Het nieuws van den dag

682 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 22 Janvrier. Het nieuws van den dag. Accès à 25 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hq3rv0f64n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN î •a maaidan 4 îrant 0 Pœ 8 yoor EoUand .. ; ••••«.«•».••» * ■ H ■■ : voar d« entière laoden van het postverbond ». 20 — BESTUUR EN OPSTEL » Zandstraat, 16 ÏELEFOON 171 DAGBLAD Gestieht door Jan HTTYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFCON 794S AANKONDIGINGEN s Gevr«â0d8 en aangeboden plaatsen. 4« bladz., per kleine regel .. 30 «. In de week. . 60 c. 'sZondags. 75 e. M 's Zondags ...40e. voor z groote regels. . _ , _ A . _ r lederen regel meer : 30 c. in de week ; * *'î)er re*>el " ^ ' en ' 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., pr regel 2 fr« _ ., y ^ s îen noodige maatregel in Congo Jlag iemand, die openbaar als yrijrnetselaar ge-fcead' staat, voortaan nog als ambtenaar in den dienst onzer Congoleesche kolonie aangenomeii worden? Na al hetgeen wij, katliolieken, sedert zes jaar beleefd hebben, antwoorden wij : neen ! En het spijt ons te moeten bestatigen dat de minister der ko-[ loniëu de zaken niet beter inziet. In de Kamer I heeft hij zelfs gezegd dat liij « als katholiek, nie-I mand wil vervolgen. » Beweeven dat bij als katho-I liek, de vrijmetselaars in zijnen dienst moet nemen Il om geen « vervolger » te zijn, is oprecht de ver- ■ ïeerde wereld: het is voorzeker zeer loffelijk zijne I ïijanden te beminnen, maar die liefde zal ons nooit I onze geldbeurs aan eenen baanstrooper doen toe-I vertrouwen, evenmin als wij gekende moordenaars I en anarchisten met het handhaven der openbare ■ iust zullen belasten. Alzoo vervolgen wij niemand: ■ alleenlijk wij zija voorzichtig, en wij betrouwen geen ■ cmweerdige personen. In Congo, meer nog dan in België waar het toe- ■ Ziclit gemakkelijker is, moet de allereerste vereischte I om als ambtenaar te mogen werkzaam zijn, be- ■ staan in eerlijk te willen zijne plichten kwijten. Met ■ kerels, die zich boven de wetten stellen, schandaal ■ gevea onder godsdienstig en zedelijk opzicht, de I missionarissen den duivel aandoen . op kommando I der Loge, en die bovendien gereed zijn om op het> I zelîde kommando juist het tegenovergestelde te doen van hetgeen de minister oplegt en van hetgeen het woderlaadsch verdrag van Berlijn aan aile afrikaan-■ sclie koloniën voorsckrijft, is er waarlijk niets, hoe-[ genaamd mets aan te vangen. En dat het ongeluk-kig zo6 en niet anders gebeurt, wordt ten over-! vlosde bewezen dcor de eenstemmige klaohten van ; al de zendelingen, door de officieele verslagen en ; door de bekentenissen der vrijmetselarij zelf : al i wat B. •. Sluys en B. •. Wangermée geschreven hebben, geeft de proef op de som. •Wij voeren niet geerne eenen pennestrijd over pér-i soonlijke kwestiën, die naar ons inzien veel te veel i in de'zaken van Congo gemengeld zijn en wij zullen er nu ook niet mede beginnen. Edoch ! er staat 1 hier iets ,op het spel, dat verre boven aile persoon-i lijke veeten verheven is, namelijk het heil der zie-*'len, do voonri'tgang der bascliaving, de voorsposd onzer kolonie en de goede faam van ons eigen [ land. Over zes jaar heeft België met eene onbe-| dachte overhàasting, die wij niet konden goedkeuren, zich den last van Congo op den hais laten sohuiven: er is daar nu niets meer aan te doen. Maar hetgeen wij nog doen kunnen en moeten, om eerlijk door dit avontuur te geraken, bestaafc in goede agenten I ea ambtenaars te benoemen, en aile onweerdige kan- Ij didatea buiten te sluiten. Iedereen klaagt over den tegenwoordigen toestaaid. [ In ds maand augusti laatstleden heeft de minister : te Gent zelf verklaard dat hij een bekwamer en I beter personeel noodig had; M. Cooreman zei ook Idat er waarbargen onder het opzicht van zeden en | van kennissen ononlbeerlijk waren. In zijn antwoord [ op de nieuwjaarwSnsehen, die M. Nerincs hem in den naara der Kamerheeren toestunrde, heeft koning Albert ook gevraagd dat « het puik onzer medebur-i gers », zooals hij zei, daarvoor zou gebezigd worden : hij had voor waar overschot van gelijk. Maar niemand heëft daaronder de godsdiensthatende Logekneclitcn verstianl Het « puik » der Belgen is onder hen niet te zoeken. Aan hooger hand schikt men thans. geheel het bestuur van Congo op nieuwe grondslagen in te richten: er is zelfs al eene bijzondere commissie be-noemd om het herzien der koloniale wet voor te [ bereiden. Wij weten ook ait de gewichtige verkla-; ringen des konings, en uit hetgeen onze eerste minister, M. de Broqueville, reeds klaar en duidelijk I had laten hooren, dat België jaarlijks met groote I j[ sommen gelds zal moeten bijschieten om het kolas-! saal tekort der congoleesche kas in te vullen. Het I ^eze zoo, vermits het niet anders zijn- kan ; maar I wij hebben het recht naar de oorzaken van dien I eibarmlijken staat te vragen, en ernstige waarbor- ■ gen te eischen voor de toekomst. De beste wetten I deugen niet, als zij door slechte ambtenaars toegepast R Worden; en indien er min vrijmetselaars in Congo ■ genesteld waren, wij zouden nu zoo bitter niet te I ^'-?gen hebben. Bestuurlijke hervormingen op het I papier uitveerdigen en voorts in Congo ambtenaars ■ zenden, die uit godsdienathaat, op bevel der Loge, I onze katholieke missionarissen, die de beste bescha-I vers der wereld zijn, ongenadig dwarsboomen, is I eea onzin, die bij een waren Staatsman niet mag ■ Bevonden worden. ■ Over Congo zeggen wij juist hetgeen wij altijd over ■ net leger gezegd hebb'en : eén vrijmetselaar is daar I 0P zijne plaats niet. Voorzcker bestaat bij ons het I vaa vereeniging. voor de Loge gelijk voor I ®®ore societeiten; en het va.lt in niemands gedacht ■ 't recht eenigszins in te krimpen. De kwestie is I !cn|er een vrijmetselaar, die als hg in de Loge I r? ^.e verbindtenis aangegaan heeft altijd en in I " ) . politiek gedrag naar het kommando van I SeheiDae overheden te schikken, nog door den Staat en I '■ 3or een katholieken minister mag gekozen en met I ®en openbaar gezag bekleed worden? Voor wat het I ^ger aangaat, heeft M. de Broqueville eindelijk I «kend. dat het niet zijn kan; en hij heeft aan al I Ie o£f.ioier3 de intrede der Loge verboden. Znlks I uitergt voorzichtig; want om niet te spreken [ i-'!"] m^sbruiken, die in ons eigen leger ingewoe-I ercl waren, het is genoeg gekend dat de vrijmetse-I har3-°fficiers vaû Portugal bij de laatste revolutie I be°?^ van getrouwheid aan den koning op I f der Loge ender de voeten getrapt hebben, en i a, vlalcaf verraden hebljen. Waatrom moet ?zeitde want.oestand, die nu uit het leger moet çl,U.l rnen* onder de congoleesche gmbtenaars • 'M.aosea,; Zija de Logema-nuen çr niet even slecht? 'Met veel recht en Teden weigert de minister van binnenlandsche zaken eenen socialist als burgemees- * ter te benoemen, zelfs in de gemeenten die onder den klauw der roode partij liggen. Als reden doet " hq gelden dat een socialist openlijk revolutie stookt, , onze nationale instellingen wil omverwerpen, en bij- 1 gevolg niets van den koning, dien hij bestrijdt, ver- r wachten kan. Mogen wij ongeveer hetzelfde niet 1 zeggen van de ^rijmetselarij, die zich altijd en overal ' in de plaats der wettige overheid stellen wil, om hare godsdiensthatende grillen in ailes door te werken ? _ In het kongres van Berlijn, dat onzen Congo in ( het leven geroepen heeft, is uitdrukkelijk aan het , congoleesch bestuur de plicht opgelegd de chris- , tene zendelingen krachtdadig te beschermen; van s haren kant legt de vrijmetselarij aan hare leden den e last op die zelfde zendelingen in ailes tegen te 1 kanten, en zooals het blijkt uit den brief van B. •. '< Wangermée, desnoods 's lands wetten in den wind \ te slaan! Hoe kan het eene met het andere samen-gaan1 ] Wij weten zeer wel dat de minister der koloniën , beloofd heeft al de bijzondere overtredingen der ] wet en ieder bijzondere ontrouw in het uitoefenen van een ambt streng te straffen: dit is klaarblijke- | lijk zijn plicht, en het tegenovergestelde ware op- : recht ongehoord. Maar zijn plicht strekt verder: als i opperbestuurder der kolonie, moet hij zijne ambtenaars goed uitkiezen, en ze niet gaan zoeken bij kerels, die juist omdat zij van de Loge zijn, den voor-spoed van Congo en de christene beschavihg on-bermhertig dwarsboomen! Dat hij zijnen kollega van het ministerie van oorlog daarin navolge: dit is de allereerste maatregel, die zich in het beheer van zijn ministerie opdringt. De bespi-eking, die nu de Kamer aile dinsdagen bezig houdt, is feitelijk een tweestrijd tusschen de vrijmetselarij en den katliolieken godsdienst, die in Congo meer nog dan elders met de belangen der beschaving en van 's lands vooruitgang nauw ver-bonden is. Wij wachten. nog altijd op een ministe-rieel wcord, dat aan de Loge loon naar werken geven zal: het zou nochtans veel helpen om aile misver- stand voor goed van kante te ruimen. — ✓ — Nieuwj aarsgiften voor dea Paas NEG-ENDE LIJST. — Overdracht der vorige lijst-en, 2G,872 fr. ; graat' en. gravi a Liénart vaji Ch-sx-straeten, Aalsfc. 100: \:. V. û„ 50;-M. A. Verbaoghe, Vichfee, 50; M. Dujardiii-Àllard, Leuze, 25; bestuurder en leefaaars van liet seminarie to St-Truiden, 110: 1C. II. Jamssens, pastoor van liet gasthuis, Temsche, 200; Heilig Huis, 100; juhT. Van Malder, Brussel, 100; Z. E. H. kanunnik Kips en leeraars-priesters van het Ste-Mariagesticht. te Brussel, 110; Klooster der Visitatie, Brussel, 50; jufvr. De Mol, Niaove, 25; J. D. G-., Leuven, 25; H. H. Ceulenians, pastoor van St-Laurentius. 100 ; mevr. J. Aerts, 100; verselieidene parochianen, 42,50; J. Op-hoven, Luik, 50; Algemeene Overste der Zusters van liet H. lCruis, Luik. 100; jufvr. E. F. B., Poperinghe, 25; jufvr. Huyghe, 50; M. en mevr. van der Stoaeten, Eyne, 200; E. H. Labaye, pastoor van St-Jan. Tongeren, 10; Ailes tôt meerdere eer en glorie Gods, 5; H. V., Mechelen, 5; dank, A., 10,30; J, L., 4; L. V. V., 20; de goede God helpe mij, Ruysbroeok, 1 ; breûg mijnen vader, kl., 1 : H. Vader, bid mede, id., 1 ; O. L. 'Heer behoudt, id., 1 ; voor de bekeering, id., 1 ; H. Vader, zegen eene arme dienstmeid en familie, 1 ; K. V., 5 ; M. Nicolas Malaisse, Payemie-Custine, 20; jufvr, Alenus, Baelen-op-Nethe, 20; familie J. de Eresin, 20; naamloos, Nijvel, 10; een rus-tend priester, Bonseeours, 5; 31. en me\r. D. Tillieux, Ciney, 5; eene bijzondere intentie, 5; P. L., 5; een gea-bonneerde, 2,50; Jésus, raak hot harr van mijn broeder, A., 0,50; Ile, spelenî Wie nog wat saas'/, 20; ter eere van het H. Hart, 10 ; S. M., dienstmeid, Gent, 4 : M. Frans Hamerlynck, id., 5; M. E. L-., id., 5; voor eene genezing, Waaiscboot, 10 ; X., Meenen, 1 ; tôt lafenis der ziel onzer ouders, Cortemarek, 5; naamloos uit Linckbout, 5; H. Vader zegen ons, Jabbeke, 2; dank aan Zuster Thoresia van he^ kind Jésus, Oostende. 1 ; C. De Troy, Geeraardsbergen, om God te danken voor al zqne weldaden, 5; A. D. S., H. Antonius van Padua, zegen mij, 2; V, D. S., tôt geestelijk en tijdelijk welzijn in familie, Middelkerke 2; naamloos, 5. Totaal fr.: 23,724,30. ERRATUM. — In de 3e lijst moet men lezen: gravin Florimond de Liédekerke, Havelange, 100. Men kan de inscliriivingen st-uren aan het bureel van het blad of aan M. Léo MAÏiîiI£, seltretaris, 7, rue de la Tête-d'Or, Doornik. ; HIER EN DAAR Prins-geneesiieer. — Prins Ferdinand van Beieren ' heeft zich te Munehen doen insehrijven als geneeslieer. ' Men wee't dat hij een edeleu voorga.nger had in die loop-, baan, namelijk prins Karel-Theodoor, vader van de ko- - niegin der Belgen. Prius Ferdinand van Beieren is 54 j jaar oud ;. hij is van zin zijn beroep werkelijk uit te r oefenen. Budjst van spoorwegen. — Dit bu d jet werd woens-r dag besproken door de middenafdeeling. Al de leden : kloegen over de ontreddering op den spoorweg, zoo wel t in den dienst der koopwarentreinen als voor het reizi-r gersvervoer. M. Dallemagne, verslaggever, doed opmexken , dat die toestand te wijten is aan versehillende oorzaken, ' die nauwlceurig zullen onderzocht worden. Een lid vroeg 3 de verdubbeiing van at de lijnen. 1 Bij de socialL;tsn. — Woensdag morgend verga-l derde de algemeene raad der sociaustische partij, in i het t Maison du Peuple >, te Brussel. Men hield zich t bezig met het officie ran maatschappelijke wetgeving, ^ waarvan de stichting onlangs door de soeialisten be-. sloten werd. De nieuwe inrichting zal beheerd worden t door eeli afgevaardigde van den milioenschenker Solvay, door de citoyens Vandervelde en Vandersrnissen. De s secretaris zal eerlang aangeduid worden; denkelijk weer i een goed betaald postje. Hàt officie zal zich onledig - houden met het bestudeeren en gereedmaken der tek- - sten ran wetsontwerpen, en met de dokumentatie d&r e socialistische volksvertegenwoordigers. 't Is waarlijk tijd p dat die maatregel getrcifen wordt ; lang genoeg hebben ^ de roode zeeveraars in de Kamer tiunnen snater geroerd in zaiten waarvan ze niets kenden. Ze beseffen hçt ûu zelf en daarom hebben ze de nieuwe inrkîhtiug in 't leveù- getoépui. Airor«âS uiteen t9 gaan beslist-o s de raad dat het rood congres vaa Faée-hea drie clagen 'l zal àursn, > Wie zal toegeven? — Do afgeveerdigden der libérale associatie van Zinnik hebben woensdag, in eene ' zaal der afdeelingen van de Kamer, eene saœenkomst gehad met de afgeveerdigden der soeialisten. De volks- 1 vertegenwcordigers van beide partijen waren ook aan-wezig. Men besprak er nogmaals de kwestie ran het ' kartel voor do aanstaande wetgevende kiezingen, doeh 1 men kon maar niet t'akkoord geraken. Blauwen en roodon willen de eerste plaatsen op de lijst en, daar zulks toch niet zijn kan, moeten de eenen of de anderen buigen, of geen kartel. Wie zal toegeven? Automobiels in het leger. — Het département van oorlog had een oproep gedaan aan de milicianen, om in het korps der vervoerdienstsn van het loger afdeelingen van autogeleiders te vormen. Daar de oproep goed beantwoord werd. heeft het département aan-stonds de volgende maatre^elen genomen: Elf officiers en achttien ond^jofficiers en brigadiers, gekozen in het vervoerkorps, volgen sinds maandag een b-jzonderen leer-gang in het arsenaal te Antwerpen. Dinsdag zijn il soidaten, van verschillende wapens, overgegaan naar den vervoerdienst ; te beginnen van 9 iebruari zullen zij ook den bijzunderen leergang moeten volgen. Daarna wordt het personnel verdeeld over de bijzonderste gamizoenen, ' ; en de soldaten-autogeleiders zullen gelast worden met ' het vervoer der automobiels van vredestijd. Te Ant-i werpen zijn er: 5 kamions, waarvan 3 voor de inten-. dencie, 1 kamion voor het vervoer der levensmiddelen, 2 ambulancievoertuigen en 1 break voor den militairen , gouverneur. Te Luik zijn er 3 kamions voor de inten-dencie- en' ambulanciediensten. Snullen. — Telkens we beweerden dat nog juist de snullen naar de roode leiders luisteren en in de rangen ' blijven, sprongen de socialistische gazettenkribbelaars 1 op van verontweerdiging. Da.t we nochtans vhlkomen > gelijk hebben, bewijst ons citoyen Vandervelde zelf, in : eene voorclraclit die hij onlangs te Gent hield, en waar hij letterlijk zegde: « Honderden ontwikkelden, die onze L bèweging zouden kunnen nuttig zijn, verwijderen zich vpi v ons en wij missen hen als voorstrijders aan de spits onzer groepen. Zij zijn het kruim der werkende kias^ 1 maar keeren den rug aan de werkliedenpartij. Van daar dat wij zoo moeilijk nog geleerde mannen kunnen vinden ■ en dat de aangroei en de invloed onzer partij er door • gestremd wordt. » Dus 't is wel zooals we altoos zeg-l den: Wie verstand genoeg heeft om klaar t-e zien in . het spel der rooden, die keert hun niet alleen den rug toe, maar die walgt er van op den hoop toe. Da veilig'heid op zee. — Men weet dat eene internationale conferencie, te Londen, een aantal zittin-gen besteed heeft aan het onderzoek der middelen om ' de veiligheid op zoo te verzekeren. Die conferencie hoeft thans hare werkz;aamheden geëindigd. Er is eene ! overeenkomst gesloten, goedgekeurd door de dertien ~\cr-tegenwoordigde regeeringen, en die den 1 juli 1915 van ' kraeht zal zijn. Do overeenkomst telt niet minder dan [ 74 artikels, zijndo zoovele voorzorgsmaatregels in het , belang der zeereizigers. De bijzonderste punten zijn: de ^ veiligheid der scheepvaart; de veiligheid. in den bouw der zeeschepen; do verplicliting der draadlooze tele-' grafie aan boord der vaartuigen; de verbetering en vermeerdering der reddingstoestellen ; de maati'egelên ^ te nemen in het vooruitziohb van een mogelqken brand . aan Ijpord. • Kartellistisch bestivor. — 't Is of do drees cr ' mede bemoeid is I Overal waar de kartellisten het ge-[ rneentebestuor in handen hebben, worden de belasting-. betalers met nieuwe taksen geslagen. Te Gent, vooral, ' ziet het er lief uit. In die stad zijn er 15,000 belas-5 tingbetalers. Weet men voor hooveel franken nieuwe belastingen en taksen ze meer zullen moeten opbren-gen dan vroeger? Voor 1.270.965 fr. ! 't Is aaast on-' gelooflijk, maar !t is de onloochenbare waarheid, daar de kartellistische gemeentebestuurders de cijfers in voile letters in het budjet geschreven liebben. Ge ziet van . hier hoe het te Gent met de financies moet gesteld r zijn, als men verplicnt is zooveel geld van do bêlas oing-: betalers te eisenen. Geen wonder dan ook dat de bur-r gemeester heeft lajten hooren dat hij van zin is er uit (■ te trekken! ; De werkliedenpartij. » — Te Doornik-Ath is ook ' reeds de lijst opgemaakt der kandidaten van de socia-r listische « werkliedenpartij », voor de aanstaande wetr , gevende kiezingen. Men treft er op aan: een advokaat, i een geneesheer, een gewezen onderwijzer, twee vetbe-taalde postjesbekleeders in socialistische inrichtingen en... één werkman. 't Is bij de rooden overal hetzelfde; 1 de werklieden worden er beschouwd als « kleine gar-naal s, wanneer het er op aankomt politieke mandaten ta veroveren waar wat aan v&st is. 't Is nochtans zôo a moeilijk niet socialistische volksvertegenwoordiger te e zijn ! De roi van het meerendeel hunner bestaat immers heel eenvoudig in roepen, tieren, met de deksels der " lessenaars slaan, beleedigen en in hefc gelaa.t der tegen-strevers spuwen. Dat kan de minste dokwerker zoo goed als het « beschaafdste » roode heerschapl 2 ———————— Duur Ievea. — Hoe duur het leven is in Amerika. ,1 blijkt uit eene opgave van don prijs van sommité voe-dingswaren in den Staal Alaska.. Voor een ei hetaalt 4 men er 2,50 fr., evenals voor eene telloor aardappelen. e De minste biefstuk kost 25 fr. en dan kan het nog wel peerdenvleesch zijn dat men onder den tand krijg,t. Wil men zich eens eene versnapering gunnen, bijvoor-;- beeld eene appolsien, men moet 1,0.) fr. afdoppen. In n heel de streek is er geene enkele koei. Kiskens zijn il er een weeldeartikel, en in den zomer alleen is men l- bij machte er zich een aan le schaffen, ten minste als n men goed kan doorleggen. Heel den winter door moet ( men er leven op ingelegde eetwaren, daar men er geene. tr schepen met halve versche voedingsartikels ziet aan-° landen. Wie heett er trek om den Oceaa,n over te steken naar Alaska? n Koo&e komedie. — Op de meeting die zonclag door li de soeialisten te Doornik gehouden werd, had citoyen f, Royer als een razende gebulderd op de dikke bi^rgers, i- die* in weelde en pracht baden. Na hem voerde citoyen n Vandervelde het woord. Hij trok zijn pelsen frak uit en r, legde hem heel zorgvuldig, met den pelskant naar bui-■e ten, op een stoel, zoodat de aanwezigen in de zaal het r prachtstuk goed ïn 't oog hadden. De werklieden, wier g ooren nog tuitten van al die uitvallen tegen de weelde der burgers, schenen als gehypnotiseerd door dit ■r rijk kleedingstuk van ieen miljoenenrijken socialistischen d leider. De citoyen moest al de kraclit, zijner welspre.:;nd-n heid aanwenden, om de aandarht van zijn komnklijken d pelsfrak ai' te keeren. >t Katuurlijk zal meer dan een werkman zich afgevraagd g hebben wàarom de pracht der burgers misdaàd is en « vxuôbt van het zweet ran eèn uitgebuit volk, en waarom a de praeht der socialistische burgers het onschuldigste aller dingea gewordea is- Do werkgeschillan. — De middenafdeeling der Kamer onderzocht woensdag het wetsvoorstel, waarbij de kommissies voor werkgesohillen ingesteld worden. en waarbij de tusschenkomst van derde personen mag inge-roopen worden in zake werkstakingen en gezamenlqka doorzendingen. M. Schollaert, die de vergadering voorzat, heeft M. Bertrand gelast de verschillende ontwerpen , zoo te regelen, dat de bespreking er door vergemakkelijkt' , wordt. Do middenafdeeling zal in eene volgende vergadering het onderzoek voortzetten. UÏT DEN VRËEMDE • IN NEDERIjA-ND : Hot bszcek der grcot-herco^ioi van Lti"emburg. , — De jonge groot'-hertogin van Luxemburg is dinsdag namiddag, ten 4 ure 20, in Den Haag aangekomen. j Zij werd in de statie ontvangen door koningin Wilhel-miba. Na de voorstelling der personen van de tweei gevolgen, nam de groot-hertogin de eerewacht. in oogen-i schouw, die samengesteld was uit afdeelingen grenadiers i en jagers. Bij 't verlaten der statie werden de koningin : en de groot-hertogin, die zich in gala-hofkoetsen naar ; het koninklijk paleis begayen, door de menigte geest-driftig tcegejuicht. 's Avonds had een galadmer plaats J. en bij 't nagerecbt werden, door de koningin en de groot-hertogin heildronken ingesteld, die getuigen van eene' innige en hartelijke vriendschap tussciien de twea regeerende Huizen, door bloedverwantschap verbonden, i en tusschen de twee landen, door geschiedkundige over-leveringen vereeûigd. 22Si FRA.N XC&1JIC M. Foincaré bij dan duitschen gesant. — Dinsdag ? avond ten 9 ure 45, had te Parijs, zooals wij het gis-3 teren reeds meldden, bij den duitscnen gezant eene s plechtigheid plaats, door M. Poincaré, président der 1 îransche republiek, bijgewoond. n De gezant baron von iSchon, zijne echtgenoote en z^ncS' r dccbter, ont.vingen hunne genoodigden aan den ingang e der troonzaal, zoo geheeten omdat men er een prach-, 3 tigen troon vindt waarachter een groot portret van 3 den duitschen keizer prijkt. M. Poincaré onderhield zich in een klein salon heel r vriendelijk met een aantal personen, tervvijl Mevr. Poin-i 'caré zicli in de wilte zaal met verscheidene datnen r bevond. Ten 11 1/2 ure werden eenige verfrisschingen in de buffetzaal opgediend. a M. P'- incarô leidde er barones von Schon naartoa -, en onderhield er zich zeer vriendelijk met de talrijke genoodigden. De président bleef in het duitsch gpzant>-sChap tôt na 11 ure, hetgeen tegenstrijdig is met al de gebruiken. De dnitscke gezant en Mevr. von Schon zelf leidden jfe en Mevr. Poincaré naar hun rijtuig, . 0 X2V NT) M. Veniaeles te Loaden. — De vcorzitter van den grieksoheû mujistorx.'ad is dinsdag' avond, Un 11 ure, te Londen aangekomen. Een zeker getal leden der grieksche kolonie bevonden zich in de Oliaring Cross-® statie en brachten M. Venizelos eene geestdriftige ovatie. c IjST PORTUGAL v Eene tôt orde roeping. — De portugeesche Senaat heeft, met 33 stem m en tegen 1, een besluit gestemd n waarbij de regeering tôt naleving der grondwet aange-n maand wordt, en tôt de verplichting van de Senaat-d zittingen bij te wonon. | Do werkstaking der treinbedienden Te Lissa- bon heeft de overheid dinsdag besloten het lokaal der ii' vakvereeniging van de spoorwegbedienden to sluiten, -- omdat andere vakvereenigingen er vergaderen. Het ge-bouw werd aanstonds door do polioie en door do repu-1, biiekeinsche wacht omsingeld. Twee honderd personen;. i- werden zonder mceite aaugehouden. 400 anderen zqn| e weggevlucht. i- IN Txrnzcusj L~ Een nieuwe oorlog. — De minister van oorlog van Turkije heeft bevel gegeven aan al de gouverneurs van de n reserventrœpen van 1880 t-ot 1902 te verwittigen, dau j zii zich moeten gereed maken om op het eerste sein, r onder de wapéns te komen. De turkseLe regeering heeft ook onderhandelingea 7 met de Argentijnsche Republiek aangeknoopt voor den aankcop van het groot oorlogschip « Amiral Torer dat « Sultan Selim » zou genaamd worden. , Zou er dan toch een nieuwe oorlog op handen zijnt i. IN A.L,EÎJLNIJËj ■r De regeeringloosheid. — Gezien den staat raa t, regeeringlocsheid in Albanie, scliijnt het dat de mogend-heden'beslct-en hebben op gezaghebbende wijze tusschen n te komen. Rusland, Frankrijk en Engeland zijn genegen > oorlogschepen naar de albâneesche kust te zenden. "• Essad pacha. — Na een klein garnizoen te Elbassa n gelaten te hebben, rukt Essad pacha thans met zijn é leger naar Berat op. De inlandsche toestand van Albanie « seiiijnt indei-daad cnrustwekkend te worden. 's Essad pacha heeft verklaard dat' de gevechten van îT Elbassan en de krijg die zijne benden tegen de gewapende i- macht van het voorloopig bewind voeren, niets ver- d anderen aan zijne genegenheid jegens den prins von Wied. « Wij verwachten met vreugde, zegde hij, de komst van den prins en wij zullen ons onwrikbaar aau i. zijne zijde scharen. Al wat andera verteld wordt zijn 3- kwaadw illige uitvindsels ». Lt De griëksche troopen. — Do grieksche troepen 3. hebben Coritza en Colonia nog niet ontruimd. Er wordt g ook gemeld dat de grieken sinds eenige dagen het eiland t. Tenedœ met kanons en onderzeesclie mijnen versterkea r- en er eetwaren vergâren. n IJS &.JLITI n Do opatand. — De opstandelingen hebben nabij n Port-au-Prince, op de regeeringstroepen eene schitterenda [J overwjnning beliaald. De minister van oorlog is, aan boord van. een schip gevlucht. £ 1JSI ZiVin-A.FRlK.A- n De toestand. — Te Johannesburg zijn de meerder-heid der mijnen terug in voile werk. Alleen de badienden der mijnbureelen schijnen nog niet van zin den arbeid )r te hernemen. :n Er heeft te Johannesburg eene groote vergadarin» 3, va.n voorname ingezetenen plaats gehad, onder het voor-■n zitterschap van den burgemeester. Er werd besloten ■n aan de overheid te vragen dat deze van den staat van' i- beleg gebruik zou maken om al do leiders van da stakingsbeweging te verbannen. De vergadering vroeg ?r ook dat het Parlement zoo haast mogelijk eene wet le zou stemmen, waai'bij de werkstakingen die do openbare it diensten ontrèdderen, als onwettig uiogeroepen worden, 'n 'Een deel der transvailsche troepen over eenige dagen d- opgeroepen, heeft bevel gekregen naar huis terug te ■n keeren. Morgen, vrijdag, zullen de troepen, die, den Kancf bewa.ken, ook afgemohsterd worden. Te Pretoria, Foure-;d smith en Durban, zal het bevel op staanden voet uitge-'n voer<î worden. m De werkstaking der mekaniôiena en der ko-perslagers te is nog nfet geëindigd. 200 sjtoorwegbedienôea hebbea het wèrk hernomen, • - - * Oerlîgsfe Jaargang llr 19 2 centiemen per nummer Oonderdag 22 Januarî 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes