou berokkenen. 3 Do groot-vizier heeft geantwoord dat d» Q Dardàsiellen voor de koopvaardijschepen zouden open 'blijven. Het is de eerst? maal dat j een kleine staat, zooals Rumenië, zich in r de lcwesti« der Dardanellen komt mengen. s Men dos-t evenwel opmerken dat de sluiting van de Dardanellen alleen voor de oorlog-schepen de mceilqkheid niet oplost. Inder-.. dàad, de russisch-rumeensche handel zou door s de ond'erzeesche mijnen belemmerd zijn, en e 't is daarom dat de twee belanghebbende lt landen maatregelen willen genomen zien om t den handel te beschermen. a SERVIE I" Een der bijzonderste dagbladen van Bel-grado kondigt de volgendo nota af: « De toe-stand des konings, alhcewel niet onrustwek-kend v reischt, volgens het oordeel van de e geneesheeren, eene volledige rust. De behan-iteïling zal waarschijnlijk te Belgrado voort-gozet worden, na dep. terugkeer. des koning3 l" u'it Vraniska of zelfs uit.-eene buitenlamdsche f' bîidstad. Het zijn deze redens, gezien den '' buitenlandsotten polit-ie'ken toestand, die den ' koning. besloten hebben het bewind aan den ki-oonprins af te staan, totdàt hij de gezond-a heid zal heœwonnen hebben. » | RUSLAND e Men weet dat de russîSche Kamer, door e de regeering gesteund de zelfs tandigheid aan t de gemeentebesturen va,n Polen verleend en g deze toegelaten had de besnrekingen in pool-sche taal te houden. "De iîijksraad weigerde deze wet te 'bekrachtigen. De ozaar neeft g. nu aan M. Goremykine, voorzitter - van den e | ministerraad, geschreven dat hij het noodig cordeelt dat dezelfde wet terug aan de Dou-^ ma of Kamer van volksvertegenwoordigers ° voorgesteld worde. MEXICO Eene depeclie uit Zapatefcas geeft omstahdig L_ verslag over het geveoht- dat afgeloopen is e met de inname der stad door de oproerlingen. t Hoopen van lijken, op de heuvels van Zapa-teccs achtergeiaten, getuigen hoe bloeddorstig L_ en wreeù de bejtorming wae. Het- was gene-j raal Yilla die den aan Val leidde. regeé-1 ringstroepen zouden 400 dôoden en 2000 ge-kwetsten verloren hebben, en de troepen van Villa 500 dooden en 800 gekwetsten. 5000 manschappen der regeerings troepen werden ? krijgsgevangen genomen. — Vooraleer de stad Zacatecas te ontrui-r men heeft de bevelhebber van da regeer n ;s-troopen het huis van eenen advoka'it, Pajalla-nes genaamd in de lucht doen vl e jen. De advokaat, zijne vrouw en zijne kinderen von-% den de dood onder de painen. 3 •— Engeland en de Vereenjgde Staten hebben voor de bescherming van de mijnbelangen 6 in Mexico, een akkoord gesloten, gelijkvormig de overeenkomst welke zij voor de petrolver-^ gunningen geteekend hebben. ! De Toestand in Albanie h De îio51aa(!sclse oJficïers ^ Ma.joor Sluys is met Dr Berghiausen, deil ' gewezen lijfarts van den prins uit Valona ■' te Durazzo teruggekeerd. Dr Bergbausen heeft zich beschikbaar g'esteld om naar El Bassan e te gaaii^ten einde te pogen de terug in vrij-heid stellingi te bekomen van majoor Ver-e hulst en kapitein E,èumers die daar door de ■ oproerliisgen gevangen genomen blijven. D011-" derdag heeft hij de reis naar El Bassan on-" dernomen. De dokt&p zal waarschijnlijk op zijne stap-" pen terug keeren, daar er gemeld wordt da.t de twee hollandsohe officiers terug in Vfij-a heid gesteld zijn ; men heefb hen zelfs hunne L- revolvers teruggegeven. Bits Bodc e Na allerlei tegenstrijdige geruchten, wordt t thans vooi» vaste waarheid verteld dafc Bib Doda, de prins der Mirdieten, met zijne e drie duizend krijgers, zijne Icanons en zij-■t nen krijgsvoorraad, na oen gevecht van tien n uren, in de macht van de oproerlingen ge-t va,lien is. Het is een genadeslag voor den r prins van Albanië. Bib-Boda heeft zich over-s gegeven. Hij en de zijnen werden maar terug u in vrijheid gesteld, na, ontwapetid te zijn 1- en den eed a.fgelegd te ,,hebben dat zij en hunne stamgenooten nooit meer de wapens t tegen de musulmansohe albaneezen zullen op-nemen.n Kond Chiak zijn 20,000 opstandelingen sa-a mengetrokken. Nieuwe overwienîngeiy De oproerlingen hebben niet alleen El Bassan ingenomen. maar ook Berat. e De versterkingen van' Durazzo worden met j:- koortsigen liaast voortg&zet. Do gendarmerie-trtiepeai denken met meer bijval een aanval u tegen de h oc fstad te zullen kunnen afslaan. Men is te. Durazzo ontevreden ovef de verlen-ging van den waponstilstand, daar men vr&est , dat de opstandelîhgen nu de kans klaar hebben ' om hunne ra-ngen te versterken. Men vreest ook dat, de kanons die te El Bassan in handen van de niusulrûannen gevallen zijn, tegen de stad Durazzo zullen gekeerd werden. s Kanons cntscïseepî In 't vooruitzicht van een aanslag tegon de stad, heeft M. von "Luciùs, gezant van ^ Duitschland verscheidone snelvurende kanons e \>ian de «Breslau„» te Durazzo doen onl-schepen.De "Noord Brabarafi'' g Aan boord van het hollandsch pantserscliip 1- «Noord-Bra,band », dat op weg is naar Du-î- , râzzo, om het lijk van kolonel Thomson te e haisn, en dat zieh vrijdag in de Middelland- sche Zee bevond, is eene ontploffing ontstaanj Twee leden der bemanning zijn doodelijk get kwetst. TToS Met Mlîerste £ Die wereldpens is over 't algemeen 't'alv-kooid om tle ze^gen dat de tfroon&ftredingj van prins von Vvied onvsrmijdelijk geworden is. De oproerlingen. ait!:ans volgens de laatsta berichten, hebben den prins laten weten datl zij met hem niet meer willen onderhande-l-en< Zii willen Durazzo niet, stormenderi:an<J innemen, maar zij hebben den prins per brief ui'tgenoodigd om ai' te treden. Da prins bszin tilians geen enkel echt middel meer om aa»i den wil der opstandelingen fce voldoen. zou noc'ntans aan de vertegenwo rdi ers vin de vreemde mogendheden verklaard hebben dati hij' slechts voor 'fc geweld /.ou buigen. Hij aal, zoolang hefc mr^ar mogelyk is. pogcn da zending te vervullen hem door Euxopai boevertrouwd. Na de opvolgentflijke 'neerlagen zijner 'fcree-pen is de toestand vain den prins hsaéhélijij geworden. In de iaeti-rbe daren z n 800 Malis-soren, die hem gebrouw gebleven waren, naac den rreenide, naar Sc'.ijak gevluchtl Et zouden minsb 30u0 eurâpeèsche infan» terie en artillerietroepen noodi-g zijn om i •-pazzo te redden en eene uifcmoordiug van oliristenen te voorkomen. Indien de oproerlingen i:i Durazzo zouden komen dan is da prias, volgens zijne eigene verklaring, tloti heb uiterste besloten. Eeîî bmlîenïassdscïs vrifwifiigersît©rpa Te Weenen besohouwt men den prins vas* Albanië als verloren. indiew Europa de hulpj weig»r!/, die door den gezant- van Albaniâ te Weenen aan de mogendheden gevraagd is. Er is een korj s Oostenrijk-hongiaarsche vrijwilligers in vorming, dait zoolnaa-vt. moge^ lijk zich naar Dtuazo moet begeven. «,— : Binnenfandsdi Nieuws 'M r ah and Brusssl. — Donderdag 'had in de statio v(an Turn en Taxis een Hroevi; ongeluk plaits. Een genaamde Joseph Godefroid, 25 jaar oud, getrouwd, vader van een kind en wonendo te Hoegaerde, werd door rene reeks manœu-vi-eerende wagons geva-t. Hij kreeg een bul-tongewoon hevigen slag aa-n het ,hoofd en stortte ten gronde, Men snelde ) toe, nam heni bewusteloos op en droeg hem eene a.fi hankelijliheiçl .der statio binnen, waav met» bestatigde dat hij opgehoude'n had te leven^ De ongelukkige was den sohedel ingebeukt. Het lijk werd ter beschikking van 't parket naar het doodenhuis van St-Jans-Molenbeek ovei^ebracht-, Het aangesïe&t mag1 geen masser" aijîs Op onze dagen is hefl eene mode voor de vrouwen, hun aangezioht! te bestWjken met poeiders, crèmes en bjànketsel, v-, aardoor ' zii hun wezen in èen werkelijk mnskër veran-dereii. Welke dwaling !,.. ïnderdaail, de dui-zenden poriën d!er huid hebben geen andere be>sfcemming, dan den afval der bovenhuid !tle verwijderen om de siurstof van de luchtf in ItJe ademen. Deze poriën versboppen staao dus gelijk mat- de werking- der natuur te bolemmeren: dit is eene misdaad. De vrouwen Idie zouden volharden in deze m;«ker.ni gi der na.tuurwetten, kunnen evenwel dte gevol-gen verzachten van het gebruik van poe-ders en biankefeel, door zich 's morgendsl en 's avonds met Qadumaeep fe vi-asschen. Deze ^eneeskundige zeep reinigt de poriën van aile on-zuiverheden, en laoti de natiuur >toe de zoo teedere bovenhuid be vernieuwen, wa.ti voor het bekomen eener fraaie g?lna tableur zoo noodzakelij'k is. Aile aipotlieken 1 fi". De huurster van het eerste veidiep van een huis der TreurenbergstSK.a-t ba.1. donderdag namiddag een ketel^vet op de stoof te smel-ten gezet. Op zeker ex>genblik, men weell niet juisb hoe, vabte het vet vuur en eene ontploffing volgde, die een bsein van bi*anc{ vercorzaakte. Het noodsein weid onmiddellnk 1 gegeven; de pompiers snelden t>oe en nai twmbig minuten werkena, wsren de Vlammeq gebluscht. tf.en kootsier, Victor Vanbouw;!ert4 wilde donderdag ajvond lier hooprte der Fon-tainasplaabs do Anspachlaan overrijd^n. Ongelukkiglijk werd zijn s;pspa,n door eenen heeren-auito gevab. De schok' was zeer geweldtg, Yanhouwaerb werd met geweld ten grande ge-slingerd en nogal erg gewond. Men aasa heaji op en droeg hem eene naburige apottieelS binnen, wJaar men hern de bestle zor»en fcoe-diende. Vervolgens werci. hij »p zijne asm« viraag naar zijne woning overg^ebtacM. De! koets is nogaï erg Bèschadîgd. Bene oude vtouw kwam vrijdag morgend langs de Vlaamsche poort. Opeens blee£ zij sbaan, riohtte zich naar de vaart vaa Oharleroi, klautorde lover de bo-retw#-» ring en liet zich in het water vallea,-Twee schippers bemerkten hefc, sprongea in( een bootje en geliikten er nogal spoedig in de drenkelinge te redden. Zij had heb be-wusbzijn verloren. Men paste. de kunstmatige ademha-lïng toe en na eenige minuten wer-kens gelukte men erin haer terug tôt be-zinfiing te brengen. Het is eene Sôjaxige ouder-lirtge, de weduwe O..., die niefc al te goed meer bij haar verstand is. Men heeft haaxj naar St-Jansgasthuis ovcrgebracht. —— De p&rsoon die zich den 14 juni laateê in Ter Kamerenbosoh een revolverschot in het hoofd loste en op den slag dood bleef, i« thans eei-st in het doodenhuis herkend. 't la zekere Alfred L..., wonende in de Ste-Wal-biu'gisstftat, te Luik. Twee agenten waren donderdag nachl met hunne honden diensfc in Xer Kame< renbosch, toen zij opeens twee donlcere ge-daanten bemerkten, die v.an een « ta-ink-faail * kwamen en naar het groot grasiïtein der: sngelschen trokkcn. Z-ulk? vondea de polieie-bedienden verdaeht-i Zq zetten de kareis achi-terna, dooh toen zij fonder de brug -kwameiij von.den zij niemand meer. De -honden werden dan lejegel-aten ein eenige minuten later kon-digde hun gcblaf aan dat zij iets gevoriden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes