Het nieuws van den dag

2079 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Juillet. Het nieuws van den dag. Accès à 17 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wh2d796r0c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dsrtîgsie Jaargang fitr 160 2 centiemen per nummer Brussel, Vrijdag 17 Jull 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN : lu BâtnJen • 4 îrank. " 0 Peb jaa*. S frank. Toor Holland » . 11 — Voor de andere landen Tan het postverbond ». 2 0 ■— BESTUUR EN OPSTEL : Zandstrait, 16, Brussel i TBLEPOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYG-HB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brusssl TELEPOON A 7948 AANKONDIGINGEN : Gavraagcie en aannobGden plaatsan. In de week. . 60 c. 's Zondags. 751 voor 2 groote regels. Iederen regel meer : 30 c. in de week 40 c. 's Zondags. Gewone, per kleine regel... 30 «. Id., 's Zondags ; 40 c. 2° bladz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. Rechterlijke herstell., pri-egel 2 fr. De openbare zedelIjkheid Het spijt ons te moeben bestati>gen dat de rittijd der Kamers nog eens ten einde is zonder dat de broodnoodige wet over je openbare zedelijkheid gestemd is, of selfs ter bespreking gekomen is. Het is al een vol jaar dat de minister van jus-ticie, M. Carton de Wiart, zijn ontwerp tôt beteugeling der openbare schendingi der zeden in de Kamer neergelegd heeft en eene maand daarna, diende M. Woestiè» ja den naain van de middenafdeeling der Kamer zijn officieel verslag in. Ziendè hoe Biles rap vooruit schoof, was iedereen! overtuigd dat de Kamerheeren er everu ganw zouden mede gedaan maken, en dat de schandalige handel en uitbuiting van têt laagste zedenbederf niet lang meen ten oneer van België zouden strekken. Wij hadden echter gerekend zonder de liberale en socialistische bewonderaars van den vuilen Ferrer, die geerne in den mod-der woelen, en sedert lang aan de tienl geboden Grods een verwoeden oorlog ver-Uaard hebben. Als zij eene wet willen kost mt kost tegenhouden, deinzen zjj voor diets achtèruit : bij de bespreking den Schoolwet hebben wij het vier voile: maan-dea in de Kamer gezien, en men 'zou zeggen dat zij al even erg op het voorstel van M.. Carton de Wiart gebeten zijn als op de Schoolwet van M. Poullet. Er is geen mid-del om ze over te halen tôt. den onontbeer-Iqken kuisch. dien de minister scliikte te doen; intusschen blijven hunne dajbladen vol staan met allervuilste aankondigingen, die iedereen van schaamte doen bloeen, taar veel geld opbrengen. Zij loopen de iteden en dorpen af met voordrachten tôt wheerlijking der fransohe >ondeugd ; het Jujd wordt overstroomd met omzsnxlbrie-ven.waarin de allëreerste levenswetten ge-toond worden, en die opeûlijk zekere zooge-Iztgde artsenijen aanbevelen om ons kloak «a vrucktbaar vlaamsche ras tsn onder te luengen en in het walgelijkste slijk te doen uitsterven. Het is eene onnoembare schan-de, die ons land even laag dreigt te doen tallen als het bedorvene Frankrijk. Als men onder de bescherming staati lÉtu den voortvluchtigen Furnémont en van den spaanschen wellustaling Ferrer, kani let niet anders. Over aenigen tijd hoor-den \yij een onder hen, in vollen Senaat, litroepen dat de « vrije liefde » boven het huwelijk staat, en voor het puik der bevol-Ksg bestemd is. Wij wetea wat de so-cialisten. met hunne vrije liefde verstaan : let is een nieuwerwetsch heidendom ergecr hn het eerste, dat op godsloochening1, steunt, en het zesde gebod van God sederfc Ifflg weggecijferd heeft. Zoo de man oor-deelt dat hij het « puik » van ons voile «et zieh mede heeft, daai is hij met w%inig toeden, en hij gaat zijne helden zoeken wâer het gemeenste "uitschot. Goesting » koop. îeder keer dat wij de roode en blauwe losbandigen met hunnen neus in hunne *Tiiligheid steken, zijn zij onbeschaamd. ge-noegom te antwoorden : — «Wij volgen eene ùdere zedenleer dan de uwe ». Zij is stel-ïg anders, en gelijkt op de tien geboden wds even weinig als de naoht op déni ^g. Het is waar dat wij in België jiie-®2nd beletten kunnen zelf in zijn verderf loopen ; maar anderen medeslepeci en *0 w&lgelijke propaganda maken vooc Meer en schande, zou niet straffeloos meer "ojen gebeuren. Daarom herhalen wij dat «et uitstellen der wet tegen de openbare iciending der zeden ten hoogste betreur- l®r is. t andere landen, buiten Frankrijk, is ®ea op verre na. zoo lankmoedig niet, ® wel te recht. Meermaals hebben wij, ® slechts van Duitschland te spreken, i»n opmerken hoe krachtdadig de duit-®he regeenng tegen het nieuwsoortig hei-®adom opgetreden is. Duitschland is in Poote meerderheid een probes tan. tsch land, •" in protestantsohe streken, waar ten an-®ren de socialisten meest slachtoffers ma-K is de bevolking ook met het fi'ànsc-h wdwf — jjej Zoogezegd malthusianism — ®orkankerd. In deb. Rijksdag hadden de ^Ûolieke afgeveerdigden idaartegen. een "tetrengst wetsontwerp voorgesteld, dat Anders gepeperd is dan het belgiscli voor-SW! In ,j6I1 naam van jleu keizer, ver-jtode de vertegenwoordiger van de rege®-dat hij de vraag der katholieken ten bijtrad, en in de Kamer van volksver-^§eawoordigers van Fruisen bracht hij' Jsibaar hulde aan de bisschoppen, die e satholieke geloovigen tegen de opko-^e|de kwaal gewaarschnwd hebben. « Het aoog tijd te handelen, zei hij, en wij , jea handelen ». j, ,tt geheel den duitschen -Rijksdag vond «chandalig zedenbederf slechts. ééne tt vaa verdedigers, namelijk de soeialis-| *aj die overal en al tijd oordeelen dat een wajd en bedorven volk van zelfs als L» Pr°oi onder hunne kla.uwen valt. Die ^yûadige volksvijanden durven ailes, tôt oïn3) C'e °nnoeiirt»aiiBte driften, uitbuiten 1,(3,1 Uûne dwingelandij des t® steviger te itoTV ^atl ket zedelijk en liehamêlijlc ïj'nk der slachtoffers hun wel schelen? ?Ji katholieken, wii hebben met aile ware volksvrienden altoos gedacht dat het miaiatscbappelijk vraagstuk, waarmede men tegenwoordig zoo veel schermt zonder het genoeg bestudeerd te hebben, vetrder strèkt dan eene kwestie van geld en van stoffe.-lijken welstand : het bestaat in het alge-heel opbeuren van den minderen man naar ziel en naar lichaam. Juist gelijk het eenen stoffelijken kant heeft, die volgens de gul-den regels van Paus Léo XIII in het erkennen van iedereens rechten en plichten moet vereffend worden, zoo heeft het ook een geestelijken en zedelijkon kant, die het in eere stellen van Gods geboden en van de christene zedenleer vereischt. libt eene gaat zonder het andere niet, omdat de menscli uit eens ,zièl en uit een lichaam beslaat : zoo lan^ wij leven, zijn zij onaf-scheidbaao' van malkaar, en om elkeens geluk te bewerken, moet men aan beiden, aan de ziel evenals. aan het lichaam, ge-ven wat hun toekomt. In andere woorden, de zedelijkheid is een noodzakelijk beetand-deel van het opbeuren des volks, en die waarheid loochenen is een afschuwelijken aanslag plegen tegen de allereersta belan-gen ran den werkman. Het is omdat wij daar diep wn overtuigd 'sijn, dat wij ièveren voor de godsdienstige opleiding der kinders in de scholen, voor de zedelijkheid in het leger, voor d_e vrij-heid van den godsdienst en Kerk in gehe®l ons dagelijksch leven. Om dezelfde reden willen wij onzen kloeken en zniveren vlaamsçhen aard ongeschonden bewaren, en aile uitheemsch bederf afweeren van ons dunrbaar vclk. Op dit zedelijk even als op het stoffelijk gébied, vinden wij de socialisten als onze onvsrzoenbare vijandeu die pnze katholieke vlaamsche arbeiders willen ontchristenen en bederven om ze des te beter uit te buiten en onder hun juk te krommen. Zulks zal en mag niet gebeuren, en na da verscbillende maatschappe-lijkei 'vvetten, hopen wij zoo haast mogelijk de wet over d© openbare zedelijkheid door de Kamer ta zien stemmen. Dteze staafc ook çp ons katboliek programma^ ah zij bekleedt er zelfa eene eereplaata. HIER EN DAAR In het Vatikaan. — Mgr. Boggiani, titel-voerend aartsbissciiop, van Edesse, is bijzit-ter benoemd van de consistoriale Congre-gatie, in vemlanging van Mgr Tecohi, die tob de weerdigheid van kardinaal verheven is. Ontvangst bij den minister. —■ Dezer dagen heeit fie minister van laaadbonw en op'enbare wexken -eene afveerdiging ontvan-gen der visschers van Heyst-aan-Zee, aan-geleld door 3M. baron Euzette, sénateur, notaris de Gheldere, burgemeester va^i Heyst, en advokiaat Van Caillie. Die ontvangst v/as zeer hartelijk. De visschers kwamen den minister de uithag-gering vragen van den vis-schersdok, die toegevoegd is aan de haven vtun Zee-Brugge. Het antwoord van den minister luidde dat de verzoekers meer zullen bekomen dan wiat zij hem vragen. In den kortst mogelijken tijd zullen er nog werken uitgevoerd worden die de visschers algekeele bevrediging zullen geven. Belgische kinderon in eene fransche school. —.Men heefb reeds meermaals gewe-zen op den onduldbaien toesband die bestaat aan oiize westergrens, op het gehucht Abeele, d'at 1200 inwoners telt, en waar geen bel-g'ische school is, zooda.t ia.l die kinderen ginds verplicht zijn in Frankrijk hun onderwijs te krijgen. Dit onderwijs is natuurlijk wat het in eene fransche school moet zijn: echb fransch ! Als men daar spreekt van vader-landsliefde, is het die voor Frankrijk ; de nationale geschiedenis is er de fransche, zooda.t al die vlaamsche Abeelenaars opgevoed worden, niet enkel in een Vreem.de baal, maar eok een vreemd land als hun eigen land lee-ren beminnen en huldig'en. Ook ' vœlfc die bevolking ginder veel meer voor Frankrijk dan voor België en is het jaarlijks feesb voor hen « le 14 juillet » ! Zou zoo een schandaal elders dan in België mogelijk zijn? Dat is effenaf een aanslag op de verstandelijke en zedelijke onbwikkeling van de vlaamsohe kinderen van Abeele. Het is hoog tijd dat die wantoestand op-houde, en aan dit schreeuwend misbruik, reeds in 1912 in de Kamers aangeklaagd, een einde wordt geSteld. De Schoolwet legt nn den leerplichb op, maar de eerste plicht van de overheid is dan ook voor scholen be eor-gen waar ons volk nieb langer worde verbas-terd en ontaara. De overtocht der Schelde. — Het vierde sohadron van het le regiment jagers te peerd, in garnizoen te Doornik, is woensdag naar Hollain g-oreden waar hefc al zwemmend den overtocht der Schelde gedaan heeft. De etroom is daar 40 meters breied, op 4 meters 50 diep. Bij het schadron waren een doktor en een veearts. Luiteinant Ouverleaux begaf zich eerst van al te water; de overtocht geschiedde te peerd. Die eerste oefening, begonnen ten 8 ura 30, eindigde ten 10 ure 10. De tweede oefening, zijnde den terugtocht, geschiedde met tweo peerden te gelijk en duurde van 10 ure 20 tob, 10 ure 55. De miters die niet konden zwemmen werdon met bootjes, overgezet. Ailes is om ter best gelukt en zonder het minste ongeval. Te veel geluk! — Bij de trekking der leening van Luik van 1905, is het weer eens de stad zelf die met de vetste brokken weg-loopt. Zij winb narnelijk het groot lot vmn , 100,000 fr., dit van 1,500 fr., een van 500 fr., twee van 250 fr., drie van 150 fr. en zes van 125 fr. Er schiet waaxlijk niet veel meer over voor de andere ebligatiebezitters. Eene schandalige plakkaat. — De Bond van de Maatschappijen van 't Vrije (?) Gedacht van Brussel heeft eene plakkaat doea aanplaklcen waarbij al de vrijdenkers van do hoofdstad en de voorsteden uitgenoodigd worden op eene protestmeeting tegen llet uitgaan van de Processie van 't H. Sakra-ment Mirtilcel, zondag aanstaande. In de gemeenste, scbandaligsbe en opruiendste be-woordingen wordt er,. in deze plakkaat, uit-gevalle-n tegen de Processie. Deze wordt eene « schandaal-processie » gencemd, en een aan-slag tegen de vrijheid van geweten. Het is alsof de kopstukken van de « libre-pensée » de voyoucratie van Brussel willen ophitsen om zondag de Processie. uit te fluiten. Wieilnu, in naam van de vrije uitoefening van de eerediensten, door de Grondwet gewaar-borgd, vragen wij dat de policie zondag een oog in 't zeil zou houden en beletten dat er tegen de vrijheid van geweten en van godsdienst der geloovigen een aanslag zou ge-pleegd worden. Onze Ferreristen hebben een zonderling gedacht van de vrijheid: zij noemen zich « vrij-deniiers » eu willen de vrijheid van denken aan de katholieken ontzoggen ! Daarbij stellen zij zieb zoo gemeen aan, zooals nu met hunne schandalige! plakkaat, dat zij aile eerlijke en deftige lieden doen walgen. In den vîiegarswereld. — Er begint tegenwoordig weer wat leven te komen in den vliegerswereld. In de afgeloopene week hebben wij twee belangrijke vlieggebeurte-nds-sen beleefd: de prijsvlucht- Londen-Pariis-Lon-den, waarin de amerikaan Thomas B>-ock de overwinning behaalde, en het wereldrecoid. der hoogte mot 7,500 meters, gewonnen door den duitschen vlieger Oelerich. Over deze twee bslangwekkende vluchter» zal men in deu « Vlamxng" >' van zondag breed-voerige bij^onderheden vinden, alsmede twee schoone platen, voorstellende de vlie^ers Brock en Oelerich in hun vliegmachien. Ver-ders geeft de « VlamiDg s nog het portret van sir Vansitfeard-Bowater, den lord-major va ii Londen, die met de nationale feesten tè Brussel een officieel bezoelc aan de stad brengt. Op zijn sp'oitbladzijd® geeft de « Vlamingl"» eene groote plaat, voorstellende den omkeeT-baren menoplan, waarmede de vliegers_ kunnen neerdalen en opvliegen, tenvijl zij met het hoofd naar onder çitftm. In een artikel zal men den volledigen uitleg over dit looping-vliegmachien vinden. Liberale lieîtalligheden. — De libera-len, die vôôr de kiozingen onze boeren si-rioop aan den baard sbrijlten, vinden er na de kirzingen een onuibsprekelijk genoegen in d.iezell'de bosren Ve beleedîgea en uit te schel-den. Een liberaiai blad van Luik sohreef, in zijn verslag over de blauwe bebooging die zondag te Hasselt gehouden v^erd, heb vol-gende: « Men Iran zich nieb inbeelden hoe diep zekere dorpen uit Limburg in heb fa-natism gedompeld zijn; men_ sbaab verbluft als men ziet hoe zorgvuldig de onwetendheid en het fanatism er onderhouden worden..» In andere woorden wil dat zeggen dat. de limbuîgsche boeren effenaf dweepers en dom-merikken zijn. Die menschen zullen voor-zeker heel gevleid zijn over die lieftallige 61a.uwe komplimenten 1 Als de liberalen het ooifc nog eens wagen de stemmen der limburg-ische boeren te gaian afbedelen. zullen zij een post pakken dien ze nieb zullen gesbolen hebben. , Een middel om 100 jaar te worden, — In Engeland stierf dezer dagen eene vrouw in den gezegenden o-uderdom van 110 jaar. Vooraleer naaar het pierenîand_ te verhuizen, zegde de eeuwelinge aan hare kinderen: « Als ge ook meer dan 100 jaar wenscht te worden, ehwel, maakt u dan nooit kwaad ^bloed. » Dus, altoos vroolijk en opgewekt zijn, nooit gram worden, is een middel om het tôt ver boven de 100 jaar te brengen. Wel, voor dien prijs kaa iedereen eeuweling worden! Zich geen kwaad bloed maken! 'b Is zoo simpel a.ls « goeden dag, ^ zeggen. 't Volstaab dat |men zijne tent opsla in de woestijn, dat 'men er moederziel alleen gaat leveîi en aile betrekkingen met andere menschen onverbid-delijk afbreekt. Blijft men, evenwel, busschen de andere stervelingen, dan zit er weinig kans op om 100 jaar te worden, omdat men zich dan al te gemakkelijk en al te dikwijls kwaiad bloed maakt. ' ^ Staatkandig Overzicht FRANMRM& De legerkommissie van de Kamer verga;-derde woensdag namiddag' en heeft vijf loden aangeduid die, sanien met de legerkommissie van den Senaat, een verslag zullen; opstellen over den stoffelijken toestand van het leger, die, zooals M. Ilumbert het in den Senaat aangetoond heeft, erbarmelijlc is. Wat l>«vijst dat de klachten van den senator Humbert gegrond zijn, is het feit dat te Auch, vijftig soldaten per kompanie van het 8Se linieregiment aan de troepensohou-wing van den ^ 14 juillet s niet konden decl-nemen, omdat zij geene tunieken -hadden ! Dit geval wordt zeer besproken. — Woensdag avond, ten 7 1/2 ure, werd in den Senaat, door den minister van jus-ticie, lezing gegeven van het dekreet waarbij de wetgevende zibtijd van 1914 gesloten verklaard wordt; ten 8 ure, werd, in de Kamer, door deiji minister van bmnenland-sche zakea den webgevenden zittijd gesloten. DUITSCHIAN» De kbning van Italie heeft de uitnoodiging aanvaard, hem door keizer Wilhelm gedaan, van de groote legeroefenmgen bij te wonen, die van 10 tôt 18 augustus aanstaande zullen plaats hebben, Victor-Emmanuel zal d© gast van den keizer zijn, in het schilder-achtig kasteel vaa Homburg. Een bijeonder spaansch gezantschap, met generaal de Eevera aan 't hoofd, zal eveneens deze groote legeroefeningen bijwonen. .ENGELAND Woensdag heeft de Lordskamer met 119 stemmen tegen 49 de wet verworpen welke een einde stelt aan het voorrecht dat zekere kie-zers genieten van, tijdens een en dezelfde kiezing, meermaals te stemmen. Deze wet was, krachtens den Parliansent Act, voor de tweede maal in de Lordskamer neérgelegd. — Woensdag heeft' de policie van Stochkm-on-Tess 250,000 kardoezen in beslag genomen, die voor TTls'ber bestemd waren. — Een belang nieuws verwekb veel op-scliudding te Londen: generaal sir Arthur Baget, opperbevelhebber der troepen in 1er-land, zou zijn ontslag gegeven en rechtsfreeks aan den koning gezonden hebben, a.ldus zijn rechtstreekschen overste, M. Asquith, minister van oorlog, miskennend, met wien hij in gescjiil îs. OaSTENRIJîi-KONGARlE Woensdag. in de hongaarsche Kamer, heeft graaf Tisza géantwoord op eene ondervraging aangaande de oostenrijksch-servische betrekkingen, tengevolge van den aanslag van Sera-jevo. « De zaak in kwestie, zegde hij, is geene die noodzakelijk op een oorlog moet aifloopen. Noohtans een Staat voor wie de oorlog geen « ultima ratio » •— de laatste reden — is, kan zich niet a.lfl Staat doen geldem. » De eerste minister toonde vervolgens aan dat het eene verkeerde zienswijze is te denken dat de toestand in Bosnie van revolutionairen aard is en b uit e gewone maatregelen noodzakelijk maakt. Men moet evenwel erkennen dat er in Bosnie ..eene pan-servisehe bewe-ging aangestookt wordt, die krachtdadig dient bekampfc te woiden. — De oostenrijksche luitenant-kolonel Mo-irizzi, dis den 28 juni door een sprankel der bom gekwetst werd, tijdeais den eersten aanslag tegen aartshertog Frans-Ferdinand, te Serajevo, is thans volkomen hersteld'. MEXICO Président Huerl'a heeft, woensdag avond, zijn oatslag aan de Kamer aangeboden, door de tusschenlcomsfc van den minister van bni-tenlandsche zaken. Er werd lezing van het ontslag gegeven en de brief werd vervolgens naar een kemi-teit verzonden, dat een verslag zal opstellen en aan ds Kamer onderwerpen. Het ontslag van generaal HuerSa, werd door het Congres alangenomen met 121 stemmen tegen 17. In zijnen brief herinnert generaal Huerta de poging-en die hij aangewend heeft oui den vrede te herstellen. Hij doet uitschijnen hoe moeilijk voor hem heb laadsbest-uur was, «taar er geen geld in de bas is, en 'ook omdat eene groote mogendheid klaarblijkend hare hulp aan de oproerlingen verleende. Tijdens de lezing van den brief werd er door verscheidene volksvertegenwoordigers en ook door een deel der aanwezigen in de openbare tribunen « Leve Huerta! » geroe-pen.M. Carbajal heeft den eed als vooxioopigen président der ntesikaansche republiek, voor de volksvertegenwoordigers en de sen&tors, afgelegd. Hij bereikte heb presidentieel pa-leis, begeleid door eene Çifdeeling ruiterij, onder de toejuichingen van het volk. Het mexikaansch gouvernement heeft zijn ontslag gegeven. Tob laat in de nachb was de beweging gi*oob in de sbraten van Mexico, doch de rusb werd nieb gestoord. De generaals Huerta en Blanquet hebben dondeidag in den vroegen morgend de hoofdstad verlaten; zij nanien den brein op eeni-ge mijlen afstand van de sbad. Men denkb dat zij op weg zijn naar Puerto,Mexico. Te Washington wordt het ontslag van generaal Huertia beschouwd als een bewijs dat men eene onmiddellijke oplossing van heb mexikaansch vraagstuk 'te gemoeb gakt. Men denkt dat het nieuw bestuur maar voor eeni-gen tijd San *t bewind zal blijven, totdat men do noodige schikkingen zal genomen hebben voor (de ihtrede van generaal Ckrranza. Volgens de diplomaten, die de kwestie in den grond kennen, zijn M. Carbajal' en zijne kollegas guns'tig aan eene algemeene amnistie, die het leven en de goederen der partij-gangers van generaal Huerth, zou waarborgen. Men zal vervolgens de vredelievende intrede Ûer oproerige 'troepen te Mexico regelen. Middelerwijl maakt het leger van generaal Villa zich _gereed om naar de hoofdstad op te rukken. Villa heeft te • Juarez den noo-digen krijgsvoarraad gekocht en hoopt zijn leger, binnen acht dagen naar Mexico te kunnen zenden. — In 'b zuiden mag1 men zich 'aan bloe-dige gevechten verwachben. Veerbig treinen met oproerige troepen zijn woensdag naar deze gewesten verbrokken, met kanons en voorraad om de steden San Luiz Potosi en Agnas-Galicutes aan te vallen. Er wordt ge-meld dat generaal Oarranza zelf het bevel zal voeren over de oproerige troepen ia Zuid-Mçxico.— De eproerlingen vreezen dat 48 man-schappen van het garnizoen van Palomas door de regeerings troepen vermoord zijn, daar geen enlcele hunner de grens van de Vereenigde-Staten overschreden heeft. — IJselijke vervolgingen van de katholieken zijn in Mexico uitgebroken. en wel door de grondwettelijken of oproerlingen. Broeder Clement, der Christelijke Scholen van Zacatecas, heeft aan M. Wilson, président der Vereenigde-Staten, getelegrafeerd dat de bestuurder en de Broeder Opziener der school vermoord zijn. Elf andere Broeders, allen franschen, zijn gevangen genomen. Broeder Clement vraagt asm président Wilson dat b# maatregelen zou nemen om de gevangen genomen Broeders terug in vrijheid te doen stellen, en om de herhaling van soortgelijke feiten te voorkomen in de steden waar de Broeders der Christelijke Scholen onder\\ijs- gestichten bezitten, namelijk te Saltillo. Het. zelfde fcelegram werd aaa de fransche regee-ring gezonden. De paters Jezuieten, die naar Vera-Crnï gevlucht zijn ,bevestigen dat de katholieken op afschuwelijka vsdjze door generaal Villa vervolgd worden. Een twintigtal hunner wer» den a;eslagen, uitgeplunderd, met een gloeiend ijzer gemerkt, en op ijselijte wqze verminkt. Te Zamora zijn twee priesters, op bevel van1 officiers van generaal Villa, door den kop geschoten. Men zegt dat de oproerlingen zes personen opgehangen hebben, in-de beuk der kerk van Saltillo. Na de ongelukkigen met messen doorkerfd te hebben, werden zij opgehangen, vervolgens afgehangen, met stokken gesiagen en eene tweede maal opgehangen. CHINA De Witte Wolf, de' beruchte bandieé wiens dood wij onla.ngs meldden, is omgekomen te An-Ting, eene stad der proivincie Kan-Sou, welke hiji met zijne benden wilde belegeren. De bandiet viel de stad aan rond midder-nacht en langs den 'fr'esterkant. Van bin-nën verdedigde men zich hardaekkig en het gevecht duurde tôt 's anderdaags. Het was slechts bij het krieken van dèn dag'dat da bandieten begonnen af te t-rekken in de rich-ting Tsin-An. Op hunnen doortocht veimoord-den de schurken talrijke boeren. M. Yang, die met zijne troepen de bandieten achteraa gezet had, kon er 70 of 80 van dooden; wa,S verder weiden er nog 600 andere handlan-gers van de Witte Welf afgemaakt door andere troepen. De soldaten ontnamen de mui-ters ook een aitnbal peerden en schietvoor-raad. De Wi'bte Wolf was gevallen bij heb be-leg van An-Ting, v.'ant verscheideae inwo-ners die stiad zagen hem door een geweer-schot getroffen tusschen zijne bende aeer-storten. 's Anderdaags vond men inderdaocl het lijk van den feeruchtem bandiet. De Toestand In Albanie Ergje taesîamJ Da vlakte langsheen de baan tusschen Va-lona en de zeo is bezet door ongeveer 12,000 vluchtelingen die, uit sehrik voor d« Bpiroten, Koritza verlaten liebben en zich bij d© opetaa-delingein gaan aansluiten. Men zegb dat da versterkingen voor de ©pireotsclia krijgsbeEden van Janina laiags Argyrocastro komen. De bransporten zouden gedaan worden bij middel van gTieksche mi-litaira antomobiels, drsgend het grieksch pa-i viljoeu. Volgens berichten be Durazzo ontva.ngen, zijn zes officiers, dragend het turksch uniforme uit Dulcigne be Slissios aaxigekomen, vaa waar zij zich naar het kamp der opstan-delingen begeven hebben. Zij zwudea voorzien zijn van 5000 goudsn napoléons. Er wordb gemeld dab servische benden B&« bij Staarova op 'b albaneesch grondgebied ge-drong'en zijn en de belegering vaa Elhassoa aangevangen hebben. y Dat ontbrak er nog aan! , GrHeSîsche Iroepea Da burgemeester van Valona bevestigt dat er voortdurend regelmatige grieks-ehe troepen over de grans ko Bien en 100,000 albaneezen verplicht hebben husne heerdsbedea te ver» laten. De vierâe bslkaaooïlog, De duîtsche dag'bladen spraken van eene aieuwe vraag! om geld door den prias vvaa Albanie aan de mogendheden gedaan.. Zijn® kas is, naar het schijnb, leeg.^ De « De\itsche T'ageszeitingfï scihrgffc 3aS Durazzo heb nog een-paar maanâen zal k-un-aen uiblionden en dait de prins dan over eeno voldoende legiermachb zal beschikken om door de lijn der opstandelingea te breken. Zijni léger zal samengesbeld zijn uib rumeensche vrijwilligers, en uit "albaneésohe soldaten, dio zullen enderricht worden door de ©fficiera van de internationale wachten Scutari. In wezenlijkheid, sobrij hetzelMe blad ver-•der, is de wreede balkaaioorlog reedç lang begonnen. In 'b zicht van Darazz» zijn hea geene albaneesche boeren, maar wel tnrksche soldaten, die de verschansingen opgeworpen hebben. In *t zuiden van Albanie jâjïi het geen opsbanidelingen die vooruifcrukken, maar w«l grieksche soldaten. De vrijwilligers, door Eumenië gezenden, 'komen met •unîform fea wapena 'fie DuekmM aan. . Bijgevolg staan Turkije, Kumeme_ _en Orrae-kenlandl tegenover elkaar in Albanie. Alleen Servië scihijnt nog te ontbreken, aâhoewel reeds over eenen servischen inval gewag gemaak# wordti, namelijk een optochb van Bervxsche troepen naar El-Bassan. Te Durazzo Wpensdag morgend ten 3 ure heeft men een vuurpdjl zieij. opgaan./ Men weet niet wat dit sein bebeekenide. Kapitein Ghilaudi is te Durazzo aangekomen met een kanon en vier mitrailjeuzen, te Valons, weggehaajd, Men liceft heb vasb besluib genomen Dju-razzo tob het uitersbe te veidedifen, mdion de stad dezer dagen moest aangevallea worden. Talrijke officiers van de gendarmerie, gevlucht uit de steden die in de macht van de oproerlingen gevallen zijn, beviadon aich thans te Valona. ^ Hevige onwedcrs In West-Tlaanderan Woensdag morgend brak boven Komen en -omliggendc een hevig onweder los. Bliksem en donderslagen volgden elkander onverpoosd op, terwijl een hevige sbortregen negrplaste. Bond 5 ure 20 viel het hemelvuur op den stai der hoeve van M. Victor Deleporte, op de wijk Godshuis en sticht^e er brand. Eten| voorbijganger, BL Gaston Barba.ry, van Wer-vick, die zich naar zijn ;werk begaf, zag rook ea vlammea opstijgen en wekte in aller-haast den pachber. Doch door zijn herhaald gebons op de deur, had hij den sleutel doen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes