Het nieuws van den dag

477475 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Août. Het nieuws van den dag. Accès à 27 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn40w7w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Osrtiosfe Imanei !fr!3tf è centiemen p©r nummer Brasse!, Donderdaig S Âugustus 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN S 2es jnaanden : 4 franï. 0 Per jaa*. S franlc. Voor Holland ». 11 — j. tf«n Va* nnct»»T.'ir>n<1 « O A BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16, Brussel TTnT.Tmpr>nxr A ITI DÂGBLÂD G-esticht door Jan HUYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraai, 6, Bru83el TSLBPOON A 7948 AANKONDIGINGEN : Gavraagde on aangeboden plaatsen. Gewone, per kleine regel.,. 30a In de week. . 60 c. 'sZondags: 75 e. id„'s Zondags : 40 o, voor 2 grqote regels. ' * Iedtren regel mesr : 30 c. in de week ; " blaaz., per regel. . 2 fr. en 3 a, 40 c. s Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. 3DE OOBLOG IXT BELQ-IE De heldenmoed onzer soldaten. — De koninjj naar het oorlogstooneel. — Gevechten voi de Lulker forfea. — Hevlg yeveeht te Visé. — De duîtschers op alstaud gelioaden. — Fraetolilc en Engeland sneïlen Seigle 1er hulp. ENGELAND VESMLAAST DEN GGRLOG AAN DUITSCHLAND ŒR/OET .A-AJST OITZE BOlsTIDCS-EÎISrOOTEiT I De vijand in 't lam De oorlog is thans volop aaa den gai 't Is de strijd van den Reus tegen d Dwerg, doch die Dwevg is bezield met c heldenrnoed, waarvoor heel de beschaaX wereld zal in bewondering sta-an. België werd, ondanks zichzelveu, m« gesleept in een krijg. die niet te voc lcomen was. 't Ware eene schande gewee voor ons land, zoo het lijdzaam gtho gegevcn hadde aan de verneûereude i onvveerdige voorstellen van Duitschlan i Ware ook dan het begin geweest v, een eeuwig knëchtsçhap, en dat kan e< Bel? niet dulden. Wat ons land tlians verplicht is doen, waarara onze soldaten heden met -wapens in de vuisfc staan tegenover ce: natie, waarmede België altoos de i nigste vriendschapsbotrekkingen oodt hield, is niets anders dan om ouze o zijdigheid en onze' onafhankelijkheid vordedigen en te handhaven. Het bloed zal stroomen. doch het z gesn nntteloos vergoten bloed zijn, wa aeer wé erdoor de handhaving onzer o afhankelijkbeid bereiken. Er zuiïen v; onze soldaten ten offer vallen aan di dienst van het Vaderland, maar nooit z Let bij die da.ppere helden. opkctuen et di'imbived van onzcn dierbaren va de grond ongewroken af to staan. En tiit h bloed onzer dapperen zullen andere heldt geboren worden, die zij ook ailes zv len veil hebben voor de verdediging onz heiligste rechten, voor het be'uond vi ons zoo innig geliefd plekje grond, d het ona-fhànkelijke België is en blijvi moet. De Belg dult geen knechtschap ! I Belg sneuvelt of overwint! Liever eene gl rievolle dood op het Altaar van het \ a,de land, dan eene vernederende en zwa drukkende lijfeigenschap en laffe onde worpenheid aan vreemde overweldiîjers. Engeland en Frankrijk zijn daa.r om oo te helpen. Ilet nederlandsch grondgebit is gesehondsn en de Nederlanders moet< dus ook hun grondgebied tegen den dui schen overweldiger besehermen. Wij mcgt aile hoop koesteren dat er voor ons lai nog heerlijke, zonnige, gelukkige dag< tullen aanbreken. Wat ook de uitslag van dezen krijg we2 reiget^n wij niet dat wij, tegenover d( Teemdeling, y plichten van •îerlijke gas '■rijheid te vervûîlen hebben. Toonen v ons altoos, in aile omstandigheden, wee dig'van die plichten met de onsohen-baarheid van den vreemdeling \ oor staan en met zij ne veiligheid te verzekere En nu dat het pleit der wapens ©v ons lot moet beslissen, stellen wij al on: hoop en betrouwen in den God der Hei scharen, die den zwakke beschermt en de sterke vernedex-t. Richten wij het oog hoo; vol naar onze grenzen, waaa' onze moedif soldaten, wonderen van dapperheid ve richten. Zien wij zonder beven de t.oekom tegemoet ,en denken wij op de spreul «Wat G-od bewaart, is wel bewaard. » Leve de koning ! Leve liel cnaSbas kelîjke België S Leve ©as dappe îeger ! mwMm, ENGELAND en BELilË VEREENIGD Vatiaf heden woensdag zîjn Frankriji "ngeland en Belgfë vereenigd om den gc nianischen vloed terug te drijven. f'"ankrijk en Engeland hebben het zweei geti'okken om onze onzijdigheid te verdi difeen. , Thans wordt het woord dat Engeîar m 1870 uitsprak en minister de Broquevil nog onlangs herhaaide v/aarheid : "Zc ge aan dit hoofd, dat ik bemin raakt. ten zu!t ge met mij kennis rnaken". j fltans zaî de duitscher we'dra v/eten, w: «'e "mij" is, thans za! hij kennis make "let de hog nooit overwonnen engelsche li gionnairs, die over eene eeuw de ster va den alverwinner te Waterloo deden ve: "leeken. Frankrijk, dat ons in 1830 ter zijde stom onze onaîhankelijkheid te verzekere: nSeft ook getoond dat Belgîë's zaak, eer «eilige zaak is en den steun van aile rech schapen Heden verdient. Ook heeît ons îiere antv/oord op h dduitseh ultimatum een weerkîank gevond< in de harten van al de franschen en enge schen. Frankrijk, Engeland en België vereenigt ^ hunne pogingen in een bestuur. ! PEÛKLÂMÂTIE S van Z. M» den Konini or al AAN HET LEGER « VAN DE NATIE Il Soldaten, 26 ;1_ Zonder de minste uitdaging va: :r- onzentwege, heeît een gebuur, hoog n- moedig door zijne kracht, de ve» te dragèn verscheurd,weSke zijne hand teekening dragen, en schenot hij he al grondgebied onzer Vaderen. n- w Omdkt wij ëigenwaarde betrach n_ hebben, omdat wij gewejgerd h eh ben eerbreuk te plègen, valt hij on ^ aan. Doeh ga^sch de wereîd be ;n wondert onre trouwe houding; da r. de eerbied en de àêhting van al!i et voiicereh u în deze plecfttfge oogen m bisL'ken sterkeri'î 1- Wanneer Zij hare Onafhankelijk sr heid bedreigd zàg heeft de Natie ge in trsld en hare Kihderen zijn a!s ee: ^ stormwind naar de grenzen gerukl !n Dappere soldaten eener heiSîge zaal; } in tiwe taaie heîdhaftigheid oetrouv 0. Ik, en in. naam van Befgie groet ik D j.. Uwe medeburgers z?jn fier op U :Vr Qij zuît zegepralen want gij zijt d< r- kracht ten dîensje van het recht. César heeît van Uwe voorvaderei « gezegd : " Onder alïe volkeren vas 1(1 ûa?!ie zijn de Belgen de dapperste. ' ® Koem "aan U, ïeger van het bel n gisch Volk. Voor den vijand herinne ld U, dat gsj strijdt voor uwe bedreigdi ,n haardsteden. Herinnert U, Vîaminger den Siag der Gulden Spcren, en gt e. Luâker Walen, dat op dit oogenblii u de eer der 600 Franciiimonteezen l t- te beurt vaît. t S©Maten ! l" Ik vertrek uit Brusseî om mij aai uw hooîd te steiîen. 3r Gedaan ten Paleize van Brusseî se op heden, 5 Augustus 1914. r- " ALBERT. n ■ * l BERICHT De banken en kredietinrichtingen va: ,. Brussel hebben de eer het publiek ter kenni te brengen dat, gezien de tijdelijke vermin derii^ van het bureelenpersoinpel, de ope r ningsuren der -winketten en kofferfortsgale ,r rijen tôt nader bevel van 9 tôt 1 uur 's na middags is vastgesteld. *** 0p het belgisch oorlogsterreiî Be fiiiitsclie troepesi be1 zeîten Verviers e.m het lanî t vaia îlerve. De dtiiteçhe troepen, die dinsdag namid d dag Dolbain hebben bezet, kwii.men van Eupei en volgden den looo van do ^:"esdel'. Vw Dolbain trok de duitsahe ruiterij naar Ho d dester, waar het eenige minuten vertoéfde ie Da voorwacht werd er door eene kleine af O deeling versterkt en trok veri'olgens Ver .. viers binnen. Nergerus ontmoetten de duifc a schers eenigen tegenstand. Zij trokken voor ie bij het stadhuis van Verviers, waar de witti n vlag geheschen was en begaven zioh naa Busival en Pepinster. Daar splitsen de troe n pen zich in twee en terwijl de eenen dei r- weg naar Spa. opging begaven zioh de an deren langs Nessonva'ux en Gofrontaine naa: 1, het Vesderdal. Daar ging de vooruitrukkinj 1, zoo gemakkelijk niet meer. Boomen en kar ie ren. die met de wielen oinhoog lagen, ver t- sperdep. den weg. De veoruitgezette pehildwachten zagen de: et :n vijand naderen en gaven het noodsein. E 1- duitschers waren terzelfdertijd op versche: dene andere punten vaa. het land van Herv m vooruit^emkt. Esn sersts gevecht te Visé Een deel bereikte weldra Visé, waar ee eerste gevecht plaate had. Het was onsf veer 11 tire 's morgends toen de schild wachten het sein gaven dat de vijand i: aantocht was. Terzelfdertijd zagen de so] daten van het 12è linie, die Visé verde ^ digden en onder de bevelen stonden va, 3 lcupitein Claude, een groep duitsche ruiter uit de richting van Fouron-le-Comte nade ren. Onze soldaten namen eene oorlogspo sitie aian en loen de ruiters zich nog o; een paa.r honderd meters van de brug ove de Maas, die men 's morgends had doei springen. bevenden, klonk het uit den mon-van den kapitein: tjVuur ». De wa.pens knet terden en meer dan een ruiter tuiinelde te] gronde. Op hetzelfde oogenblik hoorde men ka ^ nongebulder. Het was het fort van Barchos dat het geschut onzer manschappen steun ■_ de. Een oogenblik bleven de ruiters a&rze lend staan, docli dan trokken zij fcoch voor " uit tôt aan de brug. Toen zij zagen da t zij gesprongen was en zij bij ge vol g ortmo gelijk verder konden, keeiden zij aehteruit l onder het geschut van het 12e. Kri jg3ge vangen ? Men verzekert dâ-t eene afdeeling van he S 2e lansiers, de duitsche ruiters. tôt de uhla - nen behoorend, overvallen heeft terwijl zi i zich terugtrckken en er 25 gevajigon na ^ men. Tôt nu toe is ons zulks nog nie " kunnen bevpstigd worden. Eene îtienwe poging. Een verwoed gevecht Om 1 1/2 ure waagden de duitschers eeni nieuwe poging. De duitsche ruiterij had zicl op de hoogten van l'ouron-le-Comte, tôt aai 1 den steenweg van Genck ontplooicl. Eenigt manschappen rukten vooruit en gclukten erii zich ~.Tan eenige huizen op den rechteroevp] ' der Ma-is meester te maken. Elene gi-oote hoe ! veelheid voetvolk kwam er zich in schuilen • Deze kompanie moest niet weten d'at er de: . morgends rceds eene eerste ontmoeting hac j. plaats geliad, want zij rukte ook op naar d( brug van Visé. Eierst toen zij op het eerstt gedeelte der brug vraren, bemerkten zij da' î deze gesprongen was. 3 Het 12c linie was nogmaals op zijnen pos1 t en spaarde geen kogels. Gedurende andernal: uur werd een hevig geschut tegen de duitsche soldaten volgehouden. i* Op zeker ot^enblik kwam een belgischt j eendekker boven de troepen zweven. De duit schers door veldartillerie gesteund, schoter er heen met houwitsers, doch konden lien 5 niet treffen. Daar zij zich in de stoffelijk* ç lonmogelijkheid bevonden de brug over te ko-J men, schoten de duitschers op de huizen tus-schen Visé, Hallenbaye, Lixhe en Nivellt gelegen. De schade door dit geschut be-roklcend, is natuurlijk nogal groot. Bond 3 ure trok het 12e, nogmaals dooi j het fort van Barchon onderstéund, langzaan aehteruit. Bo aît-ocht ta Visé , De soldaten trokken enkel aehteruit om dac het g-eschnt der duitsche artillerie ti geva'arlijk was en de bevelhebber niet nut teloos zijne manschappen wilde bloctstellen Ziehier ten andere iu welke omstandighedei de aftochh gescliiedde. Toen de vijanden tlalrijker werden en d< bat-aljc-noversto bestatig'de dat het vuur vai i het veldgeschut gevaaxlijk werd, deed hij 3 krachtens do ontvangen bevelen, den aftoclu - bla.zen. De manschappen aa-rzelden : zij had - den veel liever voortgevochten. Doch de tuchl - behaa.lde de bovenhand. De Vlaauîscha Leeuw Zij trokken in de beste orde achteruil langs Hai-co-urt. De duitschers, die voelder dat zij bedreigd waren, door net geschui der forten van Pontis,e, Barchon en ÎDvegnéf waagden het niet hen te achtervolgen. Ne Ieenigen tijd had het bata.ljon zijne ranger teruggevermd. EU was hun gelaat niet zwarl van het &tof en het poeier, waren hunne ° kleederen niet gescheurd door de kogels, dai I zou men gedacht hebben dat zij terugkwamet van eene oei'ening. Maar stil !... daar stijger opeens eenige muziektoonen in de lucht: zij worden krachtiger en "krachtiger en weldra schait het over het slagveld: «'Zij zullec hem niet temmen den fieren vlaamschcD leeuw! ». Talrijke ouderlingen en v^ouwen, die onze vlaamscho jongens aan hunne geestdrift hoor-den lucht geven, weenden van ontroering. Voegen wij erbij dat het grootste gedeelte der solda,ten, die te Luik verblijven, via-mingen zijn. Iîomt men door de straten vai: Duîlc, dan zou men zich in eene vlaamsc-ht stad wanen. De verliasen Dit eerrité gevecht is verwoedend geweest Hist 12e heeft er zich op eene bewonderens-r weerdige wijze gedragen en de duitscher: - 'eeas do weerde onzer manschappen leerer - kennen. Ongelukkiglijk hebben onze soldaten twee dooden en vijftien gekvs'etsten. i Langs den kant der duitsci"w* de e verliezen aa-nzienlijk geweest zijn. Het ge - schut onzer manschappen, die goed gedek e waren, heeft belangrij'ke verwoestingen aan gericht in de duitsche rangen. Volgens latere berichten zouden de duit u schers 80 manschappen verloren hebben waar > tusseben verscheidene officiers. Talrijke bur gers van Visé stonden tijdens heb gevech n onze manschappen dapper ter zijde. De duitschers schioten op eene draagbaar i Volgems gelccfweerdige berichten hebbei s de duitschers in de streek van Luik op eeni - gekwetsten draagbaar geschoten, niettegen - staande de réglementaire seinen en de protest > kre-tem. r Daar de duitsche artillerie zioh in batteri i opgesteld had, moesten de Belgen achterui 1 wijken. De vijand beschikte over eene stefki - brigade voetvolk, over eene talrijke mach i ruiterij, over twee of drie batterijen artillerii en over vior mitra-ljeuzen. De duitschers te Verviers i Ziehier in welke omstandigheden de duit - schers bezit namen van Verviers : Bond 10 ure 15 kwamen vier uhlanen vai - Stembert naar Verviers. Op de Marktplaat H stapten zij af en drongen in de sta-tie, waa: - zij ointva-ngen werden door den ma.joor Oli , vier der burgerwacht, die eene witte vlag bi had'. De overste der p&troelje en de kapiteii Olivier begaven zich dan naar de bureelei t "Va,n den staf in de rue des Carmes, terwij ; het overige der patroelje naar Stembert terug j keerde. Korts voor elf ure kwainen de uhla - nen ten getaile V3n 150 door de rue dei ; Palais en do rue d'Ensival gereden. Een of ficier der burgerwaeht ging hen met esnei auio voqitaf. Do troep liad geen strijdlustig uitzicht i Er waren zelfs soldaten die hunne peerder i inhield.cn om de nieuwsgierigen die zich la-ngs ^ de straa.t bevonden, te kunnen spreken. 1 Eonigen hunner vertelden dat men hur ' gezegd had dat de franschen in België wa-' ren geko-men en aij hun te gemoet, gingen. De aanvoerder der nhlanen begaf zieh naai het stadhuis en legde er een afschrift neei 1 ran. de nota, welke het. duitsch gouvernement laisfcn België had gestuurd, 't is te zegger > (dat heb vo-lstrekt door België moest er ! filles zou betalen, enz. Weldra kwamen de dragonders toe, die post vatten op den Thier de Hodimont. Het ; duitsch léger, dat maar gedurig toekwa.m, heeft in de stad gebivakeerd. ; De soldaten van het 20e voetvolk, die van Berlijn kwamen, waren uitgeput-, Het 35e voet-; volk dat van Brandebmg kwam had wat beter uitzicht. Volgens eene samonspraaii - tusschen twee duitsche officiers, zoiiden d.; troepen, die Luik bodreigen 80,000 mail steri 1 zijn. De duitsche soldaten waren van aan de voeten tôt aan den kepi, het eenig onder-' scheidingsteeken der regimenton, grijs va.n ! het st-of. Do officiers waren lietzelfde gekleed er waren s.leohts te erkennen aan een «malien g-cudsn gallon. Alleen de stafofficiers dragen 1 cen vergulden band. Verkeuningen Vier schadrons, 't, is to zeggen ong-evoei , 600 man, onder de bevelen van kommandant [ Cumont, hebben gansch den dinsdag ver-kenningen gedaan la-ngs de veidedig-ing^lijn, j zoodat goneraal Léman, bevelhebber der ves-ting van Luik, om 6 ure 's avonds, vol-, komen ingeliclit was over de verscheidene ' punten door den vijand bezet. Dank de mili-1 taire vliegers kendo hij ook de samenstel-! ling en de getalsterkte der troepen, die in ' lict land waren gedrongen. Eeia kieln peloton doodfi eeiss^e sîaSoSIIeîeFS Esn Meta pelœîon, aaitgevcert! â©os eemciï oKiJîerosîltfâer Sîeefî de sîaî van âe voorwaelîS «îes1 duîîscïteï's ei-ge vsrlîezen Sîeroklteïîâ. îîeS peîoîon toe-î'ead zicl» Ma&îj sSeia wegwijzer vooi Eermaïïe-soïis-Argenteaii es» oastâefote er een groep van staïoîfîcîers, sîic uïJ de rieîitïEg vata Rî.ciaeïs kwamen Be soldaten vertoorgeis zieïs en tocxi , de oISIciiers dîcM gesaoeg njeiaaderd waren sclîoîeEj aîj er daciiïïg op los. Alleen, drie officiers îcondera stfsprin-gen en wegkruîpeit, de -andere werden gedooâ. Eene mesâige officier E!en officiai- der lansiers was met een paai manschappen op verkonning en verraste eenige duitsche ruiters. Do officier greep de ka-rabijn van een zijner soldaten en doodde twee duitschers. Éen derdo duitscher vie] ■ van zijn peerd en brak den nek. Do overigen 1 vluchten weg. Langs een andorcn kant werd een kapitein der Seifer-uhla-nen, von Eorst-nor genaamd, gevanp-on genomen. Een duitsche oîïieier gedood te STinane • ' Eene groep duitsche uhlanen (ruiters) was in de bosschen van Ninane op verkonning. Eenige belgische motocyclisten, die in hin- ■ derlaag lagen, schoten op de duitschers. Deze namen de vlucht. doch de otticier bleef dood ; ter plaats. Een der belgische soldaten droeg den ïtejS t van den gesneuvelden als la-ijgstrophee meda - naar Luik. Sen duitsche vlieger doodgeschcten Kiet ver van Bellaire bemerkten de bel» - gische soldaten een duitsch vliegmachien, be» - stuurd door een onderofficier. Zij mikten ec t heen en gelukten erin den vlieger, die zich! op eene hoogte van 500 meters bevond, ta treffen. Het toestel plofte neer en da looebi werd op de£ slag gedood. i Be duitschers voor de poorten van Luise î Dinsdag avond waren al do wegen, die • naar Luik leidden, door soldaten bezet en - nii en dan kwamen machtige straallicbten en eene hevige klaarte over uitwerpen. Rond j 8 ure vernam men dat de duitschers Trooa j hadden bezet en zich dus op een twaalftal ' kilometers van Luik bevonden, onder het vuur ; der forten ^evonden. De forten hadden bevel î gekregen enkel de verrichtingen te steunen van ons voetvolk en onze ruiterij. Daaraaa' was het te wij'ten dat de forten nog geeU - ieveriger deel hadden genomen aan de gevechten.1 De twee soldaten op hetJ veld vaji eer te ' Visé gevallen zijn naar Luik overgeb<rachit)< • Aclifc gafcwetslten zijn naar het eingelsch gasfc-; huis overgebracht. i Luik is op verschillige ^junten 1 door een. aanval bedreigd 1 De duitschers rukten dinsdag avond en i .woensdag op verschillige plaatsen vooruit.; - Zij zouden te "-elijker tijd naar Tongeren, - Visé, Hervé, Welkonraedt en Staveloti op-i rukken. Tôt woensdag morgend waren het n-og ■ enkel ruiterijtroepen op de twee oevers dei; 1 Maas en de osveis der Ourth. Een legeorkoïps voetvolk bevindt zicii jtia Verviers. Woensdag morgend Cp cie Maas Woensdag morgend begonnen de duitsctfei® • den aanval langs Barchon. De duitsche ruiterij rced in het .Noo-rden van Luik, terwijl het duitsche voetvolk poogde de Maas over te trekken, waarin het echter verhinderd werd door het vuur der forten. Frasîkrljlc ter îmlpz De Micisierraad, die dinsdag na" midÉag ïe Brusseî onder heî voorzlt-terssclaap der ïîonîisgs geSoudcn werd, ëeeîl besloten de ïîuîp van Frankrijk te aanveerden in onzexs oorlog tegen de diiiùschers. Moedige vlieger Vv'o-enadag morgend zweefde een duitsche vlieger, wiens machien de gedaante had vaa een arend, boven de streek vaa Luik. Eea , belgische vlieger vaarde op den duitscher en boorde letterlijk zijne machien in twee. Do eerste berichten luiden dat de belgische held ongedeerd is. lïeldhaîtig'e boy-scout De boy-scout Uysten, wonende op den Ni» nofschensteenweg. heeft zich in de streek van Luik op de heldhaftigste wgze on-derscheiden. Dinsdag iiield liq twee duitsche ingénieurs aan, die aan 't spiemneeren waren en leidde de twee kerels als gevan-genen op. Woensdag morgend maakte hij een duitschen ruiter gevangen in het boseA. van Tilff. Hij leidde hem, met het peerd bij den teugel naar Luik, waar den heldhaftigen -, boy-scout eene reusachtige ovatie ten deel vièl. Te vuur m te zwaarû Woensdag morgend meldde men dat Visé en Argenteau in vuur en vîam staan. Bij-zondersn zouden ov de duitschers geschoten hebben, waarop dezen, wosdend hierover, da bevoîking begonnen uit te moorden en da huizen in brand staken. Onze troapen te Evegnéa De houding onzer troepen vôôr hefi foïî van Evegnée is allerschitterendst geweest^ 't Is slechts op aandringen hunner overstea dat zij naar hunne kantonnementen terug-keerd zijn. Zij zouden zich zonder aarzelen op den vijand geworpen hebben, alhoewel deze overmachtig tegenover hen stond. Het gedrag dier helden zal voor eeuwig aange-stipt worden in het geschiedboek voor on* nageslacht. Gelcgsr.heiâsbrug vernield Do duitsche inval gaat vo-ort rond de plaats Luik. Ook hebben ouzo troepen met de voor-posten. van den vijand, gevechten en scher» mutselingen te leveren gehad op verschil-lende plaatsen. Overal hebben onze soldaten zich op da dapperste wijze en met de grootste tuchfc gedragen. Elkeen is op den post die hem vocrgesehrev&n is. Onze verliezen zijn gering. Die van den vijand zijn be-trckkelijk aanzien» lijk, vergelekcn met de#onze. Da duitschei-s vondon de brug va-n Visé vernield, en hebben er dau eene opgetimmeid te Lixher stroomopwaarts Visé. De Belgen lieten begaan, doch, toen ailes gedaan was, opendon de forten van Battice liet vuur en verniolden heel die gelegenheidsbrug.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection