Het nieuws van den dag

1602 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Juillet. Het nieuws van den dag. Accès à 30 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rr1pg1jz8t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertlgste jaargang Nr 170 2 centiemen per nummer Brasse!, Zaterdag 18 Jull 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN ! giinaandenr 4 frank. 0 Pubiiu. 8 frani. ,00rEoUand » • 11 — foor de andere landen van het postverbond ». 2 0 ~ BESTUUR EN OPSTEL: Z&ndstraat, 16, Brussel TBLEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HIJYGHE BUREHL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TBLEFOON A 7948 AANKONDIGINGEN : Gevraagde en aangeboden plaatsen. Gewone, per kleine regel... 30 e. In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. m >g Zondags 40 c. voor 2 groote regels. . " Iederen regel meer : 30 c. in de week ; "" ' per re«5e* • • 2 fr. en 3 fr. 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., pr regel 2 fr. Kosteloos Pensioen van 120 frank m Da personen, geboren in 1849 tôt ©11 met ] ©6, die Beilg zijn, in België verblijven, en in i jood verkeeren, hebben aon hun 65jarig<en ' ouderdom ook rccht op een kosteloos pensioen. j Da wet stelt hier zeer belangrijke voorwaar- i d«n: Om dit kosteloos pensioen te kunnen ont-jjjgen moeten de aanvragers, geboren van 1!W tôt 1896 inbegrepen, bewrjzen dat zij, piurende drie jaren, iedermaal minstens zes Jaak met atgestaan kapitaal in de Algemeene lijîrenikas gestort liebben. Dus, geen pensioen te trekben, vooradeer drie stortingen, dus ijjie jaren, ieder jaar minstens zes frank met A. K. (dit wil zeggen afgestaan hpitaa.1) verricht te hebben. Deze drie jtortinge® mogen gedaan, worden bij eene juMioeo- of lijfrentgilde, ofwel rechtstreeks in de Algemeene Lijfrentkas te Brussel. Het pinailkelijkstla is zich te wenden tôt de pansioengilden die in aile gemeenten des laids bestaan, waar iedereen zijne stortingen bu verrichten, en ook nog aile mogelijke inliehtingen, hulp en uitleg gereedelijk kan Mbijgen. Deze personen, geboren van 1849 tôt 1896, moeten ieder jaar te beginnen meti 1913 tôt im het jaar dat zij hunne aanvraag tôt het pssioen indienen, rdit is tôt hun 65 jaar, is jaar met A. K. stort'en. Voor elk jaar ot deze voorgeschreven storting niet gedaan wd, za.l 4 frank van het kosteloos pensioen Ijrorden. afgetrokken. De wet gebiedt drie stortingen, in een tijd-retloop van minstens drie 'jaar, ieder dezer drie stortingen m een verschillend jaar, be-tagend ieder der drie keeren minstens 6 fr. set A. K. Alwie met deze drie stortingen jog niet in regel staat als hij zijn 6Se jaar aeikt wordt uitgesteld en trekt niemendal, itotdât hij in de volgende jaren deze voltrok-ken keeft. Als stiai voor de nalatige aanvra-(frs die verwaarloosd hebben, 't is gelijk uî welke reden, vanaf 1913 tôt aan hun Su jaar. zonder onderbreking ieder jaar minstens 6 fr. met À. K. te storten zal voor ieder far zonder storting 4 frank van het kosteloos pensioen worden afgehouden. Dit is de boete door de wet vastgesteld: ieder jaar itnder storting veroorzaakt 4 fr. aftrek of Mmiadering van het pensioen. Dsze afhouding van 4 frank, als straft voor ieder jaar zonder storting, za.l niet wtyden totgepas'», als de belanghebbende twintig stor-fcea van minstens 6 fr. ieder heeft ver-iicEt, of eeAe rente van 120 frank op 65 jaar ùoor z^ne stortingen heeft aangewonneai. Het kosteloos pensioen aan 65 jaar, zal 120 îank bedrag'en vorr de noodlgdende Belgen ffiboren van 1849 tôt 1875 medebegropen. foor de behooftige,, personen, geboren vacai KG tôt 1896 inbegrepen, wordt het kosteloos Jfflsiosn van 120 frank, voor elk jaar later ta 1875 met 5 frank verminderd. Het pen-aosn bedrangt dus 115 voor de pei'sonen ge-boren in 1876, 110 -fr. voor dezen van 1877, B5 fr. voor dezen vait 1879; alzoo wordt het ?"nsioen achtereenvolgens met 5 frank per jar verminderd voor de belanghebbenden & in de volgende jaren tôt in 1896 geboren p. Diensvolgens, hebben de behoeftïgen ge-in 1880 nog reoht op 95 fr., dezen van K op 70 fr., dezen van 1890 op 45 fr., en # jongsteA van 1896 enkel op 15 frank. ' Het pensioen voor de noodlijdenden, geboren 1876 tôt 1896 wordt ieder jaar met 5 f'ak verlaagd. De pudsten dezer Mcategorie, fîboren in 1876 krijgen 115 frank, en> de jong-van 1896 enkel 15 frank. Deze''personen, tekkelijk nog jong in jaren, kunnen van ® tôt aan hun 65 jaa-r nog talrijke persoon-ïjke stortingen in de Lijfrentkas verrichten, welke hun een prachtig pensioen zullen Snwinnen. Hun kosteloos pensioen wordt van f» tôt jaar met 5 franl: verlaagd en ver-ainderd, cmdat het pensioen of lijirente door ® pcrsoc-nlijke stortingen aangewonnen, ge-aangroedt naarmate de storter jonger talrijker jaren zijn geld in de Lijfrentlvae Ulgens de nieuwe pensioenwet, zullen de feonen geboren ,van 1849 ttot 1896 en die be-ï^ren aan 65 jaar ouderdom, aanspraak te ma-K of ooideelen tie zullen recht hebben op het "steloos pensioen ,van 120 fr. of- minder, 'iiitandig handelen met aanstonds, zonder "tstel, de vereischte stortingen -\-aiL mins-G frank 's jaars met A. K. in de wntkas te beginnen. stortingen moeten gedaan worden om pensioen aan te winnen aan 65 jaar. De '■ortiegen met voarbehouden kapitaal, of deze 81 ^ trekken aan 55 of 60 jaar, zijn niet Mig om reoht te krijgen op het pensioen 's 129 fr. of minder. Daarom moet men van ? "13, of als het te laat is, van nu af, vôor einde van het loopend jaar 1914, beginnen ®!t minstems 6 fr. met A. K. in de Lijfrent-te storten, en ieder jaa.r vernieuwen y aan 65 jaar. Wie deze voorgeschreven wtingem vexwaarloost, verbeurt zijn recht ®? het kosteloos pensioen, of minstens zal cj«a nalatigheid met talrijke aftrekkingen ^ 4 fr. uitboeten. Overigens, vanaf 1 januari '"'i zullen al de werklieden en bedienden I*4 bdder geslacht, tegen loon voor rekening J1" een baas of meester, in den landbouw, Me nijverheid, of in den h^ndel ge-gjw, door de wèt der Maatsoha,ppelijke Ver-''Wingen gedwongen worden jaarlijks 6 fr. ? A. K. in de Lijfrentkas te storten tôt , " forn 65 jaar, ten einde zich een pensioen 65 jaar ouderdom aan te winnen. De '«lifden die bewqzen min dan 15 frank «week te winnen, zijn enkel verplicht 3 fr. ,laar3 t» storten. Als doze werklieden uit ? za.k niet storten, dan moet hun werk-rf? °P hun naam dt^ze storting doen en dit ™ Un hun loon afhouden. De bazen moeten , Jt ieder hunner werklieden 4 fr. 's jaars 1 Lijfaentkas storten, dit maakt met de van den werkman eene som van 10 fr. jaar op dea naam des werkmans ge stort, dewelke met medehlilp der Staatstoe-lageon, hem een prachtig pensioen zullen aan-winnen.De personen, die onder de wet niet vallen, zooals de onafhankelijkei werklieden, alwie voor eigen rekening werkzaam is, zooals bak-kers, kleermakers, kleine landgebruikers, enz., ook alwie kan bewijzen meer dan 2,400 fr. 's jaars te winnen, blijvem vrij te storten of niet te storten. Nochtans, indien zij later ooit begeeren aanspraak te maken op het kosteloos pensioen van 120 fr., of op het minder pensioen overeenkomstig met hun ge-boortejaar, voor dezen onder hen van 1876 tôt 1896 geboren, dan moeten zij zorgen vanai 1913 tôt aan 65 jaar do jaarlijksche stortingen van minstens 6 frank met A. K. te verrichten, ^zooals wij hooger breedvoerig hebben uiteen gedaan. ' j In geva.1 een aanvfager tôt het kosteloos pensioen later niet aanveerd ware, zal hij îiet niet beklagen deze stortingen verricht te hebben, want daardoor zal hij aan zijn 65ja-rigen ouderdom een schoon pensioen hebben aangewonnen. + HIER EN DAAR In het Vatiliaan. — Mgr ICeesen, provinciale senateur van. L-imburg, werd dinsdag door Z. H. Païus Pius X in bij zonder gefeoor ontvangen. De H. Sakramentsprocessie. — Men weet) dat de brusselsche vrijdenkers van zin zijn, morgen, feondag, de Processie van het; H. Saki-ament van Mirakel, te Brussel, door eene « tegçnbetooging » te stooren. M. Max, buagemeester der hoofdstad, heeft vrijdag eene plakkaart doen aanplakken waarbij hij, ten dinde de vrijheid van eerediensti t» bescher-men,. de zelfde maatregelen voorschrijft, die gewoonlijk genomen worden wanneer bonink-lijke stoeten door de straten van Brussel tirekken. De voeding der soldaten. — Doior het département van oorlog werd onlangs eene fcommissie ingesteld, om ailes te bestudee-ren wat betrek heeft op de voeding onzer s>oldaten. Die kommissie haeft er zioh vooral , op toegelegd de algemeene voorwaarden onzer jongens te onderzoeken, en thans heefb zij maatregelen voorgesteld om verbeteringen in te voeren. Het verslag der kommissie werd onderworpen aan den minister van oorlog, die het goedgekeurd heeft. Onze soldaten zullen dus binnen korfc vecl verbetering bekomen zoo voor de voeding^ als voor den onderhoud van hun linnen. Bij de 30ciali3tssn. —• Het komiteifc van het Itjternafei'Onaal socialistisch bureel heeft donderdag eene vergadering gehouden in het « Maison du Peuple », te Brussel, om de veideeldheden te bespreken die bestalan in de russische socialis-tische partij. Gezel Van-dervelde, die onlangs op reis was in Rus-land," had er reeds ' de eerste pogingen aan-gewend om eene verstandhouding te ijewer-ken tusschen de twee socialistische groe-pen, wier verhouding tégen elkander die van kat en hond is. 't Valt te betwijfelen pf er eene verzoening' zal kunnen bewerkt worden. Als de belgische rooden er een stoobje ïnoeten aan geven zal het zeker niet paii-ken, aangezien ze in hun eigen huishouden • nog den vrede niet kunnen doen heerschen. Prijskamp van reinheiâ. — Die jury, die gelast is de gemeenten te bezoeken welke t deelnemen aan den jaarlijkschen prijskamp, uitgesclireven door de provincie Braband met het doel de kleine gemeenten aanHte 'zetten te waken op den onderhoud hunner banen en op de reinheid hunner gebouwen, heeft zijne werkzaamlieden begonnen. Enkel de gemeenten van min dan 5,000 inwoners mogen Ban dien prijskamp deelnemen ; de provincie-raad heeft daarvoor een krediet van 4,500 franlc besohikbaar gesteld, welke som. zal ver-. deeld worden in prijzen. D'e mededingende ■ gemeenten zijn in betreklcelijk gering ge'tal. In het arrondissement Brussel lieten zich slechts drie gemeenten inschrijven; in het arrondissement Leuven zijn er elf en in het arrondissement Nijvel drie, wat voor heel de , provincie slechts 17 mededingende gemeenten | uitinaakt. Esigelsche nijveraars. — Ben 50tal en-3 gelsche nijveraars zijn thans op bezoek in Bel-; gië. Zij zijn vergezeld van twee offioieele afge-veerdigden der ministerieele departementen van zeewezen en van oorlpg in Engeland. De ! vreemdelingen hebben rçeds een bezoek ge-bracht aan de groote nijverheidswerkhuizen J van Seraing, van Herstal, van Antwerpen, van [ Leuven en van Mariemont. ' Teleîoon. •—• Het belgisch telefoonnet. telt L op heden 75,000 abonnenten. Dat reusach- 1 tig cijfer werd dezer dagen bereikt, dooi ■ het bijkomen van 1,300 nieuwe abonnenten De werkliedenpartij ! — Wa.t kunnen d< i roodjes zich toch beliachelijlk aanstellen! Zi; l betitelen zichzelf met den naam van « wert ; liadenpartij », aro juist alsof zij de parti; l waren van al de werklieden, zonder onder- l scheid. Iiet sta&t ruochtans onwrikbaar vas! i da,t, moest de socialistische partij liare' de,uxer î wagepwijd open zetten voor de christene werk ; lieden, dezen nog den rug zouden toekeerer | aan de uitnoodiging om binnen te treden - De deuren zullen evenwel gesloten blijven - zij verleenen enkel en alleen toegang aan d< . geloofsverza.kers, want, voor een werkman di( ; getrouw wil blijven aan den godsdienst zijne] i vaderen, is er geene plaa.ts in de roode ran > gen. Bijgevolg is het eerstens, eene domheic : van wege de socialisten te beweren dat d( . ka-tholieken de werklieden veideelen ; ^twee t dens, het is kinderachtig, ja, onptfozel vai - hunnentwege zich de « werkliedeiipartij » t< t heeten. Een werkman die zichzelf eerbiedigt i die zijne belangen weet • te behartigen, veiTf 3 van zich bij de socialisten aan te sluiten > zal die kerels niet alleen vluchten als d( . pest, maar daîirenboven uit al zijne krachtei - bestrijden. Staatkundig Overzicht FRÂNKRUK — Maandag aanstaande woidt voor het assisenhof te Parijs het procès opgeroepen der politie'ke moord op M. Gaston Calmette, gepleegd den 16 meert laatstleden door de ministersvrouw mad. Cailla-ux, gehoren Geneviève Bainouard. Het is te voorzien dat dit procès te Parijs en in Frankrijk, zelfs in het buitenland, met de grootste aandacht zal geTOlgd worden. Iedereen is benieuwd te zien of de parijzer rechters in dees procès recht-veerdig zullen te werk gaan. Het openbaar ministerie houdt tegen mad. Caillaux de be-schuldiging staande van %vrijwillige moord met voprbedachtheid, misdaad voorzien door arti-kels 295, 296 en 302 vai). het fransch straf-wetbioek. De straf, door artikel 302 voorzien, is de doodstraf. ' Morgen deelen wij den beschuldigingsakt der zaak Caillaux mede. De volgende dagen zullen wij onze lezers op de hoogte houden van het verloop van dit procès. ENGELAND Indien een deel der engelsche oonservatieve drukpers verantwoordelijk is voor den veld-tocht va.n haat en van ophitsing tegen het home-rule, dan neemt een ander deel eene gansch andere l^ouding aan. De « Manchester" Daily Dispatch », onder andere, lcondigt een verontweerdigd artikel af.. Het is getiteld « De uitbating van Ulster », e% bevat vier bijzondere beschuldigingen : lo Het is eene hoogst komedieachtige persbeweging; 2o een vertoon van goedkoope hcldliaftigheid ; 3o een middel om ten allen prijze kopio aan de ga-zetteu te bezorgen ; 4o eene beweging' die de protestantsche beweging belachelijk gemaakt heeft. 1 Een ander groot dagblad schrijft: s Twintig maal heeft men ons gevraagd dat wij de « gematigdheid » der helden van Ulst<*r zouden bewonderen. Van welke gematigdheid is er spraak? Is het omdat zij hunne katholieke buren nog niet vermoord hebben, ofwel om-dat zij het emgelsch leger nog niet aangevallen hebben? Dat is waarlijk het toppunt van de onbeschaamdheid. In Engeland is men totaal onverschillig aan het protestantsch komediespel van Ul-sterÇ en men* spreekt er al zoo weinig van. als van de gebeurtenissen in de maan. — Het ontslag van sir Arthur Paget, opper-bevelhebber der troepen in Ierlancl wordt ge-logenstraft; het gerucht van zijn aftreden was eene nieuwe uitvinding van de ulste-rianen.OOSTENMIJK-HONGARJE De zuster van de oostenrijksche aartslier-t'ogin Zita., gemialin van den tegenwooidi-gen krocnprins, heeft in het klooster^ der Benedictijnersen te Kyde, op het eiiand vVight (^Engeland) hare plechtige professie gedaan. Hiermede veranderde prinses Francisca van Bourbon en Parma h'aar titel van « Koninklijke Hoogheid,» in dien van «eerwaarde Zuster ». De nieuwe ffloosterlinge is de dochter van hertog Kobrecht van Parma en van hertogini Maria-Antonia ; zij werd geboren in 1890. Eene oudere zuster trad reeds in 1907 als Zuster Maria-Benedikta in hetzelfde klooster. Hun beider grootmoeder, de weduwe van koning don Miguel I van Portugal, koningin Adeîhekl, stierf in 1909 als eenvoudige Zuster in hetzelfde klooster, onder den naam van Eerw. Moeder Adelheid. Aartishertog Karel-Prans-Jozeï, de kroon-prins, is Vrijdag morgend te Ischl aange-'komen. Hij wertt door den keizer in gehoor ontvangen, en door de bevolking geestdrif-tùg toegejuicht. 1 — In zeer goed ingeliclitle kringen van Wfeenen wordt1 verzekerd dat het onderzoek ,over den aanslag van Serajevo toekomende week zal gesloten worden. Het verslag zal aan den keizer tneegedeeld worden, waarna een diplomatiek verzoek 'te Jîelgrado zal gedaan worden. Men js overtluigd dat Servië voldoe-ning zal geven. GRÏEKENLAND Eeij erg geval heeft zich voorgedaan te Makrcninsi, een eilandje gelegen m de golf van Sm.yrna en toebehoorend aan een en-gelschman. Eene afdeeling troepen, onder de bevelen van een turkschen officier, ont-scheepte op 't eiland, waar een zeker getal grieken verblijven, die van den landbouw en de vischvangst leven. De soldaten namen be-zit van het eiland en vermoordden vijftien inwoners, allen, grieksctie onderdanen, zonder dat deze iets misdaan hadden. Deze nieuwe zaak heeft in de diplomatieke kringen eene groote verontweerdiging verwekt. » SPANJE iien groep radikalen schoolden donderdag avond samen voor het stadhuis van Barcelona. waiar de raad vergaderde om te beslissen ovei : het oprichten van een gedenkteeken Ferrer. De polioie heeft een twintigtal woelmakers . aangehouden, in wier bezit men verboden wa-pens gevonden heeft. In de zitting van den . stedeliiken raad werd het vooretel tôt het i oprichten van het beeld verdedigd, doch de burgemeester verklaarde er fcicb, krachtdadig ' ibeg'en en deed opmerken dat de gem^entewet , zich tegen het voorstel verzet. Tuisschen de-kerels, op de GroOtei Ma.rkl ; aJangehouden bevonden zich twee echte Eer-s reristen, strijdende anarchisten ! RUMEN3Ë Woensdag nacht heeft eene kompanie ru-L meensche soldaten een bulgaarschen grens-: post, op de grenslijn Varna-Dobritch, zonder ■ de minste uitdaging omsingeld. De bulgaren l trokken achteruit en keerden terug na het ver-: trek der rumeenen. Niemand werd gekwetsb , Zoo luidt ten minste een bericht uit bul-; gaarsehe bron, doch de rumeensche klok luidt , heel anders : ; Wcensdag schoten bulgaren naar eenen ru-l meenschen schQdwachf nabij Turtukaia, en il den nacht schoten zij op eene rumeensche pa- troelje te Kuiundjuk, De rumenen schoten terug en de bulgaren namen de vluchb. TURKIJE Donderdag heeft de turkschp regeering laan de Kamer een wejtsontwerp voorgelegd, vraarbij een buitengewoon krediet van 5 miljoen turk-sche ponden gevraagd wordt, voor de bewa-peningen en in 't vooruitzicht van mogelijke gebeurlijkheden. Het wetsontwerp werd naar eene bijzondere kommissie verzonden. De Kamer begon vervolgens de bespreking over het budjet van oorlog. De minister Enver pacha herinnerde de tegenslagen die zijne komsb aan het bestuur van het ministerie van oorlog voorafgingen, en de plicht, "die op hem: rust, van het leger herin te richten en het in staat te stellen de ongelukken die Turkije getroffen hebben te herstellen. « Ik heb, zegde de minister, eenige makkers op pensioen moeten stellen, die over veer-tig jaren uit de militaire school gekomen zich niet op< de hoogte van de hedendaagsche legerinrichtingen konden stellen. Ik heb ze door .jong© en tôt werken bekwame officiers moeten vervangen. Tengevolge vaa het ver-lies van grondgebied is het leger, vroeger te grootl, moeten verminderd ' worden. Het leger was niet goed' geleid en heeft. zijnen plicht niet kunnen vervullen, op 't oogen-blik dat de Balkanoorlog uitbrak.î'» De minister hoopt dat dîank aan de nieuwe inrichting, het leger in de toekomst zal kunnen doen, wat het in het verleden niet kon. De minister eindigde met de hoop uit te cfruk-ken dat heb leger voortaan zal weten heb land te verdedigen. De Kamerleden juichten deze woorden geest-driftig toe, en stemden het gewoon budjet van oorlog dat 6 miljoen turksebe ponden beloopt. SERVIE De bulgaarsche regeering zou. in Oostenrijk 80,000 Mannlichergeweeren en eene groote hoeveelheid kardoezen besteld hebben. JDeze bestelling werd op eene boot geladen, die de Donau opvaarde. Doch de lading werd te Belgrado tegengehouden, waar de servische toldienst de wapens en de kardoezen in beslag nani. De bulgaarsche regeering heeft kiachtdadig tegen deze in beslagneming ge-protesteerd. Het servisch gouvernement heeft geantwoord dab er een onderzoek geopend is, en dat de wapens maar alleen na het einde - van dit onderzoek kunnen afgeleverd worden. — De servische regeering heeft 60,000 re-servisten ondsr de wapens geroepen. Deze mobilisatie is klaarblijkend een ant.woord op de redeveering van den eersten minister "van Hongarië, graaf Tisza, die verklaard. heeft dat de betrekkingen tusschen Oostenrijk-Hon-garië en Servië dienen opgehelderd te worden. Servië wil toonen dat heb voor aile gebeurlijkheden gereed is. MEXICO De bevolking1 van Mexico heeft het meuws van de venandering van regeering met kalmte vemomen. Enkele betoogingen, die in de hoofd-stad ontstonden, werden door de policie spoe-dig onderdrukt. Vooraleer te vertrekken heeft generaa.1 Huerta een bezo^c aan M. Carbajal gebraohb. Het diplomatiek korps is van zin een officieel gehoor aan den nieuwen président te vragen. '— De opstandelingen zeggen dati de tioe-s'tand voor hen niet veranderd is. Zij eischen de onvoorwaardeliike lovergaa^^an aJ. de troepen van den nieuwen président Men verwajcht de oproerige troepen lh de hoofdstlad; deze bevinden zich, onder de be-vielen van generaal Zapatia, op 20 kilometers v|an de Btad Mexioo. Président Oarbajal heeft al de politieke ge-^ngenen terug in vrifheid doen stellen. Hij zou de regeering der Vereenigde Staten ver-wittigd hebben darti hij van zin is af te treden ten voordeele van generaal 'Oarranza. SAN-BOMÏNGO 'Alliôewel men niet veel hoorti spreken over de revolutie in de Republiek Sain-D'omingo, duurt. aeze nog altijd voort. Dfe revolutionairs hebben nu San-Cristo en Vana, voorsteden va,n de hoofdstad San-Biomingo1, ingenomen. Do VTeemdelingen, die de hoofdstad bewonen, vreezen dat deze o.p hare beurt zed belegerd worden. ^ De Toestand in Albanie Te Vaîona Ismaël Khemal bey heeft de bevolking van Valona bij een geroepen om haar te vragen, namens hare oude overleveringen en hare ge-schiedenis, dat zij' de wapens tegen de op-roerlingen zou opnemen. De menigte ant-woordde met de kreten: « De oorlog! De oorlog! Leve onze koning Willem I!l» DncatS tsezet Er wordt officieel gemeld dat de Epiroten de stad Ducati, gelegen op vijf uren gaans van .Valona, ingenomen hebben. lis 't Icaïajt âer ©proerïïisgeii Woensdag hebben de opstandelingen Spitall ! vetoverd, eene gemeente gelegen op eenen heuvel, ten westen van de stlad Durazzo. Zij, ' hebben er verschansingen opgeworpen en hun i hoofdkwartier gevestigd. Elen bode der regee-' ring werd naar dit nieuw karnp der oproer-lingen gezonden, dooh hij werd door de^voor-posten niet dooigelat-en, die zijn peerd in beslag namen. De bode keerde later naar het kamp terug; de opstandelingen gaven hem dan brieven voor de gezanten van Frankrijk, Rusland, Italie en Engeland mede, doch deze brieven waren donderdag avond nog niet aan hunne bestemmelingen bezorgd. a fie bouâîng van Italie Italië breiigt troepen op oorlogsvoet in 't vooruitzicht van eene tusschenkomst in den albaneeschen warboel. Gezaghebbende ita-• liaansche dagbladen doen evenwel opmerken . dat de bezetting van Valona door de epiroten slechts voorloopig kan zijn en dat, daarom juist, Italië geene 'troepen naar 'Albanië ma§ zenden. Generaal Deveer Generaal Deveer, de hollandsche bevelheb- N ber der albaneesche gendarmerie is uit Va-lona teruggekeerd, met het inzicht zijn ontslag te geven. * Bmnenîandsch Nieuws JBrahand Ter gelegenheid van de kermis van Brussel, Groote verkoop van 20.000 MANSHEMDEN Slecbts 3 prijzen: 2.50, 2.00, 1.50 Sterkte gewaarborgd Groote Magazijnen MERCHIE-PEDE Huidenvettersstraat, Brussel. Qphaalbak. Vrijerr ingang. — Teisfoon A 12439 Brussel. — Een werkman der mestpaehb, Louis, Janssens, wonende Opzichtersstraat, te St-Jans-Miolenbeek, viel donderdag in de Vetoruitgangstraat van zijne kar. Hij werd in *Sen val het rechterbeen gebroken. Men heeffl hem in allerhaast naar 'b gasthuis overge-bracht.Donderdag avond is er brand uitgebro- ken in den winkel van. M. René Verhoeren, op den Beigenschen steenweg. Het gevaajj fvas groot, want niet ver van de plaats, waar de brand begon, bevond zic-h een groote petrclbaïk. De pompiei-s snelden bg het eerata noodsein toe en konden beletten dat de baU vuur vatte. Talrijke koopwaren zijn vernield. De scliade is dan ook nogal groot1. 1 Op de Kruidtuinlaaa heeft er dooder* dag avond eene botsing plaats gehad tusschen eenen tram en eenen k?tmio!n, deze laatste geverd door Jo'zef Van D..., wonende Picord-straat, te St-Jans-Molenbeek. Een der tram-reizigers, Fernand E..., wonende in de Henri Bergestraab, werd erg gekwetst aan heb gelaat ,en de handen. Hij werd in het St-Jansgast* huis verzorgd. Eene meid, Louiza D..., 23 jaar oudi, in dienst van mad. B..., wonende Wolven-gracht, heeft zâch donderdag avond met be-bulp Van een groot keukenmes den buik opengesneden. Haar boestand is hopeloos. De rechterlijke policie heeft vrijd&g] morgeçd een bezoek gebracht M een loge-menthuis der Vander Haegenstraat, eh niet minder dan aoht aanhoudinç-e.n gedaan. Al de aangehou'denen zijn vreemdelingen. Zij bevonden zich zonder middelen van bestaan etf werden ter beschikking van het piarket op-gesloten. Het onderzoak zal uitwijzen wat die vrejçmidelirigeû te Brussel kwamen doen.: De policie kwam over eenige dagen te •weet dat twee loopjongens Emiel T... en Karel D..., beiden 15 jaar oud, sedert eenigen tijd allerlei uitgaven deden, die nieb overeen kwamen meb hunne inkomsten. Hun meester, een handelaar der Zuidlaan werd verwittigdl en bestatigde weldra. dat talrgke voorwerpen ten zijnen nadeele gestolen waren. De knapen werden onderhoord en deden bekentenissen. In hun bezit vond men meer dan 200 fr. in bankbriefjes. Men heeft hen ter beschikking van den kinderrechter gesteld. Nalatenschap J.-J. t'Kint en J.-B. Do Smst. — Aile zondagen om 10 ure con-ferentie door A. Borgers, in de zaal der no-[tarissen, Genb-Zûid. — Te Brussel, oml 31 ure, « Au Lion d'oïï», 23, place St-G.'ry< Schaarfeeek. — De genaamde FranB Y..., « 20 jaar oud wonende t.e Moortseele is vrijdag namiddag in eene fabriek van Sohaarbeek van eene hoogte van vier mebers van eene stelling gevallen. Hij werd jn den val er ge-wond aan het hoofd. Men vreest yoor cens schedelbreuk. St-Joost-teiyNoodo. — Da wijt der Heu-velstraat zal zondag 26 en maandag 27 juli in voile feest zgn ter gelegenheid van de gouden bruiloft der echtgenooten. L'enaerts-Hermes. Léonard Lenaerts is geboren te Neer-hespen den 11 maaxt ^1829. Zijne echtgenoote Marie Hermes is geboren te Merchtem den 18 februari 1830. Zij trouwden te St-Joost-ten-Noode den 27 juli 1854 en hebben sinds de gemeente niet meer verlaten. De feesten zullen zondag aangekondigd worden door 101! kanonschoten. Maandag zullen de jubilarissen ontvapgen worden op het gemeentehuis, waar hun het gebruikelijk geschenk zal aangeboden worden. Daarna zullen zij zich naar de St-Joostkesrk begeven waar eene mis van dank-zegging zal opgedragen worden. Ànderlecht. — Vrijdag morgend, rond 3 ure, is er brand uitgebroken in een aehteige-bouw van het huis nr 27 der Memlingstraatv Het vuur begon op eene slaapkamer van het eersbe verdiep en nam eene bliksemsnellê uit-breiding. Een gebuur gaf het noodsein en weldra kwamen de pompiers ter plaats. Dezen vielen het vernielend element dapper aan en gelukten er nogal spoedig in het te overmees--teren. Twee kinderen, die te bed lagen en reeds een begin van verstikking hsdden onder-gaan, konden slechts met moeite gered worden. De scliade is groot. Men weet niet hoe het vuur begonnen is. Laeîren. — De Maria-Christi'na.straat weid donderdag nacht door een woest tooneel in oip-schudding gebracht. Een paax klanten bevonden zich nog rond een uur 's morgends in de herberg van mad. Parijs, toen een landbouwer Jan-Baptist Boekens, wonende te Strombeek er binned^ewam en eene flesch lambic vroeg. De herbeigieister deed hem opmerken dat het te laat was, dat zn ging sluiten. Zulks beviel den kerel niet. Hij ontstak in hevige woede, nam eene ledige flesch ran (den toog en slingerde ze naar het hoofd van de herber-gierster. Deze werd niet getroffen maar do flesch lcwam tfp een der verbtuikers terechb. Deze sprong recht en met behulp van zijn gezel zette hij den woestaaid buiten. De deur werd gesllofen :en de landbouwer mocht buiten vrij roepen en t.ieren. Daarbij bepaalde hij zich niet. Onmiddelljjk kwamen er wraak-plannen in hem op. Hij zag, eene houten taf^l lop !het g^B&npad etaan, rukte er een pikkeï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes