Het nieuws van den dag

845 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 29 Janvrier. Het nieuws van den dag. Accès à 24 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mg7fq9rf6b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN I a [rank. * Pis jaar. 8 Iraak. L oindre ^ (wr aolland * • • • • j) anûere landen van bet postverbond » .20 - BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYGHE BUREÊL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN s Bevraagde an aangeboden plaatsen. 4e bladz., per kleine regel .. 30 & n de week. . 60 c. 's Zondaes. 75 c. >s Zondags . 40 c. '.eieren r 7gTl M Tta de week ; - "adz" Per re«el 2 fr. en 3 fr. 40 c. 's Zoiidags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. ■ OpgepastI . |w ambt van wisselageut bij de Beurs van Brussel i ■ ia (jeze laatste jaren ©en buitengewone aantrek- ( ■Siklieid uit te oefenen, daar het getal dezer beuM-Biien 200 geweldig toeneemt en reeds tôt bq de Knlt' honderd ges tegen is. Over een tiental jaren tfttd* l Brr in de hoofdstad enkel 400 wisselagenten, m 1910 KL er reeds 900, hedendaag3 vindt men er rond • Ktraalf lionderd aan den gang, en ieder dag riizen ■;,t gJuige splinternieuwe uit den grond, zoodal weldra Biftffiste slraat met minstenj3 één zulkdnnigen irrao-Har"si gezegend worden. Brussel en de voorsteden , HLen een all-erweelderigste grond voor dit vreemd- , Bon1" eewas dafc ten allen kanto van zelf zoo haastig ■ïcHet Het is een rijkdom, meestal voor hun eigen ~ doeh niet altijd voor hun stads- en landgenoo- | H: Dj't beroep biedt overigens weinig moeilijkheden K (iE toegang is uiter3t gemakkelijk en de poort- i B-"'' opcn voor iederœn. Men tooit. zijn vensberraam Bc, den pranknaam van wisselagent sohitterend in Hbcdeu letters, men spreidt eenige beurstitels 'net vlarn- ^ Kisidc opstibriften en eenige muntstukken in klatergoud ( ^Elcr het foograorn, en het heerschap te voren on- ( Btakecd is plotselings in een geiwicht'ge personagie her- , ^Eipeii. Hij spreekt van duizenden en miljoenon aJs Bai één centiem, geheel de Beurs schijnt op zijnen ^Lger te draaien, al liare geheimen en knepen kent t B; 0p een draad, de honderde verschillige weerden bourssooieteiben beoordeelt hij net als de eerst© |( ^Kancier der wereld, de weg naar de fortuin is door < Hï/:. verschbakken Colombus ontdekt, en al wio naar i ■D gouden raadgevingsn geweerdigt te luisteren, is i Ho forrain verzekerd ! ■ De bnionderate verordeningen tôt de officieele benoe- < vin wisselagent bq de Beurs van Brussel, iniden i Hdt volgt: belg zijn door geboorte of inburgering, of t ^Bemdeling met driejarig verblijf, 25 jaar ouderdorn, « ^Bnbicding door twee wisselagenten reeds vijf jaar inge-^Brcven dewelke gedurende twee jaar met ieder 5,000 $ Hiï voor de werkingen van hun kandidaat verantwoor-^Kjk blijven, drie jaar regelmatige voorbereiding bij i wisselagent. Deae bepalingen worden niet met de j ^Berst« strengheid toesenast: de voorbereiding • moet .] ■t door bewijzen gestaafd worden en bestaat meestal ; Hkt papier. Er i3 middel genoeg om de te bezwarende j ^Bfegvormen uit den weg te ruimen. De kandidaat tôt ] Ht wisselagentschap heeft nooh geld, nooh waarborg, ] Hch vakkennissen voor te leggen, en twee welwiliende ^Bitevelers uit het leger der beursmannen zijn aftoos e ^Kthanden. Dit ambt staot dus wagenwijd open voor : ^Btteen die daartoe liefhebberij voelt ontstaan. « HEet ivordl- hoog tijd paa,l en perk te stellen aan de i ^■wrpoosde en buitensporige vennenigvuldiging der wis- < ^■agtaten in do hoofdstad. Het getal dezer beurs- . ^Knnen moet bsperkb worden. Dit ambt mag enkel i ^•jankelijk gesteld wordsn aan de personen die ern- ; en doorslaande bewijaen van oerlijkheid, van vak- < vaa geldmiddelcn leveren. ■H'-t vitt een allerbeste voorzorg aan ieder kandidaat ■ipl het wiœelag^ntsohap, voorafgaa.ndelijk zijne ofiicieelî ] ^Hcoeming, de atorting eener som van 30 à 50 dui-^Beca irann als waarborg voor zijne toekomende beurs-^ftirbaiidslingen op te leggen. De winstbejagers en de ■ fluiîtiehrs met ijdele beurs, die gereedelijk alless wa^ < daar zij niets van hun eigen gjld te verliezen hebben. ^Htdea îôc nooit tôt dit ambt kunnen opklimman. Een ^■ddeiijka waarborg mag met voll© reoht vereischt wor- ' Her van dezen die in het uitoefenen veux hun ambt ^■aiing de galdsommea en de weerden van anderen te ^fcfendelen liebbeû. Zulkdanige maatregelen zijn nood-cm het beroep van wisselagent te verheffen ■u ut eet te doen stijgen, om betrouwen in te boezimen. ! ■ « as spaargelden onzer landgenooten aan eerlijke, b;v 1 ■wgae en vertrou^ybare mannen over te leveren. 1 ■ D,t beroep moet nauw geregeld en scherp bewaakt, en ^■trîtrengste verordeningen genomen worden om, zoo- mogelijk, onze spaarders tegen de onervarenheid, de ■ ^■wràmig'ueid, de geldzucht en de oneerlijkheid van "'as somciige al te onkiesohe beursmanuen te be- ■ Met de zaken te laten draaien en waaien < te voren, mot het wisselagentschap zonder toe-fonder waarborg, zonder keus, om zeggens aan œrsten den besten, aan allerhande wondere heeren, 3 pas orergewaaide vreemdeliagen bijna onvoorwaar- J ■f'5- toegankelijk te stellen, zullen de spaarders ineer ^Boeer aan aile gevaren worden blootgesteld. Geheel ■ ™d zou deze hervormingen, deze voorzorgen en deze ^■•roorgen tôt het inriehten van een uitgelezen en ver-■pirehjk g-^nootschaD van wisselagenten toejuiehen. vraagt zieh af door welke middelen dit léger ^■®waalf honderd wisselagenten aan de noodige winston om in de hooédstad als heer en rijk man ^■Onlaigs j3 (je ccmrtage, 0f iooa 0p aan. ' ™™pen ran beursciteis van één op één en haif ■S MKend frank gebracht. ^BtorS°i!a;ai'-' z^n wisseîaSe,nfc6ri dis met dit re-'°,°n op ae beursverlianueiingen namens hunne :U,eewge duiziînde franks kunnen verdienen. Nu Bon i, m Z<,° ver'Xizénd vermenigvuldig-t, wordt uc strijd M !.' W van langs om lastiger voor de wisselagen-K . ' ,J "rag hunner regelmatige beursbewerkingen , Setal hunner kalanten ondergaat noodlo'ttjge ' ij ,rin8en, en «veneens smelten hunne magere wm-Id m. ware ^00dmagere kost om daarvan te lovenl worden van langs om meer gedwongen H lioronDel1 van vrinsten in de Beurs op te zoeken. c t net gevaar voor hun zelven, doch vooral voor i)eil , ,en tun geld en titeils toevertrouwen, ■LeQ „,ra9Pe .ton aan, en schittert in hun gretige ^Kt£t°r e«Qe °nu'tputbare en onfaalbare bronader van ^Bœineii^ ftu!n- -^en begint in de Beurs te spelen met «Dp^f 8toutmcedigheid en toenemend vertrouwen, H®- wnocr ^ ,lanS3 om meer, overtuigd ilat de fortuin Ht; Taj. =. ot laat toelaehen zal. Dit is hunne zaak-HN laken, zoolang ia dit roekeloos spel ^ . Porsoonlijk fortuin w^rdt gewaagd. Evon-^Bclijk v Z0° aatL^0^iell<i> 200 verleidend, zoo be-B'g of « r sommi.g'en, vooral voor dezen die wei-^Bleel of811 Persoonl'jk fortuin bezitfcen, of deze reeds een. °root6ndeels in het spel verloren hebben, ^B'toon oi,af £?^somniieii en de titels tôt aan- on ^■^teu hi^°V t,ewariI1g, zoo onvoorzichtig aoor hunne met dif t:0Bvertrouwd, in dit beursspel te wagen, B'®11 Plepo f1, ,vreem^ .geld ook winsben in te oogsten. iri7,; i ,eze °nkie3che daad in het begin zonder ïelutV overtuigd dat het spel onvermijdelijk ®n on^etw-qfeld het gewaagd bezit hun-^■rsgWe.B me winst in hunne handan moet K« We'MSf- -d? e®«te . staP op den jammer-schw'f -t vei"derf. De berekening valt vroeg of Ba'zoo hoort m0n zinkt dieper en dieper. Bîf4(:Hing vin m&n meer ^a,n eei13 van van ont- HrfIi door TT, Jeroor(ie.elingen en van ontzaggelijko ver-B^ita r-MAi talri3li:e slachtoffers ondereaa-n. ?<Sû!nedt veel te difcw^jis in ons land. In Parijs werd dezer dagen een beursman sohuldig aan aftruggelarijen en ontvreemdingen aangehouden. Deze kerel was enkel de 117e financier, sedert de zes laatste sel maanden, voor dergelijke deugnieterij te Parijs achter ak- cle grendels gedraaid!! rs- Wuarlijk Parijs is het brandpunt van licht en bescha-de ving! De beurzen worden daar op meesterlijke wijze ver-ldj licht en beschaafdl! 310 (Vervolgt.) md ✓ Z HIER EN DAAR len , P* Sâkramentsoongres. — Z. D. H. Mgr Hejrlen, yi. bisscliop van Namen, voorzitter der internationale H. Sa-kj'amentsoongressen, heeft aan al de kardinalen en bis-rgg schoppen ran heel de wereld een uitnoodigingsbrief ;>f)_ gezonden voor het congres ra,n Lourdes. Het zal ge-^R£l houden worden van 22 tôt 26 juli aanstaande. Van ort nu af mag men rekenen op eene aanzienlij~ke opkomst aJn van prelaten. m De nalatensohap vaa Lsopold II. — Dinsda.g p,vond, ten 6 ure, werd tusschen de advokaten van den belgisohen Staat en deze van prinses Louise de ■)n* overeenbomst geteekend, waarbij er een ein.de gesteld ef" woaxlt aan het geschil dat vier jaar geduurd heeft. Q J S . ien De kommissie der XSZ1 — Woensdag vergaderde sut ûe Jcommissie der XXXI, onder het voorzltterschap len van M. graai t'Kint de Roodenbeke. Deze deelde mede ste (dat M. Jacquart, die in £>aksen een pnderzoek doeb >or over het stelsel vian vertegenwoordiging deir belangen, jar weldra- zijn verslag zal indienen. Het zal aan de leden i3 uitgedeeld worden. M. Vandervelde zou willen dat de kommissio ook oe- onderzoeken zou doen in de landen. waar de gemeante-len wetgeving op demokratischen voet ingetrichl is, onder of anderen in Zwitserland. Dde wensoli woindt gesteund im, door M. Van den Heuvel. ge- M. Woesto da-ong aan opdat het onderzoek ook zou XK) geschieden over het gemcentekissstelsel in Nederland. •or- M. Waxweiler hernam de uiteenzetticg van zijn bij stelsel waarmede hij in de vorige zifefcing een begin de gomaakt had. Hij deed uitschijnen dat men de waar-oet -boî'g'en. voor goed beheer der gemeentebolangen moet tal zoeken in de instelling en de overleveringon van ons ide gemeentelijk regiem zelf. Daarvoor zijn noodig: 1. een tôt plaatse-lijke toeziohtsraad, die, in zekere gevailen, in-'rg, li-chtingen zou nemen bij de kiezers en bij de beroeps-îde vereenigingen ; 2. eene best-uurlijke inrichting die de oos algemeene belangen en het beheer op den voorrang; oor stelt. M. Waxweiler poogde, in zijne bewijsvoering, ook eea stelsel van gewettigde vertegenwoordiging vooru.fc de te zetten. Het is opgevat buitsen aile politiek, daar deze .'is- er de maatscbappelijke doeltreffendheid zou kunnen van trs- sohenden. Bij toepassing van die gedachte, ontwikkelde kel spreker het volgende gemeentelijk kiesstelsel : eene stem m- èan al de burgérs die 25 jaar oud zijn en eea jaar in ak- de gemeente verblijven; twee stemmen aan ieder ge- hu-wd persoon van 35 jaar. aafc M. Lafontaine hield eene rede van algemeene strek-elî king. Na eene gedaohtenwisseling tuss'chen MM. Woesta ni- en Vandervelde, enz., besloot de fcommissie de alge-u-s- meene l^espreking voort te zetten. Eens deze geëindigd, de zal men het onderzoek beginnen der versehillende vraag-iva^ stukken, door de kieswethervorming opgeworpen. en. ■ îen Een getuig'schrift. — Volgend getuigsohrift woirdt or- daor een gewezea socialist afgeleverd aan « Vooruit s : nbt « GeestelqK houdt gij, «Vooruit s, uwe leden dom, des te te minder ontwaren zij uwe aidwaling van princiepen. od- Uwe ijzeren tueht, welke gij uitoefenc, maakt hun tôt fen laaghartigen ; denken behoevea zij niet meer te doen, eu. denkt voor hun, en komt er een zwak verzet van brf- sommigen tegen uwe onvergeeflijke geldverspillingen, dan bestempelt gij hun met den naam van verraders. en Niet a.lleen tegen andersdenkenden, maar ook steeds oo- zaait gij haat en nijd onder uwe edgene leden. Verklik-de king, overdragen en bespieding, zijn stelsels welke bij van u sinds lang zijn ingevoerd. s Die gewezen socialist be- kent « 'Vooruit » op zijn duim.ken ; als eerlijk man ien aarzelt hij dan ook niet hem gansch te ontmaskeren. <06- In d© Kamer. — Er zijn thans nog 17 ondarvra-'en gingen ingesohreven op de d-agorde der Kamer. Daar iar' er elke week sleohts één dag aan besteed wordt, vraagt e„r ïnen zioh af wanneer de Kamer er zal mede klaar ieel z?n' V0!(jra^ daar sommige ondervragingen twee of drie lg2o zibtingeh innemen. Men mag ook niet vergeten dat de Kainer uiteengaat in de helft van april. Men ziet dat er volstrekt een ander stelsel moet ingevoerd worden. Pr *t Best is w&t we altoos zegden: eene scbrii'telijke vi-aag indienen aan den bevoegden minister, die ook Q^1 schriftelijk zou antwoorden. &n_ Vrijheii, gelijkheid en broederschap. — Met die îalf vvoorden schermen de roode voLksfoppei-s gedurig, als ze in openbaro vergaderingen optredeu. Hoe zij zelf ro_ ze in pralctijk stellen,vleetrt ons nogroaa.ls een gewezen nn0 sccdalist, die het volgende zegt aan het adres der xoode leiders: « In naam der vrijheid hebt gij te be-velen en uwe leden hebben te gehoorzainen. " In naam der gelrjkheid zijt gij de bazen, zij uwe nederige knech-'aàn ten. In naam der broederschap zijt gij de tirannen en zij zijn uwe slniren. En zeggen dat ze voor leus heb-vm- k®n' v00r gelijkie plichben behoeven er gelijke rech-,oaj ten te bestaan ! Om zulke schreeuwende machtmisbrui-^ ken te doen eindigen, is er maar één radibaal middel: 'ea ze aan de de>ur te zetten en al het bestaande zôô "oor *-e bervormen, dat ailes gesteund is op reohtvesrdigheid en gelijkheidl s Attrappe, cliampagne! "Se Eene protestatis. — Het hoofdbestuur van den van Vlaamschen Broederbond van Aerschot, na kennis te met bebben genomen van de bespreking en de stemmingen 7eP> in de Kamer over het gebrmik der talen in het lager ;uin onderwijs, rioht zijnen besten dank tôt de heeren volks- aak- vertegenwoordigers aller partijen die de wijziging Van spel Cauwelaert-Franck ondersteunden ; betreurt daarentegen 'on- de houding van de râgeering en van de katholieke be- gekczenen van het arrondissement Leuvecn, en drukt den Nei- -wensch uit bij de tweede lezing der artikelen eene iads wijziging te zien aannemen vrij van dubbelzinnigheid 3en, en in overeenkomst met de verstandelijke belangen van cû het kind. nne —— jen, ïïunne werkmansliefde. — De antwerpsche so- ten. cialisten hebben eene bélangrijke vei'gaderiug gohou- ider den, waar er vier uren lang onophoudend gezeeverd werd. :lijk Men besprak er de venvereldlijking der gasthuizen, men lun- handelde er o-ver het havenbeheer, over de stadstoelagen îoet aan de sehouwb-urgen, enz. enz. Denkt ge dat er een wioo-rd gezegd werd over de ellende die er in som- aer- mige werkersgezinnen heerscht tengevolge van den ru- l of wen winter " Dat ziet ge van hier i De zorg om die ellendo te lénigen laten de socialisten aan de katho- pnt- lieken over. Voor hen is het hoofdzaak in den gemeente- ver- of provincîera,ad of in de Kamer te geraken. Met de belangen van dén wèrkman, daar zitten ze efl'enaf niets tavàd in. i Volksbedriegers. — In de steden en gemeenten, 3 waar de socialisten inihderheid zijn in den raad, kun-? nen ze niet genoeg •beknibbelen. Moesten zij messter r zijn, ze zouden dit doen, ze zouden dat anders rege>-len, enz., enz. Komt het evenwel zoo ver dat de roo-- den ergens de meerderheid behalen of er een of mejr schepenzetels veroveren, dan verandert heel hunue doen-wijze. VVel zullen ze in den raad met voorstellen voor den dag komen, in den zin der beloften aan de kiezers gedaan; 't is cxnl den schijn te hebben dat ze reclitzinnig zijn. Doch, op voorhand weten ze da.ii ailes zal verworpen worden, want ze zorgen er œil: voor. De rollen -R-orden gosd verdeeld : de eene krijgt op-» dracht met het voorstel a£ te komen, dezo en g-ene moeten het verdedigen, eea paar anderen moet':n . het I bestrijden, zooveel moeten er vôôr stemmen en eenigen meer er tegen. De volksbedriegers kunnen alzoo voor de kiezers komen, zich de lianden wasschen en ziag-* gen- 'i Ge ziet wel, we hebben het voorgesleld, maar 1 het werd venvorpen...' » Zoo fopt men Frederik! > Op den spoorweg. — Het bestivur van den trek-i dienst en het materieel onderzoekt thans een nieuw ^ stelsel van premie. Men zou er namelijk eene ver^GiO i neto aan het personeel der vormingstaties voor elken koopwrarentrem, met voile lading, die op heit réglementaire uur gereed zal stann om te vertrekken. Het e bestuur is v-an meening dat 'die niauwe maatregel de p beste gevolgen zou hebben voor de regelmatigheid in e den gang der treinen. ^ Eene roode schilàpaa. — Acht dagen geleden spra-J ken we over de zonderiioge wgze van winstverdeeling ( i î) die in sommige socialistische cooperatieven in _ vooge if is. Nu heeft eintlelijk do geweisen scboolvos, die zoo nu en dan eens in « Vooruit > de ooren opsteeikt, er r een antwoora op gevonden. Als dis man altijd zôô rap i is, kan hij het nog in snelheid niet winnen tegen eene achildpad. Natuurlijk is er weer geien woord waar ij van al hetgeen we zegden. Dat dei schoolvos zulks eens l. gaat vertellen aan de gewezen socialisten, die voor 0. die aardige wijze van wmstverde>eling en voor andera a grieven den rooden winkel lie.ton fluiten! D© oud-kiuderkoning merkt ook op dat het « Nieuws van den t Dag s van zijn godsdieaist niet mag liegen. Dat weten s we ook, en juist daarom liegen we niet. Del roode n gazettenkrabbers, die geen godsdieinst hebben, zijn door L. niets weerhouden en daarom liegem ze altoos dat de i- stukken er afvliegen. e ~~" g De koude en de kreeîten. — De koude dagen die k we beleefd hebben, zijn noodlottig geweest voor den b kreeftenhandel te Oostende. Elken dag vond men in © de oesterparken talrijke doode kreeften; de sc-helpdia-n ren waren bezweken aan de konde. Sommige eigenaars e van oesterpaaken ondergingen elken dag een verlies, n ge&chat tusschen de 200 à 800 fr. Die zullen er natuiu:-a ljjk niet kwaad om zijn da.t het weder verzacht is. Tseken des tijis. — Op het ooésgres dor îran :- soho socialisten te Amiens, werd er geklaagd dat het te schier o'nmogelijk geworden is nog aanhangers te vin->- den onder de jeugd. 't Is het begin va,n het verval; t, dat verschijnsel wordt bij ons in België ook waar-r- genciaen. Tei-wijl de macht der roode syndikaten voort-durend en o>p voor de socialisten onrustwekkende wijze afneemt, klimt het ledental der cliristene syndikaten -t en der katholieke Werkmanskringen op verheugende •' -wijze. 't Is zoo het beste ook, de werklieden zullen & nu ten minste gewaar worden dat hunne belangen in >- gcede handen zijn. I UIT DEN VkEtMDe Î! IN NEDERLiA-ND 3 Eet nieuwe verdrag Nederland-Amerika. — Het nieuwe verdrag tusschen Nedei land en Amerika is nu lJ openbaar geworden. De beide Staten hebben zi.:h bij d'/ verdrag verplicht over aile geschillen, van welkeu aaid a ook, die tusschen deze twee landen zouden kunnen ontstaan en die niet geschikt zijn om aan het Hof van Arbritrage te worden onderworpen, in te winnen het ^ oordeel vaa een vaste Internationale Commissie van -t Onderzoek, die weldra zal worden beaoemd. Gedurendp ,r dit onderzoek mogen de Staten elkander geen oorkg e verklaren. e Dit verdrag is het eerste verdrag van dien aard, \ dat een Europeesche mogendheid met Amerika heeft ! gesloten. e' Het hoofddoel vaa dit verdrag is, dat niet uit de k opv.-inding van het oogeablik over een ontstaan geschil een oorlogsverklaring zal volgen. Dat Nederland en Amerika zulk een verdrag thans e hebben gesloten, is niet alleen van belang voor de s goede betrekkingen tusschen deze twee Staten zelf, [f maar is vooral van beteekenis, omdat dit verdrag nu n ook in Europa tôt meer navolging zal kunnen leiden. sr Ziv A1 ii.JEilJ'IC ■' De gastliuisznsters. — Te Grenoble, in FrankrfjK, II waar de gasthuizen verwereldlijkt zijn, heeft heel de l" bevolking krachtdadig en zonder ophouden aangedron-n gen op de terugroeping der Zusters. De besturende kom- missie heeft den wensch der bevolking gedeeltelijk inge-willigd, met aan de Zusters een der gasthuizen af te staan. Die anderen zullen volgen, wa.nt de inwone-i-s vaa Grenoble zullen niet lossen vooraleeir ze alge-° heele voldoening bekomen hebben. IN DU 1TSCHLA.NH n Kolonel von E-euter. — Het faestuur van de posterijen e heeft een procès voor smaad ingespannen tegen kolo-nel von Reuter. Dieze had beweerd dat men brieven en postkaarten, voor hem bestemd, onderschept en achter-gehouden had. Uit een onderzoek door het bestuur der n posterijen geopend is gpbileken dat er nooh onregël-„ matigheden noch onwettelijkheden gepleegd zijn. In den 0 Elzas wacht men met veel belangstelling den afloop n van het procès. ie IN ENOELANU ^ De staking te Londen. — De kooldragers van 11 Londen hebben dinsdag een besluit gestemd waarbij de werklieden aangemaand wordeai woensdag den arbeid te herneihen daar waar de ge/vraagde loonsverhooging, een penny per ton, toegestaan is. De werklieden die j* den arbeid hernemen zijn gehouden eene bijdragè van ' 1 shilling voor de stakende voerlieden, en van 2 sh. voor de stakende lossers te stortein. n IÏJ S PAN JE 1_ Scheidsreckterlijk verdrag. — Het engelsoh-1_ spaansch scheidsrechterlijk verdrag, dat dea 27 januari ie ten einde liep, is voor vijf jaar verlengd ^ IN PORTUGAL 3- De woelingen te Lissabon. — De betooging welke :s maandag te Bissabon plaats had ten voordeele van de>a ^.voorzitter van den minisferraad, werd kort na hare vorming door een vijandelijken groep uiteien gedreven. Eenige rtjyolverschoten werden gewisseld. De policiel heeft verscheidene belhamels aangehouden. Latetr had-den nog eenige kleine woelingen en vechtpartijen plaats, doch de republiekeinsche wacht, die in de midden-straten der hoofdstad patroeljeerde, kon nogal gemak-kelijk de orde herstellen. Het wordt bsvestigd dat het ministerie Costa sinds 21 januari feitelijk ontslaggevend is, tengevolge vaa het besluit, dien dag door den ministerraad genomen* van een « concentracie-ministeriet » saaten te stellen,, dat van de Kamer het stemmen van di? budjetten zou kunnen bokomen, alsook de heraieining van de wetten; en eene breede kwijtschelding van straffen, voor p<ali-tieke zaken op.geloopen. M. Alfonso Co3ta heeft in dit besluit eene vermindea-ing van vertrouwen in den voorzitter van den raad gezien, en hij begon onmiddellijk voor de samenstelling van een nieuw ministerie te zor-geu. De ministers zullen hun ambt blijven uitoefenen voor de loopende zaken af te handelen. De bom, maandag in de Carmostrou geworpen, heeft tien personen gekwetst, waarvan vijf erge verwondin-gen bekomen hebben. IN DE ANTILLES De revolutie op Haïti. — la de republiek van Haïti neemt de revolutie eiene groote uitbreiding. Zij ontmoet slechts verzet in het zuidem. Zelfs te Port au Prince is de toestand van het gouvernement onzeker, Het arcerikaansch oorlogschip « Montana » en de duit-sche kruisers « Bremen » en « Veneta » zijn te Port-au-Prince aangekomen, waar ook het fransch oorlogschip « Condé » verwacht wordt. De blokus van de Kaap-Haïti is uitgeroepon. Het diplomatisch korps te Port-au-Prince heeft eene kommissie van openbaar heil aan-ge^teld, voor 't geval dat président Oreste zou aftre-den. Deze kommissie zou dan het bawind in handen' nemen. In 't Noorden vooral is de toestand onrustwekkend, ge"worden. Gansch de bevolking vaa Port-de-Paix .en, van de Gonaïven is in opstand. D© revolutionairs zijn, meester van Copen. Président Oreste en zijiae vtouw zijn gevlucht aari boord van den duitschen liruiser « Veneta ». Binneû de hoofdstad zijn' de gevechten begonnen. Duitsche en amerikaansche matrozen zijn ontscheept, .voor de be-scherming van de vreemdelingen. IN MAFIOICIZQ De moord van den îransohea consul. — De kok die M. Ghevaudrier de Valdrorq|!, fransche consul te Tanger, vermoord heeft, werd dinsdag morgend in zijn oel dood gevondea; hij had ziclî bij middel zijner bre|-tellen opgehangen. IN MEXICO Eene overwinning. — Er wordt gemeld, doeh de t-ijiding is niet officieel bevestigd, dat gemeraal Félix Diaz de stad Puerto-Mexioo veroverd heeft. Puerto-Mexico is het noordelijk eindpunt van den spoorweg der IdiuïengLe vaia Tèhaam epec. Een komplot. — Te Mexico is eene samenzw.îring tegen de regeèring ontdekt. Naiar het schgnt zou he'ti komplot breede vertakkingen hebben. Ook worden er langs aile kanten talrijke aanhoudingen verwacht. Men. vreest voor belangrijke politiek© gebeurtenissen ; de toestand is opnieuw zeer gespannen. Laaig rustig bli.jveoa ia dat land der omwentelingen, is eenei onmogelqkheid, ILS! J. UFOittE De kwestia der eilanden. — De kwestie der eilah-dea van de Egeïsche Zee is nog niet» opgelost. Enge-land heeft nu, d.esaangaande, eene nieuwe nota aan de belanghebbende mogendhaden gezondep, doch men voor-ziet nog geene spoedige oplossiag van het vraagstuk dat onrust en onzekerheid in de Balkans blij'ft vetr-wekken.Een duitsche krijgsschoolbestuurder. — De duit< sche luitenaat-kolonel Sodernstern is beaoe'md ,tofc be^ stuurder der kr*'jgsscnool vaa Constaatinopel. ' IN SERVIE De vrede met Turkije. — Turkije spreekt niet meetp van het teekenen van het vrôdestraktaat met Servie. Servie begint ongerust en vergramd over deze houding van Ttirkge te worden, en de servische regeering heeft besloten de aandacht der mogendheden te vestigen op het gevaar dat voor den vrede zou kunnea ontstaan uiiJ de uitgifte eener turksche leening. IN JBVL&AR1E De kiezingen. — De wetgevende kietzingen !zulleini den 8 meert aanstaande plaats hebben. De kiesstrijdi is, gansch Bulgarie door, reeds volop en hevig aan| den gang. IN ALBANIE De optocht der albaneezen. — Het wordt bevestigd dat drie honderd albaneezen de grieksche grens-dorpen Treska en Grobotska bezet en er de albaneesche vlag geplant hebben. De grieksche militaire overhedea hebben de noodige maatregelen genomen om deze ia-dringers terug over de grens te drijven., IN CHINA. Grondwetshei'ziening. — De président der chinee!-sche Republiek heeft de samenstelling goedgekeurd vaa eene kommissie gelast met wijzigingen aau de groud-wet te brengen. Deze kommissie zal samengesteld zijn uit vier leden van de hoofdstad, twee van iedere pro-vincie, acht van Mongolië, Thibet* en Konkorenor, en vier leden te kiezen door den Algemeenen Bond vaa den chineeschen handel. Eene nieuwe spoorlijn. — Den 21 januari heeft demittister1 van ijzeremwegea eene overeenkomst geteekeindl ■waardoor het aanleggen van een spoorweg tusschenj Yunan-ïou en Chung-King-Fou toegestaan wordt.. Dsza nieuwe spoorlijn zal op krijgskundig gebied zeer belang-* rijk zijn, dias-r zij de spoorbanen door- de Ïfranschen, (le belgen en de russen aangelegd, met elkaar zal verbinden. De len^te der spoorwegeu zal te samen 4,000 mijlen bedragen. De franschen zullen eerlang tusschea Kùei-Cho-Fou en Cheng'-Tu het aanleggen der nieuwe spoorbaan beginnen. Ee gcdsdienstkwestie. — De voorzitter van dea chineeschen ministerraad, M. Ching-Chi-Ling, heeft, aan-gaande de godsdienstlcwestie in de Chineesche Republiek, de volgende verklaring afgelegd: « De godsdienst is de - ziel eener natie. De mensch' sterft wanneer zijne ziel zija licliaam verlaat, zoo ook vervalt eene natie wanneer men er de plichten en de voorschriften van den godsdienst nïeb meer naleeft. * Chipng-Chi-Ling heefb zich verzeb tegen lieb aannemen vaa heb confucianism als sbaatsgodsdienst. Hij verklaarda dat het niet noodig wias de lèering van Confucius op staatkundige wijze te steunen opdat de- chineezen ervaa de groote zedelijke weerde zoudeh begrijpen. Hij voegde erbij dat.de leering van Claris tus-zeer geschikt is en oplç ! zeer weerdig om over de volkeren der wereld. te heer-schen. Daarom was het dat hij vaa geen staàtsgodsdienst : ia China wilde hoorea spreken. 2 centiemen per nummer Donderdag 29 Januari 1914 DgrtijStejaargang Nr 25

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes