Het nieuws van den dag

2942 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Juillet. Het nieuws van den dag. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hd7np1xr3v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET NIEUWS VAN DEN DAG Iabonnementen ï . . .^. Landen-4 temk. PkJaab. fi ïraaJc. [oor HoUand » • 11 " [w je andere landen van het postverbond ». 20 - BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16, Brasse! TELEFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan idU yGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstmt, 6, Brussel TELEFOON A 7948 aankondigingen : Gevi-aasti® en aangeboden plaatsen. Gewone, per kleine regel... Wo.T In de week 60 e >s Zondags. . 75 c. w >s ZoBdags ; 40 e. voor 2 groote regels. ^ , Iederen regel meer : 30 c. m de week; bladz,, per regel. . 2 fr. en 3 fï. 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr* Pt .«•■le moordenaars- a're,sam^B «se «a 11 ss»l pohtiek e op bcd^^l an 30 o^Bd» dnbbele moord ^an den oostenrijkschen m- en ni^B.{î\r:.r.s Ferdinand eu zijne vrouw. de her-S.Oéo^RcV .11 ïïoUtDborg, heeft in geheel de be--eberdeu ifli À wereld eene diepe verslagenheid te ■een bw^Bus gebiaohti ho® 13 het mogelijk dat een 6:^Bi nooit iets andere dan het goede van en voik behertigd had, als slachtoffer ^SSB^BLkosen worde? Welk kwaad kon zijne echt-'?lÏ7û^Bw)t® wel gedaaa hebben! En waarom moe-' UliÇ^Kj ^ àrie, ' weezen, die zij acliterlaten ter-ren, mui^^pderiijd van vader en van monder beroofd itSmett®Die afschuwelijke moorderij was koelbloedig iTECR^Birbfàicht: onze lezers weten da.t er eerst .,Tel.A.boa naar den prias en de prinses gewor-gÉSSH^B^1 was. Na hat mislukken van diea aanslag, or dan tw^e revolvcrschoten gelost, eil;.as! hun dotlwit ni&t gemist hebben; r.js bovendien gereed om desnoods, door J| i |4v|^R; jbijifei van eene andere bom, eenen der-'f?1» aàE3l-aS picgan. Het is dus oen eclite *' i g wiarin versehei ."ene piichligen apsulsn <s^B brtrokkcu waren on ailes op voorliand n gene^Kijjvftmd om den kroonprins op de eene >nder we^Bdc andere wijze te treffen. Een menschen-op all^K» min of meer is van geen tel in hunne sa bij bei^B-iv de twee booswichten, die aangehouden aile d<B. sptiBgjn overigens liclit met hun leven flamatiën^B. Eu men golieve op te merken da.t ze nen, BU^B^-n van jeu^digea ouderdom zijn : de eene zooals uitl^Kl on de andere pas 19 jaar oud. te veriiei^BjocaM ziet, draagt de anafehis- îgingen, L^B:te Ict!:/. ..n den vuilen Ferrer, dien de Sleen, tK. soc:1!.. . met oen schandaiig stand-jke et bi^R-;ii te Brussel vorueerlijkt hebben. zeer bit-ers, vriichtsn. Dsze karel, die de ziel vras van ï mislnkki^Bi oprxr. die'in Spa.nje zooveel onsehuldig ouderlip^^Bri'heéitt doen siorton. heeft na.volgers pe-;ste geval^K. Gdljk Ferrer zeif de schelmstukken, die is, Apothe^Hijtaaanid had, door andareà deed uitvoeren, !S Croin^B zijn er aogmàals opst-okeors geweest, die ■x'd. a joag» moordenaars van aartshertog ~=r^=^Btrdii;and h ;t hoofd op hol braclaten, en ze I M w i -ni vaa liunne afsohuweiij.;e plan» Uùutiigi hebUeu. Zij zijn alleu plichtig, jjgjrenJ^fcr waarste schuld weegt: op die aan-jefooo ca bo4erv?w der jeugd: wij wenschen min» d.'zvn,,'moor nog dan de anderen, door : 40 fran|^B-e 5l'cl|,Sc cn welverdiende stra.f getroffen r. de50^^B^^' "'Jj dà belgisdie volksvijanden het koopen.^BN'"'8^- ^ -nicuïï® schelmen bij hgt gc-ijours. jBpi® '^Sâi* Ferrer willen plaatsen, zij er 43 >iks& zoekt. ^zijne helden waa-r hij raàrds'oer^B''' S» s'-'dert eenigen tijd kornen de moor-met de macht toe: zij hoeven e.rt1 gevolg, dat uit die akelige ge-di ®t getvokken te worden, is de noi;dàsu6eslijiheid van tegen de -(4®H^^BB*'i'caaispoliti3k op be komen, en de re-S^^^^BnÀtiomira propogaada te stuiten. In de tjilan ïjebben vrij te veel bloedige QjT3j^^P!h gszien, om nog 1 nger o. ze oo^-en {TjTtl^B.fcuàen g.>sl'6ten houden: aansîagen te-koi;ing Alfûhso van Spaaje, moord van vooxzitter der fransohe Republiek, van deri! portngeesohen koning Car-eu don kroûnprins Luiz, inoord van ko-«fsâs van Griekeaîaod, moord van keizer ' ^®WKi<.r van Itusland, moord van keizeiin van Oostenrqk, ' en nu de moord machœ Ht «oonprins Fe.dinand ca van zijne gema- j !QH M S®1' 1,Va'lr »aan w*! heen? Wij spreken niet !■' (W10®ïnbirç vvandaden der frai^che ie maaajd^B^Jiistsn Bonnot, Garnier en Oie, die de ■egeven ongenadig 'aïs wilde beesten heeft 1 Belgi*^®?^11 afmaken: het is nochtiins altijd de-jïlluïtreef^B®'1^ lciring, die ailes ingeeft. en door daden ntunmer I^V? befc dagelijkseh leven toegepast. m>rdt. ijzcn aa^^H imrchisten en sooialiftan heulen te zamen: «OriSOnjBr* îeii'?e versehil tusschen beiden, is dat v e™f>n tôt het uiterste gaan, tersvijl de fi+w(>rï^Bri:ren voor ^lm eigen vel bezorgd zijn en halvervregen blijven staan. Als de kopstr.kkcn eclitsr eenige bedrogene gJ^ljjl^B'^li.den op de straa.t kunnen jagen, om 'vSTn^^Blw bun leven te wagen, dan laten zij ?e'eïenbeid niet ontsnappen: in 1902 en UJ3JH - liebben wij het met onze .oogen gezien ! or bijwo"'^Bïn®ei!3 *^e s°cialisfc2n zelf hellen meer en door spS'^^B^1 naa'' onbermhertiigste geweld..narijen dinsd^Bj.f ' 'let uitkongeren van lieb volk in hunn.e ^'kstaking van over twee jaar is A rom eeîl voorbeeld van geweest. V bet kwaod voltrokken is, wordt Do moordenaar, die zondag laatst naar aartishertog Ferdinand smeet, ean sooiilistisoh heethoot'd gekend ; en is genoeg gewetan dat er op ean sleehten pea goede vruchten te plukken zijn. ■ de nieuwbakken republiek mil Poi-tu-■p a «en afgrijsslijk bloedbad te Lissabon BZ iiebben wij hier in België B®?'.îaggsn dat men van de portugeesche 01iitionajren. afleeren kan hoe een vorst ^K*d!n. ^0Tsfeo<îoni kunnen van kant gezet K;'eïlj de samenzweerders van Serajevo heb-ï, ^ ^ dit afschuwelijk voorbeeld ge- V v! en •'eerino van Ferrer en andere \ ]■/ . °':-zeT1 , t>en voile toegepast. tt0o iets anders waarop wij de aan-^B. â.Ue eerlijke lieden vestigen wil- ®.n?mî Ferdinand is gevallen onder " H> anarohisten, die hun schelm- ioutebo®6 {ii Mer den sckjjn eener vurige vaderlands- [ILME oo^ |h, - poogden te verduiken. Het is eene «M aaS ^B,; i'0.*' 3 moord, zoo zegt men, uit wraak en B. Is î?ae[nen der twee turksche provin- .rkracB" JB; ,en Herzegowina. door Oostenrijk. is s'6™; ^Hici niet onderzoeken of Oostenrijk 30 Kv. *^e twe<3 streken in te pal- ■e L' ^B^'ino'u0 nochtans zeker, net is a'~S ■' |^B*g h„„ soc,ialiston nooh anarehisten ooit jehof l"' ! vaderlandsliefde zouden mogen 1. '' ® ^^Kr] , ^dert lang hebben zij hun vader- ^Bïsaat ° ®d; en voor wat oas' Beigen, «A ,^ee,fc. iedereen dat zij met eene bij- Iw »n j ^-e fransohe grenzen ^J^*tbar.n S°â.delooze republiek onzer zui-iS^st^Bîî!\i(m i aardsoli paradijs aansehou-'iau ter wereld laat sioi doer hvume leugens meer verschalken ; en als zij met de belangen van land en volk durven voor den dag komen, moet hun huicihelaarsmasker onbesehroomd van hun gezicht afgetrokken worden. Nog eene laatste aanmerking. Aartshertog Ferdinand, wiens dood nu door geheel het oostenrijksoh keizerr^k beweend wordt, was een vurige katholiek, die het geloof, dat zijn hert bezielde. altijd in het openbaar blijken deed. Hij had klaar verstaan dat vrijmetselaars en vrijmetsslarij de ergst.e vijanden zijn van Kerk en Staat; en nooiC wilde hij met de lcge-mannen iets gemeens hebbfn. Den eersten keer dat hij, als vermcedr-lijko troonopvolger. oxficir-el het woord nam, verklaarde hij vlakaf dat hij als onverzoenbare vijanden van het vaderland besohouwde al wi? den katholieken godsdienst in Oostenrijk w'ide uitroeien. Door die koene gelooîsbelijdenis had hij zich nar tuurlijk den haat der loge op den hais ge-haald, en die haat was tôt het toppunt ge-stogen sedert. dat hij, met 's keisers voile gcedkeuring, een grooten kuisoh gedaan had in het leger en in het bestuur, en de be-staande misbruiken ha,d begonnen af te schaf-fen. Als eersten uitslag dier hervormingen, had de grijze keizer Franz-Jozef, die in ziine zes-en-zestigjnrige regeering zooveel ramp-spoed beleefd heeft, zich in een wonderlijken aangroei van zijn land mogen verheugen. Het scheen dat Oostenrijk ging horleven, en ieder-een ^ag de toekomst met vertrouwen te ge-moet.Brutaal wordt er nu door het schelmstuk van twee anardhisten een einde gesteld aan dien arbeid. Toen Franz-Jozef het treurig nieuws vernam, berstte hij in tranen uit : — « G-roote G-od. zuehtte bij, er zal mij dus niets op aarde gespaard blijven 1 » Van aile kanten stroomen wel is waar de blijken van e'erbied en innige deelneming naar hem toe : het kwaad is echter bedreven en de vijand zegeviert. Indien wij hier in Bnlgië znlke ijâclijke wan-daden nooit willert beleven is het meer dan tijd om krachtdadig te werken tegen de ver-foeilijke lcering van sociali:tcn anireh'sten. en hoe zij ook mosen heeten. In den grond zijn zij a lien de handlangers der loge on de ergste vijanden van land en volk. Aan ons, katholieken, hoorfc het toe dien strijd te voe-ren. en onze heilvolle propagande te voeren tegen di:^ schaamtelooze zielenbeden-ers. Het is cen pliclit voor aile reçktsçjiapene bur-gers die va,n geen moordenaarspolitiek we-t«n willen. HIER EN DAAR- In het Vatikaaa. — Z. H. Pans Pius X heeft maandag op den St-Damasuskoer 10,000 g'eloovigen ontvangen. Die ontvangst kon niet meer afgezegd worden, daar de uitnoodigingen besteld waren. De Heilige Vader heeft evenwel de bijzondere verhooren versclioven, ten tec-ken van rouw over de vreeselijke dood van den oostenrijkschen kroonprins en diens gemalin. Mgr Stillemans. — Zooa.ls wij het in ons vorig aammtr aanlcondigdon, heeft Z. D. H. Mgr Stillemans, bisschop-jubilaris van Gent, dinsdag morgend eene héelkundige be-werking ond ergaan. Deze was noodzakelijk g::wordeai door eene- abcès achter het rechter-oor, waaraan de eerbiedweerdige kerkvoogd sinds eenigen tijd lijdend was. De bewerking begon ten 8 1/2 ure, n&da.t de geneesheer dtn doorluchtigen lijder had doen iûslapen; ten 9 1/2 ure was ailes afgeloopen. Mgr Stillemans heeft, onda-nks zijne hoege jaren, do heelkimdige bewerking allerbest doorsiaan. I>j geneesheer en verklaarden zich zeer voldaan, zoowol over den goeden uitslag der operatié als over den a^gemeonen toestand van Zijne Hoogweerdighcid. Wij vormen de beste wenschen voor het spoedig en algeheel herstel van den geachten jrins der Kerk. Do koning in Zwitssrlanâ. — De koning heeft maandag te Saas Fee, vergezeld yan bwee gidsen, met geed gevolg den berg Poit.jen-grat. bestegen. Die berg is 3,3GO meters lioog. Koning Albert vertrok ten 3 ure 's morgends uit de" hut van Almajellalp en ten 9 1/2 ure bereikte hij den top van den berg, die met sneeuw bedekt is. Z. M. drukte herhaaldelijk zijne voldoening uit over den heerlijken tochtv O'ok is hij zinnens voort te gaan met op-stiigingen te doen in het dal van Saas Fee. Binnen eenige dagen hoopt de koning op te klimmen naar den top van den Sudlenzpitze, o-p eene hoogte van 4,300 meters. Ortolansnvangst met notten. — Het is dit jaar toegelaten, te rekenen van en met 20 juli, orfcolanen te vangen met netten in de provincies Antwerpen, Luik en Limburg, alsook in de arrondissementen Leuven en Sint-Niklaas. De toelating wordt enkel ver-gund van zonsopgang tôt 7 ure 's morgends, aan de personen die voorafgaandelijk den burgemeester der gemeente verwitligd hebben waûr zij verlangen er van gebruik te maken en die van de noodige machtiging voorz'ien zijn. Het verkoopen, koopen en vervoeren van ortolanen is door g'ansch het rijk .toegelaten van af 20 juli. Jacht op het waterwild. — De jacht met het geweer op het waterwild, langs den oever der zee, in de moerassen, alsook op de stroomen en rivieren, is dit jaar in aile provincies toegelaten te rekenen van 15 juli aan-staande, en deze met het net in de eenden-kommen, te rekenen van 1 october 1914. Kiauwe spoorweg. — Men bestudeert thans van hoogerhand een ontwerp dat de gemeenscliappen per spoorweg tusschen België en Nederland zal vergemakkelijken. Men zou oene nieuwe lijn aanleggen, uitgaande van Antwerpen CMiddenstatie) er gelijkloopend met de bestaande lign nsar Rosendael tôt aaE het grondgebied van Mersem. Van daar z.ou de lijn gericht worden naar Hoogstraeten, lanCTs Sehooten, Bi-asschaet of St-Job-in-'t-Goor en Brecht. Van Hoogstraeten zou de sposrlija gelegd worden tôt Brada. Gesproken talen, — Het statistiek jaar-boek, voor 1914, uitgegeven door het minis-terie van binnenlandsche zaken, bevat eene belangwekkende opgave over de talen die in België gesproken worden. Uit de cijfers der lajatste volkstelling blijkt dat 81,97 o/o der bevolking van het land slec.hts eene taal spreekt: 38,17 o/o kennen uitsluitelijk transch, 43,38 o/o uitsluitelijk vlaamsch, en 0,24 o/o enkel duitsch. Het overige, 't zij 18,13 o/o, bevat de personen die verscheidene talen spreken. Daartusschen zijn 34.75 o/o die ver-klaiard hebben zich het meest van het fransch te bedienen, 60.70 o/o die het meest vlaamsch spreken en 4.55 o/o het meest duitsch. Men ziet da,t de vlarningen nogal goed op den voorgrond komen. Het Gtllclen Vlies. — Prins Stefaan de Croy-Solre heeft maandag namiddag, in het paleis van het spaansch gezantschap te Brus-sel, de eoreteekens ontvangen der orde van het Gulden Vlies. De koning van Spanje had zich bu de plechtighcid doen vertegenwoor-digen door markies de la Mina. De werken van Antwerpen. — Dinsdag morgend werden het schepenkollege en verscheidene hooge fetadsambtenaars va.n Antwerpen ontvangen door M. Helleputte, minis-Iter van openhare werken. M. Vande Vyvere, sninister van ïinancies, woonde het onider-houd bij. De twee vraagstukken die nog over-bleven : de verdeeling der onteigende gron-Ùen en de kwestiie der kruisschans, werden flpgelost, tôt voldoening van de twee betrok-ken partijen. Voor de pesrdonîokkers. — Ce minister van oorlog, willende den kweek van het bel-gisch zadeipeerd aanmoedigen, heeft besloten da.t voortaan zooniet al de peerden, dan toch het groot deel der peerden voor de gendarmerie in het land zullen gekocht worden. De bevelhebbers der gendarmerie distrikten zullen de peerden in hunne streek onder-zoeken en verslag1 geven aan den korpsover-ste. De eig'enaars zullen de dieren dan mogen voorstellen aan de kommissie die ge-last is met den aanlcoop der peerden voor de gendarmerie. « Staatkundig Overziclit FRANKRIJK De fïaaische ministe.rraa.d heeft dinsdag besloten de laatste vijftien klooste-r3 en de hon-derd zeven en twintig laatste kloosterscholen te sluiten, die onder do toepassing van de ha.telijke en tergende wet van 1904 vallen. ©OSTENRIJK-HONGARIË Ta Briinn i3 het. corlog tusschen duitschers eai tchekken. Dortig duizend tcheksche Sokols zijn naar d.ie stad afgezakt en onmiddellijk hâdden er woelingen plaats. Duitsche stu-denten van Praag en Weenen gingen hunne landgenooten te Briinn versterken en besloten met geweld de uitdaging der Tchekken af te werrn. Verscheidene gevechten hebben reeds plaats gehad. Belangrijke policiemach-ten zijn te Briinn vereenigd. ÏTALIË — Een gevolg van de mislukte algemeene werkstaking der spoorwegbedienden is clat verscheidene honderden hunner voor de rechr-bo.nken verzonden zijn. Tusschen hen bevon-den zich verscheidene stat.ïeo'versten. Het jpoorwegbeheer heeft daarenboven maatrege-jen genomen tegen vier duizend bedienden en werklieden. . TUEKIJE Do turksche minister va.n binnenlandsche zaken, Talaat-bey, heeft verklaard dat zijn onderzook over het uitwijken van talrijke grieken uit Klein-Azië bewezen heeft dat Gri"konland zijne onderdanen, in Turkije ge-vestigd, geenszins tôt uitwijken aangespoord heeft. Zulks bewijst nogmaals dat de onge-lukkigo grieken uit Turkije gevlucht zijn daar musulmannen hen op onmenschelijke wijze vervolgde-n. De turksche minister koestert de hoop dat het geschil met Griekenland op de beste wijze geregeld is. Het laatste antwoord van de grieksche regeering op de turksche notas was inderdaad zeer geruststellend. MAR.0KK® De inboorlingen hebben in spaansch Ma-a-okko ©en bevoorradingskonvo.ci aangevallen. Elen luitenant-kolonel en een lui tenant der spiaansche ïsroepen werden gedood, en twee luitenanten en zes soldaten gekwetst. De aanvallers liében bwee dooden en negen ge-kwetfiten op het slagveld achter. MEXICO Generaal Villa is naar Torreon terugge-Ikeerd om er over al de oproerige troepen bevel te voeren. Naar het schijnt zou Villa's schiet-voorraad bijna uitgeput zijn. De oneenigheid die sedert eenigen tijd tusschen generaals Carranza en Villa heerscht zou nog wel vroeg of laat het strijdplan der oproerlingen in duigen kunnen helpen. Carranza wil inderdaad den schictvoorraad voor Villa bestemd te Tampico, de eenige mexikaansche haven, die nog opein is, niet laten lossen. — De vertegenwoordigers der oproerlingen te Washington hebben aan de bemiddelaars hot antwoord van generaal Carranza op de voorstellen der conferencie laten geworden. De bemiddelaars hebben uit het zeer gunstig antwoord van Carranza besloten dat de oproerlingen zinnens zijn gezanten naar de Ver-eenigde S ta. ten te zenden om er met de vertegenwoordigers van generaal Huerta over de inexikaansche aangelegenheden te onder-handelen. De beraadslagingen tusschen de mexikaansche gezanten zouden binnen acht dagen beginnen, dooh men weet nog niet in frelke stad. De laffe moordaanslag te Serajevo f Nienw verbaal | Zïehïer, uit gemachtigde bron, nieuwe inlich-tingen over den laffen moordaanslag van Serajevo. Men had eerst, op de Statiekaai, van op het rechtergaanpad, eene kleine bom naar den automobiel van den aartshertog geworpen; deze bom, die een lichten kna.1 verwekte, vloog achter den rug van de her-togin door. Onmiddelijk daarna viel eene tweed® bom die ontplofte op 't oogenblik dat de tweede automobiel voorbijreed. In den auto van den aartshertog wist men niet wat eir gebeurd was tôt de volgende auto t stopte. Dtgenen die zich in dit rijtuig be-. vonden sta.pten uit, en de automobiel van j den aartshertog stopte onmiddelijk. Men { kwam het gebeurde ter kennis van den aarts-. hertog brengen. Ten stadhuize vaa Serajevo aangekomen, drukte de kroonprins zijne verontweerdiging uit over den laffen aanslag. De ont.vangst, j5 door de stedelijke overheid, was zeer schit-terend. Middelerwijl was het nieuws van den aanslag tusschen het pnbliek gekend, en wan-neer de aartshertog en zijne gemalin op den '' stoep van het stadhuis verschenen, werden zij door een donder van toejuichingen 'be-groet.a De policieprefekt poogde den aai-tshertog ._ te weerhouden, die volstrekt per automobiel zijne wandeling doorheen de bevlagde stad wilde voortzetten, en eerst en vooral een bezoek brengen in 't krijgsgasthuis, ï1 aan den luitenant-kolonel Moiezzi, die door do boim gekwetst was. De kroonprins wilde ? niet luisteren. In den automobiel nam ook de prefekt plaats, die rechtover den aartshertog en zijne gemalin gezeten was. Graaf • Harrach nam plaats op de voettrede van 1 den a.uto om door zijnen persoon den aartshertog tegen een gebeurlijken nieuwen aan-slag te beschermen. De aartshertog deed " schertsend eene aanmerking aan den graaf. Op den lioek der Fraus-Jozefstraat, moest r de automobiel wat trager rijden. Het was dan dat de twee revolvcrschoten knalden. _ De prefekt dacht in 't eerste oogenblik, dat niemand getroffen was, daar de aartshertog an de hertogin recht en kalm bleven zitten. Doch de hertogin zeeg neder tegen den rech-ter arm van haren gemaal. De prefekt dacht dat de entroering haar het bewustzijn had >. doen verliezen. Het feit dat de aartshertog l- en de hertogin nog eenige woorden wissel-n den, steunde hem in zijne meening. Het was e maar wanneer hij zich tarug naar hen keerde, daar hij aan den autovoerder, die de stad niet kende, eenige inlichtingen moest geven, dat hij bloed zag in den open mond van den aartshertog, die gezeten gebleven was. Wanneetr de auto voor het regeeringspa-^ leis stil hiold, was de hertogin volkomen bewusteloos. Toen men haar uit den auto l" tilde, zakte de aartshertog ineen op den ® vloer van het rijtuig. De geneesheeren kwa-? men onmiddelijk toegesneld, doch al hunne ^ zorgen waren nuttelcos. De aartshertog stierf een kwart uur later, en eenige minuten nadien gaf de hertogin den geest, zonder het bewustzijn herkregen te hebben. D<e gouverneur le Het gerucht als aou de gouverneur vla.n lt Bosnië-Herzegowina. den aartshertog aangera-c. den hebben zijne wandeling in de stad voort ^ te zet.ten, wordt uitdrukkeîiik tegengesproken. i ^ Alhoewel de gouverneur overtuigd was dat g. er niets meer zou voorvallen, wilde hij de n wandeling per automobiel niet verder toe-latea, en haa den voerder bevel gegeven van het stadhuis recht naar het paleis te-rug te keeren. e De gekwetsfen jn De luitena.nt - kolcnel Morezzi, die door :e sprankels der bom aan den hais gekwetst i.t werd, is buiten gevaar. Graaf Boos-Waldeck e- heeift onbeduidende verwondingen bekomen. d De personen, tusschen het publiek, die ge-5- kwctst werden, verkeeren niet in levensge-xr vaar, alhoewel twee hunner erge verwondingen ze bekomen ljebben. [e De droelbeid van de weesjes d De drie kinderen van aartshertog Frans-ie Ferdinand en van de hertogin van Hohen-berg bevonden zich in 't kasteel van Schlu-motzi, in Boliemen, en waren aan (de zorgen tioe-vertrouwd van gravin Chotek, zuster van de vermoorde hertogin. Zondag namiddag werd a" gravin Chotek verwittigd van liet groot on-geluk dat haar en de arme kinderen trof. Zij liad den moed niet hare neefjes en haar nichtje in te lichten. Nochtans 's avonds . deelde zij hen mede, en zulks met aile moge-,e" lijke voorzorgen, dat er nieuws uit Weenen toegekomen was dat liet veronderstellen dat hunne ouders de slachtoffers van een automo-bielongeluk zouden geworden zijn. e- De droefheid, de wanhoop van de arme kin--el deren waren toen zoo groot dat de gravin nog wachtte om hen niet de ijselijke waarheid be-id kend te maken. In hunne geboden vroegen de ls kinderen a.in Goid dat Hij hunnen vader en ®S hunne moeder aan hunne liefde zou bewaren in N/ochtans kon de gravin Chotek niet lan-5r- ger de waarheid verzwijgen. Zij leon het des te id meer niet daar prinses Sophie, 13 jaar oud n, eri zeer verstandig, aan het bedrukt gelaat (van de dienstboden begon te zien en te în raden dat er iets erger gebeurd was, dan eer us mogelijk automobielongeval. de De wanhoop beschrijven welke zich van df De arme weesjes moester maakte is onmogelijk ;ig Men verlaat hen geen oogenblik. De aartsher->p- togin Isabella is naar het kasteel van Schln 3r- metz gekomen om hen te helpen troosten. sr- Alleman te Weenen, van de hoogst geplaat rei ste personen tôt de nederigste liedea, heef' ir- medelijden met het lot der arme weezen, die de heden, volgens de wet en uit hoofde van. hel ;ht mcigantitisch huwelijk van hunne ouders, on iet zoo te zeggen gesn deel meer uitmaken van d' I keizerlijko familie, alhoewel hun vader di toekomende keizer van Oostenrijk M 1 1 ! Indien Frans-Ferdinand keizer gewwderil ware, dan zou zgne gemalin eerst alleen d«l titel van koningin van Hong^urie gedmgen hebben. Nochtans zou zij, ondanks al de moeilijk-heden, ook wel eens keizerin van Oostertrijk geworden zijn. Bijgevolg zou haar oudste jioob( keizer-koning hebben kunnen worden. De « Wiener Zeitung » van mnandag kotw digt in zijn officieel geaeelte de dood van déni aartshertog-kroonprins af, en in zijn niet-officieel gedeelte, het overlijdea van de her« togin van Hohenberg. ]' De overbrenglng van de llfken De lijken van den aartshertog en van de hertogin zijn zondag nacht gebalsemd geworden; men heeft ook hun gelaat in plaasteiP gemoeleerd, om hunne trekken te be waren* Vervolgena had de kisting plaats. Schier on-telbare kronen werden op en rond de praal-baar gelegd. Na de balseming van de lijken werden deze door de geestelijkheid gezegend, waarna da overlijdensakte opgesteld werd. De lijkkisteii werden vervolgens gezegeld, en ia eene deg zalea van het Regeeringspaleis/ in rauwkapeï veranderd, ten toonges.eld. Maand g. ganschj den namiddag, kwam de menigte het stoffelijk! ©verschot vaa de doorluchtige slachtoffera groeten. Bij zoaondergang werdea de lijk-kisten in eenen foeogon getild. Op 't oogenblik dat de lijkstoet. voonifgegaan door verscheidene bataljons voetvolk en schadrons rui-i terij zich in gang stelde, werden vier-en-twin-tig kanonschoten gelost. De geesbelijkheid ging voor den foergon; deze werd gevolgd door de weerdigheidbekleeders van het keizerlijkf Huis, de burgeTlijke en militaire overhedefl van Serajevo en de ambtenaars. Eene aanzien» lijke menigte verdrong zich op den doortooht., Ten 6 ure 30 's avonds bereikte de sboet de statie van Serajevo, waar een b^zondere treim gereed stond. De troepen bewezen de kripgs-eer. Na de laatste gebedea, door de katholieke geestelijkheid gezongea, vertrok de trein metj het stoffelijk overschot van den aartshertog; en de hertogin, ten 7 ure 10, naar Metkovich. Dinsdag morgend, ten 6 uxe, kwam de trein te Metkovitch aan. In de statie vormden eene eerekompanie eVi eene afdeeling scheepssol-daten der oostenrijksche vloot de haag. Waren daar tegenwoordig : de gouverneur, de overheden, het stedelijk bestuur, het on-derwijzend personeel, de schoolkinderen, eiï schier gansch de bevolking. De lijkkisten werden door de geestelijkheid! gezegend en, vervolgens, door de matrozen! aan boord van de oorlogsvacht « Dalmat »j gedragen, terwijl eeD krijgsmuziek, evenals ta Serajevo, het oostenrijksch nationaal lied! speelde. De lijkkist van den aartshertog was overdekt met de oorlogsvlag en met den groofc-hertogelijken standaard; de nationale vlaçj overdekte de lijkkist van de hertogin. Het! dek vaa het oorlogschip was letterlijk overdekt met bloemtuilen en kronen. Onder hefi lossen van salvoschoten, door de eerekompa-nie, vertrok de « Dalmat >, voorafgevaren door eene torpedoboot, en gevolgd door de yacht van den gouverneur. Aan boord bevond zicli gansch de hofhouding van wijlern den. kroonprins.Aaji de monding van de Narenta, op da grens van Dalmatië, werden de lijlckisten oveçr-gobracht aan boord van het pantserschipj « Viribus Unitis >, waarvan het aohterdek in; rouwpaviljoen herschapen is. Ten 9 ure lichtt» het pantsersohip de ankers an vaarde statig noordwaai-ts, na de oostenrijksche krijgsvlag) en den aartshertiogelijke standaard half top geheschen te hebben. De gebruikelqke salvo^ schoten begrœtten deze droevige aivaaxt. Te Triest zullen de lijken oaitscheept eri per bijzonderen trein naar Weenen, overge-bracht worden. Het testameet De afgeveerdigde eener Bank van Praag, waar het testament van aartshertog Frans-Feirdinand neergelegd was, is dinsdag morgend met dit dokument te Weenea aangekomen. i EenvoiidSge lipcplecîsSîgîiedeîs Donderdag avond, ten 10 ure, zal het stoffelijk overschot van Frans-Ferdinand en van( zijne gemalin te Weenen aankomen. De lijk« kisten zullen naar den Hofburg overgebraoh(j en daar in de kapel geplaatst woarden. Vrij-dag voormididag zal in deze kapel de plechtigel lijkdienst plaats hebben. Zaterdag zullen de lijken naar Arnstetten overgebracht wordeni, waar zooals tmen weet, |de aaxtslierbog een gra£^ keldeo* voor hem, zijne vrouw en zijne afstam» melingen heeft laten bouwen. In dezen graf-kelder is er plaats voor twaalf lijkkisteai 3 een der vakkea is reeds bezet door net lijkje van het doodgeboren zoontje van den aartshertog. _ ... De bijzetting der lijken zal in de stiptste intimiteit geschieden en alleen door de niauwe blaedverwanten van de slachtoffers bijgewoondl worden. De aartshertog heeft laatste wilsbeschik-kingen achtergela.ten, en het is volgens deze dat de lijkplechtigheden zullen geregeld worden. Hij heeft aile plechtigheden te Weenen willen voorkomen ten einde geene aan-leiding te geven tôt zekere etiketwrijvingen, waarvan de hertogin, in haar leven, veel te lijden gehad heeft. Het zou, onder andere, meer dan waarschrjnlijk geweest: zijn dat de hertooin, uit hoofde harer mindere afkomst^ niet In de grafkelders der Capucienen, da laatste rustplaats der Habsburgers, zou begra-• ven geworden zijn. Volgens een wensch van keizer Fians-Jozef, ■ zal geen enkel soeverein, buiten den keizert , van Dui tschland, de lijkplechtigheden varV , den aartshertog en de hertogin b.jwonen. De , tegenwoordigheid .yan de koningea van Sak-i sen en Beieren en van kroonpi-Ias Alexander 3 van Seivië, die thons tijdelijk met het kon s ninklijk ge^ag bekleed is v,ferd met verc*n,&- I Dertfgsts jaargang Nr 155 2 centiemen per nummer Brusss!, Wosnsdeg 1 Juli 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes