Het nieuws van den dag

494 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Avril. Het nieuws van den dag. Accès à 28 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0z70v8bm00/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTEiNt BESTUUR EN OPSTEL : jgaBfflden. 4 frank. — Pumar. ® frant Zandstl'aat, 16 roorHolland. V 9 "" ïoorde andere landen van het postverbond » . 20 — TBLEFOON 171 DAG BLAD Gesticht door Jan nu ïGHE i iiinimn—— taascs bureel DER KI.EINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDI Gsvraagdo en aangeboden plaatssn. In de week. . 60 c. 's Zondags. - 75 c. voor 2 groote regels. Ic&eren regel meer : 30 c. in de week ; 40 c. 's Zondags. GINGEN : 4" bladz., uer tieiue regel . . 30 e. Id., 's Zondags <0 e. 2' bladz., perregel. . 2 fr. en 3fr. Recliterlijke herstell., pr regel 2 fr. Het fransch schandaal 1^;; tomen nog eens terug op de ongalooflijke hilioheid, die in Frankrijk ailes bezoedelt: met [ °moord dien de « vrouw » van den franschen Uster Caiilaux op den dagbLadschrijver Cal-Ut» »epleegd heeft, alleenlijk om hem te doen Lea is liet bloed van het slachtoffer en et slijk op veel officieele personages gespatv L eerlijk man walgt ervan; en hoe geheel het Ljsterie, waar Caiilaux de wezenlijke hoofdman p was. nog aan het bestuur des lands blijven kan, U in andere landen onverstaanbaar. In Fra.nkrjjk tdt men er geen graten in ; en de politieke kliek [e de scliuld draagt van den huidigen toestand;, foetert altijd voort. Er is zeli's een volksvertegen-rooùncrer die de moordenaxes geluk wensclite over L misdaad: en men heeft op allei manier den «tëerden Caiilaux zelf in het ministerie willen fehoulen ! [Dezaak gaat 7.00 verre dat de oud-minister Briand, engewezen soeialist, die gelijk zooveel andere rood-izeh op den rug van het werkvolk naar boven ge-(ommen is, en dan zijne vorige « gezellen » wandelerv ind om voor zijne eigene glorie te zorgsn, nu als a der eerlijkste politieke mannen van Frankrijk' inzien wordt. God waet nochtans dat er veel op ta te zeggen is ! Onder ander heeft de kerel dé Hvolgingswet over de scheiding van Kerk en Stn it Maakt; en liij is grootelijks verantwoordelijk per ;is kolossale dieverijen, die dan 'ten nadeel;? ukloosters en kerken geplaegd zijn! Nu scliijnt eteenvande heste : eu eenige k&rtziende Fra nscli-taneii hebben zelfs hunne hoop in hem gesteld: jet land moet er diep in de modder gezenken zijn. Kà het nitbreken van het schandaal Caiilaux had e fiansohe Karae'r eene Commissie benœmd. zoo.gn-fed om licht te brengen in die vuile zaak, en om l'de pliclitigen naar verdienste te kunnen straff&n. «1 luidde ien minste de taal, die openbaaj te boren wa&: feitelijk inoest de Commissiez zooveel ij ton. gelieel de zaak Caiilaux in den dopfpot «ten. Als voorzitter werd citoyen Jaurès aango leld; zocals men weet, komen de roode bazen, in kankiijk even a.ls in België, met aile schatrijke, rajdieiisthaters wcnderwel overeen. Zij kennen de ierde van het geld en doen eerbiedig liunnen hoed rvoor het gouden kalf. Van in de eersté zittinjj tek het .dat men hemel en aarda ging bewegen l île waarheid gedoken te lioudenv en om Caiilaux Ht' zijnèr. mak^er Monis snccuwwit te wassohwu B .ing er zoo erg op los dat toen aan den lieer ■i'ijv-. die al te diep in de vit$igheid wildc roe-B bruvaal de mond gestopt werd : de radikale en Bafetische meerderheid der Commissie stemde op B-.'.5'-'ùo dat zij er genoeg van wist, en vond Bi Caiilaux de çerl'ijkste mari der wereld is. Ban haren kant wordt Mevr. Caiilaux. die eigen-B de gescheiden vrouw van een ander is, met B" buitengewone voorkomendheid in het gevang; ■tandold: niets is te goed of te schoon voor1 B'-en op liaargemak mag zij dagelijks met Cail-B-' zeii de middels berarnen om er zoo goedkoop Bçflijt van af te geraken. De moordeinares, diet B'« fn willens eene blœdige misdaad pleegde, B wtzeker eene betrekkelijke kleine straf krij-B~ en misschien nog -si'ijgesprokeii werden. Het B16r oprecht lief uit in de fransche demokrati», B 0,lze belgische volksbedriegers altijd bewieroo-® ophemelen. »'n ™ ^'orig artikel zegden wij dat Frankrijk B™ 's tôt in het merg der beenderen : het be-B; «r ailes uitgekankerd, de Kamer-s, het ■tîM ir van het land, de rechtbanken en het leger. ■ eens dat die vier hoofdinstellingen van eeni B(l Mdorven zijn, is er nog vvel iets dat overblijft? ■p den godsdienst mogen wij eilaas ! met- meiert ■i-aii. vivant juist oindat de werking van de katho-KiC. Gelijk was en tôt het opbeuren van W i°lk strekte, worden priesters en kloosterlingen B,1,0 roofd, bestolen en weggejaagd. Wat liet volk B 'let sterft uit door het verlagend en. B " uurnjk zedenbederf, dat de socialistein 00k bij Bs "lUen inplanten. B', 'lC' ^Bsdhé Karner der volksvertegenwoordi-< Bct er omtrent 600 afgeveerdigden : een Bia-n 0Ilc^r ilen is verkocht met ziel en li-K^f'iaai1 de vrijmetsclarij, die bij onze zuiderburen Klitioî-®i ls;Tve^er- zijn met gouden ketens aan de Ki v(- i 1 11 en der republikeinsche geldwol-B :"J!lfkn; en van liun kiesma.ndaat maken zij ^BnkenH ' <^at ^un m°et profijt aanbrengen en. B doen winnen. ^loesten zij ooit, als nitgeveerdigd wordt, eenigs-^Een- . elen> dan ware het liit met de voor-B<1 'ï'1 w'li-e vaoi het smeer, zegt het Her K"r0bCl1 spreekwoord, lekt de' kat de kande»- L.1 ^es lands, dat met kerels zooals Cail-■pîeii'vn S' 8nz'.'. omgaat, en door lien in schurfte< ■eu n'ori one®r^jl:e bankroetiers betrokken is, ver-HteroiMi ! ^ ^ing noch vertrouwen. Op de wijze ^ctteiî' Z0IK'e^inge politieke heerschappen met ^Bhene-i 7 omsPT"iIig'en is er een helder lioht ge» B weter, ' ] scl'andaal Calmette-Caillaux zelf. Han ds. Pr,i '' ^ ministère bevelen durven geven He'^fzettprl<-UlJi overheid, om aan dieven en aan H"ïtcn dc,. ^ U1 "en aarcl van Rochette1, die de spaar-Berdiende g)m'î ere heden aftroggelde, hunne wel-enkc1 ] te c^oen ontgaan. En lietgeen in ■ete" W Z ter wereld gebeuren zou, nu ■°°fi bui.( ° dat ^ezc l'echterlijke overheid het) Bp \rieu eni pliclitigen vrij laat schieten. B6" ïerraa<i meri uo° rekenen, als de justicie ^Ktaai 1 Ploegt ? m zwijo-f 'le'' l«ger beter? Sedert eenige ja-B îameu2(1 ,,_n over den verklikkingsdienst, dienl inw?'?ra,a^ André onder de officiers en B^den godwi;' 1.1 ' om ^es te beter zijnen woe-beheer nit-enS iaat knnnen bot vieren. Toen bleek het dat geheel de mili- aire macht van Frankrijk ontredderd was, en dat iLe> minste aanval van wege de Duitscliers eene ramp ;onder weergâ aan het land zou berokkend hebben, iedert dien zijn ©r miljarden uitgegeven om het egei- weder in orde te brengen; waaxaan mogen de ?ranschen zich echter vervvachten, als zij zullce îeillooze kerels tôt het bestuur des lands ver-îeffen?Slijk en bloed: ziedaar het eerste en het laatste voord der fransche politiek. Natuùrlijk staan onze selgisolie socialisten daarvocr in bowondering o^p-jetogen; en Frankrijk lacht hun altijd toe als esD uandsch paradijs. In het tegonwoordig avontuur zijn :ij voor Caiilaux, Jlaui-ès. enz., en tegen degenem lie eerlijk willen handelen: dit is hun ambacht; vant zij zijn altijd met de uitbuiters van het volk sn voor ide igodsdiensthatende dwingelanden. ; fransche » bescliaving is de hunne : welnu ! zij nogen ze liouden; wij zijn van een ander gedaclit, eji ^inden dat onze vlaamsche katliolieke aard verre joven hun fransch bederf verheven is. ■ ✓ De kambieiîarbeidsovereenkomst ,Aaa de Kamerleden komt. de Memorie van. toelich-:ing uitgedeeld te worden, van het wetsontwerp, door ninister Hubert, onlangs ter Kiimer neergelegd, en waa.r-jij de overeenkomst wettelijk geregeld wordt, krachtens A'eike een beaœbte de verbintenis aangaat te werken .roor rekening van een hoofd cener nijverheids-, land-jouw- of koophau4elsonidememiiig'. Ziehier, in breede trekken. de bijzonderste bepaling no deze nieuwe maatseljLippelijke wet waarvan de stem-ning, zoo liet sohijnt, ziil bespoedigd worden: Worden niet aajizien als beaiabten : IX» gctuuten van renncotschappen, de teclmisohe bestuurders, de band^l?-bestuurders en aile bedienden wier jaarwedde de 6000 îrank overtreft. Do beainbte kan met zijne ba^en een kontrakfc voor jen bepaalden tijd of voor een bepaald werk aangaan. De overeenkomst of kontrakt is nietig wanneer een der partijen (de bazen of de beambten) misbruik heeft ïemaakt van de behoeften, de lichtzinnigheid of de snervarenheid van de andere om bepalingen te doen lannemen, welke meikelijk strijdig zijn met de gewone voorwaarden van de streek, of in groote wanverbouding met de weerde der te bewijzen diepsten. De wet legt aan den beambte de verpliehting op zijne betrekking of plaats met de gœotste zoeg te vervullen; zieh te gedragen naar de bevelen en onaer-richtingen hem door zijne bazen of dezes gemaciitig'aen ^egeven; bii zijne ambtsverrichting de welvoegelijkheid en ide goedo ztxlen te eej&iadigea; het geheim over heb - bedrijf en de kalanieu le bewaren, en niets te Joen vva.t het aanzien of het krediet van het huis, waar hij in dienst is, kan bonadeelen. Het is den beainbte verboden voor eigen of voor een .a.nders rekening zaken te drijven van denzelfden aard als die van zijn werkgever, tenzij bij door dezea daartoe gemaclitigd wordt. De baas heeft 00k pliohten te vervullen: Den beambte geen ander dan bij het kontrakt overeengekomen werk 01 te leggen; hem. in voorkomend geval, de noodige medewerkers en de voorwerpen, die hem voor de vervulling van zijn ambt onmisbaar zijn te zijner besehikking te stellen; te zorgen dat het ambt vervuld v.orde in behoorlijke veiliglieids- en gezondheidsvoor-wlaarden; de goede zeden en de welvoegelijkheid ten opzichte van den beambte in acht te nemen: de overeen-gekemen jaarwedde in haar geheel te betalen, en in gedeelten van ten minste eenmaal per maand; emdelrjk van den beambte een behoorlijke rust te verieenen, en in elk geval hem den noodigen tijd te gunnen, "t zij om zijne godsdienstplichten op zon- en feestdagen, 't zij om de door de wet opgelegde burgerpliehten o£ dé door liet gebruik gewettigde fajniliepîichtea i-e vervullen.Bij 't einde van de dienstbetrekking moet de baas den bea.mbte, indien deze zulks begeert, eea getuig-schrift geven. De werkgever en de heambte zijn elkander eerbied en aichting verschuldigd. De baas mag den beaiende zonder voorafgaande op-zegging en voor het einde van de bij kontrakt aange-gane dienstjaren afdanken : V\'anneer de beambte bij het sluiten van ïiet kontrakt der overeenkomsti den baas misleid heeft, door het vertoonen van valsche getuigschriften o£ arbeids-boekjes; wanneer hij zich schuldig maakt aan oneer-lijkheid, misliandelingen of erge beleediging jegens den baas of het personeel, aan opzettelrjke sekadeveroor-zaking, aan onzedelijke handelingen, aan erge plichtver-oTia.fhtzaming, en aan verraad van handels- of fabrieks-geheimen.Do beambte mag het kontrakt breken en zijne plaats verlaten zonder vooraigaandelijke opzegging en vôôr het einde van den bepaalden tijd: Wanneer de baas of dezes vervauger zich jegens hem schuldig maakt aan oneerlijkheid, rnishandeling of erge beleediging; wanneer hij toelaat dat dergelijke handelingen door zijne ondergeschikten jegens den beambte gepleegd worden; wanneer de zedelijkheid van den be-QTnbte in gevaar wordt gebracht gedurefide den loop der overeenkomst; wanneer de veiligheid of de gezond-heid va.n den beainbte in gevaar worden gebracht door omsta.ndigheden die bij liet slniten van het kontrakt niet konden voorzien worden; en in 't algemeen wanneer de baas erg de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt. In hooger gemelde gevallen zullen de baas en de beambte recht op scliadevergoeding, zoo daartoe re-den bestaa.t, kunnen doen gelden. De vrouw als beambte aangenomen en bij den baas inwonende, zal het recht hebben het kontrakt te ver-breken, indien de echtgenoote van den werkgever of ■eenige andere vrouw, die het huis bestuurdc |op 't oogenblik dat het kontrakt gesloten werd, sterft of vertrekt. De waarborgen door beambten gestort, zullen aan een derde persoon moeteh toevertrouwd, of in de Algemeen Spaar- en Lijfrentkas gestort worden. Voor de vrijwaring van de jaarwedde en het kom-missieloon der liandelsreizigers, bevat het wetsontwerp 00k doelmatige bepalingen. Men ziet eens te meer dat de regeering niet alleen de belangen der werklieden behartigt, maar 00k deze der beambten, zooals zij • de belangen der kleine our-gerii doelmatig zal weten te beschermen. Het kiezerskorps zal den 24 mei aanstaande aan het gouvernement zijne dankbaarheid betuigen, met de ka-thclieke meerderhejd in de Kamer nog te versterken. HIER EN DAAR Parlementair feestmaal. — Dinsdag avond had in het paleis van Brussel het parlementair diner plaats, door den koning en de koningin aan de sénateurs aan--gehoden. Buiten de socialistische groep en drie leden der Hooge Vergadering die zich doen verontschuldigen hadden. waren al de sénateurs aanwezig. De vereëniging der genoodigden. waaronder M. baron de Broqueville, voorzitter van den ministerraad, en M. Campioni, grif-fier van den Senaat, had plaats in de zaal : Empire » Hot dinér werd opgediend in de groote lïaanderii. Kechts van den koning zat de koninoin. terwijl -M. baron de Favereau, voorzitter van den Senaat. plaats genomen had aan de linkerzijde van den vorst. M. baron de Broqueville zat rechts van de koningin. Van het Hof waren aanwezig: graaf, Jan de Merode, groot-maarschalk ; generaal Jungbluth. hoofd van het militaire Huis; gravin de Hemrioourt de Grunne, groot-meesterea van het Huis der koningin; gravin van den Steen de Jehay, eere-dame; baron de Woelmont. groot-meester van liet Huis der koningin; kolonel Màes, stat'-officic-r van dienst : kommandant Davreux, ordonnancie-officier; M. Xngenbleck, sekretaris Hunner llajesteiten. Do koning en de koningin onderliielden zich aller-hàrtelijkst met hunne genoodigden. Ook heerschte er de beste en de ongedwongenste stemming. Verwereldlijkte gasthuizen. — Een socialistisch gemeenteraadslid van Vorst bij Brussel, gezel Boulanger, heeft in de raadszitting van maandag avond een hevig rekwisitorium uitgesproken tegen het godshuizen-beheer. Gezel Boulanger heeft het verwereldlijkt gastbuis bezocht en bevonden dat ailes er vuil en smerig lag. In het doodenhuis viel er watsr en slijk op de lijken. Volgens het socialistisch gemeentera-idslid heeft men al gedaan wat mogelijlc is om de feiten te verduiken voor den gemeeDfteraad; men heeft zelfs aile inlichtin-gen geweigerd, en, wat meer is, men weigerde aan de gemeenteraadsleden den toegang tôt het gastliuis. Gezel Boulanger deed uitschijnen dat dit gasthuis zeer veel kost en dat de zieken er slecht verzorgd worden. De groenten worden niet gezuiverd, het vleesch is niet gebraden. Volgende echter is nog erger: De boter-hammen, die overschieten in de zalen der teringlijders of der personen die door wa-lgelijke ziekten aangetast zijn. komen terug in de keuken en men maakt er bàllekens van die aan de zieken opgediend worden. In hel. gasthuis, zegt gezel Boulanger, lieerscht eene volîe-dige anarchie tusschen de bestuurster. de ziekendien-sters en de geneesheeren. En 't zijn de ongeiukkigen die de slachtoffers zijn van dien toestand. Het- socialistisch raadslid verklaarde nog: Er is geen water om te kuischen: al het water wordt bij de melk der zieken gevoegd. Deze laatsten en de ziekendiensters sterven van honger. Zoo gij de zitting eenige minuten vvilt schorsen, besloot gezel Boulanger, dan zal ik u een lokaal.gaan toonen waar de luizen woekeren en het stinkt van rotkeid. De uitnoodiginç werd niet aan-veerd. Gezel Boulanger is van zin al do feiten in een vlugsclirift ter kennis van de bevolking te brenren. Als er zulke wraakroepende feiten gebeuren in de verwereldlijkte gasthuizen, dan is het niet te verwon-deren dat de zieken en ook vele geneesheeren overal de terugroeping der Zusters afsmeekeal Eudjet van wetenschappen en kunstsn. — Dinsdag vergaderde de middenafdeeling der Kamer om lezing te hooren van het verslag van M. Van Caûwelaert over het budjet van wetenschappen en kunsten. Het verslag werd goedgekeurd rechter- tegen linkerzijde on onmiddellijk op het bureel der Kamer neergelegd, ten einde nog deze week te kunnen besproken worden. Werkliodenabonnementen. — Met het doel de ka-tholieke regeering liatelijk te maken bij de arbeiders, verspreiden de socialistische bladen sinds eenigen t jd het gerucht dat er opslag zal komen in de prijzen der werkliodenabonnementen. M. Segers, ministor van spoor-wegen, heeft dinsdag verklaard dat er nooit of nooit, kwestie geweest is den prijs der werkliedenabonnementen te verlioogen. Daarmede is de roode leugen weer den bodem ingeslagen. De maatschappelijke verzekeringen. — Zooals men weet zal de ICamer binnen kort de besprekirig beglnnen van het wetsontwerp op de maatschappelijke verzekeringen. Dat ontwerp. neergelegd door den mi-nister van nijverheid en arbeid, bcstaat uit drie dee-len : cuderdomsverzekering. de verzekering tegen vroeg-tijdi°,o werkonbekwaamlieid en de verzekering tege» ziekte. Sommige liberale en socialistische^ bladen beweren nu dat de Kamer in dezen zitlijd maar het. eerste gedeelte van het ontwerp zal stemmen. Dat is een louter verzinsel. MM. ministers de Broqueville eu Hubert hebben krachtdadig beloofd dat het ontwerp in zijn geheel zal gesteuid zijn vôôr de kiezingen vaa mei aanstaande. Ze doen het heel goed! — De roode « Moniteur » weet te vertellen dat de handteekemnzamelaars hun werk doen volgens de aanwijzingen die zij gekregen ljeo-bc-n van de kopstukken. En, daarenboven, zegt het blad, eeeft de ondervinding hun duizend middelen m om te gelukken. 't Is bijgevolg van hoogerhand dat de slaven, die de beenen uit hun lijf moeten loopen. bevel -ekregen hebben valsche handteekens op de lijsten te p-aatsen. En cle ondervinding die de inzanaelaai's bij de socialisten opgedaan hebben, waarin zou die in dees geval bestaan. Heel waarschijnlijk in het bedreigen van dezen die wei-geren te teekenen, in' het nahouden van een « zwart boekske » en in andere dwangmiddelen en in het aan-brenoen. op de lijsten, van uigebeelde handteekens ! De rooden hebben in hun veelbewogen bestaan toch reeds zooveel verzonnen, toch reeds zooveel hatelijkhedon uit-g-ehaald, dat zij op dat gebied wezenlijk njk zijn aan ^n^lTe ^val, de bekentenissen van den rooden « Moniteur » zijn kostelijk en do moeite weerd om goed oiithouden te worden. Voor de redding der peerden. - 't Gebeurt niet zelden le Brussel, dia.t er in de eene of de findeie straat' plotseling eene grondinzakkmg ontataat en rdit een neerd soms wel met de kar er bij, m de hoite verdwijnt. ' Wat moeite het dan kost om het gespan op te lialen, vooral het peerd, zullen dezen wel weten (lie reeds «'etuigen waren van een soortgelijk onge^ u. De stad Brussel is nu besloten het voorbeeld te volgen van het meerendeel der groote duitsche steden, en een biizonder toestel aan te koopen, waarmede men een neerd dat in eene liolte valt, m eenige oogenblikkcn aan de oppervlakte kan lialen. Dat toestel zal geplaatst, worden in de pompierskazerne, van waar het met uen automobie' in weiuige stonden naar de verschillende punten der stad cf der voorsteden, waar men het noodig heeft, kan .gevoerd worden. ■ Eelooningen. — Do minister van spoorwegen heeft geldelijke belooningen toegekend aan een aantal âgenten en werklieden van zijn département, voor het plegen van ecrlijke daden, voor moed en zelfopoffering, voor het ontdekken van smokkelaars of dieven, enz. Een 25tal agenten van verschillende kategories zullen op de dag-orde gebracht worden. Huichelasi's. — Sinds de socialisten, tengevolge <Her laatste « algemeene » werkstaking, door lieel het land een groot getal aanhangers verloren hebben, stellen ze allés in het werk om'de geleden verliezen terug te winnen. Wij hebben er reeds op gewezen dat de roode huichelaars, in den laatsten tijd. in woord en schrift. de werklieden willen wijs maken dat er in de socialistische rangen pl:v' ■ is voor aile gezindheden, dat men er eenieders godsdienstige overtuiging eerbiedigt. Om die roode leugenaars in hun waar daglioht te stellen, is liet goed zoo. nu en dan eens onder hunnen neus te wrijveii wat hunne opperleiders dachten en zegden. Zieliier de woorden die weleer uitgesproken werden in den duitschen Rijksdag door Bebel, de proletariër (!?) diiVj<jnlangs als millionnair slierf: « Weg met het geloof in 'God ! Wij strijden op wijsgeerig gebied als godloo-chenaars, Christianisai en socialism staan togenover elkaa.r als water en vuur! Het socialism zal slechts zegepralen, den dag dat wij den godsdienst zullen ver-nietigd hebben! 't Is maar met de jeugd te borooven van aile godsdienstige opvoeding, dat wij do eindzege-pnial zullen bespoedigenl » Gelijk Bebel dacht en sprak, zoo denken en spreken al de roode leiders. Meesters in de huichelkunst, onbe-schaamde leugonaars, zijn die kerels voorzichtig genoeg hunne ware gevoelens te verduiken, wanneer Z3 er kans op zien eenige lichtgeloovigen aan te lokken. De werklieden zijn, gelukkiglijk, slim tegen slim en laten zich niet meer beet nemen! Vraag dan al opslag! — lu eene socialistische in-richting. waar de klachten der werklieden de muren onloopen, hadden de vrouwelijke arbeidsters reeds her-haaldelijk vruehteloos opslag gevraagd. Het moede yijndo te blijven werken voor een hongerloon, hernieuwden de vrouwen hunne vraag aan den oppersten rooden heer en meester. Deze, die van geven aan eenen kant over» helt, sclioot in razende gramschap en riep uit:__« Wij hebben altijd de fabriekanten aangevallen, maar wij hadden ongelijk want gij moet van de zweep hebben! », Vraag dan al een rechtveerdigen opslag aan die roode uitzuigers ! Op het banfcslïen. — De lievige en oprecht schan-delijke tooheelen die in december 1913 plaats grepen in den antwerpschen gemeenteraad, tijdens de bespre-king van den wensch voor de verwereldlijking der gasthuizen, zullen binnen kort hunnen nasleep hebben voor de boetstrafîelijke rechtbank. De radikale randsleden Strauss èn Wnuters zullen op liet bankskén piaeiis nemen onder beticliting van slagen en wonden aan het katholiek raadslid M. H. Vanden Bergh, die eea heelen tijd zijne beziîrhedeii niet kon verrieliten. Daarenboven hebben de twee model-raadsleden nog te ver-antwoorden voor beleedigingen aan een ander katholiek raadslid, M. Bongers. De prokureur-genêraal heeft daarenboven bevel gegevsa tôt vervolging van het liberaal gemeenteraadslid doktor De Gueldre, voor beleedigingen aan MM. Vanden Bergh en Bongers. Dit welopgevoed heersehap is beticht de tweo katliolieke gemeenteraadsleden uitgescliolden te hebben voor « vuile verkens ». De burgemeester, de schepenen en talrijkc gemeenteraadsleden zullen als getuigen op-geroepen worden. AïschafEers van den eigsndoKi. Een socialistisch blad van Charleroi kondigt een manifest af van de zoogezegde « werkliedenpartij. . Daarin komt heb volgende vcor : « W ij willen liet socialism in zijn ge-heef met zijne onmiddellijke eischen en zijne vooruit-zicliten vocr de tockomst. De kapitalistisclie eigendom moet verdwijnen en de opbrengst er vain: moet ten goede komen aan allen.. » Het is altijd goed te herinneren dat liet .socialistisan] programma de afsobaffing bevat van den eigendom, ten°prùfijte van de algemeenheid. Bericht aan de kleine bur°'ers aan de werklieden en aan de landbouvver.->, die jareii là>ng gezweet en gezwoegd hebben om een, liuisje ol een stukje grond te koopen. UIT DEN VREEMDE ZZV FJR,A.NICHIJK. De belasting op het kapitaal. — Aan de leden der fransche Kamer is het verslag uitgedeeld van de kom-missio der fiskale wetgeving op heb kapitaal en op de verrijking, waarvan de inla-sscliing in de financiewet door zekere volksvertegenwoordigers gevraagd wordt. De door de kommi3sie voorgestelde tekst betreft: de pcrsoorilîiklieid der belasting op het kapitaal, de jaar-iiiksche inning dezer belasting; een klimmend tarief, de cek&ntroleerde aangifte en, bij gebrek aan aangifte, de scfcattirïg ; verminderde taksen voor de talrijke famines, enz. De belastino' op het lcapitaal wordt jaarlijks vastgesteld volgens de weerde van de goederen van allen aard, on-roerende en roerende. Al de personen va.n fransche ot vreemde uaticnaliteit. aileen die personen wier kapitaal de 30 000 frank niet overtreft, zijn van de belasting o'ntsiagen De taks van de belasting wordt als volgt vasto-estekl: van 30,000 tôt 100,000 fr., 5 centiemen per 100 frank, van 100,000 tôt 200,000, 10 centiemen; van 250 0000 tôt 500,000, 15 centiemen; van 500,000 tôt 1 milioen. 20 centiemen, en boven het. mil.ioen, 25 ceu-trieme» per honderd frank. Wordt men rijkei, van het eene iaar tôt het ander, dan betaalt men een bijgevoegde taks van 1 ten honderd voor een meerder bezit van 5000 t.rt 100 000 fr. : 2 ten honderd, voor 100,000 tôt 250,000 frank ' 3 ten honderd voor 250.000 tôt 500,000 fr. ; 4 t h. voor 500,000 tôt 1 miljoen, en 5 t. h. boven het milioen. . .. Indien de belastingschuldige met aangeeft hoe rijk hg is dan zal or eene schatting van rechtswege gesehieden. *Het valt nu te zien welk onthaal het voorstel in de Kamer zal genieten. IJSf ENGJEIjA.I<m De home- ruie kweetie. — Dinsdag, in de Lords-kamer, btkleodde lord Morley zijn gewonen ministe- t rieelen zetel : bijgevolg is hij niet ontslaggevènd. Do bespreking, in tweede lezing, over het home-rule werd in da hooge eugelsche Kamer hernomen. M. Long, gewezen behoudsgezinde minister, stelde do verwerping van de wet voor, en werd door sir Edward Groy ttgengesproken, die voorstelde dat mon de gedach-tenwisseling over de iersche wet zou hernemeu, op grond-slag van een stelsel van zelfregeering voor gansch Ier-land, ciat gedurende tien jaar zou toegepast worden. I Dertlgste jaargang Mr 79 2 centiemen per nummer Brussel, Donderdag 2 Âpril 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes