Het nieuws van den dag

443 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Mai. Het nieuws van den dag. Accès à 16 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c53dz0470d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

B?rfigsîe Jaarpng Nr i 18 2 centiemen per nummer Brusse!, Zcncteg 17 en fJSaaiKhg §3 F.'al 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG asonnementen ! IjHSDden: 4 frank. a_" Psiwaas. 8 frank. Br ». 11 — w lie andere landen van het postverbond ». 20 ~ BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16, Brussel TBLBPOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTTYG-HB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 S aankondigingen : Gevraagde en aangoboden plaatsen. Gewone, per kleioe regel. ♦ « 39 & In de week. . 60 c. 'sZondags. . 75 c. Id.,'s Zondags 40 c. voor 2 groote regels. , Iederen regel meer ; 30 c. in de week; bladz., per regel. . 2 fr. en 3 û* 40 c. 's Zondags. Rechterîijke berstell., prregel 2 fr. etwetsontwerp oyer de werkstakingen Ojk lezers weten dat M. Hubert, mi-!tarvan arbeid, op het eiade van Aug-usti i iretsontwerp in de Kamer ing-ediend ,;t ok door het instellen vaji verzoo-Esaisa de geschillen tusschen bazer Lrklieden vr e-dzaam te kunnen oplos-! G#1 "&ve c'a*; w? oeus 200 verre kon-ikomen, want de eliende, dia door de ikin- s: of look-outs veroorzacit wordt, mbMohrijfelijk ; en men moet feen cm-natertige volksvijand zijn, om — ge-ide soeialisten doen — moedwillig zulke jpea in land te dosn uitbreken, (lier doen lijden aan het arm werkvolk «ne zonde die wraak roept toit den ml; en wij ze.rgen vlakaf dat aile msat-ilea die zulke volksuitbuiters treffen. it ieder eerlijken man moeten goedge-ad worden. froeger hebben wij het voorstel van M. te in breede trekken uitgelegd : onze ers zullsu zich herinneren dat het ifdzakalr;k uit twee deelen bestaat» Het lté betreft alieenlijk de bazen en de en is in den grond ©en o<p-ip tôt kunnen goeden wil : van dwang « geen spraak. Om aile gesohillen dit ier hen zouden oprijzen, gemakkelijkei rte leggen worden er te hunner besohik-ig verzoeuingsraden gesteld, één peu rnneie, die ïoo onpartijdig mogelijk sa-ngesteld zijn: indien de baas en de [klieden willen, mogen die raden als ïoeners optreden, zonder noolitans hun tel als verplichtend te doen gelden. I zij als sc-hcidsrechters aanveerd wor-i, geldt hunne uitspraak natuurlijk aïs ïissend, let tweeds deel der wet betreft uitslui-d vreemde persoo&n die zich met de lin» of den lock-out zouden willen be-houdsa. M. Hubert w«et zeer wel dat [aile werkgeschillen altijd roode aan-itrs afkomen om olie op het vuur te ta en uit het ongeluk der arbeîders i»igen profijt te trekken; en juist daar-werdigt hij tegen ail© vreemde perso het verbod uit zich met zulke geste] in te laten. Gelijk hij zelf in de larie vaa toelichting zegt : « alzoo zul-fde bazen en arbeiders voortaan be-irmd zijn tegen een ongepast optre-|dat dikwijls veel schade aan de nijver-m berokkend heeft eoa toenemaal met Betten der recht.veerdigh-eid strijdig is ». Nsvereenigingen, syndikatan, soon-tge-f ambachten en neringen worden. ech-:>iet aanzien als « vreemde » personen. ptspreekt van zelfs dat de soeialisten i ea vlam spuwen tegen het wetsont-! ® M. Hubert: die kerels leven kàad van de ellende des volks, dat ptens en willens bedriegen en op-p- plaats van de werkstakingen pwnindaMn, zoeken zij er gednrig r *W te hitsen en den strijd tus-P bazen en werkliedën altijd heviger ■'figer te maken ; geheel het voorstel Ma minister viel dus raak op hun-I ,°P> 'ermits zij in het toekomendo «m oneerlijlj stieltje van bedrieg-Popstokerij zouden gestraft worden. P® '?d, dieu hun gesohreeuw tegen de i'T,e' '3UI1 overlaat, besteden zij dan lu tegen M. Hubert te tieren, en om poret, dat ^ mjuis^er blijven I ? wetèn waarlijk niet meer wat klaar van razernij. — Met zulke i "'S ïolksvqanden is er niets, hoege-Diets, aan te vangen. | het einde van October is het nieuw f ln zes a^deelingea der Ka-iwr61^ ff®weest. In viea- afdeelin-f en de vereenigde liberalen en so-Cie iû meerderheid ; en op 186 L t?, er sfechts 97 tegen- Witi °° is ^6t gek°m«n dat M. L j '^' S'fdeelingen afgekeurd werd, [te -i" ? riafô®el ng in meerderheid F dit' stemmeii. Op zijn edgen KdùPnofT ,e m'n-s^° beteekems, ' want [éttemûe-- ° 's Katneir niet; het pi d p,1 de heirt der Kainer- 'e gebleven zijn. Wij iea de.Dafd« îûee"maals g©vraagd van te n<» ,e^ling'jn niet'meer blinde->îaniii!f gewichtige zakem Bjj (i- ?'' toe™i niet overgel&ten wor-Maerr iS va n®.. ^er schoolweit van . zaken ,le "®nwij oadervo-nden waar t alzon •nS ^fc'c'en kunnen. Het is nu ba6tie g°®den ' Ire ïemakkolijk hcrste.d getraken. zoi 6 v>6nso^len da.t de Kamer1 'et ton hP7frfï m1°°eliik met die nieu-r1 ?.i - i*°t ?} 11 : de ware volks-ïia de .e e®ns om hulde te bren-minisf en ver^evene inzichten 16ener JL?n 0£Q de noodzakelijk-rWats feving over de stakingen h 9 bii yTon<% te erkennen. Wij P0t in rl. P°'^ieke stakingen, zoo-iebben April 1913 eene ge- foucr fv "ut ^ithongeraarswerk ziin r«4?n1beteageld te worden. lî^azin t ■ ontwerP van M. Hu-l'korngjj;1 volledigen ware uiterst | *%J:,C.ans dunkt dat de heite-1 iiatg, dle sedert maanden en maanden de algemeene werkstaking var don 14 april voorbereid hadden, ten aller-minste moeten gelijk gesteld worden mel de «vreemde» personan die in de nieuwc wet eene welverdiende straf oploopen. Er kunnen nog andere wijzigingen inge-, diund worden om het wetsun: w^rp te ver-■ beteren. In eon vorig artikel zegden wij i dat de nieuwe verzoeniugsradjen, wier ge-zag sleohts op den «goeden» wil der strij-dende bazen en werklieden steuneç kan, ge-vaar loopsai van zelden ingeroepen ^en nog zeldzamer aanhoord te worden. Wij moeten immers de zaken inzien gelijk zij zijn ; als de staking door de roode- bedriegers opgiestookt is, zullen deze dan strijd zoo lang mogelijk willen rekken, zonder van eenige overeftnkomst te willen weten, juist , omdat zij van « slechten » wil zijn. Al de • verzoeners der wereld zullen met huimen goeden raad in de woestijn prediken zonder tôt ©enigon uitslag te komen; en hetzelfde goldt Mituurlijk ook indien de kwade wil al den k&nt der bazen is. Eechtuit gezegd, alhoewel wij weinig van dwang houden, zien wij niet hoe men eruit lcan zonder de officieele verzoeners als ver} 1 chte s 'lie d-rechters te doen optreden. Die beperk.ng der vrijheid schijnt ons hier billijk, omdat er een overeroot maatschappelijk be-lang en het welzijn van het werkvolk even als het bestaan oazer nationale nijverlie^d op het spel staan. In de Laatste dagen is onze zienswijz;e ook door andere volksvrienden voorjïedragen : wij zijn overtuigd dat eene degelijk" b s rc-king der zaak veel licht zou aanbrengen ! Wij vragen nogmaals of het ook n^et beter zou zijn de verzoeningsradem in gang te steken vooraleer d© werkstaking ult-breekt, en zoo gauw als de eerste geschil-1-en beginnen op te rijzen? Het ware een allerbest middel om de roode aanhitsers bij tijds te ontmaskeren en hunne valse! e bedriegerij voor de oogen der werklieden klaar te leggen. Bovendien de geesten zijn toen nog kalm en veel bezadigder dan als de oorlog tusschen de bazen en d© ar-beiders openlijk aan het' woeden is. Op voorhand weten wij dat de soeialisten tegen zulken maatregel van razernij zouden opspringen : doch wat kan het ons schelen? Het goede van het volk mo^t voor hun oneerlijk profijt gaan. Ongatwijfeld is het moeilijk in ©ens eene wet op te stellen, die iedereen voldoet: de ondervinding moet uitwijzen wat er verder nog ban verbeterd worden. Met al onze maatschappelijke wetten is het alzoo gegaan, en wij voorzien dat het met het ontwierp over d© werkstakingen eveneens het geval zal zijn. Na een eerston stap op den g'oeden w^ zal. men er later een tweeda doen : de moeilijkheid zelf mag ons echter niet beletten den eersten stap te wagen. M. Hubert, die vrede wil stichten en alzoo rechtstraeks de roode volksuitbuiters met hunr.en akeligen klassenstrijd tegenwerkt, wrdient nu reeds de erkentenis van al wie het met den minderen rnan wel meent. Voorzeker zal de regeering zelf meer dan eene wijziging aan. het huidig wetsontwea-p voor stellen. HIER EN DAAR" Koninklijk b'Z.ock. — Op be-.el van den koning is M. de Bassompierre b.stuurder in het ministerie van buit nlaadsobe z k a, gehecht aan den p^rsoon van M Scaveni. s minister van buitcnlandsche z'ikeu in Dene-marken, die zijne vorsten vergezeld op hun bezoek aan het belgisch Hof. De boningin. — Koningin Elisabeth be-gaf zioh za-terdag morgend naar het Zoniën-bosch, om er de volkssanatoria te bezoeken. H. M. werd ontvang-en door den beheerraad en door dei damen-beschermsters, en begat zioh aan het ziekbed van elk der verpleeg-den, voor wie zij woorden van troost en op-be-uring ovear had. Bij haar vertrek was de koningin het voorwerp eener geestdriftige ovatie van wege al de kostgangers. De Tentoonstelling van Pasteibak-likerij. — Zaterdag namidxlag, ten 3 ure, werd in de Salons van de Groote-Harmonie, te Brussel, de tento-onstelling geopend van de pastei-, suikergebak- en chocoLadenijverheid, Deze tentoonstelling is zeer merkwecrdig en eehfce -meesterstuliken van opvatting en uit-vloering zijn er te bewonderen. D3 inhuldi-gingspleohtigheid wend b'igewoond door M. Mommaerta, algemeen bestuujxler bij het ministerie van nijverheid en arbeid, vertegen-woordiger van M. den minister Hubert; baron Liahure, oonsul-generaal van Frankrijk te Brussel, vertegenwoordiger van M. Klobukosw-ki, fransehen gezant; M. Max, burgemeester der hoioîdstad ; M. Hanssens, burgemees t-er van St-Jans-Molenbeek ; het komiteit van de Tentoonstelling, en de voomaamste spijshuis-houders van Brussel. Volk was er met .de maoht dat, evenals de voorname gen-oodig-den, met de grootste belangstelling al het schoone en lekkere bewonderde wat tentoon gesteld is. Ons nieuw mengelwerlr. — Heden beginnen wrj een nieuw mengelwerk : « Het Geheim van Sint-Landry », een onuit-gegeven dramiatisch verhaal, dat van het begin af de laondacht onzer lezers ten Zeerste zal boeien. Het zeer verdienstelijk werk van. een der knapste sehrijvers vaû dezen tijd bevat ta] vian aangrij[ende toestanden, en zal, wij twij-felen er niet aan, in al de vlaamsclie huis-gezinnea hairtelrjk welkom zijn. Bisschopwijding'. — Heden zondag za' Mgr Van Reckeiû, titelvoerond b'ssebop vai , Carpasia, in de kapel .van het b.sschoppelijl ; paleis te Geat, de bisschopwijding ontvanger uit de handen van Z. D. H. Mg Stillemans bijg s aan door Mg- Walravens b s o'it.p v i Doornik, en Mgr Christiaens, bissehop var Oolophon. Sodelocse -aitstallinîTen. — 't Is vol-strekt noodig dat er te Brussel en, mogelijls eiders ook, een strengsr toezicht uitgeoeft-nc worde op de uitstallingen van geïllustreerde postkaarten. Er zijn handelaars —■ wij hebben het met eigen oogen bestatigd — die hoegenaamd ge- ne sohsamte mee 1 e -nen es die kaarten tentoon st lien we ke dnor geen enkel deftig mensch zonder een gevoel van walg kunnen bezien worden. Op den duui zou men sohrik krijgen zijne kimleren a leen over de straat te laten gaan. De bevoegde overheden dienen ten spoedigste en ten streng-ste op te treden tegen die zedelooze uitstallingen, welke een openbaar gevaar zijn. Een verjaardag. — Morgeod maandag is het de verjaardag der eorste Vredesconfe-rencie, die op 18 mei 1399 in Den Haag geliouden werd. Sindsdien had er nog eene dergolijke eonferencie plaats, doch zulks heeft niet kunnen beletten dat er sedert dan nog vertl bloed vergoten werd op het oorlogs-veld. Geruimen tijd reeds is er spraalc van de deide Vredesconferencie, maar nog altijd is er geen datum vastgesteld. In het belang van de rust onder de volkeren ware het te w&nschen dat die eonferencie zoo spoe-dig mojrelijk kon geschieden, en ook dat zij doelmatiger uitSlagen kon opleveren dan de twee voergaande. Op dan spoorweg. — De onfcvangsten op den spoorwog, die in de drie eerste maan-[ den van het jaar vermiriderd waren tegen vroegar, zijn nu weeT gestegen. In de maand april 1914 bedrongen de ontvangsten 2,S8G,000 frank meer dan in april 1913. Ailes bijeen werd er ontvangen gedurende de vier eerste maanden van het loopend jaar: reizigers, 31,070,000 fr., tegen 30,540.000 fr. in 1913; koopwaren, 76,033.000 fr., togen 75,488,000 fr. in 1913. 't Zij dus op het totaal ee-ne ver-meerdering vaji 1,077,000 fr. voor diei vier maanden. Socialiste» en gcdsdlen?*;- — Een sooia» listisch blad uit het Walenland schrijft: « Niet alleen moet de priest.'r uit de school verwijderd worden, maar m^n moet ook de kinderen en de vrouwen uit de kerk houden en zelf het voorbeeld geven. » Terwijl het blad die oorlogsverklaring aan den gods-dienst drukt, staan de roodj kand.daten over-al te huichelen dat soc alism en godsdienst goed kunnen samen gaan en dat het een net ander niet uitsluit! De kiezers zullen die leugenaars een dansje leeren. Verdaagd. — Het bezoek dat de koning zaterdag mcesfc brengen aan de nieuwe lo-ka.len van de « Union Coloniale », werd in den morgend afgezegd. Het zal later plaats hebben. De militaire vliîgers. — Tijdens den wapenschouw van woensdag zullen eeaige militaire vliegers in hunne v iegmach.enen bo~ ven de troepen zweven. Er zal eene onder-afdeeling zijn van vier vliegtoest 11 n. onder de bevelen van kommandant Mathieu. De vliegers zullen trachten zich voortdurend op 1200 meters hoogte te houden. Vergiftiging door zemelen. — Men heeft meermaa.s b slatigd dat besmettingen on er liet vee ontstonden, na voeding met bepaal-de zemelen. Aile zemelen kunnen trouwcns gevaarlij.k worden ; als ze slecht bewaard worden of te lang gelegen hebben, ontwikkelen zich schadelijke giststoffen, die verschillende ziekten veroorzaki-n. Z:m len, die onschade-lijk zijn voor het verbruik. houden per kilo sleohts 1.5 gr. zwavelzuur in. In de vergif-tigde zemelen zijn er verschiBende zuren, die met meer dan 3 gr. zwavelzuur gelijk staan. De grocte revue van 20 mei. — Het is Kvoensdag aanstaande, 20 mei, zooals men weet, dat op de Tervuerenlaan, te Brussel, de groote troepenschouwing, ter gelegenheid van het bezoek van den koning en de koningin van Denemarken ingericht zal plaats hebben. De deensche en belgische vorsten zullen per automobiel te Boschvoorde aankomen, waar zij ten 9 1/2 ure, te peerd zullen stijgen, om de troepen in oogenschouw te nemen die van aan het tweede Rond Punt der Tervuerenlaan tôt aan het Gemeentehuis van Boschvoorde zullen op reeksen staan. Zullen aan de groote troepenschouwing deel-nemen: De militaire school, de aspiranten-oruder-luitenant, eene kompanie van het 9e linie, met het nieuw uniform; het 8e linieregi-ment-, de mitraljeuzen, de" staf en de artillerie van de 8e gemengde brigade; het regiment grenadiers; de karabiniers, de staf, artillerie en mi/traljeuzen van de 19e gemengde brigade; een bataljon genie, het le jagers te peerd, de gendarmerie te peerd, eene kompanie pionniers ,de pionniers cyclisten, het wielrijders-bataljon, de 2e en 4e regimenten jagers, het 4e lansiers, de le en 2e regimenten gidsen, de hoogère officiers bevelhebbers van de verschillende brigaden. De vorsten zullen rond 10 ure 15 aan het Rondpunt der St-Michielslaan aankomen, waar zij met hun gevolg plaats zullen nemen nabij de tribuun der twee koning'innen, rechtover de tribuun die voor het diplomatiek korps, de ministers, de leden der Wetgevende Kamers en den officieelen wereld zal voorbehouden. worden.Nog nooit zal men te Brussel zulk pracktàg militair schouwspel gezien hebben. Staatkundig Overzicht FF!A. 2C KFlIJIi. M. Lassies, een nieuw volksvertegenwoor-diger voor Parijs, heeft naar M. Doumuerg^e, i voorzitter van den ministerraad, een brief gestuurd waarin hij, onder andere, volgende regels schrijft: « Ik heb de eer u te verwittisen dat ik u in 't begin van den annstaanden Karner-zittijd zal ondervragen over de noodwendigheid voor de regeermg de herziening voor te s te lien van de grondwet van 1875, om eindelijk in de Republiek de verantwcordelijkhoid van de overheid in te voeren; dat alleen zal in de arbeidende klassen de kalmts en de orde herstellen. Indien men de Republiek voor de faljiet wil vrijwaren, dan moeten zij die haar be&turen, ten spoedigste de noodige maatra-gels nemen om aan de nijverheid. den han-del, den landbouw, kortom aan den arbeid, genoc-gzame waarborgen voor de toekomst be verzekeren. i 't Valt te zien welk onthaal de regeèring aan dit soort van ultimatum gunnen zal. Men denkt Frankrijk te kunnen re-dden uit den afgro-nd waarheen het gedreven wordt, en men vergeet het eenigste redmiddel te gebruiken: het rijk van Ohristus in de har-ten en in de sameuleving herstellen. —• De kerkvervolging in Frankrijk duurt onverpoosd voort. Zaterdag morgend, ten 4 ure, heeft een bijzonderen kommissaris, bij-gc&taan door eene sterke policiemacht en door tachtig gendarmen de Paters Jesuieten, vieir in getal, en eenige broeders met geweld uit het klooster van Notre-Da-me-du-Ha.ut-Mcnto-Mouvoux gedreven. Een nogal talrijke groop katholieken waren erin gelukt, ondanks de buitengewone policiemaatregelen, in het klooster te geraken, en verzetten zich kracht-dadig tegen het nieuw onrecht de brave kioiisterlingen aangcdaan. Deze nieuwe hel-dendaad (?) van de Oombistem werd door de bovolking m©t verontweerdiging afgekeurd,ITALIE Vrijdag morgend heeft in het Quirimaal ter eere van Turkham-Pacha, voorzitter van den albaneeschen ministerraad, een pntbijt plaats geliad, dat bijgewcond weild door markies di Sa Guiliano, minister van b>uitenlandsche zalien, en den italiaanschen gezant te Durazzo, baron Aliotti. 's_ Naniiddags heeft Turkham-Pacha in het ministerie van bui tenlandsche zaken een O'UÎ-derlio-ud gehad met den mârkies di San Guiliano Dit onderhoud. werd ook bijgewoond door M. di Maj-tino, algemeen-sekretaris, en baron Aliotti. Turkhan-Pacha heeft vervolgens een bezoek g ebracht bij de gezanten. Zaterdag morgend is hij naar Weenen vertrokken. H UJX£SN1M De vijândschnp tusschen Rumenië en Oos-tenrijk-Hongarië, die r -eds lang broeide heeft zich nu door een brutaal feit veropenbaard. Vasil Maugra. lid va.i het hongaarsch Parlement en bisschop^elijke vikaris van Gross-wardein, woonde vrijdag te Bucarest de ver-gadering van de Akademie van wetenschap-pen bij. Toen hij buiten kwarn, werd hij door eene bsnde fumeensche studmten aangeval-len, brutaal geslagen en erg gekwetst. T U Fi ^ JÈ De grieksohe bevolking van het deel van Thracië dat turkseh is gebleven, wordt we-der zeer ontevreden. De inwoners van Cha-rioepolis durven hun dorp n:et meer verlaten, daar het omliggende vol dieven en roovers is. Te Kessani hebben turksche kwaoddoenera al de voorname ingezetenen gevengen geno-men, naa>r Aenos geleid en over de grenzen gezet. De inwoners van Nereti zijn gewa-penderhand uit hun dorp verjaigd geworden. Te Neredjikoï hebben de turken al het vee van de grieken gestolen. Be inwoners van Koetazlar en van Guelboedak zijn naar Kessani gevlucht. De grieksche patriark heeft een onderzoek ingesteld over den toestand der grieken in Turkqe en heeft dan de grieven zijner stamge-nooten aan den groot-vizier voor oogen ge-legd. Daar de toestand daardoor n:et- verbeterd is, zal de kommissie van het grieksch patriarkaat aanstaanden vrijdag vergaderen om doeltreffender maatregelen te nemen. De raadsheeren van het grieksch patriar-laaa.t hebben beslist aan de mogendheden een vertoogschrift te overhandigen, waarin zij zullen bewijzen da.t er geiîne enkele verbetering in Thracië ingebracht is, en waarbij zij de-zelfde vo-ordeelen als de vilayets van ooste-lijk Anatolië eischen. — In het turkseh Parlement, na het afle-zen van de troonrede door Fund-pacha, werd de zitting opgescliorst. Bij de herneming leg-den al de volksvertegenwoordigers en de groot-vizier, of turksche eerste-minister, den eed van getrouwheid aan de grondwet af. De 194 aanwezige volksvertegenwoordigers gingen vervolgens over tôt de kiezing van een voorloopigen ondervoorzitter. Riza pacha, ouderdomsdeken, werd met 174 stemmen bot voorzitter gekozen, en Ali-pacha, een araabsch volksvertegenwoordiger, tôt ondervoorzitter. De meests turksche dngbladen spreken metl den grootsten lof over de troonrede. Die dee-len vooral, waarin gehandeld werd over de e-ilanden die Italie aan Turkije nog moet, terugsebenken, worden druk besproken. Men zegt ook dat de Kamer haren tiijd n'et mag verspillen met de gewezen-ministers die het land naar den afgrond leidden, te von-fiissen. Die taak moet aan den, Hoogeren Krijgsraad overgelaten worden. A.lut ANIE Toen prins ven Wied tôt vorst van Al-banië uitgeroepen werd, schenen al de andere pretendenten hunne kandidatuur in te trekken. Prins Ilariton Kastriota, doorreist nu Bu'g^rië en houdt er eene reeks meetingen en vergaderingen om zijne rechben op den albaneeschcn troon te doen gelden. —■ Ondanks den wapensti'stand, hebben de albaneesohe soldaten de epiroten, in den om-trek van Chiman-a, aangevallen. Dezen hebben een hevigen weerstand geboden en de aanvallers op do vlucht gedreven. De deensche Vorsten Op dit oogenblik zijn koning Ohristiaan S en koningin Alerandrina de gast-en van dea Président der Fransche Ropubliek ; ovor-morgen, dinsdag, zullen zij de gasten van onze vorsten zijn. Werden de deensche vorsten geestdri tig te Londen en te Parijs ont.vungen, hun onthaal be Brussel zal voorzeker nog ge«etdrift;ger zijn. Koning Ohi'istiaan en koningin Alexa'dri-na zijn door de belgische bevolking weinig gekend, en 't zal voorzeker onie lezers ge-noeg'eû doen nadere kennis te maken met Hunne deensohe Majesteiten. Het deensoh etamhuis is verwant met al de kotninkrijken en keizerrijken van Buropa. De grnotm-oeder van koning Ohristiaan, de door-luchtige gemalin van wijlen koning Ohristiaan IX werd de « me ter van Europa, > ge-nosmd. Haar oudsbe uoon, koning Frederik! va.n Denemarken, over twee jaar in zulke taa-gische omstandigheden be Hamburg overle-den, huwde eene dochter van koning Ka'-rel XV van Zweden ; haar tweede zoon, Joris, 'beklam in 1863 den troon van Griekenland. V an hare do-chters werd de eene, Alexandral, de gemalin van ko-ning Edward VII van En-geland, en de andere, Dagmar (Maria), de gemalin van ezaar Alexander III. Ben harer kleinzonen, Karel. werd in 1905, koning vaai Noorwegen, onder den naam van Ha,akon VII j een andere harer kleinsonen, koning Oon-s tan tij n van Griekenland, is d© schoonbroe-der vaji _ keizer Wilhelm II. De koning van Denemarken is biigevolg de broeder van den koning van Noorwegen, neef van den czaar van Rusland de koningen vaul Engeiand en Griekenlan-d, de koaijn van déni koning van Zweden, de schoonbroeder van den keizerlijken prins van Duitschland, de neef va-n de keizerin-moeder va-n Ruslanidl en van de koning-in-moeder van Elngeland, en boaijn van een schier ontelbaar getal prin.-sen en prinsessen. Deze schitterende rerwantschap is alleem niet de roem van het sbamhuis der Glucks-burg^s, familienaam der regeerende prinson van Denemarken; de leden ervan moclifcen er ook op bogen het geïag met weerdigheidl uitgeoefend toa hebben en onberispelijk in het intieme leven geweest te zijn. Koning) Cthristiaan heeft de wàjze regeering en de burgerdeugden van zijn doorluchtig Huis over» geërfd. Koaing Christiaan Iiiohamelijker wijze is koning ChriBtlaaïi X een der grootste officiers, niet alleen vanj zijn leger maar van de verschillende legers van Eluropa ; hij is nage,noeg twee meters' groot. Hij is daarbij een soldaat in den vol-len an van *t woord; hij rrjdt be wond ere n s -weerdig te peerd en wordt geteld tusschen de beste schutters van Denemarken. In tegensfcrijd met eene overlevering, die aan de leden van vorstenhuizen spoedig de hoogste graden in heb leger bezorgd, heeft) koning Christiaan zijne militaire loopboaa als eenvoudigen rekniut begonnen, en heefti eerst de militaire school moeten bezoeken! wilda hij eene graad van otaderofficier be-koimen.Op 'b oogenblik der dood zijns veders was' lifj generaal-raajoor en had h'ij, in meestal de garaizoens van het binnenland, een voor eon zijne graden moeten verwerven; herhaal-delijk ook was hem het besbuur van de groov te legeroefeningen boevertrouwd. Oordeelend dat een vorst nooit genoeg ken'fi om zijn volk te bestieren en het zijne plaats in de wereld te verzekeren, zet Christiaan X nog altijd ieverig zijne studies voort ; met voorliefde bestudeerb Jiij de staatshuishoud-kunde en het internationaal reoht, Koningin Alexanclrina Koningin Alexandrina is de doohfer vari den grootherbog Frans III van Mecklemburg-Schwerin en de zuster der gemalin van den duitschen kroonprins. Dloor hare eenvoudig-h&id en door haar goed hart heeft zij spoedig de genegenheid van al de dsnen vei<-worven. Gans.fia haar bestaan wijdt zij aad hare plichten van moeder en van echtgenoote en haar grootlsbe geluk is verre van aile praal en pracht een burgerlijk huishoudelijk levea te slijten. Geen verblijf is de deensche varstén a&nge-namer dan hunnen kleinen eigendom van Sergenfri, dien zij boven het prachtig kas-teel Van Fredensborg verkiezen. Zij leven Oaar incterdaad als eenvoudige burgera, ge-tuklrig er de gastvrijheid be kunnen verlee-nen aan de fcoa-psen van boys-scouts, waartoe hunne twee aoneit, de kroonprins en prin* Knud; behooren. i3is knapen vinden te Sor-genfri. na hunne vermo-eiende tochten in de otmliggende landerijen, ailes wat er noodig is om hunnen opgewekten honger be stillen. En *t zijn de koning en de komngi 1 zelf die aan de miakkers hunner kind. rsn b >teshammea en warme. chocolade, in een grooten porce-leinen pot, opdienen. i Het is geene zeldzaamheid, bij volksfeestert, de koining en de koningin, eenvoudig gekleed, te midden van de menig'tte te zien rondwan-delen, in de hovingen van den Tivoli, te Kopenhagen. Zij luisteren naa-r het concert, scheppen er genoegen in de bescheiden hul-deblijken hunner onderdanen te ontvangen, en keeren naar het paleis berug zoo stjl en eenvotudig a's zij geknmen waren. Geniosdelijbe verhalea Talrijke verhalen over het zoo vtrij-willig eenvoudig leven van het deensche vorsten-paar doen in Denemarken de ronde, en wekken steeds meer de liefde en de ver-kleefdlieid der b o \rol k i ng; even eenvoudig van aard, op. Het' zijn de onvoorziene landmgen, die de vorsten gewoon zijn tie doen, tijdens hunne kustvaarten, aan boord van hunne yacht « Daunebrog », langshpen de tàlrijke eilanden die liet vastelajid begrenzen; het zijn de uitstapoen naar de kleine dorpen en het bezoek afge'egl bij d"1 boeren, te midden van hunne dagal jksche bez'gheden; het zijn de avondraalen door den koning aan de of-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes