Het nieuws van den dag

864 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 28 Janvrier. Het nieuws van den dag. Accès à 30 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r785h7d694/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derti^ste jaargang Mr 23 2 centiemen per nurnmer Woensdag 28 Januari 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementens ! .BBaanden 4 frant —— Vsajaar. 8 franï. • » - ,tor de aottere landen ran het postverbond » .20 - BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Qestieht door Jan HTJYGHB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 rzzm omÊÊimnsimaÊÊBÊÊsaÊBBmsaBKBtKS^ AANKONDIGINGEN ! Gavraagde an aangaboden plaatssn. 4= bladz, per kleine reseî .. 30 e. In de week. . 60 e. 's Zondags. 75 c. m >s Zondags 40 e. yoor 2 groote regels. ^,, , , „ . „ ff Iederen regel meer : 30 c. in de week ; biadz., per regel 2 fr. en 3 fr, 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. Goedkoope Woningen Nu dat de bespreKing cter scnooiwet m ae jtva.mej ten einde loopt, is het te hopen dat men nog tijd Iviaden zal om de kwastie der goedkoope woningen L re^eten. Wij weten wel dat de socialisten zulk eenevolkslievende maatregel nieit lijden kunnen: met het geld, dat zij aan de bedrogene werklieden aî'persen, hebben zij liever paleizen te bouwen van [twee of drie miljoen, terwijl hunne slaçhtoffers al-Itijd in vuile en ongezonde koten moeten blijven Iwonen. Te G-ent zijn de roode kopstukken die waar-[lieid onder hunnen nous gewrevea geweest ; en ailes [iaat TOorzien dat zij ook in de Kamer stokken in '< liet wiel zullen steken, om die allernoodigste ver-fbetering tegen te houden. Hunne berekening is | uiterst eenvoudig: als een werkman, zoo zeggen zij, ieea aangenaam « te huis » heeft, en er met vrouw jeu kinderen zijn verzeb vindt, dan zal hij min bij [ons komen, en vroeg of laat uit onze klauwen vrij Isehiet-en! Juist die vrijheid willen zij niet toestaan; len daarom zien zij hem liever in ongezonde en be-[bompene woningen versmachten: hoeveel hebben [de schat-rijke ccoperatieven, syndikaten, enz. dea-Loode partij ooit besteed om het werkvolk beter lté hmsvesten ? •Xiettegenst?aBda al dien kvraden wil, hopen wij pfc de katholieke Kamerbeeren samen met de regeering de wet zoo gauw mogelijk zullen doorwerken. Vele volkslievende iiervormingen zijn door de roode dwarsdrijverij in den steek gebleven: het is hoog stijd ze uit de kartons der Kamer te halen, om er ten allen prijze eene werkelijkheid van te mak;-en. [Ons dunkt dat de wet over de goedkoope woningen iécne is, die het minst zou moeten waçhten, want jij is van algemeen nut en bevoordeelt al de minière standen: arbeiders, ambachtslieden, bedien-[don, landbouwers. kleine burgers, allen zullen er [hun profrjt uit trekken; en eens dat zij zal in voege lijo, zullen aile werkzame en spaarzame huishou- ; èns zieh een eigen heerd kunnen aanschaffen. Dat al het welzijn des lands wat meer bevorderen dan 'de roode « algemeene werkstaking », die zooveel on-Rtlakkigen uitgehongerd heeft, en in den guren win-[Jèr diai wij beloven, na nog de pijnlijkste gevolgen Snasleept. I De wet op de goedkoope woningen is al sedert Etoderhalf jaar opgemaakt: den dag zelf der her-pening van den zittijd werd zij in aovember 1912 por M. Levie, minister va-n financiën in de Kamer fcsigeîegd^ en in de maand mei 191U diende M. EFibbaut in den naam der Middènafdeeliag zijn offi-Kieel verslag in. Ailes is dus gereed om er bij de jeerste gelegenheid de bespreking van tie beginnen; en het ware voorzeker een schoon werk van chris-Itene naastenliefdè, indien men nu zorgen wilde voor fel wie zieh slechts onder een schainel dak tegen de bijtende koude beschutten kan. IJroeger hebben wij geheel heit wetsontwerp in iîijEe algemeene trekken aan onze lezers laten ken-pen: naaj ons inzien, zit het goed ineen; en alhoe-prcl het na rijpe cndervinding misschien later nog pal verbeterd worden, is het een reusachtige stap Ivcoruit op den goeden- weg, dien wrj in 1889 inge-Islagen hadden. De uitskgen van die eerste wet zijn al schoon fflaanmoedigend geweest: en in 1912 waren er rieeds ta het ^bonvren van werkmanswoonsten te bevor-peren, 176 kredietmaatschappijen gesticht door don pitaat goedgekeurd. Meer dan 54.000 huizen waren pbeuwd; en buiten de werkmansklas waren er ook M vooruitziende personen, die met efcne verze-|enng op hun leven aan to gaan, zieh eene eigene ha0Q0nS" aall?esc^aft hadden. J3ank aan de wet van |889 zijn er feitelijk meer dan 150,000 nieuwe huizen F stand gekornen. Met de nieuwe wet zal de uitslag nog veel schoo-pr en schier algemeen gemaakt worden. Er was ! 'er eene groote moeilijkheid te ovorwinnen : in de C®8° jfren had de Spaarkas immers rond de hoin-erd miljoen voor het bouwien van huizen uitge-jeena. flaar zou men verder de noodige kapitalen [•fflaen om de behoorlijke voorschotten te kunnen p°ea, en alzoo het getà-l der goedkoope en gezonde I uizen te kunnen vermeerderen 1 Yermits er boven-p1® niet alleenlijk voor de werklieden moest ge-TO worde^ miaar voor aile personen die niet là? i"r* Z^n' WaS vereiscl1te s°m z°o ont-lin ■ §ro°k (^a'' Spaarkas er onmogelijk lcon is om dit lastig vraagstuk: op te I/en, dat de regeering in juli 1912 eene bijzon-k 0 ^offlmissie instelde met M. Van den Peere-Bon'v, a*S V00rzi.f;ter : het wetsontwerp, dat wij nu L 7aast mogelijk zouden willen in de Kamer hoo- oespreken, is eigentlijk daar opgemaakt. lîJati iS voorstel ^er commissie, zou er eene fBrii5° i '8 k^schappij â&r goedkoope woningen te iSan S T wor den, met last het noodig geld ! te i» gewestelijke maatschappijen uit lEacVrif611' ^ ze^ zou v-ereischte kapitaal ver- ■ St»aiok me'; eerl voorschot van 100 miljoen uit de ■ sehi-H1?eu-rs' en met uitgiften van aandeelen en in-■ffieenlpn®eii' waarirl de Staat, de provinciën, de ge-Ibiiznnrif' weldadigheidsinstellingen en zelfs de ■tionaip r6^ ?0?'e:n mede doen. Tussohen die na-B huis Knim denli^s ejl den minderen man die zijn ■chaDrm0Weil W^' zouden er krediet en bouwmaat-lst«a te bewij^11' °m aan beiden. de behoorlijke dien- is , oprecht grootsch, zooveel te meer ■zegden m, - n ^ werkvolk, zooals wij hooger ■liet bpVm tf1" ^ot den welhebbenden staa.t ■den nri i ,er,.z'n voordeel za,l in vinden: bediein-Racdbnr™ lcllts'if-deû, arbeidors, kleine buxgers, I Als ni8mand wordt vergeten. ■heel jje(. die wet zal gestemd en op ge- ■%ebrar>hïJk„i k gepast zien' 'zaî zij onzeggelijk velel Btie, Waar m e.n ^9;t het oplossen der sociale kwes-Ë°P voorhnn "ikwijls veel over spreekt zonder ze ■gèliiks in ifondig te bestudeeren. Voor wie da-I0verbevnivfarira ® met de arbeidersklas in de e stadskwartiere,n, blijkt het ZOnne'klaar dat de slechte huisvesting de eerste is van aile maatschappelijke kwalen. Een huisgezin van vijf, zeven, en somtijds tien personen, die op eenje en dezelfde kamer slapen, eten, vrasschen en plas^en, moet onder aile opzicht kwijnen en vergaan; en met voile recht en reden heeft een volksvriend eens geschreven dat zulke koten waa-e broeinesten zijn van ziekten, van zedenbederf, dronkenschap en on-deugd. Het zijn ook broeinesten van oproermakers, want nijd en afgunst woekeren daar in de verhit-terde herten, en drijven soms tôt het uiterste. Is het daarom dat de socialistische volksbedriegers dien erbarmlijken tôestand liefst laten gelijk hij is, en het geld der werklieden in paleizen en pracht-gebouwen stekeca? Voor wat de kleine buxgers, bedienden, kleine lahdbouwers, winkeliers en neeringdoenexs aangaat, het spreekt van zelfs dat deze nieuwe wet hun de beste diensten bewijzen zal. Het vlaamsch spreelc-woord « eigen heerd is goud weerd», is ook op hen toepssselijk : en meermaals hebben wij reeds doen uitschijnen hoe de lastige strijd voor het leven bij hen moeilijk is om te doorworstelen. Er zal veel gewonnen zijn, als de kwèstie van de huishuur eens van kanto gezet is, en wel met vooruitzicht van zelf de familiewoning in vollen eigendom te bezit-ten. AVij juichen de regeering tee, omdat zij dei wet-telijke voordeelen niet op het werkvolk beperkt, rnaar ook tôt de kleine burgers uitgebreid heeft. Gemak in het aankoopen^of hnren van het huis en vermindering op de registratie- en overschrijvings-reehten, zullen voortaan aan bside standen te bat© komen, en machtig bijbrengen om ze verstandig op te beuren. De wet op de 'goedkoope woningen is een werk van ware en gezonde demokratiey die met het soeialistisch ophitsen en uitbuiten der ar-beiders niets gemeens heeft. De handen moeten dus aan het werk gesl£\gen worden om den tijd, die nog overblijft, in dien volkslievenden zin te behuttigen. Het zou de e«re zijn enzer regeering ook die maatschappelijke kwaal geheeld te hebben, en daarom herhaleai wij dat er in den tegenwoprdigen zittijd der Kamers niets te dien einde mag verwaarloosd worden. Sleiiwj aarsgiften mr den Pans TWA ALFDF LIJST. — Overdraclit der vori^e lijsten: fr. 31583.05; 31 en jufvr. Devos, Beernern, 150; jutvr. Pourbaix, Sivry, 50 : Si. en mevr. Alfred Dermine, Char-leroi, 60; Hein sexotnasie van Jia-1 •; . -163; yoor het welgelukken mijner ondernemingsii, Brugge, 30; H. Va der, aegen mij, 1.000; naamloos, We-tteren, 100; id., .Willebroeck, 25; M. Joris Vorcruysse, Kortrijk, 100; mevr. Vercruysse-Eliebaut, id., 200;"jufvr. BegRrem, id., 100-, A. B. O., id., 100; baron en baronea Gilles de Pelicny, 500; if. en mevr. J. D. W., Antwerpen, 100; A. M. D. Cr., id., 100; mevr. Vande Fut-Heirman, id., 100; naamloos, id., 100; M. en mevr. Stoop, id., 100; mevr. Jaeobs-Goris, id., 300; naamloos, id., 50; Grauw-Zusters, id., 50 ; M.' en mevr. Michielsens-Devos, id., 50; een kloost-er, M. A. S., 15; Adveniat regnum tuum. 5 ; voor de zaligverklaring der H. Theresia van het kind Jésus, 5; de broeders der derde orde van den H. Franeiscus, Wetteren, 10; eenige derde-ordelingen, Lessen-Bosch, 4; M. A. Deelercq, Kortrijk, 10; R. d'H., Ninove, 1; J. P. B., 2; L. B., Hasselt, 2; H. Yader, zegen ons, Kortrijk, 0.50; jufvrouwen Beyaert, id., 10; onbekend, id., 1; P. D, B.. id., 2; jufvr. Rosina Mi-chielsen, Antwerpen, 5; onbekend, 5; M. A. ,Titieus, Ueimont, 1. — Totaal; fr. 38.179,Sa Men kan de inschrijvingen sturen aan het bureel van het biad of aan M. ïieo MALLIE, sekxetaris, 7, rue de la Tête-d'Or, Doornik. HIER EN DAAR liet Ireiaarsisest to Brtissel. — De duitsehers van Brussel hebben dinsdag de verjaring van hunnen keizer, v\V iihelrn II, op luisterlijke en geestclriftige wijze gevierd. Aan het duitscli gezantsehap, het algemeen consulaat van Duitschland, aan de duitsche lokalen, instellingen en koffiehuizen wapperde de duitsche driekleur, bène-vens, bij velen, de belgische nationale vlag. In den voormiddag had in de Duitsche School der Miniemenstraat, bestuuurder Dr Karl Lohmeyer, een prachtig concert plaats, dat door den duitschen offi-cieelen wereld en het puik der duitsche kolonie der belgische hoofdstad bijgewoond werd. Vaderlandsche zan-gen en voordrachten, door ware kunstenaars gezûngen of voergedragen, wisselden elkaar af en verwekten bij de duitsehers een reentmatigen geestdrift. Eene aanspraak door den bestuurder, gevolgd van het gobruikelijk « Hoch auf S. M. den Kaiser », on het in koor aange-heven « lieil Dir im Siegerkranz », besloot het gemoede-lijke duitsch vaderlandsch kunstfeest. 's Avonds ten 5 1/2 ivre, had in d» groote en heer-lqk versierde en verlichte feestzaal van « 't Hôtel Métropole » een groot banket plaats, ingericht door het « Verband Deutschér Vereine Briissels », en voorgezeten door Z. Exc. M. von Below, gezant van Duitschland. Aan de eeretafel namen plaats : MM. Pïank, voorzitter van het Brusselsch Verbond van de duitsche Maatschappijen; von Hatzfelt, eerste raadslid bij het duitsch Gezantsehap; majoor von KUiber, militaire geattacheerde; Max, burgemeester ran Brusteï; Grabowski, gezantschapsraad ; Kempff, id. ; baron von Lyncker, gezantschapssekretaris ; Dr Konigs, domines der duitsche Evangelisclie kerk; Dr Leyendecker, pastoor der duitsche katholieke kerk te Rrussel; Pater Hôlscher, onder-be^tuurder van het Gezellenverein ; Dr Lohmeyer, bestuurder der Duitsche School; verdetr al de voorzitters van do duitsche Vereenigingen der hoofdstad. Er waien ruim 200 dischgènooten, waaxtusschen al de veteranerf van den oorlog 1870-71, die Brusseil of de voor-steden bewonen. Een prachtig kunstconcerto luisterde het echt koninklijk maal op. Bij 't nagerecht werden de gebruikelijke heildronken ingesteld aan keizier Wilhelm en koning Albert en aan de vorstenhuizen van Duitschland en België. De nationale liederen van beide landen werden uitgevoerd en met geeatdriftige ovaties begroet. Na, afloop van het banket begaven een groot deel der genoodigden zieh naar het koffiehuis « Trois Suisses », waar ten 10 ure, een « Festkommers » ingericht was door de maatschappij der Duitsche Veteranen. Aanspraken tintelend van stoere en onwrikbare vader-landsliefde werden gehouden, duitsche nationale liederen gezongen. Menige pint schuimend duilach bier werd daar gelêdigd en tahijke « Hoch'Sl » aangeheveh: « fur Kaiser imd fiir Keichl » Aan het KoL — Dinsdag avond, ten 5 ure, nnt-ving de koning, in het palels van Brus sel, M. Paul Hervieu, een fransclie letterkundige, lid der Akademie. De koning onderhield zieh geruimen tijd met M. HeTvieu. In de post. — Herhaaldelijk reeds hebben wij klach-ten ingediend bij den heer postmeester van Brussel-Center, over de naiatigheid en onregelma,tigheid in het ifleveren dei brieven, gericvht aan het «s Nieuw9 van den Dag ». Meer dan een onzer briefwisselaars moet- ons betichten van zorgeloosheid, en nochtans de sehuld is noch aan ons, nocii aan de brievendrag3rs. In de laatste vijf dagen hebben we vooral te klagen gehad. Brieven, te Brugge verzonden ten 14—15 ure en te Brussel gestempeld ten 17—18 ure of ten 18—19 ure, kwamen ans toe met 12 tôt 15 uran vertraging! 't Is waarlijk ongehoord en yreëmd is het dat al de klachten, gericht aan het postbureel, onbeantwooird blijven. Wat schuilt daar achteiî Is eene der oorzaken misschien dat de bedienden, gelast met het, uitzoeksn der brieven, geen of onvoldoende vlaamsch kunnen lezen? Men zou het moeten denken, ten ware die hae-rtjes hun werk maar ten halve dren of er de hielen aan vagen! Wat er aok van zg, drin.ge.nd verzoe,ken wij de bevoegde over-heden maatregels te nemen om een einde ta stellen aan die al to verre gaande zorgeloosheid. De Hiijnwe5."kerspsnsloan0?i. — Het wetsontwerp op de mijnwerkerspensioenen, zooals het door de Kamer gestemd is, zal voor de openbnre besturen eene uit-gave medebrengen van minstens drie en half miljoen per jaar. Die provincie Henegouw zou moeten tusschen komen voor 400,000 fr. De bestendige députa,tie van dien provincieraad dringt nu zonder verpooœn aan om het ontwerp door den Seaaaat, te zien verwerpen. Nu, men moet weten da.t het wetsontwerp hardnokkig ver-dedigd wordt door de socialistische volksvertegenwoor-digtrs. De bestendige deputatie van Henegouw is ook soeialist, en die hekampt het met niet minier krache-dadigheid! Besluit: waar de socialisten geene verant-woorclelijkheid hebben, vragen ze maar op en zouden ze de zon of de maan afeuchen. Daar, evenwel, waar ze moeten instaan voor de finlancies, die in hunne handesa zoo gemskkelijk wegsmelten, daar verzetten ze zieh uit aile macht zelfs tegen de minste uitga.ve. Ontmoed-gd. — De liberalen kunnen hunne ont-moediging niet verduiken, wanneer er spraak is van de aanstaando wetgevende kiezingen. Ze hebben er, overigens, aile reden voor. Immers, moestsn de feio-zingen allers! echtst uitvallen voor de loatholieken, dan neg blijven dezen meerderheid in het parlement. Dat is evenwel nog niet de oorzaali der ontmoediging van de liberalen. Ze weten en voolen het van nu af reeds maar ai te goed dat ze eene kolossale davering gaan oploopen. Overal waaj ze propaganda willen gaan voeren, krijgen zrj een weinig aanmoedigend onthaal. Het land is hun zoo beu als koude pap en, ©venais de socialisten, zullen de liloeralen overal hét onderspit moeten delven voor de katholieken, die het algemeen vertrôuwen blijven genieten. Se ïiere liberalen. — De vraag was gesteld wie te Zinnik zoii toegeven om het kartel ta sluiten: de liberalen of de socialisten. 't Zijn de « fiers » liberalen die niet alleen het hoofd gebogen hebben, maar die plat op den buik zijn gaan liggen voor de roode Marianne. Het middenkomiteit der liberale vereeniging van het arrondissement Zinnik heeft beslot-en de socialisten het kartel aan te bieden; zij staan de eerste en do derde plaats af aan de rooden, en behouden de tweade en da vierde plaats voor zichzelven. Moesten de liberalen van vroeger jaren uit hun graf kunnen opstaan, ze zouden zieh verhaasten er terug in te kruipen uit afkeer voor hunne diepgevallen en zwaar vernederde telgen. den spoorweg. — Die minister van oorlog heeft besloten een verlof te verleenen aan de spoorweg-werklieden, die onder de wapens zijn. Die milicianen zullen hunnen dienst aan den ^jzerenweg moeten her-nemen; ze zullen de zieke werklieden vervangen tôt de ontreddering op den spoorweg. een einde genomen heeft. De maatregel zal onmiddellijk genomen worden volgens de vereischten, en op aanvraag der dienstDe-stuurders va-n den spoorweg. VcJksopvcGders. ■— Ziehier wa,t een gewezen so cialist van Gent schrijft over de opvoedlumdige roi van het blad « Voovuit »: « De (socialistische) lei-ders hadden voor plicht hunne leden te onderrich-ten en te onderwijzen, en niets was daartoe beter ge-schikt dan hun eigen blad « Vooruit ». Hebben de opstellers van «Vooruit » ooit aan dien plicht gedacht? Wrj. voor ons hebben het ten minste nooit kunnen vaststellen. Integendeel, schelden op andersdenkeuden, hun eigen ophemelen, is steeds schering en inslag van wat men in « Vooruit » aantreft. De veroordeelingen die het blad « Vooruit » op de jaren van zijn bestaan opgelcopen heeft, zjjn niet te tellen. Eene overgroote som is reeds betaald aan schadeloosstelling en proces-kosten, welke tôt een verhevener doel, tôt nut en opvoeding zijner lezers en leden, zou kunnen aangewend geweest zijn. Wij vragen het in gemoede1, aan elken ernstigen lezer van « Vooruife », in hoeverre hebt gij uwe kennis verrijkt met het lezen van dit blad? En wanneer uwe ontwikkeling er niets bij gewonnen heeft, wat dan te zeggen van de meerderheid der lezers, die met moeite verstaan wat ze lezen? Wij aarzelen niet te zeggen dat 't blad « Vooruit » nadeelig werkt op de zwakke geesten zijner lezers, want elk ander blad wordt hun steeds afgeschilderd als vijandig aan de werklieden. » 't is wa&rlijk zooals de gewezen socialist het zoo welsprekend zcgt: « de lezing van « Vooruit » werkt nadeelig op zwakke geesten. Schelden, lasteren, ver-dacht inaken, openlijk de ontucht verdedigen, dat ailes is niet geschikt om de geesten te ontwikkelen ! Integendeel, ze worden er nog meer door verstompt, doch 't is juist dat wat de roode gazettenkrabbers beoogen. Immers, hoe dommer iemand is, hoe gemakkelijker hij te winnen is voor de socialistische princiepen! » Bankbrsuken. — De voorzitter der handelsrechfc-bank van Brussel trok onlangs de aandacht op het groot getal bankbreuken, die in het dienstjaar 1912-1913 uitgesproken werden. Volgens men nu opmaken kan uit de statistieken, gaat het in andere landen al niet beter. In Duitschland stipte men voor heti-zelfde dienstjaar 12,094 failjieten laam; 't is 18 ja.ir geleden dat er nog zooveel waren. In Saksen telde men er 1.441; in Beieren 1,070; in de Bhijnprovincie, 968; in Brandenburg, 917 en in Schleziën, 895. De handel komt aan 't hoofd met 4,987 bankbreuken; dan vclgen: de bouwnijverheid, mot 978; de voedingsnij-verheid, 952; hotelhouders, 713; houtnijverhedd, 497; landbouw, 422. In de eerste zes miaanden van 1913 werden er in Duitschland 6,628 bankbreuken uitgesproken, terwijl er voor de zes eerste roaandea van 1912 slechts 5,974 waren. Be « csmj&igo » schcol. — Twee katholieke huis-vaders van Blanjan (Frankrijk), hebben een procès toti schadevergoeding ingespannen tegen den ondenvijzer hun-ner gemeente. Die kerel had zieh veroorlc-ofd de kinderen diktaten te geven, waarin hij de Heilige Kerk aanvalt en beknibbelt. Hij pleegde dus een mcedwilli-gen aanslag op het gewet-en der kleinen, die aa,u zijne zorgen toevertrouwd zijn. De rechtbank van St-Gaudens had de vraag der twee huisvaders verworpen. Het beroepshof der Haute-Garonne heeft, daarentffigen, de vraag ontvankelijk verklaard en de pleidooien be-paald voor binnen eene maand. Het hof, dat de sekrijf-boeken met de diktaten onderzocht, bevestigt dat deze goed en wel eene reeks aanrallen en beknibbelingea tegen de H. Kerk behelzen. Men ziet hoe noodig hefc is hier in Bdgië de huisvaiders de vrije keus der school te laten. Dan ten minste zullen ze de zekerheid hebben dat er geene aan-lagen zullen gepleegd worden op het geweten of de ziel hunner kinderen. UIT DEN VREfcMDE K.R1JK. Werlcstaking ta Toulon. — De dokwerkers deîl handelshaven van Toulon, hebben maandag avond den arbeid gestaakt. In den namiddag weigerden zij ver-scheidene schepen, die 's morgends aangekomen waren, te lossen. Deze staking heeft eene loonsverhooging ea eene vei-mindering van werkuren tôt doel. Een standbeelci van Edward VII. —■ Maamlag namiddag werd te Parijs, op de Place Eldward VII, een standbeeld orithuld van den overleden engelschen koning. De koning is afgebeeld te paard, in uniform van engelschen veldmaarsclialk. Op het voetstuk staat het' volgende opschriftj 'te lezen: « Aan Edward VII, koning van het Vereenigdl Koninkrijk Groot-B,retanje- en lerland- en ran de over-, zeesche engelsche gewesten, keizer van Indië ». Sir Francis Bertie, engelsche gezant te Parijs en ver. scheidene engelschen in de fransche iipofdstad gevestigd, woonden de outhulling bdj. hJjSIGKZ.JLNTï B© siaîr.ing ta Londen. 1— Het syndik'aat der werklieden van de bouwnijverheid te Landen, heeft aan! al zijne leden bevolen de werkhuizen te verlaten waajj werklieden afgedankt zijn omda,t zij weigerden de over-eienkomst te teelœnen die door da hazen opgesteldl is en waar van wij in een vorig nummer gesproken1 hebben. Algemoene werkstaking. — Het verbond der boaw-, nijverheid veirgadeirt heden woensdag om te onder-, zœken of er geene reden bestaat de algemeene werkstar. king te onderzoeken. Deze staking zou 200,000 werklieden bevatten. IN O OSTJZNttZJIC De kïoonprins. — Aartshertog Frans-Ferdinand, kroonprins, is ziek, Zijn toesteund boezeunt nogal oa-rust in. IN IIA.Z.I3S Kieswoeiingen. — Maandag had ta Milanen eens kiezing plaats voor een open gevallen zetel in de ita-liaansche Kamer. De socialist Amilcare Oipriani werdl gekozen met 10,855 stemmen tegen 6,118 gegeven aanj den constitutionalist Pressi. Deze kiezing is nog maan voorloopig, daar Cipriani, ten gevolge van veroordeelingen, voor altijd aile openbare ambten oatzegd is. De uitslag heeft te Milanen en ook te Rome vôôr- en: .tegenbetoogingen verwekt-. Te Milanen ontstonden ver-woede vechtpartijen ; verscheidene personen werden gelineusd; de policie is tusschengekomen en heeft veertig aanhoudingen gedaan. ViTerlœtaking van advokatan. — In verscheidenoi staden der provincie Ajuilië hebben de advokaten heti werk gestaakt, om te protesteeren t.egen het envol» doende getal persofleel van de rechtbanken. 1JST F>ORTUGJk.Zj Ministerieele krieis? — Te Lissabon is h»tf ga-rucht in omloop dat M. Alfonso Ciosta, voorzitter vaa) den ministerraad, den président der portugeesohe Bepu-blick het ontslag van gainsch het' ministierie gaat aan-bieden. Die président, M. de Arriaga, zou van zin' zijn de leiders van de verschillende politieka partijerï te raadplegen over de samenstelling van een ministerie, waar van leden van de verschillende politieka groeponl zouden deel uitmaken. Eena boni.. — Maandag avond had op de Bocioplaats, to Lissabon, eene betooging plaîts ter eere van M. Alfonso Costa. Op 't oogenlïlik dat de sboet de plaata verliet en de Carmostraait insloeg, werd eene boni ge-worpen; zij ontplofte en kwetste verscheidene personen1. IM R VShA.JVX) Twee pïechtigheden. — M. Pachitch, voorzitter van den servischen ministerraad, en de servische kroonprins, zijn zondag te Sint-Petersburg aangekomen om den doop bij te wonen van het jongsto kind van prinses Helenas dochter van koning Peter I. Zij hebben ook de ont-hulling bijgewoond van het standbeeld van groot-hertog Nikolaas, den held van den oorlog tusschon Rusland ea Turkije in de jaren 1877 en 1878. Deze plechtigheid werdl ook bijgewoond door den czaar on door militaire afge-veerdigden van Servie, Rumenië, Bulgarie en Monténégro. M. Pachitch zal te St-Petersburg blijven tôt de aankomst van M. Venizelos, voorzitter van den griekschen ministerraad.12SI JBVZ.GA.IÎIE Ds betrekkingen met Grieksnland. — Te Sofia heeft men uit goede bron vemomen dat, door de tus-schenkomst van "het russisch gezantsehap, de faulgaarschs regeering aan het grieksch gouvernement heeft laiteni weten dat zij geneçen is de diplomatieko betrekkingeo te hernemen, en dat zij onmiddellijk een zaa,kgelaa« tigde zal zenden, indien Griekenland hetzelfdo doet. 13Ï JLI.&A.NIË. Eene albaneesolie benda. — Eena bende vian 150 albanezen, aangevoerd door de hoofdlieden Salih Boudkai en Malian Panariti, zijn maandag op het grieksch grondgebied gelcomen en hebben het dorp Taska, in hetf ilistrikt Golonia bezet; zij hebben daar drie epirootscha pries ters ge^'angen genomen. Bo prins von Wieû. — Men meldb uit goede bron dat de prins von Wied niet naar Albanie zal vertrek-ken zc-olang do financiekwesties niet zullen geregeld zijn. UM iVlJMJLlCO Amerika en Mexico. — M. Wilson, président der Vereenigde Staten heeft maandag verklaard dat er geene amerilcajansche troepen zullen gezonden worden om den spoorweg tusschen Mexico en Vera Cruz ta bewaken, in geval da,t generaal Huerta zou gedwongen, worden het presidentschap te verlaten. M. ^Wilson is van oordeel dat de yegeering van Huerta in voila ontbinding is, en dat men in Mexico eené spoedigei v^randering ia den tegerïwoordigen, staait van zaken mag verwachten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes