Het nieuws van den dag

680498 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Novembre. Het nieuws van den dag. Accès à 11 decembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rv0cv4d596/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vler-en-dertîgste jaargang. - NtîîlitHeV 5 . I o ceniiëlriën per riummsr Bfifssef, Vrijdag 26 Notfember 1918 msrse.*-*mrussrafSjj.». .» ■.. i ■—- ,—.m» HET NIEUWS VAN DEN DAG j aankondjgingen Ter kleine regel . î fr. Tussclien de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgcvallen per regel ....... 3 fr. bestuufs ef< opstel ! Zaadstraat, 16 Î'HLBFOON 171 j DÂGBLÂD G-estioht door Jan HITYQ-HB EUREEL DSR KLEINE AAM0NDÏ5ÎKGEN : Zandstraat, 6 THLSFOOK 7 9 43 abonnementen: De "pïijzèa 'zM later vastgesteîd worden. • Eendracîit maakt macht Zoo luidt onze nationale leuze, en meer dan ooit, moet de sclioone waar-heid, die erin uitgedrukt is, eene sterke en onwrikbare werkelijkheid zijn. Dank aan die eendracht is België geboren in d830, bloeiend en rijk geworden in de 84 jaren, die op onze omwenleling van 1830 gevolgd zijn ; en dank aan dczellde eendracht, die meestâl de onde veeten en politieke krakeelen gedurerçde den ontzaglijken wereldoorlo'g stop gezet lieeft, is België sterk genoeg geweest om het hoofd te bieden aan den trouweloo-zen aanval van het overmachtig Duitschland, oni met gesloten gelederen pal te staan op de roemrijke oevers van den Yzer, en om van daar aan den meineedi-gen keizer Wiihelm fier, toe te roepen : — Verder gaat gij niet ! Nogmaals dank aan die eendracht, heb-ben wij in de vier lange jaren der on-menschelijke bezetting der duitschers, toen wij onder hunne hiélen vermorzeid lagen, onzen natio'nalen aard bewaard en rein gehouden, zoodat de vijand zelf aan onze taaie vastheradenheid hcelt moeten hulde brengèn. — « De Belgen kan men niet verduitschen ! » vloekte de duitsche algemeene gouverneur von Bis-sing, vah onzaliger gedachtenis; en zijn opvolger von Falkenhausen weet ook van onze koppigheid te spreken ! Enkele ver-raders tellen wij natuurlijk hier niet •niede : kerels, die hun geweten en hunne eer tegen geld — en hier was het nog gestolen geld — verkoopen, vindt men overal; en onder de apostelen is er ook een Judas geweest. Die judasserij zal en moet gestraft worden. Aan de ijzersterke krachjt van ons na-tionaal karakter heeft iedereen in de beschaafde wereld allen loi toegekend. Overal is België verraaard en geroemd aïs het land der martelaren en der hel-den, die nauw onder malkaaf verbonden, ailes prijs gaven om hunne eer te red-den; en die dan ook dank aan hunne eenstemmige vaderlandsliefde de macht van den duitschen reus gebroken heb-ben. In Engeland, in Frankrijk, in Ame-rika, in Italië, in Japan, in de verbondene en ook in de onzijdige landen, wordt onze driekleurige vlag als het zimiebeeld der ridderlijke eer àanzien en gevierd. Nu dat ons lijden voorbij is, om aan 'vreugdig verblijden plaats te gunnen, zal zulks onder vele opzichten ten goede komen. Ja, leve België ! leve de eendracht, want de eendracht heeft den tegenwoordigen roem bewerkt en is de grondslag voor, onze bîijde hoop in de toekomst. Deze eendracht, die ons gemaakt heeft wat wij zijn, moet ten allen prijze bewaard blijven. Laat ons hier klaar en duidelijk spreken. België, ons duurbaar vaderland, ligt eilaas ! in uitgestrekte deelen van zijn grondgebied verwoest. In de vlaamsche streek bijzonderlijk, en wel voorname-lijk in West-Viaanderen liggen steden en dorpen plat vernield, verbrand; en de vijand heefterzijneonmenscb.elijkewoede letterlijk bot gevierd. Yperen, Dixmui-den al die plaatsen, waar de heldhaftig-heid onzer soldaten meest roem inge-oogst heeft, zijn het mikpunt geweest van zijne onmeedoogende wreedheid, en zijn niets anders meer dan nare en onbewoonbare piilnen. "West-Viaanderen is ten grooten deeie een woestenij geworden, zonder monumenten, zonder huizen, zonder hcfsteden, zonder kerkfen en wegen, zonder boomen en planten, Het zeewater, dat men in het begin van den oorlog over den grond hçeft doen stroomen, om zoodoende. den duitscher tegen te houden, heefy de eertijds zoo rijke landerijen en v/eiden voor lange jaren onvruchtbaar getaaakt. En daar waar de oorlog het land zoo ijselijk niet geteisterd heeft, zijn aile werkzaamhe-dén toch door den Vijand si.il gelegd : de nijverheid is te niet, aile handel is ver-dwenen; en de havsn van Antwerpen onder ander, die eertijds zoo bedrijvig was ten dienste van ï/et land, is sedert vier jaren zonder scheepvaart. Wat meer is,onbermhertig heeft de Duitscher gelieel onze ekonomische uitrusting stuk geslagen, de spoorwegen ontredderd, de buurtspoorwegen vernield, aile grond-stoifen weggehaald, de machienen vernield of naar Duitschland weggevoerd. Geheèl het land is bovendien niet ontzag-îijke krijgschattingen belast geweest; en buiten ;le vreeselijkeschade die wij gele-den liebben, moesten wij nog jaarlijks 600 millioen aan onze» jèrdrukker beta- len. Meer dan drie miljard heeft Iiij ons alzoo afgeperst; en men heeft uitgere-kend dat hij ailes te zamen geteld, voor meer dan 13 miljards in Belgie vernield, weggevoerd of verbruikt heeft. Laat ons vlakaf bekennen : België is uifc-gezogen dopr den trouweloozen vijand;*, het is ten g'rond; het is verarmd; en het zou, eilaas! ten gronde blijven, indien iedereen nu zijn uiterster krachten niet inspande om met onverpoosden arbeid, en met eene ieverige neerstigheid België wederom op te bouwen. In den vollen zin des woords moet het belgisch huis . op nieuw opgetimmerd worden : de steden en dorpen moeten wij herbouwen; de nijverheid moet herbeginnen : daartoe moeten de grondstoffen zoo gauw moge-lijk in ons land aankomen, en bewerkt worden. De handel moet herleven; en zoo verre aïs het zijn kan, na het in den grond boren vanzoôveel honderden sche-pen door de duitsche duikbooten, moeten uit de overzeesche landen al onze > benoodigheden opgezocht worden. Werk is er in overvloed; wij staan voor eene reusachtige taak : en daartoe moeten nu aile krachten vereenigd worden en blij-. ven, tôt nut van iedereen en tôt het her-opbouwen van ons Vaderland. Aile krakeelen moeten ophouden of op-geschorst worden. De regeering, het is te zeggen, onze beminde en dappere ko-ning Albert met zijne ministers, de beide Kamers, al de ambtenaars van het land, al de politieke partijen van het land, Vlamingen en Walen, moeten samenwer-ken tôt hetzelfde d'oel. Het'oogenblik is : nu slecht gekozen, om met zekere socia-listen, het recht van werkstaking te komen opeischen, en zelfs voor degenen, die in den dienst van den Staat zijn, een syndikaïe vrijheid te willen afpersen. Als cen land zoo afgrijselijk beproëfd is als het onze, en iedereens medewerking noddig heëft;ls het niemand toegelaten het mes op de keel van ons uitgeput Vaderland te zetten. Dit ware verraad. Wij weten wel dat Duitschland ons zal moeten schadeloos stellen : maar zoo iets gebeurt in een enkelen dag niet; en intusschen is de opperste leiding der regeering door iedereen te erkennen, en krachtdadig te steunen. België moet op den allerbesten wil van ai de Belgen k'unnen rekenen. Voorzeker zijn er gewichtige vraag- , stukken op te lossen : de vlaamsche < kwestie is er één, en niet de minste. De kieshervorming is er een andere, en wij weten dat de regeering er zich ieverig mede bezig houdt. Maar het heropbou-wen van België is het vraagstuk, dat nu ailes beheerscht: «iLdaartoe moet ieder- ! een oprecht de hand toesteken : op al die i zaken komen wij weldra terug; maar nu : is het dringend onze nationale leus in woorden en daden getrouw te blijven : ( Eendracht maakt macht ! Geen twistzoe- ; kers : Leve de eendracht ! Leve België ! HET VÂÂRWËL ÂÂN DEN HÂVER . JI. Ocorom&n, voorzit.t-ei' vaa den. belgischen , ministerraad iieeft aan. ds burgeaneesters van den Haver en von Sainte-Adresse (Frank- j rijk) voigenden brieï gezonden.: t Œiïïigg'e, J G november 1918. Door de droovig'e vereisolifcea van den oorlog i uifc hun land yerwijderd, hebben de belgische ; regeering en versclisidene. duizenden taxer î laudgenooten xa uwo gastvrijo st'eden een ver- ! blijf g'evonden, -waarvaa de herinnering noch < uiti hun gedacht noch .uit hun hart zal uitge-■wisohfc worden. Bank aan heti toevluchtsoord dat gij aan < de belgisclie vluchtelingen zoo beiyidwillig ' verlecnd hebfc, liebben deze, zonder hun verre ' .Vaderland te verg'eten, een machfcigen troost, k in de lange beproeving van de schoidiirg, . î geronden, i'n de gulhartigs gensgenhcidsblij- : ken, die hen te beurt vielen. ,j In uw midlderi hebben zij de vwugôte en de î di'oeflieid van hefe leven gekend: zjj hebben er (î hcerden gesticht en vriegen geplaat'st; zij la- ! ten er ook gr'aven. k Ce tei'ugîcecr in het land beschub ons tuet ! < tegen rie ontroeri'ng die zich van ons mêestèr ] maakfc' bij het gedacht; dat wij het toêvluchts- t oord verlaten waar wii vier jaren van ons j leven .doOrgebracht hebeiens Hesl en gansch l verlaten wj] u niet. Onze dankbaarhsid blijf fi: g de tlijd en de rfcrgetelheicî rullen: niet» te- 5 g,en haar vermogen. Laatl ons too, heeren bur- 1 j^smeesters, u ta verzoeken, in onzsn naam j Saxt nwe bevolkingen den gi'oet te brengen î onzen dîepe en duurzamei g-enegenhe'id. î (Get.) COORBMAÎf. j D«jn 18 november had ,ten stadhuize van 1 Qen Haveiveene ontvangst plàats v&a de bel- j gfeche îainistexs eni ambtwnaars, die daair siog \ verbleven en zich yooj dâ afreis gereed 1 maakten. t M. Moi'g&ncf, burgemeester vatt den Ha- g ver, Bat do gemoedêlijke plechtigheid v'box1. ïijdena deze ontvangst heoi't Helleputts t aangetoonciiga dat de belgische regeering^ ia I den Haver "een monument zal latej; oprich- • £ ten, jjjs daxjkbaa,r ajaaideaken aan ds eulie ' ^ «liejrç er gey^ndea neeft, .; 11 'DE SPOORWEGEN De vraag die nu gestekl wordt is : Zulletf wîj optoieu-w kunnen reizen en in welko voôr-^ïuifdcn 1 Hebben onze sp&orwegen en loko-motisven En waggjons niet ico vcel gélêc^en 'tijelens de vier bezettingsjaren? '.Wij bezaten ia B^lgiê, voor den oorlog, ds rijiste spoorweginrichtiilg van 3fe wereld : na-gefcoeg 6-,000 lokomotieven, ongêveer 90,000 •waggons, .7 tôt 8000 rêigieerswaggoûs. Ouïe spoorwengèangaara en wez-fthuizen warcn op bewondfeÇsruEweerdige wijjo ingaricht. 'Men beter de bplangrijkheid van ons spoorwegmatêrieel beffl.-ijp'jn, wanneer tnen weet idafc Duitschlaaid, 48 maal grooter dan Belgie, -slechts .35,000 lokomotiévea en S Jwn-ïérd duizend wàggûas bezafc. iW>t is er ,vaa ai datjnaterieel gevrorclcrî ? O'p hêt odgeitbiik fljat het belgisch léger deôr &e dgitsehe legermacht achteruit ,ge-drôngen werd !Ka op den IJeîa.* moest terng-trekken. gelukte meii èriii te redden ea ia Fr&nferijk in veilig;heid .te brengen. ongevesr Veertig per honderd der, lokomotieven, 't zij 1020; tien per honderd wàggoiis, 't zij 9000; tAvmtig- pea- honderd reiïigerswagei^ï, 't ïij zeS-tien honderd. De Jokomotieven werde'n in goeden staat yshouden in 5c wïikhuiiaa door den bel-gisch'en Steat, te-Wasse], aabij Eouaaa; sinos werden S0 <?rv£n aan Rugla-nd. verkocht en de heHt van de otërblijyenden aaa d» italiaan-Dche. ftwnscto en engelsche spoorwegen ver-huririd, met de -verplichting ailes in gpedeiî staat ierng te geven,. of door , lokomotiaveïj; van hunne spsojwegen te vervangea. langs Sien jeant moet ffien bijgevolg niet ongerùst zijn. -Het zal niet lang aanloopen of ait matericeî zal tèmg in gebïuik kûnften noraen worde'n. A&ngaande deswaggons eu de reiz.igerswa-, ïens kan raë^, voor het oogenblik, nièts. #èr-jekeren.Evenweï, mtigën w.ij hopen dat de engelsche èû franscîie regeeringan een deol van iun milifiaii1 œateriêel -Jte ou;:e« • {>eschikkiug zullep steïjèn. Aang'ezien, an'derzijds, jBolgio zija deel hebben zal van de -5000 lokomotieven. en de 150,000 waggens, die Duitschland, krachtens^ Se bepalin'ien ,vaa de vpprwa-ardcn des Ava-penstilstanids, aflevcren moet, ziet de toekomst èr niét zoo duistsr uit. als men het vrel zou vreeZen. De spoorlijnen zullen mogelijk niet te veel geleden hBbbsn. Naa.rDîste onse ttoepea Voor-uit komen worden zij, langs den overkaniJ van het front, terug in goeden staat gebracht; fangs desen kant vaa het front hebben de duitschers niets vernield, en zullen wii de fepoorlijnen kunnen gebruiken, zooals zij door jeu vijand, b;j zijnea' aftocht, gebruikt wer-den,^ , —^ Eee gewlclitlg vmm PiresMeiit Wîlson Piesident Wslssss SbeSS» door 6e îtss-scEaeîîKonisS eeaeir oBtaiJâîgie kcBselesif 9 le âasteeîse reseepiiîffl vCïwiSHg® daî, iisâïen ï'.îj sseS alïîïeefcê iiseî âe i/isSeiK. «Se ^s|aîss!e5ïiSi3seâeiî oîîmïdsîe-iî|âs zullen Ssemoiaciï wo^fieHSi, aanjjE-sïesa eeo fies isiizon^ste voorwaar-Scb vah «Seœi wapeastîIstaEsâ îs : feeï tsaHâfeâven ras âe volstï'eKïsï® ©ï*îïe in UtEltscMand. Ee® 2s léragevolge «îezer beïsenâmgi-Scïras qï dEÊ'àselse reoee?2aig SseS 3©ffiVsïEîesîieïî? der t'assîseîae Sovîsts ^eywIStigd feeeSS alaî eesae bolffilBevIs-lîséhe dîplomatleke veTîegenwoorjîI-ijSng wei 'S ®©sf®ra&SI$î Se Berll|n eïcî gcw cnsc&î werâî. OE lELGElTïlFRi'â-, Het is niet alleen op de slag^clden van uuik, Ebelèn. Diest, ^Uitwerpen, Eppeghem, în den Yzer dat onze troepen zich met roem jeladen hebben, ook in heti verre Aîrijia s do belgische heldenmce'd met lauweren bs-a-oond geworden. Twaalf honderd 'officiers en onderofficiers, litgekozen tussohen het puik onzer jetigd, -;ijn naar 'onze kolonie vertrokken om daar iet zwarte leger aan ,te voeren, dat onder let bevel stond van generaal. Tombeur en le kolonels Henri en Molitor; De Ruanda>, de rijksto provincie vaai Oost-ifrika, wier koning Musinga de groote vriend . 1er belgen geworden is ; de Urundi en de Cabcra, twee andere belangrijke provincies, verden na heeten strifd door onsi legertjc ver-jverd op de duitsche troepen, die totaal ver-lâgen worden'. Deze zcgepraal is des te schoo-îer, daaï ons loger in Afriia noch bestemd loch voorbereid was fct oorlog voeren. Immers, 'ftjgeas de Oongoregeling van Dcrlijïi, — door ms esrlifk, nageleefâ én door den vijand be-ichouwd als een vodje papier, — moest onze (pente-i'e macht in de kâlonia enkel dienst Icen als policie en : niet als oerlogslegeA Sn f)oen de oorlog nitbiuk: en oaizo troepen ildaar aa>ng'evallen werdeo,- moest heel dat rolicieleg'ertje heringerieht wordeh. Er ont-nal-cea manschappea en materieel. Er moest jasorget worden Voér de verdediging der Mee->en, en daarom mcfesfe er op het Taaig'aiii'ka-aeeï een «ïieriXis van W-aAervliegt'uigen jnge-io'htj worden, evenais eone eterke art'illerie-rerdediging. Er moesg eene haven gsbouwd ?œrden, sehepen giettmmerd, spoorR'egen, tele-otals Jiieuwe banen en verlceerwegsn aaunge-egd. Welfc renzenwerkl En toch zijn onze ragingen met den besteû uitelag bekroond ge-rorden. Tob in 'apxil 1916 werclen onze ko-oniegxenzen fepper verdedigdi en behouden, errwiji in den £ajneroen eene aideeling bel->en met de Iransch-engelsche troepen samen 'ccht •feoti de veroveringt dezer streek. In 1916 ieg;o:pL het offensief tegen Duitsch Oost-Afrika: >e bfelgen bezetten heel het Noord-Westen .e^er duitsche kolonie, alsook de oevers van angaarika tôt Ksmarkbriig. Den 19 septem-■en yerqyerden 2ij Tabora, aldus. don yijund een gronclgebied vaa 200.000. vierkants kilo-, meteisî 'ontmiïlcendc. De belgen stonden .Tabora af aan de- engel-i schen tegen wie de duitschers een offénsief ontket's'nilen'. Onze troopen werden ter hulp ontb.oden, en nogmaals leden "de duitschers de Êederlaag. Dit belgisch hulp léger stond ander sïo bc/slen van kolonel Hnyghe. De engelsche; geaeraalS' en de transvaler Smuts hebben onze troepen: de geestdriftigste hulde gebracht. Het uitgestrekt grondgebied, door onze troepen yq,roverd, is acht ni agi grooter «an iBelgie. ^îlRllMAR To Be-naa. — Moigen. zlaitet'diag, ten 2 nre 's namiddags, zal in do hoofdkgrk van Brus-sol een plechtig Zz'Te Deinn » gfcfcongen wor-Iden. De krfniaklijke Familie zal fiezé jfl.-'dxukwekkcnde pleciitiyheid b^wonen. Een koaiuklijïo télegram. — Den 17 november, dag vân de verlossing, had het! tgemeentebestuur van l'russcl een tele'gram van vcrkleefdheid aan! dea Honing: gezopden, 0Î6hicr' hefe koninklijk antwoord: ;« 1k bedanb rechtzinïiig! den heeï scjiepene femonnier voor het hârtçïijk tclegram dat hij m:ij, namensiizijne meidebui^-ers gezcaden hee-ft. « Ifet is met ont^oering' da>c de Ksaingin en ik deiïken aan onzen t'-mgkeer in do hti'ofd's-tacT, vrij'da.g' aanstàJmd'e. ' « (Get.) ALBERT, .« L'oph'em, 18 , november , Es "rc03iracle. — Hed.cn, vrijdag, zal de JCenicg. voor de yereenigde Kamers, - in het Faleis ider Natie, de Troojirede uitsprelïea, waaria, in groote (rekken, het program van het nationaat gouvernement, dat 's lands be-gtuttr in haMiien neemt, zal venneld worden, De- fcwes-tie vaa het zuiver ea algemeeml stomïecht pp 21jarigen oudei'dom, worçlt voor-behouden voor ,de .bespfeking van de kies-weî. ' ij- Het regeeringsprogram zal1 tijdens de be-spreking over het antwoOrd op de Troôn-redè, tôekomênde week ■ dins^teg, door M. Delacroix aan de Kamer omstandig uitgelegd worden, Het lîiëuw misis.tei?ie. — Het nieuw -ministsrie is definitet samengiestièld : Slechts twee wij'zigingsn d'ienen' gebracht te worden ban de " namen, die wij in' ons yorig num-m'er meaegeclee'îd heblien. ' * In de plaats van M. Vaa de Vyvere. wor'dt hefe anibt van ministsr van Daii,dbouw door baron liuzette wasurgenomen. Het is M. jlass-on di<i minister yan oorlog! zal worden. Dcnderdag. namiddag1 "werd He eerste mi-nistferraad .gehouden, ten ' huiza .,van M. Delacroix, de 'Stiassartstraat. J Staatsaainisters. — M. A. Max, burgemeester van Brussel, ea M. Er'anqui, voor-zittèr van liet N&tionaal Hulp- en Voeding;s-komiteit, zijn door Z. M, den Koning' tôt sfeaatsministers benoemd. ; . Het Vsoâesoong'res. — Men yerw!acht dat M. Clemencea.u zal - gekozen worden als bestendige vooi"zittter van het ,Vreolescongres, alhcewel Président Wilsùn wa.nrschijnlijk zai uitgenoodigd worden zekere bijeenkomsten te willen voorzitten, en misschien wel de ope-ningszitting. De afgevaardigden van Japan zullen zija: markgraaf Ohinda, zijn' vertegen-wç>ordiger in Londen en M, M.assin, zijn yer-tégenwo-ordiger in Fa*fls. - .. Onze tègiaiKitsvâandels. — Donderdag voormiddag, ten li ure, kwam ceno afdeeling gidséri posé vatten voor de Noordstatie, te Brussel. Onmiddellijk werd de ruime Plaats door eene overuilrijke mefligfce ingenomea. De polî ho. koa slechts met de grootsta moeite rond onze ruitei's 'ivat plaats -ruimen. Een kort bevél weerklonk; de ruiters trok1-ken den oabel en de trompetten ; bliezen den groot aan den Standaard. ^ iDe glorierijke standaard van het 2e gidsen vérs'Cheen, gedragen door een jongen officier.' Over de drie kleuren staat het roemrijk woord « Haelen » geschreven. Haelen! Eene d,er schoonsto bladzijdea uit de Geschiedenis van ons léger. Eene geesteiriftige-entie werd aa.u den fie-ren staiKteard, en tegeîijk aan onze hojdhaftige gidsen ge'braclit. Ds Bsïpisclie log-ëïtros. — Donderdag van voor den midâagi tôt tegen den avoixd defilcerde de belgische logerfrns la.ngs de Zuidelijke .buitenlanen der hooiustad. Honder-den proviandv/agens, rollendb keukens, met legeiiiitrustingen opgekropt-e kamions, enz., senz., alien met. goede en welgevoede peerden bespannon, vormden een eindeloozen stoet. De legerttfos Invam rechtstreeks, in dag-m'arschen, yan het laaiste porlogsg'ebied, Men "koa het' bain de inanschappen zien dat zij uit den slag! kwamen, doch ki-anig en kloek en gezond. Zij aten, al Vcortrijdende spierwiti en lekkeï brood; hieï en daar werd er t'usschen hen en 'het volk, dat zich op den langea do'ôrtooht bevond, kwinkslagen gewîsseld ^}ver het zemelgebak dat al jaren lang ons dagelijksch broed is. Tô Efeterbeek is er artillerie aangeko'meij.; vzwaa? stukken geschut met het roe.rq.rijk op-schrift: '« Passchendaele, September 1918.K»' De ïraîisoh© kurassisrs. — DoïtdeKlag Voormiddag1 zijn de 3e en Ge regimenten franscko kurassiers in de Hoofjdstad aan-giskomen. Deze flinke krijgers, in hunna bîasûw-grijae. veldklecdij, g-ezeten bp kloekc peerden, werden. op hunnen doerto^lit geest-dr'iftig toegejuicht. EagsLsohe troepen. — Er! zijn douder-dag. ook engelsche bereden troepen te Brussel aangekomen. Er waren ook eenige schotsche Hooglanders, zcex schilderachtig met Jiun ïo^e ea bloote beenea, " ■ ' i Do belgische aj.tgev/'skeKen. — Da vol-gendo natal werd door het belgisch geaant* schap Van Parijs aan de dagMaden aldaajr ■ feeaonàen. .Wij declën za mede omdat zij een groot 0eel onze- laaâgenooten aaiifaelangfes «..'ipa iterugîaeer iniafett België van de uitge* vi-ekonen dte Shfaçs in Er'ankrijk îVerblijven^ j, kan nog niet onmiddellijk .toegelafièn wordenj Die ïnoejlijkÎMîden (vm B.e bevoorradiïig', nog; vergergerd door de togenwcwdigheid van .tal-i rijlîo iegers1. moeten de tiitgewêkenen doea1 inzien dit ze nogi was geduld moeten heb-îten. 'ti Xs een yiderî&ndsehe plicht, den( Belgen iopgelegd'. Een officie is ingerichti 8'afe ïich bezig houdeil zal met &en .terugkeet' ir.laàr heft Mad®*land van d? uitg'ewekeaen, teooBitto. zulks mogelijk ds.Çs'fflleù' heeft), even-wel, lalle reden om î® gelooffeû. dat onze landgenoofeen nieï Jang meer lop vreemdea bodSMtt zùUen moeten verblijjren. De familie-leidea m'ogen Ûaiaffomtïent) gerustheid hebhen.: Onps gidsen in het Etysenm. —• ■Heiti îrfÇgsïa'aziet onïer gid'sen is woensdag! viôioigesteJà geworfien issnx président Poinears ia fc.e% E3y|senm Parijs Bloier biaro^ Gaàfjier, belgîsohea geeànt. Het muziek spseldê ds verecfcillende n'alti'oteiile liederen der verbbn-< dene landen in de eerekoer vaitï 'ti Elysenm. De p/esid'enfe deed gfedeakteekens pverh^ndigen («a Se ïtffMers ea de ta'asaeWsiliijeïi. ' japons en sntmitie. — Een j-egeeringa-i beslait" bepaaifc idat het yerbmîeà is handel1' te prijveB. in vrtaipens en s,ehifl'(Fv,ot)ilsiBfl, evfen- ' tels viiapens en muniitiâ ïn aSfrq, bjerit te heu-! d'en. Eike tfcziitfteï ervaa' i» yeTOliobt laiïeg' (a'£ te leyeren in het gsœeetfteBcstwxr ngj ■ de pGlicie ervaîSt Verwïtitfigtl 06 hebiben,] Elke dYeitaeding Sal gesitarfè Wordenj (metj ' hcogstëns .200. fr. b'oet en g fijagen gevlaog-" m - t Aan geaeraal Léman. In het begin van SAigusti 1914, tqen generaal Èeman de duitscher^ zu^lte wreede gïagén .toebraQ|it, vo6r, Luik, werd1 door den gemeeater^d van EtÊer-b'eek besljsè de Bentçniersstl'âat ia beidop-, pian in Gene^aial Dénasnstra^fc. Ite nienwe' plaaî werd opgehangen, doelj t'oeît de duitschers te Brussel kwamen baa-s spelen^ ûeden' zij flie-plaat verwijderen. Ntt pr§kt op de mu-rcQ, der voormalige Renteaierssttaat Syieex; de nieuwe plaat: Generaal LemaiastraaF. , ' , Het ijseren kruîs. -- Wie toit een duitschen ^'iij'obhenï-pezei1 » gezien heeît, zag ook; heti ijzeren kruis. Indeifaaad> op tien (luit, soheïs waren er aeker acht dfe ïoniSlfepsrL tmeù het wit-z-Vart der fltiitSSiie i|zereni fcruisorde in het knoop-sgat of op d© Biorst. Op den duur vrtwe men gaan gelooven dat iajij (die pmemcls belderidadea WDiricht! b)ad< (cfon. Wel lîeve hemel, hei jropte'deél d'eszf « gedeccreeider®?; \yisten niet éens lté T«f-t'ellen welk effekt heS maakt wanneer er een lo-otdje dooi1 hun korpius; 0ri,ngti. Ten andere, hefi is nu met de .tevolutie uitge-kemen' ictat» de esf-keizeï Wiihelm eene zoq guooto menigte ijzeren kruisen hiaû doen ma-ken, idat hij er op den du,iir geenen bl^f meer îaee wist. Tegenw'ooifdïg woiden de ijzeren kruisan (te Berlijn verkocht fean vijf centie^; inen. het stuk. Herinneren wg het zwans-, bericht der engelsche toiepenï <?3Groote pre< jnigi aaal den s'oldiaat jâîe leenen dnitsohet ziointd'er ijzeren kruis kan tbUgSiïMB i J! Postvezkeer tusachan België en Engeland. — De betïekkingm ppr posft zijn inge-' îicht! geweest fcussehen Exankrpk en gejieel' België voor aile gewonô en geënregistreerde briefwisseling. .Veidere inlichtangen zullen ge-; geven worden aang^ande d'aa dabum ôp ^en-welken vexzekerde fof aànbevolene) brievea" en pakken kunnen ' verrondett worden, [ , ■ Het spoorwegtarieî. — 'Allés is, opge-. slagen, zelfs ds produkteiï die in dên ijzeren-' weg noodig zijn, zooals smeerolie, kolen, ena. Bovendien moeten de dagburen van het per-sonneel wegens de levensdunrfe verhoogd wor- ; den ea moet men yoorzien in de vervanging van veel materi'cel, door de duitschers gestolen. Het zal dan ook niemand verwon-deren dat het spoorwegtiarief merkelijk zal moeten verhoogd worden. De hevoegde over-lieden zullen onderzoeken hoe de prijzen moeten yastg'esfceld wordea. D® traniîliensten. — Om h,an_ het publiek de gelcgenheid te geven de intrede vaa den Koiiiag ea' vaa het loger bij te wonen, en teg;elijk @.an het personeel der tramways toa te laten zich bij de feestviering aan te sluiten, zullen, heden Viîjdag, van ai 4 1/3 ure des.1 mcrgsnds de trams rijden. Orn 7 ure 's mergends zullen al da tram-'dienstèn a-fg'sscliaft worden en zulks jot rond, 5 ure 's namiddags. Hefe tramverkQer zal dan beniomen wop. den, zoo mogelijk tôt middernacht, i 4 f Leg as me daart —• Da Nationale Maajw schappij van buur%spoorw,egen heeft ook haar'' deel gehad in de duitsche opeischingen, en nog wel geen klein beetje. De Maatschappij heeft zoo ma.a® rond de 110 millioen gehada geledsn- , , , i > - î i j aj, î}© intercommunale waterlsidiag. —i Ds groote inrichtingen der intercommunalel'' wlaterle&ing, te Saint-Servais en te .Onoz, ■maar het water gezuiverd en aldus in, da lëidingen gestfuurd wordt, zija ook niet ge-spaard gebleven door de duitschers. Na bet vërtrek dezer sehïirken beeft men bestatïgd éat de machienen gesaboteerd warea.- Tengewj volge daarvan is de toevoer X'an het* ■çateï in den vsrgaarbak mn Boschvcerde zeef be-, perkt. Da verbruiker^ zija dus versocht aieti. meer. water t« yerbiuikea dan eoodig is< yl Belg'ië's vrieffiâea ta Brassai, ,Wôen?ï dag zijn te Brussel versoheidena amerikaan^ scha personaliteiten aangekomen, die de^gïoot* sta diensten bewezen hebben aan BeJgxés, be«> voorrading, onder, andere MM. Kellogg, Po« land en Bichards, rëspec't'ievelrjk bestuurSers en sekretaris der s .Commission foï xa Belgium », r * " > >

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes