Het nieuws van den dag

708 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 16 Juin. Het nieuws van den dag. Accès à 24 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4b2x34nr59/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertigste jsargang î?r 142 2 centiômen per nummer Brussel. Dlnsdscs 16 Juni 1014 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEIV!ENTEN t m. 4 Iran*. ' ° Pssjaae. 8 frank. . » . 11 — lato ■udere landen van het postverbond ». 20 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan HXTYG-HE BUREEL DER KLEINE AAKKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7943 AANKONDIGINGEN : fcavraagde en aangehoden plaatsen. Gewone, per kleine regel... 33 8. In de week . 60 c. 's Zondags. . 75 c. W >s Zondags 40 c> Yoor 2 groote regels. Iederen regel meer : 30 c. in de week; ^ bladz-> Pèr regel. . 2 fr. en 3 fr, 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., pc regel 2 fr. Ministerie Viviani oo minder dan twaalf uren tijd, Yiriani erin gelukb zijn ministerie tu stellen. Dat zou een record van ; mceen genoemd worden, ware het at de samenstelling verladen week Inor de eerste poging door M. .Viviani >nd. voorbereid was. deel van heb ministerie: M. Vi-roorïitter van den raad en minister itenlandsche zaken; M. Bienvenu-Mar-iticie; M. Messiny, oorlog; M. Mahy, judsolie zaken; M. Norelans, finan-j Gauthier, zeewezen ; M. René Be-jnenbare werk'en ; M. Augagneur, open-îderwigs ; M. Baynaud, kolonieën; M. î David, landboiiw : M. Thomson, han-isterigen en telegra-fen; M. Couyba, r-stetssekretarissen: M. Lauraine, M Dalimier, schoone kunsten ; M. tory, buitenlandsohe zaken; M. Jac-biimenlaidsahe zaken; en M. Ajam, rifvloot-. sdikàal-soéialistische groep van clen heeft drie vertegenwoordigers in het ninisterie : MM. Bienvenu-Martin, Gau-:n Couyba; de radikaal-socialistische 1er Kamer heeft er acht: MM. Bené , Mahy, Noulens, Messimy en Bay-MM. Jacquier, Dalidier en Ajam. Viviani en Augagneur behooren tôt abliî.einseh - fo.'i listi'sche groep; MM. d David en Lauraine, tôt de radikale ijde, en M. Thomson is de stichter groep der republikeinen van de lin- ;e ministers zijn reeds vroeger aan 't gsweest. MM. Lauraine en Dalimier ïoor de eerste maal desl uifc van iaisterie. De voorsîeJÏIng morgend, t-en 11 uxe, heeft M. i de nieuwe ministers aan d'en pregS-ler Republiek voorgesteld. Het onder-i 't Ëlysenm duurde een kwaart nur. idag morgend werd de eerste minister-ehouden.Eei progranima nmisterieele verklaring is opgesteld en isdag in Kamer en Senaat voorgelezen t fabinêfc Viviani verklaart dat, onder il van zijne algemeene politiek. het (fegen ia.1 naar de dagorde, verleden j met 395 stemmen aangehouden. en t besluit der Kamer bevat van sleohts fèrtrouwen sohenken aan een gouver-1 dat bekwaam zal zijn het vevbond foepea vain de linkerzijde te verwe-ken. » • 1 de twée volgende punten zal het mi-e Viviani aan de Kamer omstandigen gsven: de militaire wet en de finan-" kwestie. de militaire wet kan er voor 'toogen-liets veranderd worden. Hat gouverne-aï de wetren gereed maken die er ! lijn om, in de toekomst, de krijgs-te verzaoriten ; âoeh de regeering zal ferùintenis aanga-an voor het vaststel-B 'let oogenblik waarop deze verzach-îj ii^evoêrd worden. Hviasi zal het neerleggen van een poatwerp aànRondigen, volgens het - door het ministerie Bibot vastgesteld ; totaal der leening zal verschil-W minste, liët bedrag ervan is nog îangpduid. De belasting op het inko-al ingevoerd worden. '"-"e! het programma Viviani nagenoeg '« is als het programma Bibot, voor-|® het nieuw ministerie leefbaar P. daar dp samenstelling ervan een S fcsschen de groepen der" uiterste liait aantoont. Nie} îevredea socialisten zijn evenwel niet tevreden ® ministerieele verklajing over den "pa dienstplicht. Zij zeggen <iat deze gelijk staat met het onbepaald be-tegenwoordige legerwet. M. Jaurès r®ds lijn inaicht te kennen gegeven ®middelïijk het gouvernement daa.rover rvKi?®. Het ministerie heeft besloten ® goed te antwoorden dat er voor het 11!» niets aan de wet zal vera,nderd wor- [1ER en daar — Zaljerdag namiddag is de : î* autoniobiel, en vergezeld van twee JMncieofficiers. naar Boom gereden. Hij „ Wnlangdurig bezoek aan de timmer-•,.^aar kleine vaarfcuigen verveer-®en 7U ?*e^e in Congo de s'broomen v, , .M- heefb aan boord van een 'ngjes een toclitje gedaan op den ( d» i,210'1 te l01vertuigen der diensten in»; , r?6a in Congo kunnen bewijzen. tiejk I bezoek geschiedde sohier on-daar er geene voorafgaandeliike' gedaan was. P Hoe^e se*0P*aal. — Zondag heeft Bkto' e?ne Sedeeltelijke provineiekie-k5( p Senad. 0e katholieke kandidaat, Nalderia-ode werd gelcozen. 2-087 Ean te!; -tt ^andiaaat, en. 1.437 aan den N»eWSllooî aîneemt. — Overal ['ervalie aT™eemt, ziet men het mensoh-Porien • y*5 iaaxverslae over de iitderr.„111 Prui3©n blijkti dat, in 1912, M» k. Vaa 13 jaar en minder zich iordei, nomen hebben. Het totaal der 11» ■•0„Waf: voor het mannelijk Kbm.1 i vr°uweliik geslacht. De IîhC woiedb jhet meest ïn de taij'ver- lî;=e 0D?';lllkkiglijk. de ^ods' p, moeilijker doordringt dan Kardinaal Gibbons. — Z. Em. kardinaàl G-ibbons, aartsbisschop ran Baltimore, kwam zaterdag avond uit Leuven te Brugge aan, en sfca^te er af in het St-Franciscus-Xave-rîusgesticht. Z. Em. ontving er den bisschop van Brugge, met wien hij een liamg onderhoud had. Zomdag, na de mis gelezen te hebben in de ka.pel van het gesticlit, woonde hij den uittecht bij der H. Sakramentsproeessie. 's Namiddags bezocht de kerkvoogd do bij-zenderste monumenten der stad. Maandagl morgend is Z. Em. la.ngs Dover naar Londen vertrokken, waar hij eene samenkomst zal hebiben met Z. E. kardinaal Bourne, aartsbisschop van Westminster. Kardinaal Gibbons is 80 jaar oud. Be processiss van Hoogweerdig. — Zondag morgend hebben de processies van Hoogweerdig overal hunnen gebruikelijken uib-bocht gedaan, begunstigd door een heerlijk weder. Met de meeste voldoening werd te Brussel en in de voorsteden bestatigd dat het getal mannen, die het H. Sakiumenti, vergezellen, ieder jaacr toeneemt. 't Zijn waar-lijk schoone beboogingen van geloofsbelijdç-nis, die aantioonen da.t hefc godsdienstig ge-voel nog diep geankerd ligt in het hart van het belgisch volk. In de hoofdstad stont! op heel den doortocht eene diepe ingetogen eerbiedige menigte geschaard. Op den mid-dag werd, aan het rustaltaar, opgetimmerd lop de Groote Markt, den zegen met heb Allerheiligstie gegeven. 't Was waarlijlc een plechtstatig oogenblik. Rondom de groot© plaa^bs lag eene aanzienlijke menigte neerge-knield, en ontving allereerbiedigst den zegen, terwijl de klaroenen schalden en de trommels roffelden. Bond 1 uur was dte processie beri:g in Ste-Gudula. : a Staatkiindig Overzicht FRÀNKËïJK M. Bibot, de eerste minister van eenen dag, liad aan de Kamer laten wetsn dat de toestand van de fransohe schatkist ailes be-halve sehitterend is. Zaterdag is zulks klaai gebleken door het feit dat de minister van firtancies de uitgifte van obligaties van kort termijn bevolen heeft. Tachtig miljoen wer-den door verschillende bankhuizen ingeschre-ven, vervallende binnen twee jaar en aan een intrest van 3 fr. 75 ten honderd. RÛSLAND Generaal Soukhomlirow kondigt in een dei belangrijkste dagbladen van St-Petersburg een manifest af; onder den titel: « Busland is gered, Frankrijk moet het ook zijn. * Busland, zoo luid dit manifest, komt niet tusscdien in de binnenlandsche aangelegen-heden van Frankrijk. Busland heeft al zijne verplichtingen na-gekomen aangaande zijn verbond met Frankrijk, en het is natuurlijk dat Busland van zijn bondgenoot verwaoht dat liij ook al zijne verplichtingen zal naleven. Geen land ter woreld beschikt over machtiger leger dan Busland: vier maal 580.000 russisohe soldaten kunnen onder de wapens geroepen worden, 't aij een totaal van 2 miljoen 320 duizend soldaten. Volgens de nieuwe legerwetten tellen Duitsôhland 880.000 soldaten, OosteMijk-IIon-gai-ië, ongeveer 500.000 en Italië /tmgeveei 410.000. Het is dus van Frankrijk niet te vee] eisohen, wanneer Busland verwacht dat het 770.000 soldaten zal leveren, wat mogelijk is, dank aan de toepassing van de wet op den driejarigen dienstpiicht. Busland hoopt. bijgevo'lg, dat de fransche regeering deze wet zal handhaven, die noodzakelijk voor Frankrijk is. BUITSCHLAND De aartsbisschop van Keulen, kardinaal von Hartmann, is zaterdag naar Berlijn geko-men o-m zich aan den keizer voor te stellen, in zijne nieuwe hoedanigheid van Prins dei H. Kerk. De kardinaal werd zaterdag avonâ te Berlijn verwelkomd door den hoofd-aa.1-in'oezenier van het leger en de pastoors dei hioofdatad, en naar zijn hôtel geleid. De keizer, nauwelijks van zijne reis uib Bohetoen teruggekeerd, heeft den kardinaal zondag ten 11 ure onbvangen. Heb onderhoud duurde een uur lang. De keizer heefb Zijne Eminencie aian de keizerin voorgesteld; Zijne Majesteit heefb daarna den kardinaal aan zijne tafel genoodigd. De kardinaal behoort tôt eene hoog ade-lijke faniilie; zijn vader was, in den laatsten tijd, gouverneur van het distrikt Aken; zijne zuster is de Overste van het Grcot-pensionaat Berleimont, te Brussel. DENEMÂRKEN Het radikaal ministerie, gesteund door de Iîiamer, heeft, zooals men weet^ eene grond-wetshervorming gestemd. De uitvoering ervar woïdb evenwel tegengehouden door den Senaa.t wasr de twee partijen gelijkheid van stemmen hebben, namelijk ieder drie en dertic stemmen. Het gouvernement vraagt nu d< entbinding van den Landsting of Senaat. Docl deze vergadering bestaat uit twee deelen het ©en gekozen door het volk, het ander dooi den koning benoemd. Koning Ghristiaan wi-alleen de ontbinding van het deel, dat deoi hett volk gekozen is, toestaan; het gouverne ment eischt de algeheele ontbinding en dreigl met ontslag, indien de vorst niet toegeeft ITALIE Zondag hadden 'te Borne de gemeentekie-zingen plaats. Twee « blokken! » waren ge^ vormd. Langs den eenen lcant de katholiekei en de gematigde libéral en, afzonderlijk op-komend, dooh vereenigd tegen de republiekei-nen en de revoluîionaire soc~ialisten, die « blok » gevormd liadden tegen de eersten. D< katholieken hebben eene schitterende overwin-ning bahaald. De social;stische lijst bekwanc sléphts een klein getal stemmen. Hetzelfde gebeuide te Turino en te Genua. D D© rusti keert terug in Italië. De onder- breken openbare diensten worden tr-apsgewjjsw hersteldf TURKIJE De gezanten van d© groot© mogendheden hebben de aandaoht van de turksche regeering gevestigd op den ergen toestand welke ontstaan is uit de vervolging van de grieken in Ivlein-Azië, Allen hebben bij het ottoman-sche gouvernement aangedrongen opdat er eèn einde aan deze vervolging zou gesteld wowden, en de grieken de bescherming zouden krijgen, waiarotp zij, op turksehe grondgebied, rec-ht hebben. Middelerwijl duurt de vervolging Voert. Op 't eilandje Goudi, nabij Ohio, verbiijven twaalf honderd vijftig grieksche families die, hoeve en goied achberlatend, uit Klein-Azië gevluclïtl zijn. Op de kust van Klein-Azië zijn er vecht-partijen tussohen turken ©n christenen ontstaan. Een© boot, met turksche soldaten, heeft zeijschepen gekaapt, aan boord waarvan zich grieksche vluchtelingen bevonden. Te Aivali vooral is de toestand der grieken beklagens-weerdig.Al de christenen van de distrikten Eolremid ©n Kemer zijn naar Myttilona gevlucht, na de verwoiesting van hun land door de bachi-bouzouks, die de kerken ontheiligd, de huizen geplunderd, vrouwen en meisjes mishandeld, weerlooze personen vermoord hebben, en zulks met de toestemming van de plaa-tselijke turksche overheden! Deze ongelùkkigen protesteeren, in den naam van het mensebdom, tegen deza bar-baarsch© en ongewettigde vervolgingcn en smeeken de europeesche mogendheden drin-gend hen ter hulp te komen. RSJMEMË De czaar van Busland is zondag 'ti© Con-sbantza aangekomen. Ten 9 ure 40 kwam de keizerlijke yachb « Standart » op de reede, gevoîgd van de yachb Almaz. De keizerlijke famili© kwam ten 10 ur© aan wal. De ozaar was vergezeld van de keizerin, de vier jonge princessen en den czarevitch. Hunne majestei-tien werden verwelkomd door den koning en de leden der koninklijke familie van Bu-[menië. D© twee vorsten omhelsden elkaar har'te-lijk. Na de troepen, die de krijgseer bewezen, in oogensohouw genomen te hebben begaven de vorsten en de keizerlijke en koninklijke families zich naar de kathedraal. De czaar drulcte zijn© bewondering uit over de fiink© houding van het 5e regiment rood© huzaren. De koning deed zijne koets stil-houden en gaf aan diti keurregiment den naam van « Nikolaas II ». In de katlhedraal werd een plechtig « Te Deuni » gezongen. Ten 6 ur© 's avonds had, t© midden van ©en grooten toeloop va,n volk en onder een grooten. geeatdrift, een© indrulrwekkende troe-pensobouwing plaats. Tijdens het galadiner, zondag avond, bij heb nagorecht en als ant-woord op een toast door koning Carol inge-steld, heeft de czaar hulde gebraeht aan het groot werk van den vrede door den koning van Bumenië in de Balkans tôt stand gebraeht. MEXICO H©fc mexikaanscli koopvaardijschip « Guce-rero » heeft, na ©en hevig gevechb nabij Guayanas, het schip « Cxiliacan », aan de opreerlingen toebe.hoorend, in den grond ge-boord.Er wordt verzekerd dat de mexikaansche afgeveerdigden zeer ontevreden zijn over de houding van de amerikaansche afgeveerdigden, en dat zij op het punt geweest jsijn de conferencie van Niagara-Falls te verla-ten, doch gebleven zijn op uitdrukkelijk te-legrafisch bevel van generaal Huerta. *De amerikaansche afgeveerdigden hebben verscheidene namen voorgesteld voor de ver-vanging van M. Huerta als staatshoofd. De mexikaansche afgeveerdigden hebben gewei-gerd deze namen te bespreken. De briefwis-seling tusschen de bemiddelaars (Argentina, Brazilië en Chili) en generaal Carranza is nu openbaar gemaakt en zulks onoanks heb verzet van de amerikaansche afgeveerdigden. « De Gebeortenissee in Albanie Eeae gerîicîsSiriaîî®iiâe aanlïOMfiîng Kolonel Thomson heeft, op eene eenvou-dig© naamlooze aa.nkla.cht, den burgemees-ter 'van Dura,zzo, M. Dourachkovie, broeder Tan den drogman van het russisch consulaat, doen aanhouden. De brief bebichtte M. Do_u-rachkorvip van révolutîonnaire woorden uit-| gesproken .te hebben. Eene huiszoeking werd1 in EÙjne woniïig gedaan. M. Petradëw, russisch afgeveerdigde bij de kontroolkommis-sie, begaf zich onmiddelMjk bij Turkan pacha, voorzitter van den ministerraad, om tegen deze aanhouding, die te Bfurazzo eene groote opschudding verwekte, te protestee-I ren. De burgemeester werd onmiddellijk te-ïug in vrijheid gesteld. Een gcvcclîf De oorlog is volop aan gang in Albanie. D© oproerlingen uit Elbossan zijn in Gjielima, in hetl distrikt van Tirana, gevallen en, na deze stad bezet te hebben zijn zij iiaar Brades-; lech opgérukt!. Zij gingen ook deze stad bezet-ten, toen zij door eene afdeeling troepen, sa-! 'fnengesteld uit gendarmen en vrijwilligers, aangevallein werden. De slag werd nabij Zaza-leta° geleverd. De oproerlingen werden ach-teruit geslagen, doch zij ontvingen verster-king, hernieuwden den aanval en dwongen de . regeeringstroepen tôt den aftooht. ' Kolonel Tïïomson gesncsivelâ Zondag morgend ten 4 tire, hebben d© op-! roerlingen Durazzo, de hooldstad, op drie : plaatsen te gelijk, aangevallen. Bond 6 ure is de hollamdische kc-lonel Thomson gesneuveld. Da vreemde matrozen verdedigen alleen de ■ vreemd© gezantschappen en het koninklijk pal-eis. In"'t begin dacht men algemeen dat de stad in da macht van de oproerlingen ging i vallen, doch later verbeterde de ^ toestand, en men hoopt Durazzo t© zullen redden. Schrikkelijke Onweders in Belgie ^ Hevige onweders hebben zaterdag namiddag en zondag in gansch BeJgië gewoed en zoo wat overal nogal groote schade aangericht De hoeveelheid gevallen water verschilde van sfcreek tôt streek. Te Ukkel had men alzoo 4 'millimebers voor de 24 uren; te Spa 1 mm. 3; te Aarlen 8 mm. 8; te Veurne 8 mm. 7. In Bïafoand In de hoofdstad waren zaterdag namiddag tlalrijke kelders onder water geloopen. De pompiers zijn moeten tusschenkomen te Vorst, te St-Jans-Molenbeek, Laeken, Schaarbeek en St-Joosb-ten-Noode. Te Anderlecht was de Broek-beek overgeloopèn. Op de Generaal Wahislaan t© Schaarbeek, was onder d© drukking van 'b water eene riool gesprongen. De grond is op eene groote lengte ingezakt. De Mael-•beek, de « vervloekte », zooals de oeverbewo-nors z© heeten, heeft ook ha,re perten gespeeld. Op heb grondgebied van Brussel zijn in vîer i en veertiig huizen, van den Ettepbeelïseheni steenweg, d© kelders onder water geloopen. Zeven kelders der Belliardstraat moesten door do pompiers leeggepompt worden. In het cen-ter der sbad hebben de storiregens ook nogal schade aangerichb, vooral aan het stadhuis en de Beurs, zulks ten gevolga vart den slech-ten staat der daken Df van de verstopping. der goten. In het hôtel van M. de Broque-ville, minister van oorlog, heeft men zondag ook de goten moeten vrijmaken. Zondag namiddag acheelde het maar ■çrei-nig of het onweder maakte twee slachtl-oiffers !ln het park. Eenige wamdelaars waren niet bij tijds kunnen vluchten en hadden eene schuilplaats gezocht onder den eenen taf den aaideren boom. Op zeker oogen-tek viel de 'oliksem op eenen boom, waar-pnder vijf personen, een joageling, zijne ver-loofde en drie kinders stonden. Allen werden fel geschud. Het meisje belavam daaren-boven noigal erge brandwonden aan de borst, terwijl de jongeling aan de beenen verbrand werd. De kinderen bleven ongeâeeid. De ge-kwetsten werden naar het Sinti-Jansgasfa-huis oivergebracht, waar men h,en verzorgde. Zij konden vervolgens huiswaarbs keeren. D® (twe© slachtoffers zijn M. Isaac Meu-lus, wonend© Gretrystraat, mej. Elisa Vander-pol, weinende H. Geeststraa.b. Do drie ander zijm Karel Lecocq, Jan Bassart en zijta. zus-t'ertje Marguerite. Het telefoonbeheer ver-wachtt© zich aan ©ene volledige stoornis van d©n diensb. Gelukkig hœft deze verwach-ting zich niet verwezenlijkts. ïn dea dienst' der stad waren eenige draden onderbroken, doch de noodig© herstellingen waren spoedig gedaan. V©o>r den dienst tusschen d© st-eden en met den ^'reemde heeft men eenige stoornis gehad door het breken van draden en het oimvallen van telefoonpalen. Te Velthem heeft heb cnweder groote schade aangericht aan de veldvruchten. De dorp-plaats te Winxele werd onder water gezet. Op den steenweg van Eeuven naar Brussel is da bliksem op verscheidene boomen gevallen.V66r het enweder va.n zondag heefb men te Velthem een zonderling verschijnsel waax-genomen. Eien ontelbare zwerm insekten, sprinkhanen gelijk, kwam uit heb bosch van M. Descamps gevlogen en trok in de rich-ting van Leuven. îlog nooib ha.d men in de gjemeente zoo iets gezien. In verscheidene ander© gemeenten van den Leuvenschen om-brek werd ook veel schade aangericht. Ha-gelsteenen werden a-angetroffen. T© Aersohot viel de bliksem op verschillende bloomen, alsook te Lubbeek in de stal-ling van den landboawer 'Verbiest, gehucht « Tiedigheid », alwaar er drie koeien werden doodgebliksenid en heel de stalliny door het vuur vernieid. _ Ta Bierbe-ek stak d© bliksem eene hoeve in brand, welka ten gronde vernield werd. In da Pereboomstraat, te Leuven, sloeg de weerlicht in een hoenderhok een twintigtal kiekens dood, ©venais een vijftiental duiven. în de provincie Antwei'pen Te Mecbelsn en omtrek ging het er ook verveerlijk toe. Talrijke boomen werden er aa-n splinters geslagen en vele huizen be-schadigd. Tijdens het onweder kwam er eene wolk van duizenden sprinkhanen over de stad gevlogen. Deze insecten vielen neder in de veldem rondom de stad, waar zij groota schade aa-nrichtton. Te Ileffen richtte de bliksem groote_ schade aan in do kerk; te Heyndonck viel hij op de hoeve van .Vandenbroeck en veroorzaakte er veel sc.hade. Te Leest werd eene gansche plek aardappels, toehoorende aan landbouwer De Vleeschouwer, door den bliksem verbrand. Te Deurn© stichtte de bliksem brand 'in de remisie van het buitengoed van M. Mac-quinay. Heb vuur kon spoedig gebluscht wor-iden. Op itwee andere plaatsen werden de schouwen afgeslagen. De knaap die zaterdag in de Carnotstraat, ta Antwerpen, door eene gevelspits gedood weTd, is herkend. Het is de 14 jarige Jules Wuy.ts, wonende bij zijne ouders Voorzie-ning'sstraat te Borgerho-ut. D© knaap volgdc twee ander personen, die voor dem regen tegen de gevels cpgingen. Een dezer twee mannen, Pieter K'..,, 25 jaar oud, wonende Offerandestraat werd door stukken steen den Ec.hpuder ontwricht. De andere kwam er on-gedeerd van af. ïn Oost-Vlaanderen Te Gent vi&l de bliksem op het werkhuis Van M. D® Maere, Eortrijkschestraat. M. De IMJaer©, dia er zich blevond werd ten gronde geslingeid ©n slechts licht gewoind. Te Aa.lst viol de bliksem in den hof van het stedelijk slaohthuis en sloeg er twee boomen tôt- splinters. Te Bonsse heeft het onweder een erge breinbotsing veroorzaakt. Bond 3 1/2 ure ter-wid de sluizen van den hemel wijd openston-den en bliksemsohiditen het luchtrnim do ;.r-kliefden, s tond d© trein nr 2840 van Kortrijk \ - v, komend, op een kilometer van de statie vooi! het signaal stil. Op zeker oogenblik nadeide op het-zelfdsi spoor de trein n. 2639 van Dooroik. De ma-chinist kon ten gevolge van den regen, dia als eene gordijn vormde, den stilstaandelni (trein niet bemerken en botsbe er langs ach-fer op. D'e vier laatst© wagons werden groo-tendeels vernield. Etene hevige paniek maakta zich meester van de reizigers, die afspron-gen en !onrer de sporen in aile richtingen weg-vluchtten. Het personeel der statie va.n Bons» s© snelde toe en richtte de eerste hulp in. Elenige tnlin of meer erg gekwetsten werden Ivan oiidér de puinen gehaald en naar da stati© otvergebracht, waar een dOktoor hen kwam verzorgen. Die stoffelijke schade is aânzienlijK. Ta St-Lievens-Esschene werd de hoeve vaa den veldwachter door den bliksem geheel in iasch gelegd. De schade beloopt1 20,000 frank. Te Oosterzeele werd de schuur van: M. Vain Canegem vernield. Tes St-Niklaas (Waes) is de westerkantl des Statieplaats geheel onder wa'ter gezet', zoo-dat men plianken moest leggen om de rei-zigers to© te laten met di-og© Voefen da istatie ic( en uit ta gaan. In da Hofstraati moesten de toeschouwers van een cinemal dri© kwaart uurs wachten eer zij de zaal konden verlaten. Da straati wa^ door de oiverstroomd© Schelde ingesloten. Te TTa'mme is de stlalling: der weduwe Jozef Va-n Puyenbroeck, landbouwster op d© wijk Sto-Annai, afgebrand. Dte bliksem viel op eenen boom, die op eenige meters van het huis stondl. Een ijzer< draïajd, dienende voor waskoord, was gespan< nen va,n den boom naax de stallmg en heti hemelvuur liep er op voort. Op eenige sekom den stc-nd geheel het gebouw in brand enf niets |®n gered worden. Eeen aantal konijnetf eene p^rtij vlas, al het alaam en nog menigs todore \oorwerpen zijn 'de prooi der vlairimenl geworden. * * In het Dendeidal heeft Wet tfnweder ooK ïeelijk taiisgeho-uden. Da bliksem sticbttg bii'and 'te Etembodegem, Paemel en Onkerzele.-Te Santbergen werd' da barreelwa-chtsten Braeckman doodgebliksemd terwijl zïjf van| dienst was. Zij laat verscheidene kleine km-> ders achter. » Te Denderîeeuw- werd eene ongekea'de data'ç' in voile istraa.t doodgebliksem'd. Zoo wat over-« al hebben zich otverstrwoimingsB. voorgedafiin^ T© E!tichove-bij-Audenaerde stichttl© det bliksem brand in de hofstéd© vaa Theofiel Biourgeois. Huis, schuur ©n stallingen werdenl met gansch den inbwdel de pr^oi der vlam-. men. Da koelbeesten kond©n gered worden; Te Eirivelde viel de bliksem op de woningj iran 'August Van Wynsbergha an vernieldei eenig© huisraadl Ta Assenei© werden op de wijk «TStkak'^î vijf baome-n aan splinters geslagen. ESene af« (sluiting,, toehoorend a;an Jan Nofechaele werdl vermeld. Eenige steenen werden van eenea mtaur der 'wioning van De Keyzer geruktl. Hefl hemelviiur drong in d© wonitxg van Elodiat Van Diamtn© en in d© liirouwerij, Cirul doch( richtte er geen© schaxl© aan. Te Sinaai-Waes verbrijzelde de bliksem zoWh dag na.mid'dag, rond 4 ure, da stallen vanl Alfons Laureys, landfe«uwer, wonend© ini da Molenstraat. Bij Petrus Van à© Vyver, ia d« Nierstraat, drong den bliksem door de sohouw in d© woning. Een muur bterstfe ©pen op gansch zijne lengte. Da inwoners kwanien es met den schrik van af. * T© Temsche zijn door den bliksem de scHoH-wen afgeslagen van heb hôtel « De Wafer-i molen1'». Te Calloo viel de bliksem' op dei Eoevei van den landbouwer P. Onghen'a-Bauwers, op| den Moleudyck. M. Onghona werct getlrofferï en heb hoofdhaar verzengd; zekere Fred. Bon-wens, insgelijks geta-offen, is half verlamd4 Een ijzeren hek is gansch verwrongen eni in! huis werden d© meubelen dooreengeworpen.; In West-Vlaanderen De schade door de onweders vaW «aterdftgl en zondag in West-Vlaanderen aangericht isi onberekenbaar. Te Komen verschrikten twee peerden, aan eenen wagen gespa-nnert, biH het neerplassen van een der stortregens. Zi| deinsden wat achtervrit en vielen in de Eeierf Eerst twee uren later ldon men d© beestenl ophalen. Onnoodig te zeggen dat zij tsen reeda verdronken \varen. Het gespan hoorde to© aarK M. Dumoulin»Montaigne en had eene weerete van 3.000 fr. T© Hoogleda heefb zaterdag feivond, i'o'b® 6 ure, de blikscip, d© tweewoonst, toehoorende en' bewoond door Léonard Desimpele-, ïvijk Slrooiveldkruis, in asch gelegd. De meubelen en alaam zijn totaal opgebrand; alleen! de beesten zijn kunnen gered worden. Geluk» kiglijk bestaab er verzekering. Té Gits is zaterdag namiddag, tijdens Ket'-zelfde onweder, de bliksem op heb woonhui* van de kinders Maselis, op de wijk Langen-hoek gevallen. Hij is langs d© schouw binnen-gedrongen, vcrbrijzelde eenige meubels en trok vervolgens buiten zonder brand te veroorzakan^ Te Harelboke heefb het zaterdag ganschl den namiddag geregend. Om 3 ure viel d!© bliksem op de fa-briek van M. Vandember* ghe, la.ngs den Gcntechen steenweg. In een! oogwenk stonden het bijzonderste gebouw em en de vla-ss'chuur in laaie vlam. De pompiera snelden 'bo©, doch zij moesten er zich bij be» païen da na-burige gebouwen te vrijwaren. Be schade beloopb ongeveer 1800 fr. Ta Thourout heeft do bliksem den schoor-sboan afgerukt van de herberg aan de Bieshuti alsook van da woning van Fideal Van Ycke. Op da wijk Nieuwenhove is de bliksem lang3 don schoorsteen in d© v/oning van Camiel Luyx*aerb gediongen en heeft er de stoof verplaatst. Bij Steyaert is d© gevelspits afgeslagen en bij Vandevoorde de schoorsteen geborsten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes