Het nieuws van den dag

2196 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Juillet. Het nieuws van den dag. Accès à 15 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h98z893k7n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTENI 10 maaiiilen * 4 lrank. 0 Pïb jaab. 8 frank. joor Holland ». il — Toor de andere ianden van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL s Zandstraat, 16, Brasse] TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTJYGKB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGÏNGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 AANKONDIGINGEN ! Gsvraagda en aangaboden plaatsen. Gewone, per kleme regel, « « 80 6» In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. M -3 Zondags ,. : 40 a, voor 2 groote regels. ' Iederen regel meer : 30 c. in de week; bladz., per regel. . 2 fr. en 3fr, 40 f.'s Zondags. Rechteriijke herstell., prregel 2fr. fiOBSDIENST EN WERKVOLK Na de luisterlijke plechtigheden, die te Geat ter gelegenheicl van het derde kon- ' grès dcr verbondene christene werklieden, gevjerd werden, zal het zelfs voor de roode lengenaars lastig zijn te beweeren dat de arbeiders huunen hesten steun in den gods- ; jienst niet vindea. Eenigen tijd hebben ' je sociaiisten zich door kortzien.de poli- ' tiekei'3 als de ware « werklieaenpartij > ' jannen doen aanzien, maar die dagen zijn ' .verre vervlogen. Over twintig jaar bof-ten zij ook veel over hunne volksliefde ; ' bar de roode volksliefde, die de centen ûer ongelukkige slaohtoffers aftroggelt,, \ ïeerlijke paleizen bouwt ten dienste der ; kopstukken, een ijzeren arm op iedereen ' wegen doet en vette postjes verschaft aan ' Je oolijkste nitbuiters, is ook in het rijk Jer fabcltjes verzwonden. Nu is het eene 1 utgcmaakte zaak dat geheel hunne volks- . liefde besloten ligt in het spreekweord : t Hebben is hebben, en krijgen is de | fernst ». ■ Het is dan ook niet te verwonderen dat ] het werkvolk klaar begint te zien in hun , salseh spel. Het verbond der christene irbeiders telt nu al 102,277 leden, die sich fier onder het vaandel van het kruis jcharen; sedert 10 jaar bestaat het alge-meen secreto-riaa.t der christene vakver-tonden, dat aan de volksliefde van eenen ' kloosterling en priester toevertrouwd is ; ■ met de hulp der geestelijke overheid is ereen weeldérig leven in die machtige in-richting opgeschoten, en langs aile kan-ten strekt het zij ne vertakkingen uit. Bij Bien heerlijken vooruitgang zijn onze bis-ichoppen en priesters de eersten om toe te juiohen : vocrzeker eerbiedigen zij teene-ehI de zelfstandigheid der vereenigde ar-beiders, en beter dan iemand verstaan zij dat het werkvolk, onder zij ne eigene ver-antiroordelijkheid, zij ne beroepszaken be-itffen en besturen nioet. Maar juist die yooruitgang van het werkvolk en van aile mindere lieden is hun liefste wensch, omit zij de leering van Christus indachtig ; îijn en- door de christene waarheid ailes kégeeren in het goede te herstellen. Priesters, kerkvoogden met Z. E. -den ïardinaal Mercier aan hun hoofd, waren San ook in het kongres van Gent tegen- ' soordig; en na, de schoone en oprecht 1 apostolische woorden die zij aan hunne oitelbare toehoorders toestuurden, blijkt) het klaarder en duidelijker dan ooit, Bat godsdienst en christene waarheid, ook ■ hier op aarde, aan den werkman ten nutte itrekken, en dat de echte volksliefde daar, en niet elders, te huis is. Het is hetgeen wij altijd gezegd hebben; en hier staan wij met aile ware volksvrien-den regelrecht tegen de socialistische be-Priegerspartij, die het ongeloof en het ledebederf voortplant en buiten het eeuwig tageluk der zielen, ook nog het tijdelijk Wgeluk harer slaohtoffers bewerkt. Sooit zullen wiji met die volksvqanden hinnen medegaan, en aile verstandhou-Jing tusschen beiden is vlakaf onmogelijk. De soeialisten die niets anders dan revote beoogen en van God noch zijn ge-hod weten willen, hebben niets met ons jemeen; en zooals men in het kongres van Gent heel juist deed opmerken, een ver-^nd tusschen katholieke en socialistische ferklieden, ware een verbond tusschen Abel, het slaclitoffer, en Caïn den mcorde-Eoode volksuitbuiters zijn ter gœder Jwnwe niet. Men kan die waarlieid niet klaar genoeg |9or eenieders oogen leggen. Over het alge-meea hebben de soeialisten liever het lot van den werkman te laten gelijk het jjs, dan het door het toedoen der ka.tho-i&ke vereenigingen te zien verbeteren. •Ieermaals is het gebeurd dat de scclalis-toen zij samen met christene arbei-Jers in strijd waren tegen hunne bazen, tanne katholieke werkgezollen lieten st.aan tn verraad tegen hen pleegden. « Liever fttk?oh dan paapsch />, hebben de roode en Mauwe godsdiensthaters eens in de Kamer ®er volksvertegenwoordigers uitgeroepen ; ^ schrceuwen zij dat zij den werkman "eypr uithongeren I In den grond, is het Jl'-ijd de leering van Bcbel, die de wonden volks niet genezen liet, maar ze eeuwig Wcle laten bloeden, om gemakkelijker den ®at en den nijd in de herten te kunnen tavuren. Caat en nijd ! Het is het eerste en het tatste woerd van hetgeen de baatzuch-%e loiders aan hunne roode volgelingen fcileeren; en onder dit opzicht ook is overeenkomst onmogelijk. Waar zij poi'log willen, willen wij vrede ; waar zij 'tesenstrijd doen woeden, willen wij vrien-wiijke verstandhouding; voor hen is een altijd een vijand die op aile wijze W benadeeld worden: voor ons is hij IEeen vijand, maar een arbeider is zijn ®edovrerker, die als dusdanig rechten maarooik plichten. Rechten en pLch-tf!|! Ailes komt daarop neer: de roode ,0'ksvija-nden, die God looehenen, en bij -Pn>lg allen grondslag van plichten en ,{5nten miskennen, onttrekken zich zoo-zij kunnen aan aile verplichtingen ; en hunne (grillen aanzien zij als hunne rechten. Een christene werkman oordeelt anders : God, wiens overheid en opperste ge-zag hij uit hert en ziel erkent en eerbiedigt, legt hem immers zijne tien geboden op, en beveelt ze stipt altijd en in ailes na te leven. Bij ondervinding weten wij dat et on-eenigheden kunnen oprijzen tusschen bazen en werklieden : het recht, is niet altijd al denzelfden kant, en de eenen even !als de anderen kunnen ongelijk hebben. In zulke gevallen gieten de socialistische verleiders olie -op het vuur; en zij trachten den strijd zoo hevig aan te vuren en zoo lang te doen aanloopen dat de geesten voor eeuwig ver-bitterd blijven. De katholieke werklieden doeh wederom anders : hun recht willen zij, en hun voile recht ; maar zij willen ook het recht der bazen. En in het weder-zijdsch erkennen van aile rechten, zo-eken zij eene overeenkomst tôt stand te brengen, die aan beide partijen voldoening schenkt. Het is slechts als zij er niet meer uit kunnen, dat zij tôt het uiterste gaan en eene werkstaking uitroepen; en nog wen-schen zij uit al de kracbten hunner ziel dat de rwet over de verzoeningsraden en het bijleggen der geschillen zoo gauw mo-gelijk gestemd worde. Juist omdat zij noch oorlog noch klas-senstrijd willen, maar iedereens rechten eerbiedigen. zoeken de christene werklieden hoofdzakelijk het opbeuren van hunnen stand in het vermeerderen en , het ontwikkelen hunner persoonlijke weerde en hunner eigene bekwaainheid. Ein hier is er veel goeds te zeggen van de verschill'ge stichtingen, die reeds bestaan en nog kunnen aangroeien : wij spreken van de studie-kringen, va,n de werkmanskringen, patro-naten, vakscholen en andere maatschap-pelijke werken, die den geest van den arbeider met allerhande kennissen verrij-ken, zijne bijzondere bskwaamheid verhoo-gen, en hem voor zijn eigen en voor zijne familie de toekomst doen voorzien en voor-bereiden.Met die verhevene werking staJan wij honderd uren verre va<n de ongenadige volksuitbuiterij die dagelijksch brood is bij de rooden. De reden is lioht te besof-fen, vermits de godsdienst bij ons zijnen invloed uitoefent, maar bij onze vijanden bevochten wordt. Met en door den godsdienst zoeken wij de arbeiders beter, ver-standiger, zedelijker en gelukkiger te ma-ken ; iedereens rechten en plichten te doen eeren en beminnen, en alzoo den vrede voor goed in ons land te bevestigen. HIER EN DAAR De koning". — Z. M. de koning zal heden zondag morgend, ten 9 ure, uit Oostende t-e Brussel aanlcomen. De dood van don oostesirijksclien liroonprins. — Graaf van Olary en Aldrin-gen. gezant van Oostenrijk-Hongarië bij het belgisoh Hof, zal heden zondag namiddag, ten 1 1/2 ure, doo-r den koning ontvangen worden in het pàleis van Brussel. De koning wil den diplomaat zijn spijt hernieuwen over de gru-welijke dood van aartshertog FraJis-Fercli-nand van Oostenrijk en van zijne gemalin. De boningin. — H. M. de koningin, zal woensdag het diner bijwonen dat in het. pa-paleis van Brussel gegeven wordt ter eere van den lord-mayor van Londen en van zijn gevolg. Eijsondere zending. — De groot-maar-solralk van het Hof van Meckleinburg wordt in Belgi; verwacht, waar hij aan or.zi voa'sten he'tj overlijden moet komen aankondigen vaa" den groot-hertog van Mecklembu g en de/ troonbeklimming \nain zijn zoon. Het gehoor za.l plaats hebben morgen maandag, în het kasteel van Oostende, waar een ontbijt zal plaats hebben ter eere van den bijzonderen gezanti, die aan den koning en de koningint zal voorgeisfeld worden door 'vl. Davigaoui, minis'ter van buitenlandsche zak«n. Graaf Jiaak de Liedekerke, gezaiLtschapsekretaris, is aan den persoon gehecht van den bijzonderen gezant van Meckleinburg, gedurende zijn ver-blijf in België. Aan enso brieî-mssalaars. — Ter gele-genheid van Brusselkermis en van de Nationale feesten zullen de postbureelen van lirussel en omliggende op MAANDAG 20 en DIN.SDAG 21 JTÏLI van 's middags af ge-sloten zijn. Wij verzoeken onze briefwisse-laars die dagen hunne nieuwstijdingen per EXPRES te zenden. Eene lieilzame las. — Het zwitsersch volk komt ee-ne heilzame les te geven aan de andere volkeren. 102,026 kiezers van het vrije Helvetië hebben de wetgeving verzocht al de speelhuizen ongenadig te verbieden. 't Is waarlijk eene aardigf2 tegenstelling met wat er gebeurt in België, het land der maatschappelijke werken, waar de midden-afdeeling der Kamer zioh gunstig verklaard heeft aan het wetsontwerp, waarbg het toe-gelaten wordt de spolen uit te baten te Spa en te Oostende. De mriohters van ha-nengovechten en van andere kermisspelen worden hardnekkig — en met reden — ver-volgd. Maar waarom dan wil men door eene wet toelaten dat de onbezonnen jeugd haar vaderlijk erf-deel op het groen tapijt ver-, brast, dat gohuwde mannen zich en hunne familie in de speelholen ten onder brengen''? 't Is te hopsn dat onze wetgevers ver-standiger zullen handelen en het voorgestelde wetsontwerp, dat eene schande is, met klajak zullen verwerpen. In het ministeris van arbeid. — M. Dejardin, algemeene bestuurder der mijnen, heeft zaterdag morgend in het ministerie van nijverheid en arbeid eene afveerdiging ontvangen der syndikaten van de versohil-lende kolenbekkens. Die afveerdiging kwam eenigen uitleg vragen over verschillende pun-ten van toepassing der wet op de mijnwer-kerspensioenen. De mijnwerkers vragen, , onder andere, dat de wet terugwerkende kraeht zou hebben, en dat de geneesheeren, die de werklieden moeten onderzoeken en beslissen of zij al of niet onbekwaam zijn tôt werken, door de regeering zouden benoemd worden en niet door de voorzieningskassen. î-Tisuwe statie. — De minister van speor-wegen heeft zijne goedkeuring verleend aan een ontwerp tôt oprichting eener nieuwe statie 'Op de oosterspoorlijn, boven Landen, voor de treinen komende uit de riohting van Leu-ven. Men zal zoohaast mogelijk een begin inaken met de uitvoering der werken. Waar blijven ze toch? —• 't Schijnt dat er met heele vrachten handteekens van het fameus rood « petitionnement » op den dool moetem geraakt zijn. Althans, de socialistische « Moniteur » uit Brussel kondigt aile dagen een noodkreet af om te vragen hoe het komt dat de plaatselijke komiteiten de ingezamelde handteekens niet opsturen, om bij de andere op sterk water bewaard te werden in de keldors van het « Maison du Peuple ». Niet-tegenstaande die herhaalde oproepen geeft geen enkel dier komiteiten eenig teeken van leven. 't Begint oprecht onrustbaa-end te worden en ar wordt reeds beweerd — doeh dat is laster — da.t de komiteiten geen handteekens meer hebben. Naar aile waarschijn-lijkheid werden de handteekens zoo goed weg gezet dat men ze nu niet meer vindt. 't Is maar, zieit ge, dat ©r nog ruim 700,000 to kort zijn om het getal te bereiken dat reads over huizan en daken uitgeschreeuwd werd. De oud-soldatan van 1S70. — De oud-sioldat-en van 1870, dragers van de herinne-rings-medalie van 1870, zullen heden zoindag vereenigen in het park va.n Brussel. Er zullen er denkelijk wel rond de 5,000 zijn; ge-s-chaard in de versohiîlende dreven, waar zij door den koning zullen geschouwd worden. De voorzitter der oud-soldaten van 1870, M. Schoutteden, zal den koning ontvangen, eene toespraak houden en Z. M., uit erken-tenis voor de onderscheiding welke hij aan Ide ouid-militairen verleende, een prachtig bronz aanbieden. Na de revue.^ za.l de koning op os Paleizeaplants het délilé der oud-soldaten bijwonen. Besmettalijka veesiekten. — Van 1 tôt 30 juni 1914 was de toestand der busmette-<ijke veeziekten in België als volgt : Hetl mond- en klauwzeer werd waargenomen in tvvree paichthoeven, te La Louvière en te Stré-py-Bracquegnies. De aangedane en besmette dieren waren ten getalle van: 31 runders, 2 geiten en 2 zwijnen. Het miltvuur deed zich voor op 27 runddieren, het boutvuur op 14. Het schurft kwam voor te Laeken bij 65 eohapen en 6 geiten. Het socialism. — Dat de wijsheid heel dikwijls spreekt uit een kindermond, is weer eens gebleken uit het volgen/d gesprelç, dlaa gevoerd werd tusschen twee kleine kleuters : « Jelke. — Zeg me eens, Nele, wat is feoeb eigenlijk het socialism? » ■—- « .Nele. — Wel, Ûat is zoo moeilijk niet. Gij hebt 10 cen-tiemen; ik heb eene pijîp; gij koopt ta^bak en ik rook hem op. s » — « Jefke. — En ik dan? » — « Nele. — Gij? Wel gij hebt niets te doen dan van tijd tôt tijd eens te spa-wen. » De werkliedenj, die door de roodenl bij 'den neus geleid worden;, zullen Nele overschot van gelijk geven. De bewapeningf. — Van 1875 tôt 1895 hebben Erankrijk en Duitschland ieder on-geveer dezelfde som verkwazzeld aan de be-wapening hunner troepen: 14 1/2 milliard.' •Van 1895 tôt 1912 gaf Duitschlajid voor hetzelfde doel uit: 16 milliard, terwijl Frank-rijk er « slechts » 11 milliard voor besteed-de. Wat al nuttig en noodig werk hadde men kunnen verrichten met het geld, aan het oorlogspook ten offer gebraclit 1 De kieinsis Staat der wereld. — De Republiek Tavolara, een eilandje gelegen op 1;2 kilometers van de leusten van Sardinië, is zonder twijfel de kleinste Staat van heel de wereld. Het eiland is slechts twee kilometers breed en heeft eene bevolking van 55 inwoners. Tavolara was vroeger een ko-ninkrijk. Het werd gedurende 46 jaar ge-regeerd door koning Paul I, van 1836 tôt 1882. Bij zijn afsterven drukte de koning den' wensch uit dat geen enkele bloedver-want hem zou opvolgen, daar zijne onder-danen bekwaam genoeg waren om ziohzelf te re^eeren. De inwoners riepen dan de Repu-blfek uit en, in 1887, erkende Italie de onaf-hanlcelijkheid van het Staatje. De Grondwet van Tavolara verleent het stemrecht aan de vrouwen. 't Zou daar dus het gezegend oord zijn voor de suffragettes Hooren... met de tongf. — Dat het hoo-ren niet uitsluitend door het oor geschiedt, iVa.n men zelf waarnemen. Men hoort ook door de hersenpan en niet alleen dat, doch slecht hoorende personen kunnen- eene ver-bazende verbetering in hun waarnemingsver-mogen vau geluidgolven brengen, wanneer zij feen waaier van hard gummi tusschen de tanden nemen. Die samenhang van zaken is tôt hiertoe nog niet door de geleerden uitgelegd. Er kan evenwel op gewezen worden dat zeer waarsehijnlijk tal van dieren door de tong « hooren ». Dat moet natuur-lijk zôô verstaan worden dat de tong een hooge mate van gevoeligheid bezit, die zich zelf tôt de waarneming van geluidgolven uit-•sitrekt. Zoo is het altans b^ de slangenj ongetwqfeld is hunne tong een tastorgaan, doeh ze dient zeker ook aïs vergoeding voor ! het gémis van ooren. Staatkoîidig Overzicht i FEANKRSJK De reis van den président der Republ'iek naar Ruskind wordb in de gunstigste voor- 1 waarden voortgezeb. Vrijdag avond is de « France » door den Grooten-Belt gevaren. * De duitsche vloot of ten minste een deel ; ervan zal in de Baltische Zee het fransch ' Staatshoofd komen groeten. DUITSCHLAND — België en Nederland zullen de werking van Rusland te Berlijn steunen, aangaamde ; de betaling van de oorlogsbekisting aan de i vreemdelingen opgelegd, die in Duitschland verblijven. Evenwel zullen België noch Nederland het voorstel van Rusland bijtreden ' dat wederkeerig eene belasting op de duit-schers in iden vreemde zou willen zien \ heffen. i OOSTENîtIJK-HONGAME Keizer Frans-Jozef heeft aartshertog Fre-derik, opziener van het oostenrijksch-hon- 1 gaarsch leger en oudste officier in graad be- 11 noemd tôt opper-generaal. Men weet dat dit hoog en gewichtig ambt sinds vea'scheidene jaren uitgeoefend werd door aartshertog Frans-Ferdinand, te Seirajevo vermoord. Aartshertog Frederik is de broeder vau de koningin-meeder Maria-Christina van Spanje; hij bewoont het paleis van Presburg en wordt door het volk zeeT bemind. , Het onderzoek Over 'de moord Van aarts- j hertog Frans-Ferdinand 'te Serajevo wordt met spoed voortgezet. Het is bewezen dat men met eene uitgebreide samenzweering tte doen : heeft. Do moerdenaars beginnen bekentenissen te doen en inlichtingen tle verschaffen aan de ambteruaars die met het reohterlijk onderzoek gelas't zijn. Elen groot getal personen zouden deel uiti-malcen van de beweging voor een Groot-Servië, en zij zouden medeplichfigen gevon- . den hebben die fcro-uw het geheim bewareii. Vijftien personen worden betichtf van deel-neming aan den moordaanslag van Serajevo ; vien hunner zijn uit Belgrado gekornen en, eens in Bosnie, zouden zij de bijzonderheden vfi.n het komplot aan hunne vrienden meege-deeld hebben. Eir werden, in verschillende s'fereken van Bosnië, geheime bijeenkomsten gehouden, die de aandaoht van de policie niet opwekten. Die bommen en revolvers uitr . Servie: gekomen, werden eerst te Tuzia ver- , doken en van daar naar verschillende stteden overgebiïicht. Van îtijd tôt tijd v/erden de . bergplaatsen der bommen veranderd en altoos diehter bij de hoofdstad gebracht. Den dag vlan den laanslag werden zij in dea winkel van eenen ha.kker gelegcL Bui'ten de vijftien aangehoudenen zijn Iiog amdere personen ïn hechtenis genomen, omdat zij în nauwe betrekkingen met de samen-Bweerders waren; het zijn meestal sttidenten en jongelingen. Uit het onderzoek îs gebleken dat er mis-echien in gansch Bosnië en Herzegowina geen enkele middelbare school te vinden is of er bestaat een geheim genootschap van leer-lingen die zich met bespieding en land-verraad bezig houden. Het procès der moordenaars zal în den aanstaanden herfst opçeroepen worden. ENGELANa M. Aïquith heeft vr^dag in het Lagerhuis verklaard dat de eanstaande parlementaire zittijd op 't einde van november of in het begin van december zal geopend worden. Na twee beraadslagingen, vrijdag door den ministerraad gehouden, heeft de regeering haar oordeel over de bestendige uitsluiting van Ulster, in zake der toepassing van het iersch home-rule, als tegenvoorstel aan de leiders der oppositie meêgedeeld. Het besluit door de vergadering der leiders van den tegen-stand genomen, werd vervolgens aan de regeering gezonden. Men is tôt geen akkoord kunnen komen. D® toestand blijft dus on-veranderd.— Het huwelijk van prins Louis van Bourbon, neef van koning Alfonso XIII, an miss Beatrix-Maria Harrington, van Londem, wordt aangekondigd. ÎTALKE Men. weet dat de reservisten van 1891 onder de wapens geroepen zgn. Dit bevel tôt ma-bilisatie is door de belanghebbenden slecht ontvangen. Eene echte uitwijking is het gevolg ervau. De reservisten vluchten in massa naar het kanton Tessino (Zwitserland). Onafgebro-ken komen de vluchtelingen te Pontetresa, Porleeza en Chiasso toe. Meestal zijn werklieden die de socialistische denkwijze toege-daan zijn en van geen krijgsdienst willen hooren spreken, doch er zijn ook jongelingen tusschen die tôt- de begoede en hoogere klassen behooren. Het ia eene echte paniek die maar alleen kan uitgelegd worden door den veld-toeht in Tripolita-nië die zooveel aan men-schenlevens en aan geld gekost heeft. SPANJE .— De radikalen van Barcelona die het opriohten van een beeld aan Ferrer geëischt hebben, worden nu rechterlijk vervolgd als « ophemelaars der misdaad ». VEREENÏGDE-STATEN — M. William Jemmings Bryani, staats-seketarris, heeft ,zich uitorukkelijk verklaard voor het verleenen vau het stemrecht aan de vrc'uwen, in dezelfde voorwaarden als aan de mannen. « Ik wil, zegde hij,, geen politiek voor-reohli, 't is gelijk welk, waarvan. mijne vrouw (haar deel niet zou hebben. » HAÏTI Eene revolutionaire beweging, vergezeld van een geweervuur in de sftraten, heeft vrijdag angst en schrik te Port-a-u-Prince verspreid, doch de regeeringstroepen hebben spoedig deze oproerige beweging kunnen dempen. De gebeurtenIs:on m iexiso regeering van Husrta Het was den 13 februari 1913 dat genei raal Huerta tôt voorloopigen président vaiï Mexico benoemd werd. Hij regeerde dus an* derlialf jaar; zijn opvolger, M. Cferbajal vrasi zijn minister van buite-nlandaciie zaken. HeS aftreden van Huerba schijnt het einde van) don opstand te zullen zijn. Président Carfesjai De nieuwe président van de mexikaanscha republiek, Mi. Carbajal, zou de regeering van de Vereenigde Staten efficieus verwittigd heb-bein dat hij van zin is af te treden, in het voordeel van generaal Carranza. Amerika zou geantwoord hebben dat al-hoewel het M. Carbejal niet erkent, het toch vriemdelijk ten zijnen opzichte gestemd is en a,lies toejoicht wat hij doet om dea lvxed* in, Mexico te herstellen. In het Kationaa! Paieis De nieuwe président Oarbajal heeftl vrçdag in het Nationaal Paleis hei diplomatiek korpg Ontvangen. De gezant van Spanje, toudcrdomsdeken vaa het diplomatiek korps, drukte de hoop uiS dat er nu eiudelijk voor Mexico een fcijd-perk van vrede zou aanbreken, en uifcte dei overtuiging dat Carbajal, zoolang hq président zou wezen, zijn best z:ou doen om| een einde te stellen aian de bioedige onlus-ten, die Mexioo teisteren. De redevoering van( den spaanschen gezant was op voorhand goed-gekeurd geworden door a.l de andere gezan-ten.De président Oarbajal anfcwioordde datl h^ zijn best zou doen om dea vrede te herstellen en de eenheid tusschen ai de mexikanelj te bewerken. Al de gezantea hebben van Huerta twee teilegraïas gekregen. In den eerste zegde Huerta hen vaarwel en in den tweede verzocht hij hem hunne medewerking te verleenen aaa de nieuwe regeering. Vrijdag avond, alvorens Mexico te verlaten^; bezocht Huerta nog zijn gewoon koffiehuis, Daar stelde hij een heildronk in aan des nieuwetn président Carbajal. Amerika en da nisuwa regesring Zooals wij gisteren in ons Staatlcundig Over* zicht gemeld hobban^ bezit Mexico eene nieuwe regeering. De Vereenigde Staten hebben nu laten weten dat zij de nieuwe regeering, en deze die haar naar aile waarschijnlijkheid spoedig opvclgen zal, slechts dan zal erkennen wanneer al de twistpunten, aangaaade de revo-lutie, zullen opgelost zgn. De amerikaansehe troepen zullen, ia wachting, .Vera-Cruz blijven bezettem. Se oproeriga generaais Volgens zekere ambteoaars der grondwettew lijke portij, de oproerlingen, zal generaal Car-ranza de schulden vaa den afgstreden président Huerta niet erkennen, wanneer hij een landsbestuur zal samengestoid hebben. Deza verklaring is gedaan als antwoord aan zekere geruchtea, volgens welke de vreemde regee-ringen, door dei bemiddeling van het gouvernement der Vereenigde Staten, zouden ge-vraagd hebben dat gemaraal Carranza dez# schulden zou overnemein. Deze generaal heeft verklaard dat de on-voorwaardelijke overgaaf de regeerings* troepem alleen de onderhaadelingen met de oprcerlingen zal mogelijk maken, voor heB doen gelukken eener vredelievende intrede der -grondwettelijken in Mexico. Hij voegtî erbij dat hij troepen naar Mexico zal zenden, om daar de orde te handhaven, indien de regeeringstroepen niet tôt de overgaaf besluiten. Carranza heeft daar toe reeds maat-regelen genomen. Het vertrek van generaal Gonzalet de Castillo met een trein troepes naar 't zuiden, is zeer beteekenisval. De meerrï op twee Eroeuars Zooals men weeti, hebben de oproerlingen, nà 't veroveren van Zacatecas, eene nogaî groot© stad op 300 kilometers noord-west-waarts Mexico gelegen, twee fransche Bi-oe-ders der Ckrisfcene Scholen vermoord. t De slaclitoffers zijn i Broeder Adriaan-Mariai^ in de wereld Charlés Astruc, en Broedeâ Adolf-Frans, in de wereld Theofiel Gilles< Bovendien hebben de oproerlingen 11 andera Broeders in de boeien geklonken. Naar meni beweert handelen zij uit weerwraak omdalj de Broeders de gekwetste hueiiagezinden, tij-dens het beleg van Zacatecas, în hunnel school hebben fe,tien schuilen. De klooster-lingen, die isich in Mexico buitlen de poll-tliek hielden, en slechts uit œaast-enliefde han-delden, hebben hunne daad nu met; dea( dood of hxet gevang m>oeten bekoopen. Da oproerlingen beweren wel datl het kloosteU 't langst aan hunne aanvallen heeft weer-s'taan, dooh daar waren de Broeders vooB niets tusschen. Eierst verpleegden zij de ge-kwetisten in hunne school, doch weldra kwa-men talrijke soldaten zich, ondanks hun ver-zet, erin verschansen. Te Guaymos De regeeringstroepen hebben de stad Gnay* mos verla.ten. Een voorloopig bewind is aaiî<i gesteld.De rust in de stad is volledig.Het ge-rtioht loopt dat men te Apapulco aan 't vechten) is en dat daar de goederen van de vreemdelingen in gevaar zijn. De Vereenigde StateH hebben oorlcgschepen ruaiar Apapulco zonden. Eene overwinning De stad San Luis de Potosi zou door d« oproerlingen., die zich nu ook « nationalisten 4 noemen, ingenomen zijn. Het garnizoen zou; zich overgegeven hebben. Geneï aal Huerta te Pusrtc-îl/îsxioo Generaal Huerta en generaal Blassquet zij a te Puerto Mexico aangekomen. De bevelhebber en de officiers van deiï duitschen kruiser « Dresden » hebben hunl schip ter beschikking van genei-aal Huertai, gesteld. _ j In een interview verklaarde de gewezem Dartîgste jaargang Nr 171 qoo 2 centlemen per nummer Brussel, Zondag 19 en liaandag 20 Jaïî 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes