Het nieuws van den dag

692547 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 24 Decembre. Het nieuws van den dag. Accès à 13 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n00zp3x81m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vier-en-dertigste jaargang. — Ntimmer 32 10 centiemen per nummer Brussel, Dinsdag 24 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per ldeine regel 1 ,r- Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Stertgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan EÏÏYGEB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN Zandstraat, 6 TELEFOON 7048 ABONNEMENTEN: Van al 1 Januart tôt 31 Maart 1919 : S fr. De bevoorrading van Belgie De Begeenng, en m neu wjwuuw iWauters, minister van nijverheid en ar-beid en ook van bevoorrading,_ houdt zich ieverig 'bezig met de oplossing van de moeilijke en ingewikkelde kwestie van 's lands bevoorrading. Ueéne moeite wordt gespaard om dit belangrijk vraagstuk op piaktische en spoedige wijze te verwe-jscntlijken.Tôt dien einde is het ministerie van nijverheid en aj-beid onderverdeeld in drie zellslandige afdeelingen, gelast met den grooten zorg van het eten voor de bevolking en voor den heropbloei van het ekonemisch leven. De eerste afdeeling heeft tôt taak: de aankoopen in het buitenland voor het léger; de tweede: het toezioht over de opeisching van de inlandsche levensmid-delen ; en de derde: de handelsvergun-ningen. Doarbij werkt het Nationaal Hulp-en Voedingskomiteit, in voile overeen-stemming, met het ministerie samen. De aankoopen van het leger bevatten niet alleen de eet-waren en de kleedmg-stukken, maar ook allerlei voorwerpen, wel vijf honderd in getal, die er voor onze soldaten noodig zijn. 'Deze aankoopen wcr en 'n En geland en Amerika gedaan. Daar de nood-wenuigheden voor lie t leger overgvoot zijn, zal het niemand verwonderen dat, toen fle dienst nog in den Iiaver ingericht was, zijn budjet. de 300 miljoen frank over-trof . De bevoorrading der bevolking in graan-gewassen ,aardappelen, melk suiker, t>oter, vleesch en voeder ^jj^crdheid van de tweede afdeeling. De Regeering heeft de Centras 1 van graaagewassen, tijdens den oorlog in ons land gesticht en uitsluitend door Belgen bestuurd, over-genomen.De duitschers hebben zooveel graange-wassen opgeëischt,.dat er schier geen meer overschieten. De prijzen van de inlandsche levensmiddelen zullen gelijk gesteld worden ,ten einde axie spekulatie te be-lettenDe gerst zal eerst en vooral gebruikt .worden om gist te maken, vervolgens zullen de brouwerijen bevoorrafid worden, docli nadat er zal gezorgd zijn voor de voeding van de peerden, die voor de nood-wc-ndigheden van den handel en van de nijverheid gebruikt worden. De broodkwestie is een der bijzonderste vraagstukken. Men zal beproeven eene en-kele soort van brood te bakken. De prijs van het brood is voor het oogenblik, va,stgesteld op 80 centiemen per kilo. De prijs is nog te hoog, docli inoest men hot brood, bijvoorbeeld aan 50 centiemen per kilo verkoopen, dan zou men, gezien de aankoopprijzen der noodige graangewas-sen ,per maand een verlies van 25 miljoen aan te teekenen hebben. Aardappelen zijn er genoeg beschikbaar en voor zekere deelen van het land is de maximumprijs van 25 fr. de 100 kilos vastgesteld. Al de voorraden suiker, beetsiroop, con-fituurs, honing, enz. zijn door den Staat in beslag genomen. Eene bijzondere kom-missie is gelast de verkoopprijzen ervan vast te stellen. En nu de melk. De voortbrenger moet de melk afstaan aan 60 centiemen de liter ,en de verbruiker zal 1 frank te beta-len hebben. De provinciale gouverneurs kunnen de ongeroomde melk voor kin-deren, oude menschen en zieken in de omstreken van groote bevolkingen, in be-elag doen nemen. De handel in geroomde melk is vrij. Yoor het vleesch is de Regeering begonnen met het slachten te verbieden van de jonge veerzen die geen zes tan-den hebben ; de koeien die nog melk kunnen leveren, zullen evenmin geslacht worden. Het is ook verboden verkens onder do 60 kilos te slachten. Er zullen ook maximumprijzen opgelegd worden voor het levend en voor het geslacht vee. De beenhouwers zullen de prijzen moeten aan-plakken. Het is verboden vleesch in ijs-kassen of in het zout te bewaren. I)e gouverneurs en de burgemeesters zullen het vee, dat vooir het plaatselijk ge-bruik noodig is, mogen opeischen. Men zoekt vee te koopen in Nederland en in Argentins^ daar het met onzen vee-stape] deerlijk gesteld is. Een zeer streng toezicht zal over den vleeschhandel uit^e" oefend worden.. Er is ook spnaak van de bitterpeeën en de ta,bai op te eisohen, en ook het getal gerechten te beperken, die in dè epenbaxe spijshui/.en opged'e d worden. Er mogen geene gebakken gemaakt worden. M. de ministei Wauters heeft ver-klaard dat de pasteibakkers bloem smok-kelen, en dat zij strafbaar zijn en zeer streng zullen gestraft worden. De recht-banken hebben uitdrukkelijke bevelen ont-vangen; 15 dagen tôt 2 jaar gevang, en boeten van 100 tôt 10,000 fr. w;i hten de overtreders. JEet gereolit zal onverbidde-lijk handelen. De uitstallingen van de pas-eibakkerijen brengen ons land, vocgde de ninister erbij, in opspraak. Dat moet ein-ligen en "t zal! *** Het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, Is ook de Commission for Relief werken op .unne beurt, ook zeer goed. Men verwacht' de ankomst van 85,000 ton graa-n; 15,000 ton pek en vet; 3000 ton vleesch; 1000 ton ha-ing; 2000 ton zeep'; 500 ton lijnzaad; 1000 an olie; 1000 ton koffie; 300 ton cacao, enz. De vrije handel zal, lioopt men aan hooger and, spoedig zijne weritzaamheid kunnen her-emen; deze handel zal nochtans gewfettigd rorden door onmisbare maatregelen, en name-jk door het verleenen van vergunniag. Het ivoeren dezer vergxmning is heb gevolg eener overeenKomsc- aoor ue uonujjenuouen geuoineu, ten einde de Bpekul&tie en het vfoekeren te beletten. Het is een besohermingsmaatregel voor den eerlijk gebleven handelaar. Eindelijk: de kolenl In de belgische kool-mijnea moest het vrerk hernomen worden, doch er is g^ebrek aan materieel, kabels en peerden. Men zal doen wal men kan, maar wat de ar-beid, in deze benarde omstandigheden zal op-leveren blijlt een groot vraagteeken. Men re-kende op de aankomst van engelsche kolen, maar 't schijnt dat men daar niet veel op steunen mag. Nog wat geduld zal er noodig zijn, voor dat de toestand terug normaal wordt. Wat men in Engeland kan, zal men, het is te hopen, ook in ons land kunnen: de behoeften tôt het strikt noodige beperken, in afwachting dat het hekken terug aan den ouden stijl kan ge-hangen worden. — 1 ^ De Legerbeweging Meî belaîscb leger De toesta.nd onzer scldaten in het bezet-te gebied van Duitscnland is steeds uitmuntend. De gezondheid onzer jongens is nooit zoo blojiund geweest en wat de bevoorrading be-treft, deze laat nietsy te wenschen over. J3r kcmer ons nochtans' klachten toe lit U"t Rijnland doch deze zijn van geen ergen aard en betreffen alleenlijk het postverkeer. 't Schijnt dat de correspondencies van ou-ders en bloedverwanten niet steeds ter be-steirming komen. De militaire overlieid der ve^post zal voorzeker de noodige -naatrege-len treffen om dien toestand te verbeterein. De vertraging in de bestelling der orieven is wedlicht uit te leggen door de dagelijksche ver]:]t.atsingen der troepen, doch ^oodra cleze hunne vaste garnizoensposten zullen bpreikt hebben, zal de veldpost zeker heel regelmatig wf jken. fr'ommige regimenten hebben reeds bezit genomen van hunne vaste garnizoenplaatsen, onder andere het 19e linie te Crefeld. Ye.ders is er geen verandering te melden in den toestand onzer bezettingstrofepen, hot-geen het officieol legerberioht ons doet be-statigen in dezen enkelen zin: « Officieel, 21 december 's avonds. < Geene wijziging in den toestand onzer be-zettingstroepen. » In het Rijnland blijft de bevolking rustig en kalm. Het officieel bericht van den 22 december breng-t ons nieuws over de eerste brigadei der cavalerie, die onlangs uit Brussel ver-trokken is ter versterking van onze bezetting aan. den lîijn. Dit bericht luidt: « De eerste brigade der ruiterij drong den 22 december in Duitschland binnen. Zij be-reikto Dalsdorff. Anders geene veranderiug. » Onze krïjgsge^aisgeïieii Aan de krijgsgevangenen en de burgerlijke en politieke gevangenen, die Duitschland Jieb-ben verlaten en die klachten, van welken aard ook, ten laste der Duitsche Kegeering hebben uit te brengen, wordt verzocht deze kenbaar te maken aan den Belgischen Midden-dienst voor krijgsgevangfenen, 11, Kruidtuin-laan, te Brussel- In 't bijzondiir wordt aan de burgerlijke gevangenen verzocht de voigende mlichtin-gen te geven: naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum der geboorte, datum der ondergane veroordeeling, reden om dewelke zij die opiiepen, plaats waar ze werden gaïn-terneerd, datum waarop zij werden aangehou-den, aard van de klacht die ze hebben in te dienen. lot staving hunner verklaringen,, gelieven zij hunne identiteitstukken en aile andere bewijzen die in hun bezit zijn, tover te leggen. Wat de militaire gevangenen betreft, zq zullen aan den Middendienst moeten kenbaar maken : naam, voornamen, woonplaats, plants en datum' der geboorte,, regiment, stamboek-nunimer van hun korps, datum waarop zij werden gevangen genomen en omstandigheden in dewelke dit geschiedde, plaats waar zij geïnterneefd geworden zijn ; aard van de klacht, die ze nebben in te dienen. Zij zullen daarenboven hunne identiteitstukken en aile bewijzen die in hun bezit zijn, moeten over-leggtn. In drievoud in te vulien formulieren zullen den belanghebbenden ter beschikking liggen in den Middendienst, 11, Kruidtuin-laan, Brussel (Noord). De kantoren staon voor 't publiek open van 10 u. tôt :s middags en van 1-1 1/2 u. tôt 15 u. Onze troepen In Luxemburg Het Groot-IIertogdom Luxemburg verduikt zijne gevoelens van bewundering en hulde niet voor ons belgisch léger. Talrijke luxem-burgers hebben in onze rangen den oorlog meegemaakt tegen den duitschen oVerweldi-ger, die ook Luxemburgs onzijdigheid ge-schonden heeft. Deze luxemburgers waren meest allen ingelijfd in het 10e linie, dat garnizoen hield te Arlon. Ook werd door de luxemburgers vurig gewensclit dat er belgische troepen in gajnizoen zouden komen in het Groot-Hertogdom. Deze wensch zal tôt ieders bevrediging vervuld worden. Maar-schalk Foch, de opperbevelhebber der ver-bondene troepen, heeft inderdaad beslist dat verscheidene kompanies van het tiende linie in garnizoen te Luxemburg zullen gestuurd worden. In âe kampen van den Yzer Wij hebben over eenige dagen de klachten meegedeeld van de vrijwilligers en de geïn-terneerden over hunne slechte logeering in de kampen en kantonnementen in den omtrek van Veurne. M. Masson, minister van oorlog, heeft persoonlijk deze klachten willen on-derzoeken. Hij heeft dan ook twee dagen besteed aan het bezeek der kampen, en heeft inderdaad bevonden dat de klachten ge-grond zijn. Bijgevolg zullen er zonder verwijl maatregelen getroffen worden om de, noodige verbeteriegen te doen geschieden. In bet legerbevel Luitenant-genei-aal De Witte, gewezen opperbevelhebber der ruiterij van het belgisch leger, wordt nu algemeene opziener van het leger,, in vervanging van generaal de Selliers de Moranville. 10e hooM-aalmoezenier van Brussel Do B. H. de Meurichy, leeraar in het Sint-Lodewijksgesticht te Brussel, en krijgsaalmoe-zenier, is tôt hoofdaalmoezenier van het garnizoen te Brussel benoemd. Fi'ansciie troepen door Brussel Men weet dat de fransche troepen, die zijde aan zijde met de Belgen, onder het .opper-bevel van Koning Albert, het roemrijk offen-sief in de Vlaanders uitgevoerd hebben, ook zijde en zijde met de Belgen de wacht zullen houden aan den iujn. Jien groot deei dier fransche legers zijn reeds met onze mannen i'n Duitschland. Zondag is de 46e fransche legerafdeeling door Brussel getrokken, op weg naar den Rijn. Deze troepen deeden hunne intrede te Brussel langs de Zuidlaan en defileerden heel de Middenstad door, eu aldus langs de Kruid-tuinlaan voorbij het fransch gezantschap, op de Regentlaan, om langs de Wetstraat de richting van Tervueren en Leuven in te slaa.n. De zondagwandelaars waren in overgroot getal naar de Middenlanen gestroomd. Op de Regentlaan, nabij het fransch gezantschap, was de volkstoeloop ?.oo groot, dat vanaf 10 ure aile varkeer er moest onderbroken worden. De 16e fransche legerafdeeling was samen-gesteld uit verschillende regimenten alpen-jagers, ruiterij en artillerie. Rond 10 ure rukte de voorwaeht langs de Zuidlaan de middenstad binnen. Wanneer de fransche krijgsmuzieken door de lucht dreunden, steeg er een geestdriftig gejuich uit de menigte op. De optocht door de stad was een ware triomf voor de fransche soldaten, die kranig en flink, met 't geweer op de schouder, in krijgspas defileerden. Op heel den doortocht werden bloemen gegooid en generaal Gratier, de opperbevelhebber der afdeeling, werden zooveel bloemengerven aan-geboden, dat hij ze aan zijne manschappen moest overhandigen. Voor het gezantschapsgebouw rp de Re- fentlaan, werd generaal Gratier, ontvangen oor M. de France, gezant van ï'rankrijk, omringd door het gezantschapspersoneel en eene afveerdiging der Handelskamer. Generaal Gratier vatte er post en nam van ilaar zijne troepen in oogenscliouw, die kranig defileerden onder het geestdriftig gejubel der menigte, die de « Marseillaise » zong. Bii onze gesnecveMea Zondag morgend heeft er cens roerende vn-derlandtche betooging pluats gehad op de. graven van onze gesneuvelde helden, Belgen en Bondgenooten, die op het kerkhof van Elsene begraven liggen. Er werd in de ge-meente een indrutweklcende stoet gevormd, waarin al de mn.atsehappijen van" JCisenô ver-tegenwoorriigd waren door eene talrijke afveerdiging met vaandels en vlaggen. De leden van den gemeentciuid openden den stoet, gevolgd do^r de scho Ikind ren. Bij de graveu onzer helen hield M. Cocq, schepene van Bïsene, eene vlammende vaderlandsche rede-vœring, waai'in hij wees op onzen plicht de nagedachtenis onzer gesneuvelden steeds in eere te liouden. De gemeenteraad en do vaan-drigs der maatschappijon schaarden zich vervolgens rond de graven, terwijl de schoolkin-deren er geduiende een half uur voorbij defileerden.Op het kerkhof van Elsene liggen reeds 157 gesnenveldè soldaten der Bondgeuooten begraven, waarvan SG Belgen. * ' ♦ * Te Etterbeek ha<d zondig namiddag insge-lijks eene betooging plaats op de grave» van de soldaten, voor het Vaderland gesneu-veld. Al de moatschappijen der gemeente, met hunne vaandels, namen er decl aan, zoodat het een indrukwekkonde stoet was. Een schoolknaap hield eene aanspraak en diukte op de plichten van de aankemende jeugd. M. Godaux, dienstdoende burgemees-ter, spiak eene roerende rede uit, waarin hij de heldendaden roemde van de gesnenvelen. Het gemeentebestuur had eene praclitige krc-on gezonden en de afgeveerdigden der maatschappijen legden bloemengerven neeir4op de graven. De Eaatste engelscbe gesneuvelâe 't Is een soldaat-wielrijder, Edward Sullivan, die het laatst van ai de engelsche sinj-"ders onder den vijandelijken kogel Viel. Do dappere jongen, die vanaf den eersten dag der vijandelijkheden aan het front wa.s, werd ge-dood eenige oogenblikken voor de alkondi-ging van den wapenstilstand. Gebrek aan peerden Men weet dat het gebrek aiui peerden, al-hier, voortspruit uit de onverbiddolijke op-eitckingeE, dooi de duitschers gedaan. Naax het schijnt zijn cr nu aan de andere zijde van den Khijn pec-rden met de vleet. In het belang onzer bevoorrading en van ons vervoer moeten we die peerden terug hebben Nu onze jongens in Duitschland zijn, hopen we wel dat er middel zal gevonden woivlen om terug in bezit te komen van wat ons zoo fcrutaai ontstolen werd. Een onîsmappmgsdleiïst Onze gevangenen liadden in het kamp der burgerlijke gevangenen van Sennelager, in Duitschland, een bijzondereii dienst ingericht om de jonge gevangenen te doen ontsnappen en het belgisch front te doen vervoegen. Dit komiteit was samengesteld uit den E. II. J. Eaes, leeraar in het kollege te Veurnel; M. De Vos, landmeter te Gent; Al. Jfranchroly, schilder te Flemaile, en M. Collier, van Sint-Jans-Molenbeek.Dank aan den moed van deze lieden, zijn talrijke Belgen naar het front kunnen ver-trekken.De bezetliirag van Weeneii Na Berlijn is liet de beurt aan Weenen om de Bondgenooten te komen te voet vailen dat- zij de hoofdstad van Oostenrijk zouden bezetten. Te Weenen heeft de orde ook schip-breuk geleden. De revolutie heeft er een war-boel venvekt, waaruit schier mets goeds te rapen is. Daarom hebben de overheden de Bondgenooten verzocht er de orde te komen herstellen en te blijven handhaven met er fransche, engelsche en amerikaansche troepen in garnizoen te laten. De toestand m DuîSscbland De politieke warboei in Duitschland is van aard om de Bondgenooten te verplichten een waakzoam ong in 't zeil te houden. Wat zal het te Berlijn worden? Bolchevism of rustige republiek 1 Xn het noorden van Duitschland, in het gebied der baltische zeekust, viert het bolchevism hoogtij en dr.eigt heel de streek te overrompelen en zelfs zijne vlucht naar Berlijn te nemen. De bolchevisten hebben de sittatie "van Valk bezet en zijn in Kurland de Dwina overgetrokken, nabij Eriedriclistadt. Aldus rukken zij op naar Libau. Te Berlijn zelf zijn de vijandelijke groepen voortdurend in botsing. Daar heeft men de regeeringsgroep, de bende bolchevisten van Liebknecht en eene camarilla militai-isten, dio het er schijncn op aan te leggen eene tegenrevolutie uit te lokken. In dit komplob zouden betrekken zijn: Ludendorff, von Tir-pitz en |g>eneraai Scheuoh, gewezen minister van oorlog. Hindenburg, van zijnen kajit, blijit de opperle'der van het ieger. Tôt hiertoe heeft hij zijne troepen van kop tôt teen gewapenri geliouden. Van demobilisatie en ontwapiening van zijn leger schijnt niet veel in huis te ko-j men. Alleenlijk een paar oude klassen zijn j naar huis gestuurd, terwijl de rest onder de wapens blijft. Hindenburg heeft bovendien de regeering verwittigd dait hij van zin is een nieuw front te bouwea tien kilometers achter de onzijdige streek op den reenter Rhijnoever. De regeering heeft hem daarover uitleg ge-vraagd, doch Hindenburg is tôt hiertoe het antwoord schuldig gebleven. Ziedaar de gerncliten die ons uit Zwitsersche bron toekomen. Wij moeten er echter bijvoegen dat die geruchten niet zoo erg mogen opge-vat wonden. De Bondgenooten zullen wel we-ten waaraan zieh te houden. De troepen. der verbondene landen blijven. op oorlogsvoet, zoo-als vroeger, terwijl de hoogere legerleiding de gulden spreuk der latijnen indachtig blijft: «Si vis pacem, para belluml» — Wilt ge den vrede, houdt u tôt den oorlog gereed ». Een franscb oïficler vermoord De fransche luitenant-colonel Henri de Vil-laine was aan het hoofd eener milita-ire zen-ding naar Polen en Ukrajina gekomen, om een onderzoek in te stellen over de geschil-len, die oj^erezen waren tusschen deze twee staten. De colonel was den 3 december te Luof aangekomen, in Ukrajina (vroeger deel-makende van Oostenrijk-Hongarië). Hij ont-ving er het bezoek van M. Levitsky, die zich zelf kwam voorstellen als président van de republiek Ukrajina, doch colonel de Villaine ontving hem heel koel en antwooidde dat hij hem enkel kon ontvangen als gewezen voiksvc-rtegenwoordiger van den rijksdiag van Weenen. In Polen viel den colonel eene geestdriftige ontvangst ten deel. Bij 't verlaten van een feestmaal wenl hg door ukrajeensche soldaten aangevallen en dood geschoten. — * Rond het Vjredeskongres Verschoven Zondag en voigende dagen moesten er te Parijs besprekingen plaats hebben tusschen verantwoordelijke afgeveerdigden van Erank-rijk, van Engeiangd, van Italie en van de Vereenigde Staten. Die besprekingen moesten dienen als inleiding aan de voorafgaande-lijfce vredesonderhandelingen. Doa.r président Wilson een bezoek moet gaan brengen 'aan de amerikaansche legers, en hij vervolgens naar Londen gaat, heeft men die bespreKingen moeten verschuiven. Evenwel zal M. Wilson van zijn. verblijf in Engeland gebruik maken, om met de regeering van dat land te onuerhandelen^over het vraagstuk der vrijheid van de zeetn. Daar er in Engeland nogal a^ngedron-gen wordt op het samenkomen van de ge-volmachtigden der hoogergenoemde landen, denkt men dat het niet lang aanloopeu zal of de onderhanC -li• •> zullen kunnen hernomen -worden. Verklaringen van M. Wilson' Président Wilson heeft te Parijs zijne mee-ning geuft over de aaiisfcaande Vredescon- • fcroncie. De Président deed eerst en vooral opmer-ken dat het Kongres van Versailles eene groote tegenstelhng zal wezen tegeri het Kon-gies van Weenen, in 1815, na den val van Napoléon, en welk verantwoordelij k was van veel kwaad door heel de wereld. Op dat Kongres, zegde M. Wilson, waren de afgeveerdigden meer bezorgd voor hun eigen be-langen en voor die van de standen welke zij vertegenwoordigden, dan voor de verlangens van hun volk. Versailles moet eene verga.de-ring wezen voor de dienaars der ver tegenwoor-digde volkeren. We moeten allen onze op-gedane kennis en ondervinding ten dienste stellen van de idealen, die aan ons allen ge-meen zijn. « De Investies, die moeten besproken worden op het aanstaande Kongres, zullen van zoo groot belang zijn, dat de Vereenigde Staten niet weigeren konden de groote vcrantwoordelijkliekl van de Bondgenooten t-e-genover de beschaving te deelen. Ik kan slechts in zekere mate mijne medewerking verleenen aan de oplossing der groote vraagstukken, en zulks met alleropenhartigst mij-nen persoonlijken laad te geven aan de Staats-mannen van de verbonden landen. « Al de naties hebben tlians de oogen ge-ràcht naar Versailles en ik ben zeker dat elkeen zich dezelfde vraag stelt: « Zal men tusschen de Staatsmannen. die gaan samen komen, genoeg wijsheid en beslistheid vinden om een dam op te werpen tegen do toekomstige oorlogen? » De moeilijkheden en de verant-wooi-delgkheid welke men na den oorlog te-genkomt, moeten gedeeld woiden dcor de groote wereldnaties juist gelijk door die naties welke minder machtig zijn. « 't Zal mijn voorrecht zijn in eene nabij zijxide toekomst, zoo hoop ik, in Erankrijlc te boraadslagen met de Staatslieden der Bondgenooten. Maax ook wil ik de verbonden landen bezoeken om daar, door persoonlijk onderzoek zooveel mogelijk de algemeene gevoelens te keanen over de bijzonderste vraagstukken die gaan gesteld worden. » De Président der Vereenigde Staten deed vervolgens uitschijnen dat zijn vurigste wensch is een bezoek te brengen aan het amerikaansch leger, alsook aan Relgië en aan het Noorden van Erankrijk. Ten slotte sprak hij zijne be-wondering uit voor het prachtig werk <lat ver-riclit werd door de groote engelsche vloot, welke aan de Bondgenooten de onvergelijkbare weldaad bewezen heeft van de vrijheid der zeeën. Hcop in de toekomst M. Wilson, ondtivraagd over zijne gevoelens aangaande de uitslagen die door het aanstaande Vredeskongres zullen bekomen worden, drukte zich volgeniderwijze uit : « Ik heb daarover niet de minste onge-rustheid. Wel intcgendeel heb ik de zeker-heid dat de Staatslieden, door gemeenzame besprekingen, er zullen toe komen tôt eenei rechtveerdige en redelijke oplossing der vraagstukken welke hun zullen onderworpen worden. Alzco zullen zij de erkentelijkheid ver-dienen van heel de weiieldJ, wien zij den kiegeh-ten en nuttigsten dienst zullen bewezen hebben die ooit kon bewezen worden. Onafhankelijk Het district Eiume, dat v66r den oorlog tôt Hongaxië bohoorae, heeft besloten voor-loopig zijne onafhankelijkheid uit te roepen. Do nationale raad nam die beslissing, in af-wachting dat het Vredeskongres de vereeni-ging van Eiume bij Italië zal erkennen. Verantwoordelijkheld De nationale vergadering van Duitsch-Oos-tenrijk heeft een wetsvoorstel goedgekeurd, waarbij toegelaten wordt de verantwoordelijk-heid op te zoeken aan den wereldooriog. Het ontwerp schrijft insgelijks vervolgingen voor tegen de verantwoordelijke daders. HIER EN DAAR [Weeshuis. — H. M. de Koningin zal bin-i nen kort eene afveerdiging ontvangen van hetj nederlandsch dames-komiteit, dat in Neder-. land eene som van 500,000 fr. bijeengebracht heeft voor de cprichting ven een tehuis voor; belgische oorlogsweezen. De afveerdiging zal vergezeld worden van twee amsteidamsche weeekinderen, in hun zwart-rood kleedje, dia de gelasom aan Koningin Elisabeth zullen aanbiedeo. "De Grocdwetîisrzie.-aiïig. — Maandag voormiddag vergaderde de ministerraad, onder] het voorzitterschap des Konings, en heeft de kwestie van de Grondwetherziening besproken. Zooals het in de Troonrede aangekondigd was zal deze hertziening tôt algemeene kiezingeni noodaaken, waartoe al de Belgen van 21 jaar oud zullen oj^eroepen worden. In den Senaat. — Maandag namiddag vergaderde de kommissie van den Senaat, gelast met het onderzoek van het voorloopig wetsontwerp op de financies. Het ontwerp werd, na eene lange bespreking, goedgekeurd. Het ontwerp van kontingent voor 1919, (300,003 man op oorlogsvoet en 100,000 man in vredestijd), werd na eene korte gedach-tenwisseling goedgekeurd. M. de Ro, verslagi gever, legde onmiddellijk zijn verslag neer. Artikel S10. — Do minister van justicie heeft eene kommissie samengesteld, gelast een vooTontwerp van wet op te stellen waarbijj art. 310 van het Strafwetboek (de bescher-ming van den arbeid) afgeschaft, en de syn-dikale vrijheid ingericht wordt. ïluldebetaon Lemonnier. — Zondag mor-gend heeft het personeel der openbare werken van de stad Brussel, ten stjadhuize hulde gebracht aan M. Lemonnier, wegens dezes kloekmoedig en vastberaden opti-eden tegen de Duitschers onder de bezetting. De dienst-overste M. Sacré sprak eene redevoering uit en overhandigde M. Lemonnier eene herinne-ringsplaat, voorstellende in zinnebeelden den tegenstand der stad Brussel tegen de wegvoer ring der werkeloozen. Kaar Lonâon. — M. Delacroix, voorzit-ter van don ministerraad, ,en M. Eranck, minister van kolonies, vertrekken donderdag; naar Londen, langs Boulogne, ten einde er eene samenkomst te hebben met M. Lloyd Geoi^e, eersten minister, en met i ! kansa-lier der engelsche schatkist. Een g'oed gedacht. — Uit Engeland zullen weldra een aantal deskundigen in zake weef-nijverheid naar België en naar het Noorden van Erankrijk vertrekken, om te helpen aan de herstelling van die nijverheid aldaar. Het doel der zending is de bestatiging te doon van de sehade, aangericht in de katoen- en wolspinnerijen en wevorijen, alsook het op-maken van beetekken om, in zoo kort moge-lrjken' tijd, in de vervanging te voorzien van de door de Duitschers verniolde of gestolen machienen. Terzelfder tijd zullen er met de belgische .en fransche overheden maatregelen getroffen worden om werk te verschaffen aan de vluchtelingen die in hunne heerd-i steden terugkeeren en ook om de handels-betrekkingen van voor den oorlog horaan te. knoopen. Eleison naar Eagaland. — De algemeene consul van Engeland te Antwerpen brengt het publiek ter, kennis dat rer nog groote ter kennis dat er nog groote moeilijkheden .verbonden zijn aan de reis naar Engeland< De personen die naar Engeland willen reizen, 1 moeten een paspoort aanvragen aan een con-. sulairen officier: te Antwerpen, in de Han-delslei, n. 39, en te Brussel, in de Bastioen-> straat, n. 3. » Voor de soldaten. — Het Nationaal Hulp-en Voedingskomileit laat aan al de soldaten, in «tenue», toe in de spijshuizen door gemeld komitèit ingericht of bij het werk aange-sloten, zonder kaart een eetmaal te gaan nuttigen, tegen de betaling van den vollen prijs. Alleen hun matriculnummer zal op eene bijzondere lijst ingeschreven worden. De belgische militairen, wier families reeds ingeschreven zijn bij het Werk der Goed< koope Eetmalen, aan verminderden prijs, kun^' nen een eetmaal bekomen, in dezelfde voor-waarden als de andere personen van net huishouden, mits eene bijzondere kaart te liaierj. in de bureelen der Ernest Allardstraat. deze kaart te bekomen zullen zij do verschillende huishoudkaarten moeten voorleggen. De staatbediendens, wonend buiten den: brusselschen omtrek, zullen dezelfde voordeei len, aan de soldaten toegekend, kunnen ge-' nieten, indien zij zich in ambtskleedij aan- ' . bieden; voor de staatsbedienden in burger-kieedij zijn, in hooger gemelde bureelen, kaaj> ten te bekomen tegen voorlegging van ge-tuigschriften en ook van hunne identiteits-kaart, bewijzend dat zij buiten Groot-Brussel gehuisvest zijn. Machtige Belgische ma.atscîiappij van lavenaverzelrering biedt toekomstpo-sitio aan opzieners en agenten van duitsche of ocstenrijksche maatschappgen, die nieuwe positie zoeken. Vast tralctement, hoog com-i missieloon, reiskosten. Schriftelijke aanvra^ ge.i zenden onder letters B. E. V. Ag. Havas., Tegen het draîikmisbruib. — Het ver-t, bond der Katholieke Matigheidsbonden van België heeft aan den Minister van Rechts-i' wezen het volgend schrijven gericht : « De Eederat-ie gelast ons U de oprechte gelukwenschen te sturen voor de ernstige maatregelen door het Gouvernement samen1 met het legerbestuur genomen tegen het al-> coolmisbruik. « Ongelukkiglijk worden de beste beslui-q ten en wet ten, evenals vroeger de « Loi-i Wet » 9 maal op 10 schandelijk overtreden. Een voorbeeld: Het uitstekend besluit nopena' het verkoop van sterke dranken wordt lieden nog overal overtreden. Treedt men in' eene herberg of koffiehuis, vraagt men genever of de schadelqke absinth, de knecht zal het! iederee'n bestellen. Dit gebeurt niet alleen* Iqk in de stedeni Brussel, Gent, Luik, Antwer-* pen, maar tôt in het kleinste dorp. « Waartoe dienen dan de bevelen wanneer ze niet onderhouden worden? Het miskennen der wet vermindert voorzeker het gezag vans den wetgever. « Wij durven, Heer Minister, UEd. ver* zoeken Uw edel werk van openbare gezond* makingi te volledigen en maiatregelen te treffen opdat de wetten en besluiten zouden ge* eerbiedigd. worden. » Opgepast l — Zullen tegen beigisclie munti NlEI'i kunnen uitgewisseld worden, of zullen ook NIET aanveerd worden voor de afbe-taling der inschrijvingen op de Soha.tkistbon^ 5 t. h. : de duitsche bankbiljetten van 1000

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection