Het nieuws van den dag

389 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 14 Mai. Het nieuws van den dag. Accès à 27 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d50ft8fq92/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dsrtigsfe jaargang Nr 115 2 centiemen per nummer Brussel, Donderdiag 14 Mei 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN ! Bsni* i frani' Pes JAilL 8 frank. aadsfo landen van het postverbond ». 20 — BESTUUR EN OPSTEL : Zaadstraat, 16, Brussel TELEPOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYG-HE bureei. DER KLEINE AANKONDIGINGEN Zaadstraat, 6, Brussel TELEPOON A 7948 AANKONDIGINGEN î Gevraapde en aan8eboden plaats8n. Gewone, per klcine regel... 20 0. In de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 c. M'c7nr,H^= i, voor 2 groole regeJs. ' ^ondags ........ s 40 e. Iederen regel meer : 30 c. in de week ; ^ Wadz.. per regel.. 2 fr. en 3 fr. c' s Zondags. Rechterlijke herstell., pr regel 2fr. Aardbevingen Le lezers hebben gezien welke vree-jjfc aardbeving nog eens het eilaadl [ilië in den rouw gedompeld heeft : ver-beidene dorpeii die op da helling van î vaurspuwendea Etnaberg gebouwd wa-i liugen teenemaal Vferwoest ; en het ge-slachtoffers beloopt al meer dan 120 ulen en 250 gekwetsten. Van zelfs den-, op de ramp die den 28 december g de îwee steden Messinai en Reggio nielde. en dan nog yeel mear slacht-gs gemaakt heeft. [iddelen om zuike onheilen. tei Voorko-! bestaan er, eilaas ! niet; en het 0 dat. kan gedaan worden. is vroeg ièsg de beginnende trillingen waar te ben. om de bedreigd© huizen en gebou-b te doen ontruimen en alzoo het leven [menschen te sparen. Om zoo verre te Lu heeft men sedert een tiental jaren fbijna al de besohaafde landen aajx3.be-jjspost® opgericht, die volgens ee'n wel tend plan verdeeld, en met dezelfde Itellen voorzien zijn: de geleerden, die le posten besturen, werken- overal op lelfdë wijze en volgen dezelfde regels het litgeven hunner waarnemingen. Se-h 1801 is de hoofdpost te Straatsburg [estigd; en in de aaxdbevingsconferen- L die dan te Straatsburg gehouden werd, Botes de ofgeveerdigden der vsrscliei-ke landen gezamentlijk een onderzoek te jinnen, met Straatsburg als middenbu- 1 om ailes dieper na te gaan en te be- ; teren. Laat ons hopen dat zulke s feu- -p eus eens ,tot het beoogde doelwilj * p zullen. { fschoon de ramp die nu Sioilië geteis- j p heeft, sahrikkelijk is, valt zij toch j t te vergelijken met andere aaxdbevin- L die zooals «ver vijf jaa-r in hetzelfde i Boefde eiland Sicilië, veel meer slacht- 1 p arn het leven ontrukten. Om eenige s pie voorbeelden te geven : den 28 oc- £ p 1891 was eene aardbeving van eenige -ne seconden voldoende om te Owari- ° ». op het eiland Yesso, in Japan, over z lî.OOO menschen te dooden, meer dan v p te kwetsen en bijna, 200,000 huizen prnielen : de schade werd op 100 mil-p tank gesehat ! In den nacht vaa t S16 tôt den 17 december 1857 werden i: ► steden van het koninkrijk Na.pels v Fgd; den 21 februari 1858 werd de § toée stad Korinthe teenemaal ver- ^ pt; en de geweldigsbe aardbeving der ■£ p tijden was misschien deze, die in ; ptils 1868 Zuid-Ameirika teisterde : in j "jeianderde zij zes steden in akelige poopen; in de republiek van Ecuador P® njf steden vernield en in de stad >a pachi kwamen al de inwoners om. vi Mekent dat er meer dan 20,000 men-p op dien dag hun leven verloren heb-' 1 is opiécht schrikkelijk ; en ieder- ^ Rersbat waarom de Heilige Eerk in 01 aaiffl van Aile Heiligen het gebed ?' ® Heer toestuurt : Van den geesel v,, ffldbevitigen, verlos ons, Ileer ! li( .®fe 'gènbeg! het zijn sellier altijd w. ®"den die door den geesel ge- «i worden. In Oost-Êiiropa gebeurt .bl pwen; en in cfe }1<3ete streken komt ll (ilrnm6er *°°r dan in de koude landen. .... pajolgen de aardbevingen door- jle ■fî»6-:un' van Sioilië en Calabrië js i , van Midden-Europa zou ge- te. . i wordea naar Ysland in het hooge nn-^ntegen heeft er in Rusland jii)t'i.e?ne a®J"dbeving plaats gehad. fa vnn ?6Î I?.eest ^et hoogland, hetwelk llu im ïï' i u'£asusDebergte uitstrekt F® ® Himalaya en verder tôt inJapan, he M aardbevingen te lijden heeft : in . Zàt fPmk!d'eld v120 PT jaaJ: er" ËL»v plaag bijzonder bu kc liK® tet Tanganikameer; de: iê.aknr>i ,i. 6 no°rdkList van Cali- v6< "e aarriK en Zuid-Amerikaw du: ien »n6Vin® kestaat niet sleohts uit tac Pilworrlt ?e^oli;lien den grondi ^"a Wehtm S,veroezeld met onderaard- ^ ' sis de H ^10 ro^en> kraken en klet- c^a N» open 1 Si°mS bërSt de bodem kei teïiik J ? Plaats te ruimen voo-r lie! ' ^ "onneni f" of slijkmassa's die zoe PopeeMuS! Bronner» lie! Wcrden „■<. î aarde, en onde bron- ^ 'Hien Jn°e<!ro°&d! andere verande- \*ei alzoo klom in ^ ® '°t 50 m i ^a=nères de Luchon <jeI ^'es de I;,, ' ,terwijl het water van aardbevin^T6 în 1680 °P eens T , "lng koud werd! 1 1.5,1 toe llPeft Pen ! °°rza.ken dp m6n ^o^ukkiglijk de ben Ntellen / aar^evingen niet kun- aan F ver°aderst^nferl îij'd men uit ff1' aardKfti ® het binnenste per h'»keert Pr? n?g in ^loeibaren toe- e vfiurstof ?lt brandende en ge- s'te. dan W es^aat- Eene aardbe- (jro !treeks gevQ]o, reolltstreeksch of on- pell ,e«ca de korqt- Van de vl°e!dgolven de ? en daar h î torde bonsen en niei J Vttree vi berstien; bovendieni l:>ar' K ï den aardker», ^ 1*fde getijdenbe- 11 kunno on&eveer ook op o.plr( ktsZ,aonVOOTSpe^ worden' ^ zou meii bij tijds de won bedreigde streken misschien kunnen gii sen, en vele ongelukken voorkomen. H( moet echter gezegd worden dat die zien: wijze door de feiten niet beivestigd is e hoe langer hoe min partijgangers vind Tegenwoordig onderscheidt men lierve drie soorten van aaa-dbevingen, die doc vetrschillende oorzaken te weeg gebracli worden : er zijn « vulkanische » aardbevin gen, gelijk deze van Sicdlië, die slecht over eene kleine cppervlakte woeden, e: met de uitbersting van eenen vuurber; samengaan. In Sicilië is de Etna inderdaai in werkinig gekomen. Er zijn ook « in stortings - aardbevingen », die veroorzaak worden door het instorten van de relis achtige onderaardsche gewelven, nadat he water de diepte heeft uitgespoeld; en ein delijk zijn er « dislocatie-aardbevingen » als ier diepe spleten of breuken in de aard korst komen : dan worden zij op eene groot< oppervlakte gevoeld, en richten dan ool de ergste verwoestingen aan. Die splster zoudan te wijten zijn aan het vast worder van don vua-igen vloed, die onder de aard-korst heen en weer idrijft. Welk ook de oorzaak weze, de aaïdbevin-g~en zijn een ijselijke geesel Gods: zooa.ls vvij hooger zegden, met de H. Eerk moeten wij uit ganscher herte bidclen: Van den geesel der aardbevingen, verlos ons, Heer. HIER EN DAAR In het Vatikaan. — Tusschen de perso-ien. die in de laa-tstie dagen door Z. H. Paus ■1US 1°- bijzcnder gehoor ontvang"en wer-i.en bevojEuden zicli graaf délia» Ton:©, al-??rD^?ne V-C0irzitter van het yolksverbond en *1. Vincent Desclée. diie-den H. Vader de vier )aekdeelen van tien romeinschen Ere vier over-landigde.Zondag" ont^ving Z. H. de Paus eene bede--ajart van hongaarsche katihjolieken, onder de eidmg van den aai'tsbisscho'p van Adria. In -ntrwoord op een Iiuldeadres, vormde Pins X e. beste wenschen voor de gezondheid van eizer Frans-Joseph, mens getrouwheid aan en H. Stoel hij ten zeerste ioofde. Z. H. ver-ocht de-bedevaarders hunne g-ebeden bij de îjiio 't-© vioeg'en, voor heti herstel van hunnen orsfe. Da koningin. — H. M. de koningin wordfcl sgen zondag 24 mei verwachti te Valmont, 1 , ^v^-ser^aEL^, waar zij eenigen tijd zal erblijven. Men brengt- er hare vertjrekken in ereedheid. De koningin zal van in liaar ver-iu e6n OV€r^eer^jk en ver strekkend zichtl ebben iop het meer van G-eneve en op h,eti hônepleln. Valmont lig^fc 750 m et ers boven en waterspiegel (der zee en overheerschtl erritet en Montre us. Te Beverloo. — De koning is woensdag orgend, ten 8 ure, te Beverloo aangekomen, Jgezeld van kolonel Maes, stafofficier, ma* for du Koy de Blicquy, departementsoverste m den groofc-ritmeesler, en van kommandant avreux, ordonnancieofficier. Z. M. begaf zich indddellijk naar het plein, waar de° krijgs-sjepingen reeds begennen waren onder 'de îding van luitenant-generaal Michel, bevel-îbber der 4e legerafdeeling. Ten 11 1/2 ure >pen de oefeningen af en begon het défilé, laraan rend de 16,000 manschappen deel men, vertegenwoordigend de vier gemengde igracien der afdeeling-, Acht regimenten defi-s-rden voor den koning, met de artillerie «n îedere brigade en met de afdeelings-iterijy gevormd door het le lansiers. Na t officierskorps g-eluk gewenscht te hebben, de koning per bijzonderen trein naar Brussel :uggckeerd. Blijde xntrede. — Op zo-ndag 19 juli nstaande zullen de koning en de koningin nne blijde intrede doen 'te Namen. Te dier legenheid zullen er schitterende feestelijk-ien plaats hebben. \ De deensche vorsten. — Men weet dat een diner zal aangeboden worden aan den ! aing en de koningin van Denemarken in i wmtertuin van het kasteel van Laeken, ! }r de vertooning* in den schouwburg al-ir. De serren ^ zullen te dier gelegenheid iverachtig* verlicht worden. De «rotonde», \ ar het diner zal plaats grijpen, zal ver-at worden door bijzondere lampen die als Le gouden weerkaatsing hebben. Tusschen palmboomen, te midden der bloemenper- c t, overal zal het schitteren van gekleurd ( it. De verlichting in den schouwburg zal t i aangebrachb worden, dat men de ver- ( itingstoestellen niet zal kunnen zien. Dins- £ = iia.d ^ eene herhaling plaats voor de r toonino;; ailes liep oppërbest van stapel. ^ istaande week zal er nog eene algemeene" 1 Laling gehouden worden, £n bijwezen van r l koning- en de koningin. t —- 8 îe Nationale feesten. — Buiten de wa- ^ schouwing die den 22 juli zal plaats heb- t . verleenfe het leger nog zijne medewerking J andere feestelijkheden op touw gezet ter ^ :genheid _der Nationale feesten, fce Brussel. 1 ZaJ er een Sro°te taptoe zijn : , jO ]uli worden er krijgsconeerten geereven , de Muntplaats, door het 8e linie op de ■Kathelijneplaats, door het 9e linié op de u ote Markt, door de grenadiers, op de Ka- ® eplaats, door het le karabiniers en op a; de Brouckereplaats, door het 2e kajabi- & s. Den 21 juli turn- en wapenfeest in het " ï en oefenmgen met de mitraljeuzen, door s( kompanie van het le karabiniers. Denl w juli ter gelegenheid der verlichting van v( Park, zullen er daar tw e krijgsconeerten Tc -ven worden. Voegen wfj er terloops bij h( er dien avond een vuur verk afgestoken vi It m het Park. zc s- Voor dan wapenschouw. — Heden don -t deroag, ten 9 ure, zal het bata-ljon der ge -- nl® van Ge legerafdeeling, beva,ttende eene n kompanie pionniers-pontonniers en eene kom-;. v?11!16 P^onn'ersi onder de bevelen van majooj vyalens, te Etterbeek aaiikomen met een aan-.f!e iJ materieel. Het habaljon is gelast de ^ kcnmkhjke tribuun, alsook groote tribunen voor het publiek 'op te timmereh aan de - kruismg der Tervuerenlei en der St-Michiels-j laan, voor den wapenschouw van 20 mei. a De soldaten zullen gehuisvest worden in de >■ Icîaerne van het le gidsen, tôt. 23 mei in-J begrepen. t v,r^JBslgië. — Een franseh repu- î ®m, M- Jules Roche, een anti-katholiek, L schrijft civer de reden van den bloei van Bel- - gië : « Die bijzonderste en overwegende reden ■ er van is dkt het moitarchieke België tien I keeren vrijer is _ dan het republikeinsche . i'mnkryk. De belgische burger weet en voelb ( dat ,hij'_ vrij is, meestier van zichzelven; hij . moet niet van *s morgends tôt 's avonds aan anderen denken: aan bursemeester, onderpre-fekt, prefekt1, minister. Hij is niet gedwongen een knieval te doen om iets te bekojmen wat rechtveerdig is. Zijne rechtsen. zijne vrijheden, zijn gewaajborgd door wetiben, door eene Lrrondwefe wier breedheid nog meer de bestuur-lijke Staatstyrannie onzer voorgewende Be-publiek doen uitlcomen. De getrouwe «onder-<1 arien » van koning Albert X zijn waarlijk « burgers » ender een monarchiek regeerings-stelsel. Wij, zoogezegde republikeinen, wij worden meer en meer lijfeigenen eener nieuwe scort, die weldra zullen moeten gekleed, ge-voed en geleid worden door de trawanten van den socialistisohen Stiaat. Wanneer toch zal Frankrij k zich zoo groot kunnen maken als België 1 » . liberalen en socialisten, die in hunne kiesreklaam gedurig voor den dag komen met, ne zeggen dat in België de vrijheid aan boeien ligt, kunnen de woorden van hunnen vriend Roche eens overknabbelen. Het taalgebruik in 't onderwijs. — M. Bcullet, minister van wetenschappen en kunsten, heeft in den Senaat verklaard dat de Schoolwet, voorwat het gebruik der talen m do lagere scholen betreft, de rechten van de waalsche minderheid in Vlaanderen en deze van de vlaamsche minderheid in 't Wa-leniand zal eerbiedigen. De senator Halet woeg daai'op dat de rechten van de Vlamingen die zich in Vlaanderen van de fransche taal bedienen even goed zou geëerbiedigd worden. En M. Poul-leb antwoordde bevestigend. De vlaamschhatcnde pers jubelt en juicht nu, en roept uit dat het grondbegin « In \ laaaderen vlaamsch ! » veroordeeld is, aan-gezien vlaam,sche kinderen die franseh spre-ken nu afzonderlijke klassen en door den Staat ondersteunde gemeente- of vrije scholen zullen kunnen bakomen ! Wg vreezen den uitslag dezer bepaling niet, i daar wij overtuigd zijn en blijven dat Vlaan- j deren nooit voor de verfransching zal rijp ^ België aïs voorbesld. M. Zolla, leeraar ' aam de nationale landbouwsehool te G-rio-non ( (Fxankrijk), wijdt in een franseh vakblad= een prachtig io£a,rtiikel aan het landbouwonder- . wijs voor het volk in België. Schrijver ont- f leedt eerst de inrichting in ons land van het ' îniddelbaar en het lager landbc uwonderrichti t en_ van het landbouwoinderwijs voor het volk. Hij besluit m.e>fe de vodgende bestatigingen welke allervleiendst zijn voor ons landeken: " Men ziet met hoeveel zorg het landbouwon-derrieht voor heb volk in België samengesteld ^ is en men zal ook duidelijk bemerken hoe vernuftig hetl opgevat werd om de Verschil- v, lende vakken te kunnen doen doorgronden. n Er ligt daar een groot voorbeeld in. en een v bewijs van het belang dati moet gehecht wor- e den aan de verspreîding der landbouwken-nissen t>p den buiten. Die landbouwer heefti het z, onderricht dat hem .geboden werd niet ver- 0-smaad: hij heeft er, integendeel, al het nut £ van begrepen, en daarom moeten wij in Frank- w rijk niet berugschrikken ,o;m denzelfden we°-aip te gaan ». ° Ziedaar nog eens België dat bot voorbeeld . lient aan zijn machfbigem en rijken gebuur. r! b Is een nieuwe perel aan de kroon onzer n catholieke regeering. Die belgische landbou- w pvers zullen er fier over zijn en eens hart.elijk v< achen met de blauwe en roode kiesdravers m lie beweren dat België aan heti steertje der xajties kocoit. le • ■ te Sij de socialisten. — De algemeene i*aad ; 1er socialistische partij vergaderde woens- : lag morgend in het « Maison du Peuple s, he e Brussel. De roode gezellen waren goed tr «pgekomen, iets wat niet gauw gebeurt. De igeveerdigden der verschillende arrondisse-aenten. waar er den 2-1 mei kiezing is, ga- ■en uitleg over den strijd die gevoerd wordt. en )e laatste propagandamaatregelen worden ge- D( .omen. Men sprak ook over ïiet fameus « pe- in itionnement », dat een echten slekkengang ko aat, niettegenstaande de drukking die zoo° ku rat overal uitgeoefend wordt. In de stre- hi en. waar er fcot hiertoe weinig of geene bij andteekens inkwamen, zal er nu eene bij- so^ ondere werking uitgeoefend worden. V3i Vee in de weide. — De uitvoer van de îsi ieren beheorende tôt de rassen der run- eren, schapen, zwijnen en geiten, herkcinstig ^ it de gemeenten waar het'mond- en klauw- ?a ser bestatigd werd, en van de streken die in deze gemeenten païen, is vanaf mer- nej ;n vrijdag, 15 mei, verbeden. Dit verbod Sn eft het inlandsch vee der voormelde ras- c„0< :n, da.t de inlanders voor heb dagelijksc-h ïal eiden in Frankrijk verlangen te leiden. Zelfde ?ei Tbod geldt voor de dieren derzelfde rassen, in fransche lierkomst, vroeger in België voor 5 it dagelijksch weiden ingevoerd, en waar-:n de houders den wederuitvoer in Erankrijk uden willen doen. ■ voi . Leugens. — Die liberale en sooialistisc oladen gaaji maar gedurig voort met h i voeren hunner oneerlrjke politiek. Nu wilî zij weer het gerucht verspreiden dat < regeering va.n zin is, drie maanden na < kiezmgen van 24 mei, de abonnementspi-ijzi op den spoorweg te verhoogen. Onnoodig zeggen dat zuiks leugens zijn, en dat c nocit dergelijke bedoelingen g-eht heeft. Als de blauwen en de rooden zoo kleingeestigheden moeten aanhalen om kie reklaam te maken, dan bewij'st zulks w; iedereen overigens goed weet, dat ze nie afkeurensweerdig tegen de regeering kunne inbrengen. Het congres der Drukpers. — Het VII nationaal congres van de Belgische Drul pers zal op 30 en 31 mei en 1 juni aai staande tei Luik gehouden worden. Het i uitsluitend ingericht voor de dagbladschrij vers van beroep. onder de leiding van de. Algemeenen Bond van de Belgische Drukpeiï eu onder de bescherming van de ministers va wetenschappen en kunsten, van justicie, vai buitenlandsche zaken, van oorlog en van bin nenlandsche zaken, alsook van verscheiden overheden der stad en der provincie Luik. SociaJisten en godsdienst. — Eten on derpastcuor van Châ,telineau berispte ove eenige dagen een kerel die zich tegenove: hem allerspm.eenst gedragen had. Tengevolgi vian (cla.t î'eiîti schrijft een socialist-isch blac van Char 1er ci : « De geestelijken inegen ziol gelukkig achten datl zij op onze (?!) kostei eene bediening kunnen uitoefenen die slecht; berust op leugens en domine vertlelsels. Var twee zaken eene: indien zij gelooven wati zi voorhouden, dan strekti zulks niet in hei vooideel hunner verstandelijke ontiwikkeling indien zij er niet aan gelooven, dan zijn zii gemeene kwakzalvers die leven van de licht" geloc vigheid der domkoppen. s » Bhwel, men zou waarlijk ongelijk hebben te beweren datl de socialisten tegen den gods-dienst zijn ! Buibeti al de vervolgisngén, de dagelijksch© aan va lien, de beleedigingen, de valsche klerikale scliandalen die zij uitvin-den. hebben de rooden er volstrekt 'niets tegen! Al wie nog iebwat eerbied heeft voor den godsdienst, en die bijgevolg door de socialisten beschouwd wordb voor een dom-kop, zal die kerels met de me es te verachtine bejegenen. W" " ■■ « Staatkundig Overzicht EUVGEZjAND Dinsdag namiddag heeft M. Asquitte, eer-ste minister, in heb Lagerhuis verklaard dat de regeering in het ontwerp van het home-rule eene wijziging ten gunstè van Ulsber zal in-lasschen, met de hoop dab de Kamer de ge-ïvijzigde wet, in een geest van wederzijd-sche toegeving, zal stemmen. M. Bonar Law, leider van de oppositie, leeft geantwoord dat. de Ulstersche bevol-ang geen vertrouwen in de belofte van het gouvernement stelfe. Er is weinig kans dat nen tôt een anderen uibslag dan een DUrger->orlog zal komen. En deze oorlog wordt door de protestan-en meer en meer voorbereid. Men heeft, 'olgen uit goede bron verzekerd wordt, op Le kust van het graafschap Down nog twin-ig mitraljeuzen ontscheept ; deze werden .oor leden van het vrijwilligerskorps van Jlster naar *t binnenland gevoerd. Ft XJ STjA. N T) Er bevind't zich op dit oogenblik een buiten-ewoon turksch gezantseliap in Rùsland, dat let groote plcchtigheid door czaar Nikolaas nfcvangen werd, en woensdag te Livadia een ijzonder onderhoud had met den russischen îinister van buitenlandsche zaken. Men be-'eerfc dat de1 kwestie opgeworpen werd van 2n turksch-bulgaajsch-rumeensoh verbond nder de bescherming van Rusland. Bulgarie m dit verbond genegen zijn, en het turksch ^zantschap zou zich naar Bucarest begeven en officieel het oordeel van Rumenië in te innen. BUZ.GA.niE Volgens het nieuw ontwerp van legerherin-chting, dat op dit oogenblik in het"ministe-e van oorlog. te Sofia, gereed gemaakt ordt, zullen de infanterietroepen voortaan lar tig regimenten meer tellen ; bij ieder regi-ent ruit-erij zal een schadron gevoerd, en ^ee nieuwe regimenten vesting- en vefdartil- : rie zullen ingericht worden. — De bulgaaische regeering heeft besloten, : t nader orde, haar gezantschap te Cfettigne 1 te schaffen. De bescherming van de bul- 1 arsche belangen in Monténégro zal aan ( t oostenrijk-Jiongaarsch gezantseliap toever-3uwd woraen. 1 ALESANTE j De onderhandelingen tusschen de albaneezen c de epiroten netnen eene gunstige wending. e ■genen zelfs die den toestand het zwartst îien,^ denken dat de internationale toezicht- \ mmissie heden of morgen naar Vallona. zal v nnen terugkeeren, na eene definitieve rege- e •g gesloten te hebben. Ziehier eenige nadëre g zonderheden over het ontstaan "der tus- t îenkomst van genoemde kommissie. Deze d reeds bij haar eerste gehoor met den prins a Albanie, hare diensten aangeboden om i nutteloos bloedvergieten te voorkomen z -h de prins liet duidelijk verstaan dat hij ^ een en met het geweld der wapens het met e epiroten zou gedaan maken. De kommissie n ;rde naar Vallona terug. Middelerwijl begon- ^ i de _ vijandelijkheden onmiddellijk na de d :ruiming van het opirootscli grondgebied sr de grieksche troepen. De uitslag was npspoedig- voor de troepen en de gewapende a' iden van. den prins, die voor de epiroten rt vlucht namen eh hunne wapens weo-wier- a; l. Do hollandsche officiers, in dienst van re albaneesche legermacht, kloegen er bitter ni r, en dreigden herhaa.ldelijk met liun ont- "i =• De hollandsche generaal deed den prins ti i Wied opmerken dat hij en zijne landge- 1« '*rggjBT?r*-7. he ncoten als inrichtei's van het leger aange-lei worven waren, en geenszins om een verove-çn rmgsoorlog aan te gaan, die daarbij met de tuelitlooze benden, woest tegen de zwakken de niaar laf in t vuur, onmogelijk was. Als voor-en beeld haalde hij aan dat van 600 albaneezen te door den hollandschen officier van Korytza ? naar den rechtervleugel der epiroten, nabir , Leskoviki, gezonden, er sleohts dertig terug-1 n keerden; de overigen hadden de vlucht geno-is- men en waren verdwenen î at In deze voerwaarden en voor eene duchti^e ts neerlaag znner troepen vreezend, moest âe 3n Prins von Wied aan de internationale kommissie telegrafeeren om haar dringend eene tusschenkomst te vrag"en. ® Ondanks^ zekere koelheid verwekt door het ontbaal bxj het eerste gehoor aan de kom-missie te beurt gevallen, kon deze niet wei-geren, te meer daar de prins en zijne mi-J msters onder den indruk waren dat de alba- neesche staat in groot gevaar verkeerde. ri • ondemandelaars hebben reeds viif ait-tmgen gehouden en men weet dat een eerste pvolg der enderhandelingen is: het. bepa-ien van een onzijdig gebied tusschen de twee ° vqandelijke gewesten. Crtiekcnland wenscht eene spoedige en '- oploss-ing van het epirootsch-alba- r noosch geschil. Over een paar dagen nog heeft r k°ning Gonstantrjfi, in een onderhoud met een e ^eemden dagbladschrij ver, verklaard; « Al-baaiie heeft er belang bij in goede verstand- ^ kpnl^iïf w met het aanPal^d Grie- n t î êroot Setal grieken door de s vaa EtlroPa bij Albanie inge- Iqfd, hee.b voor Gnekenland een zelfde be-lang verwekt. Het einde der vijandelijkheden in ipirus zal aan Europa den vi-ees voor internationale verwikkelingen ontnemen. Het is daarom te wenschen dat de werkzaamheden van de internationale toezichtkommissie be-kroond worden met een bevredigenden uitslaa* ^ \ ooi cLq bwee belanghebbende stammen ». ■ Ganse h de_strijd der epiroten kan samen-gevat. worden in deze woorden over eenige dagen uitgesproken door Christaki Zographos, 6« T? * V3n ,hefc/oorloopig bewind vani Epirus. Europa heeft van ons, grieken, albaneezen gemaakt, dat men ons ten minste onze overleveringén, onzen godsdienst en onze taal late ! > î> Het is voor eigendommelijkheid dat de eni-z^ide1 vcc ' 'leb S°ede recht is aaii hunne marokjko Niet alleen de franschen maar ook de spar.jaards moeten slag leveren tegen de ma-roklouien Eene officieele depeche uit'Marokkoi te Madrid aangekomen meldt dat eene afdee-lmg spaansche soldaten een vijandelijk kamp îngenomen heeft. Veertien marokkanen wer-den gedood; men heeft een gedood peerd ge-vonden dat., naar heti getuig te oordeelen, moet het dier aan. den prins-bandiet Raissouli behoord hebben. Van de spanjaards werdpn vyt europeesche soldaten en tien askaries fne-gersolaaten) gekwetst. —i— ■ ■ - -m i De gebeurteoissen in Mexico Een akelig voornemsn van Huerta Die afgeveerdigden van generaal Huerta bride bemiddelingsoonferencie zijn dinsda°- uit; Mexico te Vera,-Oruz aangekomen. Aile drie zyn van hunne families vergezeld. Zii verkla-*en onmiddellijk na afloop der Cionferencie eene reis naar Europa te zujlen ondernemen Klaarbhjkend voelen zij eene groote bevreden- i i v6 der lioofdstad tfs kunnen ont- ■vlucliten. Amerikaansche vluchtelingen, dinsdag even-rrnS.t t. ,Cra" aangekomen zeggen dat! Huei ta het niet langer dan veertig dagen in de lioofdstad zal kunnen uitihouden docH voegen zij erbij : « Huerta zal valîen als Samson. vrant de hoofdstad zal in. puin ligcren wanneer I113 haar verlaten zal. Heti einde der regeering van Huerta zal het! teeken bo,t. eene algemeene plundering zijn. tijdens welke het scliuim «1er samenleving zijn harb naar we-llusb zal kunnen ophalen. Indien Zapata zijne versclujning te Mexico, moetl dden daa zal de anarchie volledig zijn. » Onmiddellijk na de vernieling van de hoofd-stad, waaivan al de gebouwen ondermijnd ziin zou Huerta naar ..uebla vluchten, waar hij denkt over een getal soldaten te zullen be-schikken dat groot genoeg zal zijn en se-noeg wa.pens eu voorraad zal hebben, om aan de oproerlingen het hoofd te bieden bot dat de amenkanen hem ter hulp zullen komen ! Huerta is inderdaad overtuigd' dat de oproerlingen zullen beletten zich van zijnen per-soon meester te maken, voor deze redens dat président W îlson geen mexikaanschen presi-lent zou kunnen erkennen die zijn o-ezae: Joo 2en lijk zou vestigen. ° Daar men voor het leven der vreemdeling'eiQj vreest, ingeval Huerta zijne hoofds'&ad ont-«lucht, hebben al de te Mexico verbliivende sngelschen, van hunnen gezant den raad' '||r®gen Mexico te verlaten, nu het nog Te Mexico . ^efc diplomatisch korps te Mexico heeft ach op milit.aiiren voet ingaricht. De gezanten îebben den ta tel genornen van generaal de ierste gezantsçhapsekretajissén, deze van kolo-îe , da tweede sekretarissen zijn luitenanten- lanten g®V°rden' °n de derden> comman-Het legsr van Huerta. Uit Amerikaansche bron kwam woensdag vcnd_ de tijdmg toe dat het mexikaansch egeeringsleger entmoedigd is en gebrek heeft an krflgsyooriaad en lcvensmîddelen De ^vrlutionaire troepen sluiten zich aan om ®P rukken. Het gezag van eneiaal Carranza zou door al de revolu- ènd'^jn Vaa N«Mexico er- «1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes