Het nieuws van den dag

2339 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Mars. Het nieuws van den dag. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/057cr5pc7f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Oerfigsfejaargaiiglr 8S 2 centiemen per nummer Brussel, Dinsdag 17 Maarf <914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEIV!EfNTtrsl S asna4£raBi " 8 frank, X«or ni»1111 * * * 11 ~ toof di «liera lande» Tan het postrerbond ». 80 — bestuur en opstel ! Zaadstraat, 16 TELBFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HuyGHI BUREEL DES KLEINE ÀANKONDIGIKGEN : Zaadstraat, 6 telefoon 7948 6«vraafids en aangobodsn plaatson. In de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 e. roor 2 sroote regels. Itdtren regel meer ; 30 c. ill de Week ; 40 c. 's Zondags. I 1 INi^lE-IN : i" bladz., per kleine recel .. 80 e. [d., 's Zondags s 40 #. 2° bladz., per regel, . 5 fr. en 3 fr. Rechterlijle herstell., pr regel îfe Storm en overstroomingen IN BjELGIE Te ïïruasel De maand meert is al miser dan half voorbij en zij heeft-tas om zoo t» zejggea tôt au boa aog geea eakalea Khxnen dag geleverd. Zoadag is het aog erger gènes b dan de vorige dagea. Het is eea echt tempeest dit in de hoofdstad gewoed heeft en maaadag gansch den df voorfcduurde. De wind loeide met eene onge* korde CIieviglieid, de regen plaste onophoudend neer. Tilriik» dakpannen en boomtakken werden afgerukt. Id de Gravin van Vlaanderenstraat, te Laeken, waaide eene pan af en viel op eene serre, waarvan verschei-deno ruiten verbrijzeld werden. Dî regenpcliermen die vernield werden en da hoeden die afH-aaiden zijn ontelbaar. Volgens het Observatorium van TJkkel, zija het twee schtereenvolgende, buitengetfoon hevige tempeesten, die boren de stad. gewoed hebban : het eerste in den nacht ran zaterdag tôt zondag, het tweeds zondag nacht en maandag. Zondag morgend werd de regenmeter onder-ZOcht en men bestatigde dat eir op 24 urern tijd 5mm7 water gevallen was. V ier en twintig uren later, 't is te «en maandag morgend, om 8 ure, bestatigde mei> naTer op dien tijd 10mm7 water gevallen was*. De storm heeft ook talrijke storiageia veroorzaakt aan de teîegraaf- en de telefoonlijnen. Groote vartragiagen' hebben zich voorgedaan en zijn nog te verwachten iu de richting van het Zuid-Oosten van het land, heit| Groot-Hertogdom Luxembivg, Duitschland en JTrankrijk. ~ m BE VLAANBERS Te Audeziaarde >— Ten gevolge van de overvloedige regens dezar laatste Ègen is het psil de(r Schelde en hare bijrivieren op on-rus'twekkende wijze gestegea. Zaterdag avond was men te Andeoaerde verphcht den dam weg te nemen, di© liich nevens de sluis bevindt. Zulks gebeurt maar heel lelden. Dfè oeverbewoaers aarzeldea niet te verkla.ren dît het slecht weder er nietl alleen de oorzaak kon Iran zijn. Zij veranderstelden da.t de hoogste tij van het [ par, die vrijdag verwaoht wea-d, een dag ao.hter moest [ptomen zijn. Zaterdag nacht is het 'water twoe meters gestiegen fldktewel nœn te Gent al de sluize® had opeingezet. De ! itrooming was zoo hevig, dat de scheepvaart geheel I ci bijna geheel onderbroken ivas. t Tnsschen Audenaerde en Gent, o'nder andere te Avel-fen, Eenanie, Gavere en Schelderode is d© stroom uit «jno oevers getreden ien heeft verscheidene liectarén IU en weide onier water geaet. De steenbakkers, die t tr aan het voorafgaandelijk werk voor het aanstaande [aîoen.bezig waren, hebben den arbeid moeten staken. ifcbiirivieren der Schelde, in de streek van Audenaerde, œder andere de Maerckebeek, de Zwalm, d© Meulebèek, W tebben op verscheidene plaatsen buntin bedding wliten. De Poekebeek, die een fciental gexneenten uit »œtrek van Deynze en Thielt besproeit, heeft! een ifasl hectaren land on der water gezet. Ta Wetteren ««rdag nacht is bo>ven Wetteren en otnliggende een onweder losgebroken; riegcn en wind woedden ® Telle hevighedd. Links en rec-hts werden boomen utgerukt, daken a,fgeslagen, honderden pannen zijn af-ipwaid. Ailes gedeek weldra aan eene eohte Ver-|.fctmg.morg-end, rond 7 ure, begon het water der Eu te ^^lrnmEn gezien het) onstuimig weder was «t eioste te vreezen._ De bewoners vaji den Aard en ® oevers der Schelde namen dan ook hunne vootv-iKrgen en weldra werden ten allen kante d© huis-l fuœn bïj middel van planken versperd. Het hielp eoh-wt veinig. Eenigen tijd nadien liep h©t water der y , m zulke, hevigheid over de kaaimuren dat wel-ii»- -f wooten en ICleinen Aard en /een gedeelte ; wij.c Oyerschelde geheel onder water stonden. D© v S0Ilen die n0g mogelijkheid gevonden hadden naar rnsA^f00 ^9 . te konden na de mis . niet l r huiswaarts keeren. De schippers deden met BJlei-ï°' <xrt3es _ dienst op het overgestroomde water en si vcertuigen zetten de menschen zooveel moge-?ver; r^eniS persoon naja door overdreven haast eilt ®ud bad. fcwr' ,®c^e^ewater stond weldra op zekere plaa,t3en ieldpi.0 ? ei0tl- meter boven den -grlond; moestal da ta-pn i , U12ea 3311 den Grcoten en Kleinen Aard îa - i P6n- •De «igeudom van mad. Ba©tens, Sttmrer' won™o van M. Nauds en de groote Cebcm h311 ^en 'lee'r -f>cseme hebben meest geleden. w verti?U ieUjVan verschiUende huizen zijn overgeioopen In velfleT • noS 'fc onaaixg3njame van den toest-and. *WBen rT door het water ailes omverge- 6e emiJjn, aa zicl1 moeilijk ©en gedacht geven van 6®feden h r overBtrooming en het is veel jaren r>» i en. te Wetteren nog zoo iets te zien WénU, scIlade is overgreot. Gansoh den dag snelden Ëaar W ,PfrS0ûen naar de plaats des onheil doch '■as aller, ^ tob Brug1- en Kattestraat stond neden r ^ het overstroomde gedeelte afge- îet ivàtep00!-! ur® is 'y gevallen on begon dienot- s t0 zakken. Het pompierskorps werd CTPr^r^r0?pS? om onverwijld tôt het uitpompein ^ondao-1?.0111?6, kel<iers over te gaan. masT, i°n ^ de Schelde niet buiten hare oevers, petzelfda ni1" mcrgend, rond 8 ure, was het wederom [tard stonnpn zo? S morgend. D© Groote en Kleine ,e«l volk «ir °e, ^ en gansc-h onder water. Oneindig ''erplicht W6ldra ter plaa.ts, zoodat d© policie »as echter 0I"dedienst in te richten. Het water bw?en(j rln^-K1 -eL en ge-weldig als den zondag boot o- ni® J-'ori}3n kon men bij middel van een toren. iv Sema£kelijk op het overstroomde gedeelte 1 ®chelde wnnoS ' we^e de bewoners langsheen de (I! W ffinp.i.fv ' 2t™!^ag geleden hebben is overgroot i®tond hf.t - gsscba.t worden. In verschillige huizen tp'frcq waTei,a'tjr f?n, metier hoog. Bij M. Benoit De vra,ter iiiaMhmt f3 m de bTOmen gsvlogen om . ^ de t1' komen. P4 Wonoâ ]y®nneer het water verdwenen is, vinden ? slijk botl«tfnnr\ luizen met eene vette stinkende t5arlijk iQ rlor ,f?e meu'Jslen bevinden zich dan na-^ zien ?' n toestand. Het is waaj-lijk droe- Lzntt avnn^ Te C010 bniteno-»™11 maanda& morgend, was ds tij in de het wat»r » i 100S- °P verschillige plaats.en, j de Le„,i . 200 hoog1, dat het over de dijken iiep. |6 Kleina Km; P 0Y?r ^are oevers. De Boomstraat en , ?ai|sch rin . stonden onder water. ;1ens Wee[. ^3^ « Ouden Bosch » staat sinds ver-,ln 'n «ilandp-n on?er water. Sommige boerenhoven v « Lokersn MS°llaPen- De reizigera, die van Gent L*f_tfren ovftrsfrrff j tJ?'erPorl rijden, zien er gansche de seharlA m Daar het immer voort regent, V®8 p°lderS t,,! Stooter ea ë^oter. 6 alsooV j.f. de, gemeenten Vracene en Yeire-®Hfilig.Wa.Ve Ian ^eerdonck en de Broekpolders > staan al sinds eenige dagen onder water. Door d© aanhoudende regens der laatste dagen, was het water sedert maandag morgend fel gestegen. Do schade di© de landbouwers hierdoor te lijden hebben, is aanzienlijk. Vooral de graangewassen zijn het ergst beschadigd. Gansche hectaren zullen moeten her-zaaid worden. In de laatste jaren werden de p'olderboeren door het overvloedig water erg beproef'd. Men zoelib na'ar mid-delen om het water meer aflûop te geven. Volksver-tegenwooidigers en ingénieurs kwamen met dit doel herhaalde ma) en ter plaats. Doch wanneer zal er edn-delijk verbet-eiing komen? * Ta Dendormonde Do Groote Jl'arkt en het middengedeelte der stad zijn maandag namiddag door het Scheldewater over-stroomd. De inwoners vluchtten naar de verdiepen der huizen. Ten 8 1/2 ure 's avonds klom het water nog steieds. Te Oostenda Op 'ganscli de kust» is het tempeesti nogal verschrik-kelijk gieweest. Het begon zaterdag rond den middag. doch zondag was het min of meer gestild. Maandag hçrfaegon het weer. Bij de hooge tij werden de dijken door d© golven gevaagd. De maalboot van Dover is met een© uur vertraging de haven binnengevaren. De visscherssloepen, bij tijds verwittigd, konden in veiliglieid gebracht worden. Ben koolkamion, die de Hertenramp wild© oprijden werd tegen ©en gevel ge-slingerd. Talrijke dakpannen zijn afg©waaid en vielen op den grond' aan stukken. \ erpclieiden© vreemd© schep-en hebben in de Oos-tendsche haven ^eene schuilplaats gezocht. Maandag na-micidag was het onmogelijk nog de rampen va.n den zeedijk op te klimmen. Te Harclbeke Te Harelbeke en omliggende heeft het tempee3t al even leelijk huis gchoucien. T"usschen Harelbeke en Eortrijk, in het hippodz-oom der linden, bevindt zich de cirk Ilagenbcck. Deze is gedeeltelijk onigiewsa-id. Ailes bejraia.lt zich gelukkiglijk bij stoffelijke sebade, doch deze is nogal groot. ïn liet Demerâal Da Damer en zijn© bijrivier zijn ook fel gestegen. Te Haelen zijn verscheidene weiden onder water gezet. Eenige huizen zijn <pk©el door het water ingesloten. Te Diest staan d© weiden tôt tegen de vestingen onder water. D© streek tusschen Sichem, Testelt en Averbode heeft geheel h;et uitzicht van een overgroot meer. X:i het Maasdal Het Maasdal, dat bij de minste slechte weergesteltenis van zàch doet spreken en nog over ©enigen tijd door zulke groote overstroomingen geteisterd werd, kon ditmaal ook niet aehterblijven. Te Luik staat de Maas reeds lm70 boven haar gewoon rondpunt en t© Visé 2m90. Stroom-afwaarts Luik is menig veld onder water gezet. De Ourthe stijgt wat langzamer en boezemt niet al te veel onrust in. Te Namen. Doch met dei Samber is het al even erg go-steld als met d© Maas. Deze rivier bevindt zich op 1 m. 62 boven haar gewoon standpunt. De Maas daaren-tegen is t© Namen 2 meters gestegen. Te Jambes staat d© trekweg onder water. Al de kelders van de huizen op den oever zijn volgeloopen. Maandag morgend was de toestand nog fel verergerd te Namen. Sedert zonda§ avond was de Maas oonieuw 40 centimeters gestegen en van Sedan telegrafeerâe m;n dat de Opper-Maas er gedurende den nacht 75 centimeters gestegen was. Van aan de grens tôt Namen i3 zij op verscheidene plaa/tsen buiten hare oevers getredon, onder andere te Agrimont, Hermeton, Hastière, Waul-sart en Dinant. De kelders van d© huizen op de oevers gelegen, staan meest allen onder water. T'e Dinant is de place de la Meuse gansch met water bedekt en ten gevolge van het glijden van grond is een muur van het goed van M. Brosteaux, in de rue Saint-Jacques, ingestort. Een straatje of liever eene steeg, de rue Petite is er door versperd. Ten gevolge van het snel stijgen van het watier heeft men de dam:ne<n van Houx en Han moeten doorbreken. Tfe Houx. lYvoir, Godinne, Lustin, Brofondeville zijn bijna al d© kelders onder water geloopen. Te Namen is het 't zelfde in de wijlc van Etntre Sambre-et-Meuse. Stroomafwaarts Namen, te Beez, Marche-les-Dames, Na-mêche, Sciayn, Sclaigneaux en Andenne ia d© toestand al even droevig. Onnoodig te zeggan dat de onrust der oeverbewoners maax voortdurend toemeamt. Zulks is ook niet te verwon-deren. De regen (iuurt maar imnier voiort en al wat men over de bijrivieren hoort is maar gestadig: <ud© stijging duurt voort Wat zaterdag avond bijdroeg om den toestand nog akeliger te maken, was het breken van eene waterbevoor-radingsbuis der eltctriciteitsfabriek. Hierdoor bleef de stad van 5 1/2 ure 's avonds 'tôt middernacht zonder elektrieke verlichting. In de herbergen werden boegies of petrollampen ontstoken. Da trams stonden stil, de cinema's waxen in staking. En middelerwijl steeg het water van Maas en Samber maar hooger en hooger. Do bijrivieren der Maas Zulks is eilaas ! maar al te waar. Ds Semions en de Lesse staan .bijna 2 meters hooger dan hun gewoon peil. Da Bocq en d© Molignée zijn in echta stortvoedem ver-anderd, de E^u-d'Heure^ de Eau-Bdanche en de Eau-Noire dreigen ailes onder water te zetten; de Viroin is tusschen Aublain en Maxiembourg buiten hare overa ge-treden, hetzij op eene lsngte van 17 kilomebers. Wat de Samber betreft deze stijgt nog het snelst van al. Tusschen Charleroi en Tamines heeft hij het verkeer bijna geheel opgeschorst. Tusschen Tamines en Namen staat de oever der rivier geheel onder water. Te Bosquetville, Dampremy en Marchienna is da .toestand al even slecht. In Kanegouw De tramlijnen van Marchienne en Montigny-le-Til-leu.1 zijn door de overstroomingen afgesneden. Maandag hadden te Gharleroi verscheidene ongelukken plaats. In de rue de Turenne werd eene vrouw door eene dakpan aan het hoofd gewond. In de rues du Dauphin et de Lodelinsart werden verscheidene ruiten verbrijzeld. Op de boulevard Jacques Bertrand is een dakvenstertje afge-ru'kt en 100 meters ver gevlogen. IN HET BXIITENIiANB In Nederlanà , Sedert eenige dagen zijn in den oimt.rek van ' Tiel en Wag'eningen gansche streken onder water geloopen. Do Bhijn dreigt buiten zijn© oevers te fcreden te Arniiem! Te Nymegen heeft men het pijl van de Waal no^ nooit zoo hoog gc-zien sedert 1897. Verscheidene doi° pen der Twentestreek zijn onder geloopen; verscheidene hoeven zijn ingesloten. De overzetdiemst Jtiusschen D|ieren en Zaltommel is opgeschorst'. In Frankrijk In_ Frankrijk is het al niet minder hevig gesteld. Schrikkelijlce onweders hebben boven verscheidene ge-westen gewoed. In den onatrek van Avranches, op de kust van den Atlantischen Oceaan, was het tempeest bijzonder hevig. Te Mont-Saint-Michel, en te Saint-Leonard-Geaets, zijn verscheidene huizen ea hoven door h©fc zeewater overstroomd. Te Bec-d'Andea hebbea de woeste bai-en gansche duinen weggespoeld. Te Avrancne3 zelf stond eene ganscha wijk van de stad onder water. Te Granville heeft de zee eene vlotbrug weggerukt, en er eenige honderden meter verder den muur van de wandeling langs ds zes mee ingebeukt. Naar het zeggen der oude zeelieden is het 40 jaar geleden dat men neg dergelijk onweder in de streek gezien heeft. Ta Dieppe heeft het onweder ook zeer groote schade aangericht. Op den boulevard Maritime is het ijzeren hekwerk gedeeltelijk afgerukt, en een groote lantaarn, met granioten voetstuk, omgeslagen. Op verscheidene plaatsen is de muur die den boulevard van de zee af-sluit, ingestort. Het zeezand ligt op geheel de wandeling meer dan een halven meter dik. De herstellingen die , voor 't oogenblik in de haven gedaan worden, zullen door het orkaan fel gehinderd worden: een klein spoorwegje is geheel vernield en eene voorloopige brug is weggespoeld. T© Pourville, eene badstad op het Kanaal, i3 het wiater in ds villas op den dijk gedrongen en heeft er groote schade aangericht. Daar de mending van de Scie door het aangespoeld zeezand erg belemmerd is, hebben er in de vallei Petit-Appeville zeer erge overstroomingen plaats gehad. Zaterdag avond, rond 6 1/2 ure, is de bliksem te Laroche-sur-Oron op den toren der parochiekerk gevallen en stichtte er brand. Dank d© spoedige tusschen-komst der pompiers, werd slechts de spits door de vlammen vernield. Te Brest zijn verscheidene schepen, die wilden ver-trekken, genoodzaakt geweest in de haven terug te keeren De « Bougainville », die eene proefreis xncest doen in voile zes, is in de reede gebleven. Te Le Havre is de scheepvaart ook zeer moeiiijk geworden. Verscheidene schepen zijn niet intijds kunnen vertrekken, daar do zea te onstuimig was. Sedert zaterdag namiddag woedt een hevig tempeest oyer Kales en de otnliggende streek. Ontzaglijke golven komen er op de kaaien aan-geklotst en richten er allerhande schade aan. In Duitschland In den otntrek van N&uwied zijn uitgestrekta ter-reins onder water geloopen. In de stad zelve is het trainverkeer onderbroken. De scheepvaarti is in al da haven van da Ruhr onderbroJcea. In Engeland, • De beroemde abdij te Tintern, in de Wije-vallei is door het water geheel omringd. De oude kerk, in de Aber-willi-vallei gelegen, ligt insgelijks, ten gevolge der overstroomingen, als een eiland midden in een uitge-strekt meer. In den omtrek van Lingfield en in het graafschap Hertford hebben de onweders ook de grootste schade aangericht. Te Queenstowa was het onweer schrikkelijk-De schouwpijpen van meer dan 100 huizen werden afgerukt ein op straat geslingerd. In Zwedea De zweedsohe zeilboot « Trifioleiscn' j vaii GoUi3a-burg, die naar Bahia vaarde, is .tijdens een schrikkelijk tempeest, nabij Lands End gestrand. De kapitein en vier jruatrozen verdronken. Zes ander konden gered worden. In Itualand Te Ekaiterinosïaiw heeft op de kusten der Azofzee een hevig orkaan gewoed dat een springvloed veroor-zaakt- heeft. Nabdj het kozakkendorp Achtyrskaia in de provincie Kur'ban voerden de gt>lven 200 werklieden |liiee die op het stra.nd te slapen lagen. Een aantal werkmainswoningen zijn geheel overstroomd. Te Teaer-juk heeft de zea een oementendiik doorgespoeld. Het grootsts deal der stad staat onder water, een aantal personen zijn verdronken. Te Stanitza en Atchouyevskoua zijn meer dan 1000 : personen omgekomen. Te Yosenlcoua telt men 150 slacht-offers. Op den spoorweg naar de Zwarta Zee werden verscheidene lokomotieven en rijtuigen omgeworpen. Volgens later© berichten moet d© ramp zich als volgt voorgedaan hebben. Een hevige noorderwiad schijnfc op da Azofza© twee luchtstroomingea gevoi-md te hebben, die met elkander in botsing kwamen en verscheidene springvloeden veroor-zaakten, die over de kusten sloegen en ze van aan Jeuk tôt aan de landengte van Kertch overstroomden. Zes streken werden vooral erg geteisterd. In eene barak, nabij een© zandgroef opgetimaneiid, sliepen 176 werklieden, die aan het leggen der spoorlijn van Kouban bezig waren. Zij vluchtten voor de overstrooming en sprongen in eenea trein, die ter plaats stond. Doch de lokomotief en de tender en vsrvolgens de waigons werden door het water omgeslagen. Het orkaan woedde gedurende tien uren. Toen eindelijk het water zich teruggetrokken had, kreeg men eea droevig schouwspel te zien. De aanvulling van den ijzerenweg was op een a.f stand van 8 vers ten vernield. Onder de verwroingen riggels vond men hoopen lijken. Op d© lokomotief vond mea twee lijken ea de ligging der ongielukkigen toonde genoeg aan welk© Btxpe-looze pogingen zij gedaan hadden om zich te redden. De plaatsen der ramp zijn met puinea bedekt. Als bij mirakel zija 48 personen kunnen gered' worden. Op een aefcer punt der kust verhief zich een groep van 380 werkmanshuizen, door een duizendtal personea bewoond. Ten gevolge van het oaderbrekea vaa ail© verkeer, weet mea aog niet hoe groot de ramp aldaar is. Mea weet alleea dat 8 personen gered zijn. T© Temriouk telt men ook veel slachtoffers. Zeven en deïtig jaar geleden viel op dezelfde plaats nog zulka schrikkelijke ramp voor. $ Tentoonstelling van Landbouwmachsenen Zondag werd de prachtige Tentoonstelling van Land-bouwmacbienen, ia d© groote halle van 't Jubelpark, te Brussel, door eene talrijke menigte bezocht. De ten-tocnstellers hebben goede zakeu gedaan, want een groot deei der bezoekers waren koopers, die zich geùaast hebben zich de laatste nieuwigheden op gebied vaa land-bouwmachieaea aaa t© schaffen. De ploegsn Mélotta De stand der ploegea vaa M. Alfred Mélotte, van Gembloers, zeer belaugrijk, zooals bij al de vorige ten-toonstellingen, werd, zaterdae langdurig en met groote belaagstelling door den Minister bezocht. Sinds het brevet Mélotte vaa 1881, voor don regleer-voorfrein met hefboom, verjaard is, heeft de «ploeg Mélotta », hedendaags « beigiscûa ploeg » geheeten, aan gansch eene nieuwe nijverheid een ontstaan gege'vea, doch de uitvinder, M. Mélotte, is de groote leveraar gebleven, en maakt, hij alleen, tien maal meer ploegea daa de belangrijksts van zijnp belgische mededingers. M. dè minister heeft den grooten nijveràar harteiijfe geluk gewensent ea^ zijae hooge voldoeaing nitgedrukt over het feit dat zijne ploegen, aa over gansch België verspreid te zija, eea belangrijk uitvoerartikei van "de nationale mekauieknijverheid gèworden zijn^ Het be/gisch Studiebnreel \ Het» belgisch studiebureel voor de vettea, 17a, Vrede« straat, ts Brussel, dat eea zeer wel geluktea staad ia-gericht heeft, is buitengewoon belaagrijk. Buitea foto-gra.fi es, zeer leerzaine verzamelingen en teekeningen, ziet' mea er proefaemiagea op de baver ea de sierplanten, oft oens algemeene wijze de werking van de scheikundiga vettea aaaduidend, en in 't bijzonder de gelukkige in-vloed aantoonead welke de potasiahoudeacle vettea og den groei der planten uitoefenen. Het bureel is eena inrichting reeds sinds talrijk® jaren bestaaade, en die aan den landbouw uitstekende diunsten bewezen heeft, met voordrachten in te richten, proofv&j.den aan te leggen en vlugschriften over het gebruik der scheikundige meststoffen uit te deelen. M. de minister Helleputte heeft den bestuurder van het belgisch studit-bureel der vetten, hartelijk geluk gewenscht voor zijne belangrijke en schoone deelname. De « Laotogène » Vervolgens vertoefde de minister aan den stand van de « Lactogène » (Melkmeel) vaa Aalst, waar hij oat-vaagen werd door M. Hyacinthe Leclercq, die aan M. HelJeputte de onbetwistbare voordeelen van den « Lacto-tegèno » uitlegde, die het zuiverste en het yerteer-baarsta voedsel voor al do dieren uitmaakt. Men heeft zeer opgemerkt dat M. Helleputte M. Leclercq geluk wenschte over de « Lactogène », en zulks heihaaldelijk en op bijzonder aandringende wijze. De « Sucrap aille » Da « Sucrapaille » is de schoone stand waar de voort-brengsels vaa de « Société Aaonyme de la Sucrerie Notre-Dame », van Oreve, tentoongesteld zija, en dia ook ten zeerst© de aandacht trekt. De « Sucrapaille » is een droog gemélasseerd voeder, samengesteld uit strooi of pa-illettea van suikersircop., bevattend het maximum van drooge stoffen, en dat talrijke voordeelen oplevert: minimum van kauwen; behoud zonder bederf, enz. enz. De « Sucrapaille » is het ideaal gesuikerd voedsel voor de goedkoope voeding van peerden en vee. De op-brengst voor 1914 beloopt 9,128,845 kilos. De stand Valoke gebroeders ®ea der stands die zaterdag het meesti dioior deia minister bewonderd werden, is deze van het huis Valcke gebroeders, van Oos tende, waar al de laatste aieu-fwigheden van uitvoer, vo'orzien vaa de belaagrijkstia verbeteriagea, tentoon gesteld zijn. KTaainl. Maatschappij dsr Oudo Werkh.uizen « Albaret » Het warea de vertegenwoordigers, MM. Capiaumont en E. Kerckvoorde, die den minister in den stand der Werkhuizea Albaret rondgeleid hebben. M. Helleputte onderzccht met belangstelling een licht dorschmachicn van groote opbrengst, eene verbeterda lokomobiel en motor, en eene nieuwe strooi en voeder-pers, da eerste in België ingevoerd. tTitgelezon zasigraaa De miaister vaa landbouw bezocht verder de stands 4, 5, 6 ea 19, der firma Schepkens, van Gembloerai (Toonbank van uitgelezea zaaigraaea) die, zooals men ziet, brsed vertegeawoordigd is. Dit huis, dat aan den belgischea landbouw zijne befaamde « keurzadea » le-vert, biedt dezea lente de uitgezochte zadea « Ma, xime » ta koop, dia altijd het maximum vaa opbrengst en van lioedanigheid leveren. Het ,huis Schepkens, in 1855 gesticht, houdt zich met al de soorten vaa landbouwzadaa bezig. Het levert aan al do groote laadbouwuitbatingea van het laad. M. Schepkens heeft de gelukwenschen ontvangea van dea miaister, die vervolgeas eea bezoek bracht Doom en M aida il (Yper) Laatste stilstand van den minister *van landbouw aan dea staad vaa de firma Doom ea Mahieu, vaa Yper. Het was M. Reidmeister, .ingénieur der firma, die M. Helleputte oatving, ea hem eene toepassing van « gaa pauvre » voor het stoken, toonde^ Het gebruik dezer gaz voor het stoken wordt in België van dag tôt dag lalgameener, en de toepassingen in 1913, door3 het huis Doom en Mahieu, overtreffen het hoaderdtia,l. Namalijk ia de diamantaijverlieid zija de toepassiagea zeer talrijk. M. Helleputte vertrolr na aaa M. &idmeister zijaa gelukweaschea aiet gespaard te hebbea. Doaderdag aanstaande wordt het b'ezoeE vaa Z. M. die koniag verwacht. Mea verwacht zich dien ,dag ook aan eea overgrooten toeloop van volk. HIER EN DAAR Frinselijke reisigor. — De prias vaa Wales, de vermioedelijke troonopvolger in Engelaad, is maaàdag, door België gereisd langs Jeumoat naar Her'bestlial. Do prins, die reist onder den naam vaa graaf vaa Ohes-ter, begeeît zich aaar Ohnstiaaia, waar hij dri® wekea de gast zija zal vaa de aoorweegsche vorstea. Eene botooging. — Aaa boord der btelgische stoom-boot « Krooalaad », vaa de « Red Star Lia© », had er verledea maand, op de reis aaar New-YorÉ, ©en© vleiende betooging plaats ter eere van dea kapitein, M. Kraaiboom. M. A. Glauden, vertegeawoordiger van het belgisch spoorwegbestuur, bracht, ia aaam der passagiers, hulde aaa het moedig gedrag van den kapitein, die bij cle vreeselijke schipbreuk der « Volturno » rond de 90 menschenlevens redde-, M. Glauden deelda mede dat kapitein Kraaiboom door den koniag benoemd was tôt ridder der Leopoldsord©, welk aieuws door al de passagiers geestdriftig toegejuiclit werd. Chrïsten Volkcverbond. •— Zondag morgead werd in het « Werkmanshuis t. Locquenghieastraat, te Brussel, de algemeene vergadering g©houden der afgevçer-digden van het Ghristea Volksverboad. M. Feuilliea, bijgevoegd volksvertegeawoordiger, zat voor. Er werden zes nieuwe maatschappijen bij het Verboad aaageslotea. met ©ea totaal van 1,200 leden. Na eeaige wijzigiagen gebracht te hebben aan de standregels ea het bestuur, herkozen te bebbea, gaf de schatbewaarder verslag over, dea geldelijkea toestaad. M. Mertens gaf leziag vaa een verslag over dea politieken en zedelijken toestaad, eai werd dapper toegejuicht voor zija waarlijk zeer belaag-wekker.d werk. De voorzitter nam ten slotte nog heï woord, waaraa de zitting gehevea werd. Telefoon eu teîegraaf. — Volgeas het' verslag Tan het budjet van posterijen, teîegraaf en telefoon, werden ds volgende zuivere winsten verwezealijkt gedurende het jaar 1912: telefoon, 2 miljoen fr. ; teîegraaf, 1 miljoea 400,000 fr. Bij de luiksclia liberalen. — Na wefcealange be-raadslagingen hebben de koaùteiten der liberalen en vooruitstrevende vereenigiagea, van Luik, biesloten ta zamen op te komen met de aanstaande wetgevenda kie-zingeh. De vooruitstrevers hebben gezegevierd: zij be-kemen de twee eerste plaatsen o.p de lijst. De dootri-niairs komen bijgevolg aan 't steertje, zonder de minsta hoop_ ©sa huaner maoanen er ta kuaaea 'Ûoorkriîgen<

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes