Het nieuws van den dag

1145 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Decembre. Het nieuws van den dag. Accès à 30 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7p8tb0zz8f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 34 Toorloopig 10 centiemen per nummer Brussel, Vrijdag 27 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel 1 Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4- fr Sterfgevalten per regel 3 *r BESTUUR EN OPSTEL I Zandatraat, 16 TBLEPOON 171 DAGBLAD Gestioht door Jan HUYQBCB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN i Zandatraat, 6 TELEFOON 7948 ABONNEMENTEN s Van af 1 Januarl tôt 31 Maart 1919 : S fr. Hct herstel der oorloaschadc Tn een vorig artikel hebben wij uitgelegc ■welke da hoofdgedachten zijn van het wets-cntwerp, dat M. Jaspar, minister der ekono wische belangen in de Kamer neergelegd heeft. Het ware te wenschen dat het zonde dralen gestemd en in voege gebraolit werd Alleenlijk zulks vraagt tijd; en in afwachtmj zijn wij onder den staat von zaken, diei koning Albert in eenige wet-besluiten to etand geroepen heeft. Onder onze lezers ziji er velen, die van wege de Duitschers schadi geleden hebben: zij dienen op de hoogte ti zijn van die voorioopige wetsbepalingen. Het geen wij hier zullen uiteen doen is het kor begrip van vier wet-besluiten: twee van dei 23 october 1918, een van. den 11 novembe: 1918, en een ander van den 12 november 1918 1) A]s grondregel geldt het volgende prin ciep: aile stoffelijke schade die in Belgii aan den eigendom of aan den persoon vai beîgische of bevriende burgers berokkend is moet vergoed worden. Dat de schade ver ©orzaakt werd door wonden, ziekte, sterfge val, wegvoeren naar Duitschland, enz., doe niets ter zake: in aile gevallen heeft degen die schade geleden heeft, recht op de vei goeding. Oui de schade te scbatten, moetei er bijzondere rechtbanken ingesteld worden die van de eene gemeenten naar de anderi zullen reizen om ailes te onderzoeken. 2) Al wie op vergoeding meent recht ti hebben, moet eene aanvraag doen in dubbe aanbevolen afschrift aan zijnen burgemeester Daarin moet hij zeggen hoeveel hij, volgem de waarde der goederen in 1914, achat ver loren te hebben; of, als het een eigendon betreft, die een vaste besehikking heeft — een werkhuis bij voorbeeld, of machienen -hoeveel zij weerd waren den dag, dat z door den vijand vernield, opgeëischt of weg genoinen werden. Al die verklaringen moe ten onder eed bevestigd worden bij den bur gemeester. 3) Daarop worden die aanvragen aan d bijzoudere rechtbànk en aan den afgeveei digde van den Staat overhandigd. In hc onderzoek dat daarop volgt, zijn aile getui genissen geldig. zelfs deze van bloedverwan ten en bedienden. Ailes is kosteloos. De rechtbànk doet daarop uitspraak: al er kweetie is van goederen, bestatigt zi] d echtheid en ook het bedrag der schade; maa dit bedrag kan en zal verhoogd worden vol gens do meeidere waarde, die de beschadig de of vernielde eigendom onder dem ooi log bekomen heeft. Als er echter kwesti© i van personen, bestatigt de rechtbànk alleen lijk de echtheid der schade. Het bedraig de vergoeding zal afhangen van nadere bepalin gen ovei de pensioenen, die de Staat za uitbetaien. 4) Meestal kunnen de personen, die schad geleden hebben, niet lang genoeg naar hu geld wachten : daaroin mag men leeningen aan gaan op zijn recht tôt vergoeding, en dit loat ste in pand geven, wel te verstaan als d vergoeding voor een beschadigden eigendon: te betalen is, en als men, met het geld da alzoo geleend \\..rrlt, zijn eigendom wcderor schikt op te bouwen of te herstellen. Zulk leeningen wsrden vrij gesteld van aile koste: van timber of inschrijving (registratie). 6) Er is meer. Van den Staat zelf kan me; voortchotten op de toekomende vergoedinj bekomen, op voorwaarde wederom dat men di geld schikt te besteden tôt het heropbouwe: of herstellen van den vernielden of beschadig den eigendom. Daarvoor is het genoeg dat d griffier der bijzondere rechtbànk een certif kaat aiievere opdat de minister van finan ciën liet voorschot zou mogen laten bebale: in een termijn van vijf jaar ten hoogste. Het spreekt van zelfs dat zulks sleohts i diingende gevallen zal plaats hebben: voo woonhuizen mag, het voorsohot nooit 10,00 frank te boi en gaan. Ook het officieel stuk dat op dit tooi Bchot recht geeft, kan als pand dienen: i andere woorden, daarop mag men eene leenin fiangaan. Moest er een verschil zijn tussclie: het bedrag van dit voorschot en het bedra der vergoeding die later en voor goed toege staan wordt, het vult natuurlijk te vereffene ten laste van den Staat, indien het voorsche onder die vergoeding gebleven is, of wel te laste van hun die het voorschot getrokke: heeft, indien het er boven ging. 6) Om dit voorschot te bekomen, moet me eene aanvraag, met de redenen erbij, sture naar den voorzitter der bijzondere rechtban die voor de vergoeding der oorlogsschade in gesteld zal worden. Men moet erbrj voege: hoe men het gevraagde vporschot schikt t gebruiken Natuurlijk zal er een toezicht uitgcoefon Worden op de wijze waarop die gelden feit* îijk zullen gebezigd worden. v jt * Uit dit kort overzicht der wettelijke bepa lingen over de schadevergoeding kunnen onz lezers klaar genoeg besluiten d.i.t zij zoo gaui icogelijk eene volledige lijst moeten opmake van al hetgene zij in den oorlog verloren het ben. Er is enkel kwestie zooals zij zien, va Bohade die « werkeiijk » geleden is, niet vu v erinindering of van ophouden van win?t, doc het staken van hun bedrijf of hunne nijverhek Daarover zal er later misscliien voor gezerg worden. Wij sporen ook clkeen aan de noodige aaj Tiagea te doen. Bolgië moet en zal schadckx gesteld woiden ; maar iodereen moet natuurlij L wrFlafln dat zulks met. orde ena.n moet. HFT RFI fiKPH I FRFR Vergoeding in zake van mllicie De diensb den milicievergoedingen lungt af mn het Hinist-erie van Buitcnlandsche ' Zaken, dat vroeger in den Haver gevestigd wus, en tliacs overgebracht is naar Brussel, r Hertogstraat, 91. De rechthebbenden die na dea 14 januari , 1919 nog in Fiaukrijk verblijven, zullen voort-' gaan met er, op aanviasg, de vergoedin-1 gen te tiiekken, die zij, door do t.usschen-komst, van het Ministerie van Buitenlandsche i Zaken, per postmandaat ontvingen. ) De rechtihebbenden die in aJiderei vreemde » landen werblgven, zullen de vei-goedingein Dlij-ven ontvangen door de tusschenkoiast van de belgische consuls, bot heb oo^enblik dat zij ; naar België zullen terugkeeren. 1 De lechthebbendea, die m Bilgië woren, zullen zooals vroeg«r de milioievdrgoeàingeïï ontvan°>en door de tusschenkamsc van ae plaatselijke bureelen van het JSÏationaal Hurt> . en Voedineskomiteit. De rechthebbenden die uit heti bulteioland 1 naar België teruggekeerd zijn moeten: 1. Zich > wenden tôt de plaatselqke bureelen van hei N. H. V. komibeit, ben einde de uitbetaling der vergoeding te bekomen; 2. Aan heb Miais-terie van Buitenlandsche ZaJcen, diensb van de milicievergoedingen, te Brussel, latem we-3 ten wanneer zij in het laad teruggekomen zijn en waar hunlie nieuwe woonst geves-; tigd is. In geval zij niob in tijds doz© inliohtin-' gien verstrekken, loopen zij gevaar de beta-lingen vertraagd te zien. ; De laatste geinterneerden Donderdag zijn de laatste geinterneerde sol-daten uit Nederland terug naar het Vader-i land gezonden. Heldhaftige vader Een inwcmer van Verviers, Maurice Ilan-notte, 28 jaar ond, die bij het uitbreker van den oorlcg te Parijs was, nam onmid-J dellijk als vrijwilliger dionst in het léger. Hij kweet krunig' zijn plicht aan het front, werd om zijne dapperheid vereerd met het ooi.ogskruis, met de krijgemedalie en ten slotte met de Leopoldsorde. In een der laatste gevechten weird de 5 dappere door een kogel doodelijk getroffen, en hij stieri in de armen van een vriend. t Deze laatste bij zijne terugkomst te Verviers, verwittigde de familie Hannotte. Aan-stonds besloot de vader van den gesneu-velde het stoffelijk overschot van zijn zoon te gaan halen, om het op het karkhof zijnei 3 geboorteetad te begraven. De held was be-3 gxa.ven te Bellem, in Oost-Vlaanderen. Va _ der Hannotte trck naar die gemeente, eene reis welke met schier onoverwinbare moei-lijkheden gepaard ging, nu eens per spoor weg, dan weer per auto, vervolgens weer te .. voet, maai kwam er toch ten slotte. Hij ontgrœf zelf het lijk van zijn zoon, legde 3 het in eene doodskist welke hij te Gent ge-kocht haxi, en laadde dien dierbaren last of r eene ka.r die hij ter plaa-ts kon huren. Na vier dagen reizens, een echte kalvarieberg ^ voor vader Hannotte, kwam hij eindelijk terug te Verviers. De jonge held is nu in zijne geboortestad e ter aarde besteld, onder een' ontzaglijken vollca-n toeloop. De laatste eer werd aan het stoffelijk overschot bewezen door eene kompanie bel-gische soldaten en door eene kompanie Nienw-Zeelanders. e VreeseUik ongeluk le TMeneu ^ Een soldaat, verblqvend in de kazeme dei i kanonniers, vond er een houwitser die daai e na het vertrek der Duitschers was blijvei -, liggen. Opeens ontplofte het moordend tuig met het ong^lukkig gevolg dat twee onzei soldaten op den slbag gedood werden. Een 1 andere jongen is zoo vreeselijk gekwetst, dat r hij in steTvensgfcvaar verkeert, en een vierde Îg £>r*rr trnvKTi-.rtrl i - O C De brankardiers s De taak van onze brankardiers op de oor-logsvelden, mag met de gewettigste reden eene reuzentaak genoemd worden, welke vaak de menschelijke krachten te boven gaat. Daai 1 waar de dood hare sikkel gezwaaid heeft, waai houwitsers en kogels den grond omgewoeld a en overal trechters gemaakt hebben, moeten zij op zoek gaan naar de gekwetsten, die soins meer dan ten halve onder de omgewoelde aai-de begraven liggen. Het gebeurde niet zelden, tijdens den afgeloopen krijg, dat de . brankardiers in de holten, door houwitsers in Q den grond uitgehouwen en welke reeds ondei water geloopen waren, de lijken vonden van ' ongelukkige soldaten, die daar aan hunne 2 kwetsuren bezweken waren. Dikwerf ook wae g het, dank aan de onverschrokkenheid onzej brankardiers, mogelijk velen onzer helden, die gevaar liepen, onder de voortdurend omgewoelde aarde begraven te worden, van eene t gewisse dood te redden. n Onze brankardiers, in het algemeen en voor-! al die van de voorposten, hebben recht op de algemeene bewondering en erkentenis. Die dapperen vervulden hunne zoo gevaarvolle a taak met de grootste doodsverachting, en a velen sneuvelden op het veld van eer, als slachtoffers hunner naastenliefde en zelfop-offering. Het Vaderland mag en zal die helden niet vergeten, want z.vi fcebben recht op 1 eene blijvende, duurzame, dankbare herinne-e ring. I Akelige ontdekking Eenige personen van Moorslede, 'Hie dezei dagen een kijkje waren gaan werpen op een der siagveiden, waar er uiterst geweldig ge-streden werd, deden er eene akelige ontdekking.In eene holte, door de houwitsers verwekl e en welke zeer slijkerig was tengevolge don cveiilot.-igen regen, bemerkten zij iets dat a hu'ire arrdacht trok. Dicliter bij komend, i- bfvtHiisder zij dat de openin;; opgevald was n met de in onbinding zijnde lijken van bel-a gisc.ne çcMaten, wier stoffelijk overschot, daai ,r in die rl ci :gc begraafplaats, den weg var I ai> vleesch irgega'nn waren. Men verhaastt< zirh wat nr.^ van de dappei-en overbleef, <en< 1 eervc'ler t(-raarde bestelling te geven. \Vi( weit Lwe^î* er nog hun laatsten sluimei « i ei in dergelijke holten I 't Is het cuver iLÎjCfclnli maa, ijsclijk gevolg van al de '-roit( k ItLElachtingen. Gevloekt zij de s_or les 1 nue xe uvw uv yrcun uunneu He.t is noodig dat er ook eens iets gerep ■worde ovei onze moedige beîgische jongeni Jîj otder de vreemde bezetting hun jeugdi leven in de waagseliaal wierpen om te tracl' ten het belgisch leger, welk zoo heldhafti stand hield aan den Yzer, te gaan vervoegei 't Was vooral tusschen Santvliet en lîae vt'ls dat de pogingen, om over de grens t gijfiten, beproefd werden. Op z( feçren dag trokken niet min dan î>2 jongeus, aller, tegelijk, de grens over. Hoe z bai delden l Wel heel oenvoudig: twee >iunne tioklien voorop naar de plaats waar de duit se) e scHldwachten stonden. Deze riepen on middellijk: « Uw paspoortl » Voor aile ant wccid duwden de twee mannen een revolve te^pn d tromie van de soldaten, die er ganse; door uit huL lood geslagen waren. Dan wei den de schildwachten ontwapend, al de toe komstige c rrlogsvrijwilligers troklken -ove, de grfi's nadat men eerst de duitsehers ver plicht had den goeden weg aan te duiden Hen3 allen over, wierp men de schildwachtei opLieuv d« geweren toe en ze konden tii woer wachten op andere Belgen die de po ging 2ri;der. wagen. Ileb gebeurde ook nogal eens dat de gids dieu men noodig' had om zich in de grens streik te vagen en die gewoonlijk een wild st-rooper of een smokkelaar van beroep was mot de Landen omhoog tôt bij den schildwach nadfrde. Dan, rap als de bliksem, sprong d veimetele kerel op den soldaat toe en plantt hem het scherpe lemmer van een dolkmes tus sr.Len ci. ribben. De jongens konden vervol gens, met levensgevaar, over de grens geraker Om onder den geëlectriseerden draad doo ti gticiken, werden er bewiizen gegeven va: de grootste spi tsvondigheid. Het middei, mees in gebruik, was eene ton met houten reepe: en zonder bedems; deze werd onder den draa çesc' < ven en men kroop heel eenvoudig doo de ton. Er werd soms ook gebruik gemaak vai cacuu;l ouczakki*n, maar dat was te koste l'jk. Andfren, als men er den tijd toe hac groeven bee' eenvoudig eene gracht onde tien druart dc<i Weer anderen waren voorzie van een lar.gen staak; deze werd stevig vast gnaouden téi jongen kroop er op, men lie cleti fctaai r.eer oreir dîa1 ajnderen kant va: de grens, du» boven den draad m de doo en, ©eus dd kranige knaap in veiligheid, '.ver de toer oprieuw gespeeld voor een ander; tet allîii over varen. 't Gebeurde nieb zelden dat de jongetns, di over de grens wilden, dagen en nachte moesten vertoeven in de naburige bossohea waar zij aan allexlei ellenden en ontberinge ten prooi waren. Ook hebben vele jongens hur ne heldhaftige pogingen met de dood bekochi 'ti zij dat ze neergeschoten werden, 't zij da ze in aanraking kwamen met den draad di lien neerbliksemde. Talrijk zijn ze ook, deze; die aan de grens gevangen genomen efl naa de duitsche gevangenenkampen overgebracli werden, na eerst eenige wejicn schier zonde eten of drinken te Diest of elders opgeslote te zijn. In heb begin van het jaar 1915 trok een groep van ruim 500 jongens, allen uit Lei ' ven en uit den omtnek en waarbij zich ondei weg nog anderen gevoegd hadden, naar d grens. De posten waren dien dag juist mec dan verdubbeld. De jongens wilden kost ws kosb over en gmgen de Duibschers met revo' vers te lijf. De vijand moest heb ondersp' delven en liet eenige dooden. en gekwetste op het terrein. Van de moedige jonge Beilge werden er twee gedood, de overigen trokke naa: hel front en hebben in den loop de gc-bc urtenissen hunne ongelukkige makkei auchtig gewroken. Wg bresngen hier een ontrœrden groet aa de nagedachtenis der dappere jongens, di i bij hunne poging om het Vaderland diensti te zijn aan hun einde kwamen. Ook zij stiei ven op het Veld van Eer en hunne herinnerin zal nooit nitgewischt worden. Zij die gelul ten en ook dezen die gevangen genomen en i de lxUlingscha.p zuchtten, hebben recht o rlpn ri n n Ir n n.llA VnrlPTln.nflefR Onze zeebelden Men heeft, en met reden, onze heldenschi ren, dio vanaf Luik tôt aan dear'Yzer voc de vrgmaking van onzen overrompelden Vi derenbodem streden, gevierd en het lend zi hunne schitterende wapenfeiten nooit vergi ten. Maar nooit werd er gewag gemaakt va eene schaar andere helden, die zich nochtar ook verdienstelijk maakten: de helden va de zee. Zij waren meer dan duizend in geta die onversclirokken zeebonken die, versprei over een honderdtal vaartuigen, het Vade land dienden, 't zij met het aanhalen va de bevoorrading voor de beîgische burger 't zij met munities en andere benoodighede voor het belgisch leger aan te brengen. Velen van die koene zeemannen vonde den dood in de golven, bij het in den gron boren van hunne brooze vaartuigen. De tw( derden van die schepen werden door do dui sche duikbooten naar den zeebodem gezonde en een derde van het totaal manschappe vond haar einde in het kille zilte nat. D helden stierven een glorierijken dood, in de dienst van het gemeen Vaderland en, nocl tans, weinig is zulks geweten en hunne ni men zullen, wellicht, niet voor het nagi slacht kunnen bewaard blijven, omdat : meestal onbekend gebleven zijn. We vinden het verdiend en verheven i helden van de loopgraven en de dapperen u den luchtoorlog te huldigen. Maar plicht het ook dezen te gedenken die 's nacht zonder getuigen, in voile zee met den kree « Leve België ! » naar de diepte zonken. B kend of onbekend, helden zijn ze en ze zuilc het blijven in de herinnering van ons Vol dat inirner herdenkt al wat edel «n grootsch i Eene oorlogsvloot Een honderdtal beîgische soldaten, van ee der bijzondere dienslen van het leger, zi; te Antwerpen aangekomen, onder de bevelc van den scheepsvaandrig van le klas Pi nay. Deze soldaten vormen de bemannir van diie duitsche torpedobooten, te Antwe pen buit gemaakt, en die de eerst© eei h«Ien van de beîgische oorlogsvloot zuilc uitmaken. y- De Legerbeweging Op den reeîiter-Rîîiiaïoever De onaijdige strook van don rccliter Rhrj: oever is als volgb verdeeld : De eerste strook loopt van de nederlan sehe grens tôt aan ltatingen en heeft vo< noordergi-ens het bruggehool'd van Keule De zetel van het bevemebberschap zal g vesiigd worden te Wczel. Ben bataljon voe volk en een seliadron ruiterij zullen te Wez gamizoen liouden en een bataljon voetvo , te Dusseldorf. I>e tvreecte strook zal païen aan aen noe] t gevormd docr de bruggehwfden van Keulen ei j van Coblentz. Het bevelhebbeiBCliap zal ze J. telen te Wipperfuerth. Een bataljon zjil garni ° zoen houden te Remscheid; een schadror „ te Wipperfuerth en een ander te Eitorf. u De derde strook strekt zich uit van aan den J hoek, gevormd door de bruggehoofden van g Coblentz «n Maânz met Lorch er in begre-pen. Heb beyelhebberschap wordt gevestigd j te Wesberbung. Een bataljon zal gekazerneerd e worden te Hachenburg en een te Limburg en ©en schadron te Westerburg. gr-werkl hebben, de duitschers, die het « lie! . Vaterland > zouden teruggezien hebben, . uiterst zeldzaam zouden geweest zijn. Want, r waar er zooveel gevangenen gemaakt worden, j daar zijn gewoonlijk ook schrikkelijk veel dooden. Do vierde Btrook loopt tôt aan de zwiteersche j. grens. Het bevelaebbei-schap is te Oarlsruhe, waar een bataljon en een schadron zullen gekazerneerd worden, evenals te Darmstadt. Hom-[ buig, Schwetzingen en Mulheim krijgen ieder j ©en schadron als garnizoen, terwijl te Fra.iik-_ fort en te Mannheim een bataljon gekazer- i wumi. i Onderselteldlngen De amerikaansche generaal Pershing heeft, in naam van de regeering der Vereeinigde J Staten de medalie voor « uitmuntende dieas-3 ten » verleend aan de beîgische ge'neraals » Buquoy en Jacques. En dat in vier maandeo i Volgèns uo aen door r de Bondgemooten, van den 18 juli 1918 tôt i op liet oogeinblik van het teekenen van den t wapenstilstand, 11 ncuvamber, niet min dan i 385,000 duitsche krijgsgevanganett ge naakt.. î De Engelschen (61 afdeelingen) iiaakten r 188,700 govangemen en kaap'ten claar-Dij nog t 2840 kanonnen. Het fransche léger (103 afdeelingen) maakte , 13 ),00() gevangenen en had een buit van 1,88C r kanonnen a De Amerikanen verovarden 43,300 gevangei- - nen en 1,421 kanonnen. t Onze dappere Belgen bleven niet ten achter. - al was hun leger in getal niet te vergelijken 1 met de andere legers ; zij maakten 14,500 ge- I vangenen en hun kanonnenbuit bedroeg 474. >, Elkeen is, natuurlijk, tevreden, zeer tevre-den dat de oorlog en terzelfder tijd de men-e schenslachting gedaan is. Maar men ziet, ui! n de aangehaalde cijfers, dat, moesten de Bond-t, genooten op die wqze nog eenigen tijd voort-nHet ameiîkaansch leger ;i Generaal Mardi, overste van den ulgemeenei * legerstaf in de Vereenigde-Staten, is er toe ® gekomen de gewenschte naar huis zending a te kunnen doen van 30,000 manschappen pei r dag. t Op 4 december laatst waren er reeds 29,90^ r officiers en 188,CG2 soldaten naar hunne heerd- (i sbeden teruggekeerd. Voor wat het naar hel Vaderland overbrengen der troepen van hel e westelijk front aangaat, meldt generaal March - dat het transportschip « Leviawian t tien rei - zen gedaan heeft, telkens met 9,480 manschap-e pen die naar huis mocliten terug keeren. Viei x andere schepen deden 9 tôt 10 reizen en tel t kens brachten ze 5,000 man naar het Vader-.- land. Dan waren er nog zes schepen van klei-t nere tonnemaat, die ieder, bij elk hunner rei n zen, met 2,000 manschappen naar de .Ver-a eenigde-Staten voeren. De beïgisebe ruiterij s De eerste brigaae beîgische ruiterij is te MaJdorf aangekomen. a T fransche troepen bezetten de voorstad e Nied, bij Era,nkfort-aan-Mein. De " Tommys „ g Er zqn tegenwoorciig niet iuiiider dan 20,00C - soldaten in den brusselschen omtrek, ver-n deeld over do gemeenten TTkk? > Co»^ivooi-p de^ liuysbroeck en DrocgenDosch. Overal ziji zo ondeigebracht bij de inwoners, die her het alleirgastvrijste onthaal bezorgen. Te Ukket zij . et P/M' Ta g*îsch«n en ze ir worden er echt vertroetelcf; t is alsof zt er nooit meer moeten weggaan. Zij van hun. q nen kant, toonen zich niet ondankbaaj-, maai hebben er een schouwburg en cinémas in. n gericht, waar zij de bevolking op heerlijkc lg voorstellingen onthalen. f Kerstmis bij de " Tommys „ d Ite « Tommys » van Ukkel lie b ben nee. r- lustig maar deftig het Kerstfesst gevierd n Zij hadden îtusaehtige « plum-puddings » ge 3', maakt, waarbij duchtig warme punch gedron n ken werd. In do i-arochiale kerk ■'-an Okke-1 werd doo: n een katholieke engelsche priester eae mis d gecelebreerd, welke door talrijke oldaten bij !e gewoond werd. ^ In de hoofdstad en in de voorsteden werc II in al de huizen, door engelâche, canadeeschi n en amerikaansche officieren betrokken, he le Kerstfeest op genoegelijke wijze gevierd. Zoi n werd bij al die dapperen de herinaaring aai 1_ huis opgewekt, waar verlangende hai-ten i_aa ^ hunnen terugkeer smachten. [et Rond het Vredeskongreî is ^ Beîgische afgeveerdigden 3-' M. H Rinr - onze' m?-îster tou buitenlaud n sche zaken, afgcveerdigde bij het aanstoand s, Vredescongres te Versailles, en M. Piete s. Orts, diplurnati&ke raadgever van België^ b: gezegd Kongres, zijn reeds naar Versaille verti-okken. Zij gaan er deel nemen aan d n voorafgaandelij ke werkzaainheden van het .Vre ^ deskongres. r- De Volkerenbond & Burggraaf Groy, gewezen minister van bui r" tenlandsche zaken in Engeiand, heeft, op vei l" zoek van het komiteit dat zich bezig houd :U met het onderzoek der stichting van een Vo. _ kerenbond, eene voorrede geschreven voor ee: vlugschrift, getiteld;: « Het Vredeskougres. Loi'd Grey zet eerst vooruit dat het Vredes kongl'es bij uitnemendheid de gelegeuhaid zs hebben om do stichting van een Volkerer bond te kunnen vejrwezentlijken. Het is vol strekt noodzakelijk, zegt hij verder, dat he Vredeskongres geen zelfrnoord fleegt maa wel dat ze zich goed in leven l.oudt, door zic eenvoudig te verdagen en een bastendig se 31" kretariaat in te richten Alzoo zal het v cedes kongTes zelf het ontstaan verwekken van de: e" VolkcTenbond. Men moet er zich voor hoede V dat, die Bond iets worde gelijk het oud . europeesche « concert », waar vooitdurend oi. ' eenigheid heerschte en welk niet heeft kui J "VU uva^uuuu u«.u J-u. VLiùO veux ucùvjlijx— l ving nog een ranipzaiigen. wereldkrijg ver-. , | wekt werd. Het besluit van lord Grey is dus: dat het Vredeskongres, eens zijne beraadslagingen ge-éiiidigd en de vrede geteekend, niet beisaalde-lijk uiteen zou gaan, maar altoos gereed zou weaen om opnieuw te vergo/ieren, zoodra er iets is wat tôt verwikkelingen zou kunnen leiden tusschen de naties. Alzoo zou feitelijk het zoolang uitgeaette gedacht van M. Wilson, président der Vereenigde Sta,ten, wezenlijk-heid worden. De Volkerenbond zou van zelfs voortspruiten uit het Vredeskongres, dat te Versailles zal gehouden worden. De portugeesche Afgeveerdigden De aifgeveerdigden van Portugal bij het aanstaande Vredeskongres, zijn : MM. Egas Moniz, Espirito, Santo-Lima, Freina, de An-drade, Santos Viegas en Augusto de Vascon-celloe.— DE KONING VAN ITALIE IN BELGIE Uib Parijs is de Koning van Italie do italiaansche tioepen gaan bezoeken, die op franschen bodem gevochten hebben. Hij begaf zich eerst naar Verdun en vervolgens naar Sedan, van waar- hh de reis voortzette naar Libin, in belgisch Luxemburg. Op de baan werd hij geestdriftig toegejuicht door de fransche en beîgische bevolkingen, terwijl de amerikaansche fransche troepen de krijgseeir bewezen. In de Ardenen waren talrijke plaat-sen, door de soldaten, met triomîbogen, tro-fees en italiaansche, beîgische en fransche) vlaggen versierd. Te Libin slapte koning Victor-Emmanuel af in het kaateel van baron Ooppé, waar, bot in de laatste weken, die den wapenstil-sfcand voorafgingen, de duitsche kroonprins en de gouvemeur-generaal van Brussel voor hunne jachtpartijen bijeen kwamen. De italiaansene Vorst werd opgewaclit door maai-schalk Petain, de generaals ilaistre, Guillaumat, Julien, Crépy en Pitois, over-sten van dso stai, en al de italiaansche ge-neraals van het legerkorps. Ilot was maarschalk Pétain die den Koning mamens het fransche leger groet te. Na helt ontbqt begaf Victor-Emmanuel zich naar een - naburig veld waai afdeelingen van gansch het legerkorps voor den revue opgesteld stonden. Daar ook werden de dekoraties uitge-peikb door de fransche Begeering aan italiaansche officiers en soldaten verleend, en de italiaansche dekoraties, bestemd voor italiaansche en geallieerde soldaten. Koning Albert kwam te Libin den italiaan-sohen Vorst bezoeken. De twee monarken om-helsden elkaar hartelijk, te midden van het 1 gejubel der menigte. Vergezejld van maarschalk Pétain namon de twee Vorsten de 1 troepen in oogenschouw, terwql de krijgs-1 muzieken de beîgische, italiaansche en fransche nationale liederen speeldeta. l>e bur-gerlijke bevolking kwam langs aile kanten toegestFoomd om de twee Koningen, de prins van Piémont en de prinsen Leopold en Karel, die Hunne Majesteiten veigezelden, hartelijk te huldigen. Na de uitreiking van de dekoraties, defi-leerden de troepen voorbij de koninklijk© tri-buun.Bij het afscheid nemen omhelsden de twee Vorsten elkaar tôt tweemaal toe. Koning Albert wenschte generaal Albricci geluk over de heldencladen van het italiaansch legerkorps en voor de prachtige houding der troepen. Gevolgd door kroonprins Leopold en prins Karel, vertrok onze Vorst naar Dinailt. Na de plechtigheid keerde de Koning van Italie terug naar het kasteel van baron Ooppé, waar eene onlvangst plaats had. De gemeenten raden en de Hulp- en Voedingskomiteiten van den omtiek werden, onder anderen, door Z. M. 1 Victor-Emmanuel ontvangen. Hefc was langs de statie van Paliseul, die door de soldaten netjes op^esmukt was en waar de koninidtjke trein onaer stoo-m stond, : dat de italiaansche Vorst ons land verliet, na zijne hooge voldoeuing uitgedrukt te hebben over het gulhartig ontliaal der bevolking en over de genegenheidsvolle betoogin-gen van de troepen. Op dit oogenblik is Victor-Emmanuel te Rome teruggekeerd, begroet door het geest-driftig gejuich \Tin zijn volk. HIER EN DAAR Naar het Rhijnland. — Donderdag mor- - g "d, ten 5 ure 30, zijn de afgeveerdigden i van de brusselsche Drukpers naar de forten van Luik en naar het Rhijnland vertrokken. Onze bijzondere afgeveerdigde, die de reis , naar den Yzer meegemaakt heeft en wiens ' omstandig verslag zoo zeer in den smaak [ onzer lezers gevallen is, maakt deel uit van den groep dagbladschrijvers, die donderd3g, J per krijgsauto, aan de Naamsche poort ver-1 trokken zijn. De reis zal verscheidene dagen r duren. De Koning. — Z. M. koning Albert is • dinsdag met zijne twee zonen mede vertrok-î ken naar De Panne, waar H. M. koningin Elisabeth reeds eenige dagen verblij,ft. —— Machtige Beîgische -.laatschappij van lovensverzekering biedt toekomstpe- - sitio aan opzieners en agenten van duitsche e of oostenrijksche maatschappijen, die nieuwe r positie zoeken. Vast traktement, hoog com-j missieloon, reiskosten. Schriftelijke aanvra-a gei zenden onder letters B R. V. Ag. Havas. In de Leopoldsorde. — Den 17 december heeft koning Albert het volgende besluit geteekend, dat op Kerstdag in het Sbaatsblad afgekondigd werd : « Willer.de door een nicuw blijk Onzer wel- _ ■- willendheid de krachbdadigo houding en de t prachtige volharding tijdens den oorlog van .. den hef.r Adolf Max, burgemeester van Brus-i sel, erkennen, alsmede de voortreffelijke » diensten dcor hem aan België bewezen; op vr.orstel van Onzen Eersten Minister, bevor-1 deren Wij M. Adolf Max tôt Groot-Officier in de leopoldsorde. » Bra vo ! ' Be Werken der kisidsheid. — M. Hoover, 1 amerikaansche minister van bevoorrading 1 heeft ■ afgeveerdigden, MM. Hallowell en Cha: lield, naar Brussel gezonden, om de inrichting te bestndeeren van de werke\u, 1 die, in België, ter bescherming der kinds-1 heid bestaan. Onder de leiding van M. Henri e Velge, algemeen sekretaris van de afdeeling der Kindsheid ran het Nationaal Komiteit, hebben zij eene xeeks welrkea te Brussel,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes