Het nieuws van den dag

395 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Juin. Het nieuws van den dag. Accès à 21 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0k26971022/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET NIEUWS VAN DEN DAG Iabonnementen t (jiudm: 4 Ir»nk. ° Peejaab. 8 franfc. «rHoUand » . 11 - m, de andere landen van het postverbond » . 20 ~ 3ESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 dagblad Gesticht door Jan HTTSTG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDÏGINGEN : Zandstraat, 6, Brassel TELEFOON A 7948 1 AANKONDÏGINGEN : in ae weeK. . su c. s /.ondags. . 75 c. voor 2 groote regels. Iederen regel m en- : 20 c. in de week; 40 e. 's Zondags. Gewone, per kleine regel... 30 e. Id., 's Zondags : 40 c. ¥ bladz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. Rechterlijke herslell., prregel 2 fr. DE KIESWESTIE I -.; dunk't dat men nu best zou sbil B^a en zwijgen over de zoogezegde kies-H^ie over zuiver algemeen. sbemrecht, ■Jervoudig stemrecht, en zoo voorts. — Kje Kiezing van 24 Mei laatsbleden, het ten overvloede dat het laaid ■r*; weinig belang etelt in zulk ijdel Ksas: hetgeen het wil, is in vrede en Kfceid zijn eigenen vooruibgang bewer- ■ en somg wordt dit aa.n hooger hand K klaar genoeg versbaan. Maar met een Krè roeiea in kieswebben heefb het K uitstaans. I], zijn wel eenige visschers in troe-■l ^er, meesb onder de roode volks-■àiegers, die niet beter vragen dan het K] in rep en roer te zetten, omdab zij Kl die opstokerijen, in de woelingen en Hgen onrust hun psrsoonlrjk profijb zoe-Hr Spreken over algemeen stemrecht. en ■ dier gelegenheid donderen en blikse- ■ ï^en bazen, geld en eigendom, is hun Htïlwelkom, niet om het stemrecht zelf Ka: omdat zij dan een voetje hooger Kaa dan het werkvolk dat zij opjagen. Hier den schijn van het voordeel der ■kders te behertigen, prediken zij voor Hsr.e eigene kapel : dit is juist hun doel- ■ Die kerels moeten ontmaskerd wor-en voor het overige zouden wij groot ■jeiijk hebben hun eeuwig gesc'hreeuw ■''ernstig op te nemen. Een misprijaend ■taderophalen is het eenige antwoord Ht jij verdienen. ■Bfteeen bijzonder te vermijden valb, is Mredetwisten met hen en hun t© 'wil-Hi '«ijzen dat zij ongelijk hebben. D::ar-H km niet het minsbe nub voo-rtsprui-Hi Zij zijn immers van geen goede trouw ^■nten beter dan een ander, dat zij met Bimnçe onnoozelheden te koop loopen. B'"er: Vandervelde zelf. dïe gcerne als H iirofeet van het rood evangelie op-■è en als dusdanig gedurig schermt B het algemeen stemrecht, heeft er ■t'toite jaren al het mogelijke kwaad Msjîschreven. Met heerschappen, die wit Ht- tojben zwart is, en die 's middags Mi'ïroicn slûiten om de zon niât ts ait er niet te redeneeren : ëen mis-Bzend stilzwijgen bewaren en ze niet l1' opnemen. is lionderd maal beter, -H nijpt veel dieper in het vleesch. ■taen. weet ten anderen dat liberalen ■ oeiafeten al de kieswetten, die hun leérderheid in de Kainer niet ver- B- :- altijd zullen afkeuren : moeten wij soU'6 ver\vaande geesten onzen tijd B'iitfi? Vroeger, voor de herziening van B'' ten het cynsstelsel nog in voeg© B wiîden de liberalen er niets op te H:-'-1 zoo lang zij zelf aan het bewind eens dat de katholieken aan het •a des lands stonden, oordeelden zij H if kieswet mcest veranderd worden ! ■^^crd hun toegestaan ; en om er eens B1* gedaan te maken, vertiendubbeldel ■ wnmalige minister M. Beemaert het B 'fekiezers. Nu was ailes wel; edooh! ■ teekeningen onzer vijanden vielen ■Kituit, en de katholieken kwamen sler- p°it in de Kamer weder. ^Bftzelfde spel herbegon; en wij herin-B13 ons nog zeer wel de woelingen ten H*- M. Van den Peereboom, en iproer van 1902, die in het bloed' ^J'gedempt worden. Om die onruststo-^°en zwijgen> werd de evenredigé ^P^nwoordiging ingebracht ; en zie ! het r'°J eens uit. De katholieken bleven B. r°er, tôt onzeggelijke wanhoop e ®n blauwe kartelmannen, die Fostjes onder malkaar al »-M.hadden. Hunne klopping van 1912 B'" Z!J zoo gauw niet vergeten. van te bekennen dat de katho-B~ ; ,11 me®rderheid gekozen worden, om-® meerderheid in het land zijn, de liberalen en de socialisten verandering in de kieswèt. Hèt ■L®8» dat er maar eene enkele wet ■ uUa z?u believen, namelijk deze, H; ^tholieken altijd in minderlieid ■ de hfn' 6î^ s°hoon© postjes on-■;],„] a"w'e ®n roode heeren zou laten K.;,;11' ®ens gezegd, met zulk kwâ- 16 ^eeren' verl°'rerl tijd en Ht'.. ®oeite; en wij zouden groot on-e.n er, °nzen geest te kwellên, bre°6 ^es^west^e gedurig op hèt raeer: er is een echt gevaar Hliî' „°, ervinding heeft ons ongeluk- B tererd ^ w ook in de ^th°- B ^ eenige onrustige geesten zijn, B: n raa<* vragen aan den vijand, Bs;-c,;' ""'la overnemen, en onder voor-■||,D ln ,;jn, nieerder demokratie troef Bffistç, Se kaartem der liberalen ©n so-Bis.: Pl' ond en echt katholiek pro-:ons Z'ooveel zegepralen IPaen PSt is' verl00l°henen zij; maar ^Kdie jjj ^ allerhande nieuwigheden ^en vijand ontleenen, en op ^■iS M ^ onze vrienden opdringen. ^■tier fJD urd dat zij, als het in de MNidp680 s^mmeii £iankwam, naar de ^Vliçt anj Cverliepen en zelf s liet eene faesk "r5 F"nisterie doden vallen. ^BNht ^es''e met het zuiver algemeen ■ ti 5j h t811e dier nieuwigheden, die " 'rt met onze roode en blauwe tegenstrevers, te berde brengen, om als « breede » en « demokratische » geesten aan-zien te worden. In plaats van al den kant 1 der vijanden hunne breede demokratie op te visschen, zouden zij voorwaar bster doen 1 meb heb volk zelf om té gaan, onze land-bouwers, kleine burgers en arbeiders te ■ aanhooren, en de lessen der laatste kiezing in den wind niet te slaan. 1 Als men voort over de kieskwestie — 1 die op het katholiek programma NIET " voorkomt — sohrijft en wrijft, alsook tijd eq moeite verspilt, vreezen wij dat dezelfde 1 politiek die ons het alleman soldaat, den ' dwang in het onderwijs, enz. opgedrongen heeft, ook de kieskwestie in den zin onzer vijanden zal doen oplossen. M. de Bro-queville heeft na de kiezing van 24 mei be-; kend dat wij, katholieken, zijna politiek I duur hebben moeten betalen : hij heette 1 zulks het kiesrantsoen der militaire wet en der andere wetten, die misnoegdheid 1 in het land verwekken. Zulk rantsoen valt weinig in onzen smaak: wij zijn aan het ; bestuur om geen rantsoen te betalen, en : wel-aan niemand. Voor ons, katholieken die àan ons programma getrouw blijven, bestaat er geen kieskwestie; en er zal nooit geen bestaan, zoo lang de lciezers, en meteen de ge-kozenen, niet klaar en duidelijk hunnen wil zullen uitgedrukt hebben. In eene ' machtige partij zooals de onze, moet er ' tucht; zijn : kleine zijwegeia inslaan, om al-: leen eene persoonlijke politiek te voeren, 1 die weinig gemeens heeft met ons programma en met de begeerten der kiezèrs, èn die tevens wonderwel gelijkt aan het programma van den vijand, kunnen en zullen wij nooit goedkeuren. Voor wat dc> kieskwestie bstreft, het is ongepast voor ieder-een, en meest voor katholiek© gekozenen, eene persoonlijke voorliefde voor het algemeen stemrecht uit te bazuinen. Wij1 hebben voorwaar beteren arbeid af te leg-gen dan in kieswebtem te roeren, en het kiesprogramma onzer vijanden goedzakkig over te ' nemen I Heb is daar nieb voor, dab de ki©zers ons hun verbrouwen ge-sclionken en sederb 30 jaar alboos her-nieuwd hebben. ; HIER EN DAAR Onze prinsen. — De priasen Leopold, hertog van Braband, en Kar&l, graaf van Vlaanderen, zullen heden woensdag1 met den trein van 2 ure 42 uit de Noordstatie, te Brussel, naar Oostende verbrekken. Hoîrouw. — Ter gelegenheid van heb overlijden van den groothertog van Meoklem-burg Strelitz heeft het Hof den rouw aan-genomen voor zeven dagen, tôt den 19 juni. Bertig j aar. —■ 't Was gisteren dinsdag 1G juni, juist dertig jaar geleden dat in het Staatsb'lad de benoeming verscheen der ka-tholieke ministexs, die het weggekegeld libe-raal ministerie opvolgden. Sederb dan volgden negen kabinetsoversten elkaar op: MM. Ma-I lou, Beernaert, Jules de Brulet-, graaf de Smet, de Naeyer, Vanden Peereboom, graaf de ' Smet de Naeyer, de Trooz, Sohollaert en de Brcqueville. De jaarwGdden d9r magistraten. — Daar de nieuwe wet op de vermeerdering der jaarwedden van de magist-raten nog niet in voege is, trachten de liberale bladen het ' gerueht te verspreiden dat de regeering moed-; willig de wet inhoudt. Onnoodig te zeggen • dat zulks weer leugen en laster is, iets wat men, overigens, van de liberale penridders : gewoon is. Dat de wet nog niet van toe-, passing is, komt eenvoudig hierdoor dat er een voorafgaandelijk herzieningswerk moet gedaan worden. Men moet de jaarwèdde herzien van iederen belanghebbende, ma-gistraat of griffier. Natuurlijk vraagt zulks veel werk, ; maar todh zal de regeering zorgen dat de ' wet zoodra mogelijk van toepassing zal zijn. Dat is heel wat anders dan « moedwillig » inhouden, zooals de liberale bladen « moedwillig » en zelfs kwaadwillig liegen. In hunne ware gedaante. — Nu de kie-ziingen actoter den rug zijn, beginnen de soi-cialistische huichelaars zieh weer in hunne ■ ware gedaante te vertoonen. Na zich gedu-rerude eenige weken, uit kiesbelang, oathou-den te hebben den gcdsdienst aan te vallen, tte bespotten en te bekladden, halen de roode bladen thans ruimschoots hunne schade in. Elken dasç nu drukken zij de gemeer.ste bru'tiale uitvallen tlegen al wat een christen mensch het nauwste ter harte ligt. Maandag kondigde eene roode gazet van Oharleroi een allerwalgeiijks fc artikel af tegen de H. Sakra- , mentsprocessies. Denzelfden dag lcon men in « Wporuit .», van Gent, een allerdomsten maar . juist daaroi® liatelijken uibval lezen tegen den H. Jo'zef en tegen de Heilige Maagd Ma-rïà:. Wij beklagen uit den grond des harten de werklieden, die verplioht zijn die ploex-ten-pro^a te lezen. Dergelijke gazetten bezoede-len al wat ze aanraken. De werkmanswoningea. — Die-'«"ïWeik-' manskring Ste-Barbara », te Sinb-Jans-Mo-lenbeek, samengeroepen om het vraagstuk der werkmanswoningen te bespreken, heeft met teenparigheid van stemtnen de volgende dag-orde gestemd : « " Cte Werkmanskring Sinte-Biarbara, in algemeene vergadering vereenigd op 14 juni 1914, sluit' zich aan bij de arLi-(kels in « -iHet Nieuws van den Dag », « National » en « XXe Siècle > verse henen, over den toestand der Molenbeeksche werkmanswoningen; drukt den wensch uit dat een grandi g onderzoek zal gedaan worden op on-partijdîge manier, en verlangt de zaxk van de aansluiting van Moienbeek bij Brussel zoihaast mogelijk werkelijkheid te zien wor-i den ». - I ' Op den spoorweg. — Voor de maand mei • was er eene vermeerdering vaji ontvangsten aan te stippen van 617,000 fr. voor de koop-) waren, en eene vermindering van 127,000 fr. L vo>or de reizigers. Voor de vijf eerste maanden van het jaar is er eene vermeerdering van , 1.775,000 fr. voor de reizigers : 40,500.000 fr., tegen 40,044,000 voor de vijf eerste maanden van 1913; voor de koopwaa'en: 95,173,000 fr. tegen 93,874,000 frank. 1 lùevolutionnaire ophitsingen. — Het volgende verscheen in twee socialistische bladen, waarvan een algemeen bekend staat als de « opneemvod van Charleroi » : « De katholieken "hebben geen récht meer op de overheid; al de besturen, al de openbare machten zijn, door het foit, van den eed ten hunnen opzichte ontslagen en hebben voor plicht gehoorzaamheid , te weigeren. » De roode ophit.sers zouden zoo geen beetje in hunne vuist laclien, als zs het zoover konden brengen! Maar zoo iets zal nooit gebeuren, omdat nooh de besturen, noch de openbare machten, noch het volk te klagen hebben van de katholieken. Wat men even-wel nog eens zal zien, 't is dat de misleide en bedrogen werklieden zullen in opstand komen tegen de roode leiders en hun gehoorzaamheid zullen weigeren. Dat moet onver-mijdelijk vroeg of laat geschieden, want « een rijk van enkel dwang, en duurt gewoonlijk ijiet lang », zong reeds een oude dichter. En daar, in de socialistische inrichtingen, ■ heb al dwang en uitzuigerij is, zal men er de luie nietsdoeners van vetlevers wel eens met schande en schade buiten walsen. Terug uit Congo. — De stoomboot «~'Eli-sabethville » is maandag namiddag- uit Congo in de haven van Antwerpen aang'ekomen. Er ■ waren 111 passagiers aan boord, waarvan 63 van eerstfe, 44 van tweede en 4 van derde ■klas ; zeven reizigers ontscheepten te La Pal-lice. Onder de passagiers waren verscheidene vreemde missionarissen en de E. P. Benedictus van de Trappisten. Verder waren er nog verscheidene damen, echtgenooten van Staats- , feigenten, met hunne kinderen. Een der reizigers, M. Throne, agent der zeevaartmaatschap-pij van Zuid-Kameroen, is tijdens den over-1 bo'chit, eenige dagen na heb verbrek uib Dakar, gesboirven,; heb lijk werd in zee begraven. De passagiers brachten weinig of geen nieuws mede. Volgens zij verbelden zou de stoombeot « Graaf van Vlaandcren » gezon'ken zijn in d'en omtrek van Kwamouth. Petrolboot verbrand in Congo. — De petrolboot « Amblève », die op den Oongo-stro'om het reizigers- en koopwarenvervoer ver-zekerde, .is nabij den post van Kwamouth vol-komen opgebrand. De passagiers, ten getalle van twaalf, konden zich redden met heb baotje ; het groot deel der lading kon in vei-ligheid gebracht worden. Niettemin is er tnog voor meer dan 300,000 fr. schade. De « Amblève », een der beste booten van de vervoermaatschappij van Kinshassa '(Citas), was nog maar eenige maanden in diensti en deed hare tweede reis. IW.at warbosl! — Arm' Prankrijk, met izijn zuiver algemeen stemrecht! Men kan er zelfs geen lèefbaar ministerie meer samen-stellen ! 't Is de ontreddering van hoog tob laag, tengevlolge d'er onzinnige politiek van de sektarissen, vrijmetselaars en socialisten. Dat lot ware ons rustig België ook beschoren, inidien de blauwen en de roioden het bewind moesten in handen krijgen. Het ministerie dat. daags na zijne vorming gevallen is, was begonnen meb eene leening van 900 millioen frank voor te stellen. Waarlijk, een schoon geschenk voor eene blijde intrede! 4 — Eeîie fseSangrijke vergadering Dinsdag namiddag t'en 2 1/4 ure, had in de Zraal « *Batria », te Brussel, de algemeene vergadering plaats van den Bond voor de Besclierming der Evangelisatie van de Ne-gers. De vergadering werd voorgezeten door graiaf Hippolybe d'Ursel. Tusschen de aanwe-zigen werden opgemerkb: H. P. Van Benin-ghen, der Paters van den H. Dominicus ; H. P. Steinfort, pastoor van Matadi ; E. P. Jaiuvoy, superiOr der Pabere van heb H. Hait; El. P. D'evulder, superior der Witte Paters ; (E|. P. Gebire, superior der Paters van den Hj. Geest ; de EE. PP. Vermeersch en Cam-J>ier; meer andere missionarissen tôt ver-schillende drden behoorend ; ook nog de B. P. prior der Benedictijnen, van St-Andries-Brug-g-e; EE. PP. Bialaye en Debast; MM. ridder de Wyels, Paul Janssens, Sehoonheidt (van Antwerpen) ; M. Boelens, broeder van Mgr Roelens ; M. Hojiois, volksvertxïgenwoordiger, enz. M. de voiorzitter, in zijne openingsrede, han-delde over de werking en het doel van den Bond. Deze werd over anderhalf jaar gesticht en zijne onstaan werd in de kringen van het koloniaal bestuur met geestdrift begroet, "doch weldra weid deze in dezelfde kringen, doior eene groote onverschilligheid gevolgdi. Daiaa'en-tegen was het een troostend feit te zien dat de missionarissen en een aantal katho-lieke leeken de werking van den bond bijtra-den en steunden. Het eerste jaar van het bestaan was zeer hard. Er was zelfs gevaar dat Borne de werking van den Bond met zou goedgekeurd hebben, doch zulks werd afge-weerd daar men niets ten laste van den Bond kon vinden. Spreker herinnerde de groote on-dervraging over den toestand der missionarissen in Ocngo, welke aanleiding gaf tôt de merkweerdige redevoering van M. de Broque-ville, hoofd van het ministerie, die beloofde dat de vrijheid der missienarissen in Congo niet zou gekrenkb worden. Deze redevoering was de wettiging van het bestaan van den Bond. Uit Afrika komen thans zeer gunstige tijdingen toe : de be-trekkingen tusschen de overheden en de missionarissen zijn veel verbeterd. Een tijdperk I san yrede schijn,t ingetreden, doch deze vreda nei zal slechts duurzaam zijn wanneer zekere ten kwade geesten voor goed uit de kolonie zullen op- verwijderd zijn. Het is dank aan den Bond dat fr. deze gunstige uitslagen bekomen zijn. îen Da IJond zal cnverpoosd voortgaan meb de ran veiwezentlijking van zijn doel te beoogen: fr., de eer van de missienarissen hoog nouden, len voldoening doen geven aan de rechtveer-fr. dige grieven van de missionarissen, en een beroep doen op de katholieken, om deze grieven te doen verdwijnen, indien andere r- middelen van tusschenkomst geen nuttig ge- volg zouden hebben. ais Deze aanspraak werd geestdriftig toege-juichb.de Men hoorde vervclgens een zeer merkweer-dig verslag van M. Karl Hanquet, algemeen îecl selcretaris. Uit dit verslag blijkb dat in Congo )en de onderduimsche maçcnieke werking begen ;. * de missionarissen, nog nieb heel en gansch ge-t5e sbremd is, dab op zekere plaatsen de pla-ver n0o- voorbduren, en da-t het ministerie 01'; van boloniën gekende vervolgers van missio-"e narissen tôt Bidders van den Leeuw verheven fen en in hun ambt verhoogd heeft! Evenwel r1}' heeft de Bond reeds op verscheidene punten nie voldoening doen schenken aan de missiona-rissen, en deze laatsten juicljen eenstemmig or" den Bond boe, alzoo zijne groote vei'diensten er" eTkennand. De werldng van den Bond heefb bekomen: '3*- in Bolgië, heb stalcen van de aanvallen tegen ,er- da missionarissen, en in Congo, eene klim-0n» menda rust; en hier en ginder het tôt stand ier| komen eener ingerichte verdediging van de ve-' missionarissen en van het groot katholieke Bn- Evangelisatie Werk. Do achtbare sekretaris ■j;_ braclit ten slotta hulde aan de aanwezige 'L,ro missionarissen en in 't bijzonder aan den gr E. P. Cambier. De vergadering stemde har-gg telijk met deze hulde in, en bracht, in de •de personen van de aanwezige zendelingen, eene 'al- geestdriftige ovatie aan gansch het keur->'ne korps der beschaving in Congo: onze mis-\as sionarissen. er_ Men hoorda nog graaf de la Barre verslag ,ts- ^ven over den financieelen toestand van zj„ iden Blond, en M. den advokaab Louis André de vergadering onderhouden over een werk er_ dab in heb Luikerland gesticht is, en diende ar over gansch België verspreid te worden, na-' melijk: heb Werk tôt verbetering van de ,en kokniala aanwerving. Dit werk heeft, onder andere, tôt doel de betrekkingen tusschen de en katholieken van ginder en de katholieken van hier bestendig te maken. Een der aanwezigen, M. Ernst, deed opmer-D© ken dat deze betrekkingen niet van politieken r0- aard mogen zijn, daai-, in 't belang der kolo-er- nie, zegde hij, aile politiek tusschen de amb-ol- tenaara dient geweerd te worden. ,11e M. André deed opmerken dat er geen kwes-îeb tie Is van « politiek », doch wel van zede-ei- lijke- en geloofsbelangen, en dat heb voler Btrekb geen politiek maken is voor een amb-De tenaar of een bediende in Congo van openlijk de ta belijden: « Ik ben katholiek », en de vriend, s), in plaats van de tegenwerker, vam de missio-en narissen te zijn. E. P. Vermeersch, in de bespreking tus-schenkomend, deed berecht opmerken dat heb »eb niet da katholieken maar de vrijmetselaars er zijn die van de politiek een « uitvoerartikel » ;n- gemaakt hebben, on die een geloovig ambbe-»b naar voor « calotin » uitschelden on als een art « tegenstiever » behandelen. sn. E. P. Van Beninghen gaf een staaltje van m, da onverdraagzaamheid van zekere pestover-nd sten in Congo: Met het laatste Paaschfeest rie waren eenige bekeerde negersoldaten naar een 'as naburige posb gekomen om hunne Paaschplichb en te houden, en zij werden daarom door hunnen on postoveTSbe gestraft ! Hoe zoo iets mogelijk is, gaat aile gedacht _ te boven. Na eenige punten van zuiver bestuurlijken aard afgehandeld te hebben, ging deze be- langrijke vergadering ten 4 ure uiteen. « * Staatkundig Overzicht de ENGELAND «'e- Heb engelsch Parlement heefb maandag 'or zijna werkzaamheden hernomen. Hetl Lager- fe- ihuis heefb de web waarbij het veelvuldig in- stemrechb afgescliaft wordt, in derde lezing, IS ; goedgekeurd, en in de Lordskamer heefb de P- regeering verklaard d'atl daar de bespreking, fb; in tweede lezing, over de « Home-Rule > den re ; 30 juni zal plaatis hebben. Eenige dagen vroe- en ger zullen de aangekondigde wijzigingen ter m- kennis van de edele Lords gebrachb worden. P~ DENEMARMEN ig- Maandag werd in de folkething en in de 1er landting (Kamer en Senaat) lezing gegeven an van een koninklijk dekreet waarbij de Riks-'gr dag of Parlement ontbondon en de zittingen er, ea-van voor onbepaalden tijd verdaagd worden. ITALIE ea Het komiteib van Ancona heeft bevolen dat da gedeeltelijke stakingen van spoorwegbe-en dienden moeten ophouden. Eenige groepen 10t woelmakers weigeren zich aan dit besluit te .ch onderwerpen. Volgens de berichten dinsdag tor uib Ancona, Rome, Bavenne, Fabriano en ;a. Forli boegekomen is de herneming van den en ai'beid daar algemeen. Te Parma ook zijn jo- alla woelingen gedaan. " TURKÏJE iar Turkije beginb te luisteren naar de aan-0 maningen van de groote mogendheden. Talaat ,e. bey, turksche minister van binnenlandsche nd z.aken, is maandag naar Aivali, eiland Mocko-m_ nisi, vertrokken en heeft daar de grieksche js_ bovolking ge/rust gesteld. Hij heeft ook Dikili beizocht, waar hij 3000 grieken, die gereed waren om naar Mytilena uit te wijken, heeft ^ lomnen over halen van naar hunne heerdste-den terug te keeren- GRIEKENLAND an Te Athenen ziet men geene andere uitkomst en dan een oorlog om van Turkije voldoening se- te bekomen in de kwestie der grieken va,n is- Klein-Azië. Deze oorlog zou evenwel ail een irk op zae geleverd worden. De reis van Talaat de I bey; naar Aivali en de tijdelijke schorsing van da vervolgingen, worden door de grieksche openbare meening slechts beschouwd als middeltjes die door Turkije aangewend worden om « zand in de oogen te strooien ». ^Gnekenland heeft al de grieksche schepen die in de Zwarte Zee en in de Azovzea waren onmiddellijk naar het grielcsch zee-gebied teruggeroepen. Maandag zijn reeds tal-rijke grielcsche stoo'mbooben uib Constanti-nopel, langs den Bosphorus, naar Grieken-land teruggekeei'd. Dit feit bewijsb dat er inderdaad oorlog in de lucht hangfc. _ — Maandag hebben de fransche en rus-sischa gezanten, te gelijktijdig te Constan-tinopel en te Athenen, aan de twee gouver-nementen de verzoening en de gematigheid aangeraden; zij hebben Turkije verwittigd dat nieuwe vervolgingen tegen de grieken in Klein-Azië en in Thracië internationale mcei-lijkheden zouden verwekken, en eene onge-wenschte tussenenkomst. D'e turksche regeering heeft den franschen gezanb de verzeke-ring gegeven dab Turkije wenschb aile ver-wil'kelingen en vijandelijkheden be vermijden. Te Abhenen was het antwoord heel anders: de grieksche regeering verklaarde zich kracht-dadig tegen de turksche handelingen en verklaarde openlijk geen verbrouwen be hebben in ailes wab de turksche regeering belooft. — De bewoners van heb eiland Samos hebben de lokalen van de openbare schuld ge-plunderd en de musulmannen mishandeld!. SERVIE Maandag heefb do servische Kamer eene wet gestemd waarbij de dienstt-ijd voor de be-vooiTechbe rekruben meb een jaar werkelgken dienst verlengd wordt, en een buitengewoon kredieb van 122 miljoen 800 duizend dinars voor het loger toegestaan. De Kamer is tôt zaterdag uitcengegaan om dan de lezing te hocren van het koninklgk besluit waarbij het Parlement ontbonden verklaard wordt. De op-positie wconde de zitting van maandag niet bij. — De dagbladen van Belgrade, hefi grieksteH-iurksch geschil besprekend, zien de moge-lijkheid m eener tussohenkomst van Servie, in geval van oorlog, en zulks overeenkomstig het verbond dat tusschen Servie en Grieken-land geslcten is. RUMENIË \ Die keizerlijke faimilie Van Rusland! is maandiag avond, aa n bioord van de « -, StaiV' diart » uit Bucarest vertrokken, te midden ivan eene grooteche volksbebooging. De havea en de dokken waren schibterend verlichtt, VEREENIGDE-STATEN ,T«r gelegenheid van de offioieele opening van heb Panamakanaal zal président Wilson zich van Hampton Roads naar Colon bege-ven, meb eene groote internationale vloot. Negen landen hebben reeds hunne toetreding geizonden. Da doortocht- van het Kanaal aal waarschijnlijk vicr dagen duren. MEXICO Maandag hebben de amerikaansche en mexi-Icaansche afgeveeidigden en de argentijnsche, braziliaansche en chiliaansche bemididelaars', te Niagwa-Ealls, eene nieuwe vergadering ge-houden. Na veel gehaspel schijnt men over-oengekomen te zijn van het gezag in Mexico te doen overgaan in de handen van een voor-loopigeai président en van vier minisbers, in plaats van aan deze eener bijzondere kom-missie, waarvan de aanstelling strfjdig zou zijn met de atrekking van de mexikaarWchai grondwet. Wat er ook van zij de strijd is volop aangevangen tusschen da amerikanen, dia^ de oproerlingen ondersteunen, en de be-middelaara, die heb eens zijn met da mexi« kanen. De ergste en onvoorzienste verwik-kelingen kunnen uit dezen warboel voortÀ spruitem. Generaal Carranza heeft aan de bemidde-laars, to Niagara-Falls geschreven om be vrai gen welke kwesties door de Ccmferenoie be-" spreken worden, opdab hij zgne aifgeveerdigw den: MM. Cabrera, Zubaran en Vasconcelos, zou kunnen zenden. Men heeft den generaal geantwoord dat hij goed wist waarover do btspreking liep, en dat de Conferencie niets aan haar programma veranderd heeft ot£ ver-! anderen' zal. Er wordt vernomen dat de oproerige gen»-raal Nattra, vier maal herhaaldelqk, d® regee-ringstroepen in het gebergte van Zacatecaj aangevallen neeft, doch telkens met groote verliezen terug geslagen werd. De oproerlingen waren zeven duizend in getal, ea de reg&eringstxoepen acht duizend. • » De Gebeurtenissen in Albanie De stormloop van Durazzo Sedert twee dagen voor déni sauvai schfeneH de oproerlingen naar El Bassaa teruggetrofc-ken te zijn. In werkelijkheid bsa,chben zij in 'b geheim aanzienlijke troepen bijeen tusschen Tirana en Sjiak. Toen geheel hun leger sa-men was, trokken 5000 manschappen 's nachts naar Durazzo af, en kwamen biji 'tl lcriekea van den dag voor de hoofdsbadt aan. De ver-sberkingen werden op verscheidene ,plaatsea tegelgk aangevallen. Onder de troepen vaa den prins, die zich volstrekt niet verwachttea aaa een zoo plotselingen aanva.1, heerschtei onmiddellijk de groobste wanorde. Het mee-tnendeel der malissoren vluchtite zelfs ver-schrikt naar Alossio weg. De nederlandsche kolonel Thomson bleef echter heel koelbloe-dig, en stelde ailes in 't werk om de gendar-men en de onlangs uit! Valona toegekomea soldaten bijeen te brengen en alzoo de hoofd-stad te verdedigen. Met een liandavol soldaten brok de officier dan moedig ben sbrijde, doch nauwelijks hadden de verdedigers eenige scho-ben gelosb, of kolonel Thomson, bevolheb-ber over de plaats, werd door een kogel ge-troffen; eenige oogenblikken later bezweek hij zonder bot bezinning gekomen be zijn. De italiaansche en oostenrijksche mabro-zen iwaren, van 't begin van den sbrijd af, I Oertfgsîe jaargang PSr 143 2 centiemen per nummer Brussel, Woensdag 17 Juni 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes